Budsjettalen 2017

Bunnlinjen for budsjettet er å imøtekomme høy vekst med langsiktighet og bærekraft.

Ordfører, kommunestyre

Hamar kommune har sine fortrinn. Vi har en næring som bidrar til høy verdiskaping og som genererer betydelige inntekter til fellesskapet, og vil fortsette med det i lang tid framover.

Bunnlinjen for budsjettet er å imøtekomme høy vekst med langsiktighet og bærekraft. Hovedprioriteringen i dette budsjettet er

  • barn og unge
  • en mer brukervennlig og effektiv kommune – med mer digitalisering
  • en verdig eldreomsorg
  • kommune- og sentrumsutvikling
  • klima- og miljøtiltak

Jeg takker på vegne av flertallspartiene rådmannen og hans stab for et godt og grundig arbeid, og for å følge opp tidligere politiske vedtak og signaler.

Infrastruktur

Vi må bygge ut infrastruktur som er bærekraftig for framtidige generasjoner. Bolig og bedre transportløsninger er hovedutfordringene våre. Vi vet at trafikkveksten ikke kan komme på veiene. Vi vet at vi må bygge flere boliger. Og vi vet at vi må ha et attraktivt kollektivtilbud. Høyre er villig til å gå langt for å finne en løsning som regionen kan stå samlet om.

Eiendomsskatt

Presset på boligmarkedet er høyt. Det er ikke spesielt for Hamar, men det må tas på alvor – og vi er i en situasjon som vi er nødt for å håndtere både på kort og lang sikt. Vi har i kommuneplanen lagt til rette for ca 250 nye boliger i året. Samtidig skal vi ivareta kvaliteten på boligene og på boligområdene. – Det blir krevende – både politisk og for vår administrasjon, men vi må – og vi skal klare det.

Ett av løftene til Høyre før kommunevalget var å redusere – og til slutt fjerne eiendomsskatten i Hamar kommune. Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer boligeiere uavhengig av inntekt og betalingsevne. Skatten rammer også bedrifter som skaper verdier og arbeidsplasser i Hamar, og som Hamar er avhengig av .Vi skulle gjerne strøket den helt, men etter å ha ligget øverst på denne statistikken i mange år er det ikke mulig å fjerne den over noen korte år. Men vi reduserer i år igjen, et bevis på at vi evner å prioritere!

Helse og levekår

Tidlig innsats, gode skoler og gode barnehager er en av våre viktigste oppgaver. Spesielt Høgskolen er en av bærebjelkene våre. Vi vil ha flere studenter både norske og fra utlandet, og vi vil ha bredt samarbeid med næringslivet og deres behov for kompetanse. Som kommune skal vi gjøre det vi kan for at Hamar skal være en attraktiv studentby med en konkurransedyktig høgskole.

Vi når ingen mål og vi kommer aldri videre dersom menneskene som bor her ikke trives og har det bra. God livskvalitet er en forutsetning for all velferd. 10 prosent av våre innbyggere har nå sin opprinnelse i et annet land enn Norge. Vi vil gjerne ha flere, og vi vil at de som kommer føler seg velkomne og vil bli. Vi må ha trygge og gode oppvekstrammer og en trygg og god alderdom. Det er alvorlig og vanskelig å ha mottatt rapporter om andelen barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier. Innsats og ressurser må konsentreres rundt arbeidet for å bedre barn og unges oppvekst. Det krever både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Ipad i barnehager og på skolene er et av de sosiale utjevningstiltakene i skolen. At barna får tilgang til digitale verktøy og hjelpemidler er verdifullt i – som vinner av Kulturprisen 2017, Per Øyvind Sandberg sa — det paradigmeskiftet vi er langt inne i – og vi må gjøre det vi kan for at barn og unge har mulighet til å ”henge” med i denne fremtiden.Vi må fortsette arbeidet med å vri ressurser fra reparasjon og oppbevaring, over til tidlig innsats, rehabilitering og hjelp til selvhjelp. Med spesialtilpassede seniorboliger vil flertallspartiene skape et botilbud som imøtekommer enkeltmenneskers behov.

Vi har en rekke store og mindre oppgaver som vi må løse, men vi er faktisk heldige – og framtiden for vår region er lys og lovende. Hos oss handler det ikke om krisetiltak; økonomien er stødig og vi har nok jobber til våre innbyggere. Vi skal prøves i vilje og evne til å håndtere veksten og forvalte mulighetene og verdiene den fører med seg. Høyre, By og bygdelista, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet tar i fellesskap ansvar. Budsjettet som legges fram for kommunestyret i dag, er et solid og bærekraftig styringsdokument for Hamar. Prosessen har vært grundig og konstruktiv, og jeg benytter anledningen til å takke flertallspartiene for godt samarbeid.

Takk for oppmerksomheten!