Årsrapport for Giske kommune 2022

Å drive ei kommune, med eit mylder av tenester, fagområder og ulike behov, er komplekst. Årsmeldinga er eit omfangsrikt dokument som synes noko av breidden i verksemda.

For den spesielt interesserte, eller for alle eigenetleg, her er årsmeldinga for Giske kommune 2022 (følg linken nedanfor). Den viser mellom anna at vi i vår kommune ved årsskiftet hadde 8700 innbyggjarar, der var 643 kommunalt tilsette fordelt på 528 årsverk. 1227 skuleelevar, 1024 brukar innan pleie- og omsorg, og brannverntenesta hadde 87 utrykningar i fjor. Vi enda på eit driftsresultat på omlag 33 millionar kroner, og held oss borte frå Robek. Dette og mykje meir kan du lese om i årsmeldinga.

https://arsrapport.giske.kommune.no/2022/greitt-å-vite