Budsjettale juni 2019

Ordfører — kommunestyre! Rammene for budsjettet er lagt frem, nå er det opp til oss å prioritere. Det viktigste først!

Ordførerkandidat for Hamar Høyre Jane Mayer

De siste ukene har elever i Hamarskolen engasjert seg for sitt eget skolemiljø og for sine medelever og lærer. Jeg snakker spesielt om elevene ved Storhamar skole som i lang tid har hatt store utfordringer med et dårlig inneklima, der hverdagen for svært mange elever er preget av hodepine, dårlig konsentrasjon og lite energi på grunn av dårlig luft og ustabile temperaturer i klasserom. I skolegården har de stadig færre lekeapparater, fordi de som var der har råtnet og blir fjernet av sikkerhetshensyn. Elevene savner aktiviteten i skolegården, i de etterlengtede pausene mellom arbeidsøktene. Det er ikke slik elevene skal ha det på skolen. Vi et alle hvor viktig skolen er for barna, og vi kan ikke kun lene oss på de gode lærerne vi har, arbeidsmiljøet påvirker også barnas evne til å lære og utvikle seg.

Det er ingen voksne som hadde akseptert slike arbeidsforhold, tenk bare på hvordan møterommet kjennes etter to timer uten pause, det er derfor vi setter av tid til å lufte ut rommet og fylle på kaffekoppen og kanskje slarve litt, det kan alle her relatere seg til – det trenger elevene også. Noe av dette må vi gjøre noe med allerede nå, som inneklimaet, mens investeringene til skolegård må prioriteres i budsjettet for 2020.

Høyre vil derfor sende signaler til Kommunedirektøren om Høyres forslag om å legge penger i en ”Skolegårdspakke”. Denne skal sørge for at alle skolen i Hamar, med behov for oppgradering, skal få dette innen rimelig tid. Det betyr også at skolene i Hamar må gjennom en vurdering og en prioritering, slik Rådmannen har foreslått. For det er ikke bare skolegården på Storhamar som har behov for oppgradering, dette gjelder flere skoler.

Skolelunsj

Et samlet kommunestyre har, gjennom oppvekstplanen, vedtatt en forsøksordning med gratis skolelunsj, der Børstad ungdomsskole skulle være pilot. Det har ikke vært budsjettmessig dekning for dette til nå, og for Høyre er det viktig at vi får dette tiltaket på plass så fort som mulig. Dette vil vi ta opp igjen til høsten.

Sykkelbyen

Hamarregionen er en region i vekst hvor det er avgjørende at utbyggingen av vei og kollektivtilbud ikke blir hengende etter befolkningsveksten. Dette vil skape et press på boligprisene med mer pendling, mindre fritid og lengre køer, hvilket er svært lite gunstig For miljøet og menneskene som bor her.

Høyre mener vi må legge mer ressurser i «Sykkelbyen», det må bli noe mer enn velmenede ord, ressursene må prioriteres.

Blant annet må vi ha en funksjonell sykkelparkering, el-bysykler og el-sparkesykler. Og så blir det vanskelig å sykle og sparke uten bedre brøyting og feiing av gang- og sykkelveier, her er signalene fra innbyggerne sterke. Vi må også ha flere trygge gang- og sykkelstier, spesielt en forbindelse for syklende og gående fra Hamar Vest til sentrum.

Idrett, kultur og frivillighet

Uten frivilligheten blir en kommune fattigere. De frivillige organisasjoner og ildsjeler kan og bør defineres og verdsettes som utviklingsaktører i langt sterkere grad enn hva som er tilfellet i dag. De gir arenaer for gode oppvekstsvilkår, de gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å vokse opp og de bidrar til inkludering og økt deltakelse på andre samfunnsarenaer, blant annet for barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Frivilligheten driver også breddeidretten, de legger til rette for eliteidretten og sikrer opplæring innen musikk og kultur. Høyre ser det som viktig at frivillig sektor gis trygge og forutsigbare rammevilkår. Derfor mener vi det må finnes rom for å øke den kommunale støtten til frivillig sektor. Vi må også legge til rette for økt samarbeid med frivilligheten i kommunens primæroppgaver som skole, helse og omsorg o.l. Eksempelvis kan kommunen legge til rette for aktiviteter som fremmer god fysisk og psykisk helse for eldre, med hjelp fra frivilligheten.

Det er ingen annen organisert aktivitet som omfatter flere mennesker i Hamar enn idretten. Derfor bør vi finne rom for å redusere priser på halleie for barn og unge. Det vil gjøre økonomien til idrettslagene bedre og tilbudet til barna enda bedre.

 

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god sommer og til politikerne — også en god valgkamp.