Fem grunner til å stemme Bergen Høyre

1. En aldersvennlig by

Du skal glede deg til å bli gammel i Bergen. Vi ønsker alle gode og trygge tjenester når vi blir eldre, og de fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig. Likevel opplever mange at de som styrer har kuttet i eldrerettigheter, og flere føler utrygghet når det kommer stadig nye mennesker hjem til seg etter at de har mistet muligheten til å velge. Derfor er Høyre garantisten for fritt brukervalg, der man selv velger offentlig eller private velferdsleverandører og kommunen tar regningen. Bergen må bygge flere sykehjemsplasser, og sikre næringsrik og smakfull mat som bidrar til trivsel og bekjemper underernæring. Sykehjemmene skal være mer enn et oppholdssted for behandling og pleie. Derfor vil Høyre tilby minst en time aktivitet hver dag på eller utenfor sykehjemmet.

2. Kunnskap og lærelyst i skolen

Pandemi og lærerstreik har gjort at flere elever henger etter i undervisningen. Samtidig er det mange som opplever skolen som lite motiverende, som sliter psykisk eller vegrer seg for å gå på skolen. Høyre ønsker en skole med kvalitet og kunnskap, hvor alle elever har like muligheter og hvor innsatsen settes inn tidlig nok, slik at flere elever kjenner læringsglede og flere fullfører og består skoleløpet. Da må vi også tette kunnskapshullene. Å stille krav er å bry seg. Ved å stille krav til at elever møter på skolen, sikrer vi at de får best mulig læringsutbytte og oppfølging. Samtidig må vi stille krav til lærerne slik at undervisningen blir innholdsrik og relevant for elevene. Derfor vil Høyre innføre en hovedregel om mobilforbud i Bergensskolen, gjennomføre en ungdomsskolereform og satse massivt på etter- og videreutdanning av lærere.

3. Bærekraftig byutvikling for fremtiden

For mange velger mange å bosette seg i nabokommunene. Politikken som fører bidrar til høye boligpriser, som gjør at innbyggere flytter ut av kommunen bare for å komme tilbake i form av køpendling. Høyre vil skape en by for alle. Bergen er på sitt beste når unge og eldre alle bor i samme nabolag og er med på å prege byen. Høyres mål er at småbarnsfamilier og studenter, bedrifter og talenter fra hele Vestlandet skal se på Bergen som det mest naturlige stedet å etablere seg. Vi vil skape en levende by i vekst. Utbyggingstempoet er rekordlavt og vi har for få tomter klare. Høyre vil gjøre mer for at flere kan bo i Bergen, at unge skal komme seg inn på boligmarkedet og legge tilrette for attraktive arbeidsplasser for de som ønsker å etablere seg i byen.

4. En by vi har råd til å bo i

Mange opplever å få en svekket privatøkonomi på grunn av høye strømpriser, økt rente og et stadig dyrere matvarepriser. I tillegg kreves det inn rekordmye i eiendomsskatt samtidig som de kommunale avgiftene blir dyrere. Antall fattige i byen øker, og stadig flere må oppsøke matstasjoner og andre hjelpetiltak. I mange familier blir barn skadelidende på grunn av foreldrenes dårlige økonomi. Høyre vil at du skal beholde mer av egne penger. Derfor vil vi senke og på sikt fjerne eiendomsskatten. Vi vil også gjøre SFO gratis for lavinntektsfamilier og tilby aktivitetskort og fritak for kontingent til barn og unge.

5. Et blågrønt Bergen

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Evalueringer av dagens politikk viser at effekten av tiltakene er lav, og at de ikke når målene de selv har satt. Selv om byens næringsliv sitter på nøkkelen til mange av løsningene, de som styrer vist liten vilje til å samarbeide og lytte. Vi vil i stedet bygge ut CO2-fangstanlegg på Bergens største punktutslipp i Rådalen, legge tilrette for lade- og fylleinfrastruktur for utslippsfri maritim næring og landtransport, og stimulere til energisparing i folks hjem.

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagen i år er mandag 11. september. På valgdagen må du stemme i Bergen kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!