Tjeldbergodden – en krafthub i Midt-Norge

Det har i lengre tid vært jobbet målrettet i lokallaget med å belyse alle de mulighetene som ligger her på Tjeldbergodden. Vi er derfor glade over å få denne uttalen fra vårt fylkesparti og at dette arbeidet nå blir tatt med videre til landsmøtet. Lokallaget la frem en resolusjon på Høyre sitt fylkesårsmøte i Geiranger. Fylkesstyret har behandlet resolusjonen, og kommer med en uttale hvor de gir oss sin tilslutning. Økt satsning på Tjeldbergodden vil ha stor betydning for utviklingen av Aure kommune, men også for hele regionen rundt oss. Norge forpliktet seg i 2015 til å være med å oppfylle FN`s bærekraftsmål innen 2030. Elektrifisering av sokkelen fra Tjeldbergodden samt produksjon av alternativt drivstoff med nullutslipp på Tjeldbergodden vil hjelpe Norge på god vei med å oppfylle enkelte av bærekraftsmålene. For å lykkes med dette må vi få på plass en 420 kv`s linje ut til Tjeldbergodden. Dette er noe Aure Høyre ønsker å legge frem for Høyre`s landsmøte 2020.

Det er en nasjonal ambisjon om nullutslipp på sokkelen innen 2050. Dette innebærer elektrifisering av installasjoner og at skip som forsyner sokkelen kan bruke hydrogen som alternativt drivstoff. Deler av kraften hentes fra fastlandet. Beliggenheten til Tjeldbergodden i Aure kommune er unik med tanke på næringslivssatsingen i regionen, men også med tanke på sokkelen like utenfor. Det er bare 250 kilometer ut til sokkelen, noe som forenkler legging av kabler ut til olje- og gassinstallasjonene. Dette gjør Tjeldbergodden velegnet til å bli Midt-Norges fremtidige kraft-hub. Aure kommune ligger på grensen mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, noe som gjør at begge fylkene føler tilhørighet og eierskap til Tjeldbergodden. En av de store fordelene med beliggenheten er nærheten til Trondheimsleia som ligger helt inntil området her ute. Dette muliggjør miljøvennlig og effektiv transport av hydrogen på båt, men også transport med tankbil.

Det er kort vei inn til Øyan ved Vinjeørskrysset, hvor den nye 420 kV sentralnetts-linjen mellom Surna og Snilldal krysser. Herfra og ut til Tjeldbergodden er det fin trase hvor detkan bygges 2 parallelle linjer for å opprettholde ringforbindelse på sentralnettet helt ut til Tjeldbergodden. Dette bidrar til høy leveringssikkerhet for sokkelen også. Samtidig vil også regionen rundt Tjeldbergodden nyte godt av at vi får på plass en sterk kraftforsyning her. Smøla er aktuell med videre vindkraftutbygging, det samme med Hitra også. Da er det kort avstand fra både Smøla og Hitra inn til Tjeldbergodden, slik at produksjonen fra vindkraft-anleggene her kommer ut på sentralnettet. Men alle nabokommunene, både på Nordmøre og Romsdal vil nyte godt av å få på plass ny linje til Tjeldbergodden. Det er nå vanskelig for næringsaktører å få tilgang til kraft, grunnet manglende linjekapasitet.


1. Møre og Romsdal Høyre mener at Tjeldbergodden er det beste alternativet for elektrifisering av sokkelen utenfor Midt-Norge. Bygging av 420 KV frem til Tjeldbergodden må derfor prioriteres høyt.

2. Møre og Romsdal Høyre mener at Norges største Hydrogen-fabrikk må etableres på Tjeldbergodden.