Trude Fjærli Giskås gløder for mennesker i sentrum!

Mennesker er fascinerende individer. Vi er både enkle og kompliserte, kjedelige og spennende, rare og fine på en gang. Alle mennesker har livserfaring og verdifull kunnskap som et samfunn trenger, og individuelle behov som samfunnet kan dekke. Å skape gode kulturer og systemer rundt mennesker, slik at vi kan utvikle oss som individer til det beste for samfunnet vårt, det er min viktigste drivkraft både i arbeidsliv og politikk. Som mor ser jeg hvor mye inspirerende lærere, godt elevmiljø og foreldre som stiller opp, betyr for læringen på skolen der sønnen min har gått og går. I min jobb som HR-leder i Helse Møre og Romsdal ser jeg hvor viktig det mellommenneskelige er for å skape god pasientverdi. Forholdet internt mellom oss som jobber i helsesektoren, og forholdet mellom lege, sykepleier, pasient og pårørende, er avgjørende for å få dette til. Forholdet bør baseres på gjensidig respekt, kunnskap og sosial og konstruktiv kommunikasjon. Både i skole- og helsesektoren må vi skape tjenester som er bedre tilpasset den enkelte elev og den enkelte pasient. Ny teknologi kan hjelpe oss med å utvikle bedre løsninger. Men ny teknologi er ikke nok. Vi som jobber i helsevesenet, og vi som er politikere, både nasjonalt og lokalt, må lytte bedre til folk. Vi må lære oss å snakke mer med folk, i stedet for til folk. Gjennom reell dialog med ansatte, pasienter, elever, lærere og foreldre kan vi få bedre kunnskap om hva som er bra og hva som ikke fungerer godt nok i dag. Den kunnskapen kan vi bruke til å skape bedre løsninger for folk, gjennom samhandling der alle gis muligheter for faktisk å påvirke prosessen. Lokalpolitisk arbeid i to perioder i Giske Høgre i kommunestyre og formannskap har gitt meg tro på at det er mulig å få ting til i politikken. Har for eksempel arbeidet aktivt med innføring av velferdsteknologi i tjenestene innen helse og omsorg som nå er under utrulling i Giske. En tydelig og mer systematisk dialog med innbyggerne har vært en drivkraft disse årene. Dette arbeidet har gitt meg en indre motivasjon til å forsøke også å få til noe rikspolitisk, sammen med våre velgere, partikolleger og samarbeidspartnere. Høyre gjorde et godt valg i 2013 fordi vi fikk fram at vi er et styringsdyktig alternativ med stor troverdighet i langt flere saker enn skatt og økonomi. Det må vi bygge videre på, og jeg vil bidra til at partiet vårt styrker sin posisjon som et bredt parti som fører an og videreutvikler områder som skole, helse, samferdsel og næringsutvikling. I nominasjonsprosessen har jeg opplevd sterk og motiverende støtte fra mange lokallag i ulike deler av Møre og Romsdal. På nominasjonsmøtet 29. oktober skal delegatene fra det flotte fylket vårt sette opp en balansert og god stortingsliste med kandidater som kan representere våre velgere de neste fire årene og påvirke politikken. Å representere sine velgere på Stortinget, er et ansvarsfullt og ærefullt tillitsverv. Gir delegatene meg mulighet for å være blant kandidatene med reell sjanse til å få dette flotte vervet, så vil jeg bruke min kraft og kompetanse til å bidra til at vi gjennomfører en god og dialogorientert valgkamp der våre velgere, men også de som ikke stemte, blir hørt også lenge etter at stemmesedlene er lagt i urnene. Vil du være med på å sette menneskene i sentrum og sammen skape bedre politikk?