Budsjettalen 21. desember 2016

Budsjettet vi legger frem for kommunestyret i dag, er et godt styringsdokument, med gode løsninger for vekst og velferd.

Ordfører, kommunestyre,

Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi har mennesker som har sett muligheter og handlet til det beste for fellesskapet. Det har gitt resultater og tatt oss dit vi er i dag. Slik skal vi møte framtiden. Vi opplever en gledelig vekst i befolkningen – de investeringene vi har gjort i velferd, skole og omsorg gir nå uttelling. Hamar er byen folk utenfor Innlandet nå snakker om, og flytter til.

Rådmannen har lagt fram et godt budsjett for 2017 – et budsjett for ansvarlig vekst. Det er godt forankret i de politiske styringssignalene posisjonen har gitt, og det har gitt oss som sitter med ansvaret et bra utgangspunkt. Når kommunestyret vedtar budsjettet for Hamar kommune, vedtar vi strategien for hvordan vi skal utvikle et samfunn med mangfold, muligheter og omsorg. Gjennom budsjettet velger vi hvordan vi forvalter verdiene våre best for fellesskapet og for hver av våre 30 000 innbyggere.


Justere kursen

Vekst er positivt, men krevende. Vi blir mer internasjonale og vi lever lengre. Begge deler er ubetinget bra. Men slik samfunnet og demografien er i endring, må også vi tilpasse oss. Hamar kommune er en profesjonell organisasjon og vi leverer gode tjenester. Vi skal alltid strekke oss mot å bli bedre, et system blir aldri godt nok for alle, men vi er godt i spor. For flertallspartiene handler dette budsjettet mest av alt om å justere kursen for å håndtere veksten og for å bevare og tilpasse velferden. Det er god grunn til å takke alle ansatte i kommunen og de tillitsvalgte.

I dette budsjettet tar vi ned 35 millioner kroner, i tillegg til de 50 millionene som er tatt ned i 2016. Vi har gjort oss mindre avhengige av utbytte fra Eidsiva i driften, i første omgang 20 millioner kroner. Rådmannens handlingsregel for 2 prosent netto driftsresultat, egenkapitalfinansiering av investeringer på 20 prosent og 5 prosent av driftsinntektene er virkemidler for langsiktig og stødig drift av kommunen.


En økonomi på feil spor

Høyre gikk til valg på å få orden i en økonomi som var på vei i ett spor, der lampene blinket rødt. Vi trodde det skulle ta hele fireårs-perioden å bygge et økonomisk dobbeltspor med sikkerhetsnett, for å få full fart i økonomien igjen. Det har vi klart på ett år. Det er derfor gledelig at vi nå kan senke eiendomsskatten, noe – en skatt som er svært usosial og som for mange oppleves som en dobbel-beskatning og en stor utgift på allerede store bo-utgifter.


Sysselsetting og innbyggervekst

Areal og transport henger sammen, det er læresetningen. I det ligger også en tidslinje. Vi må opprettholde konkurransekraften vår mens vi venter på de store kollektivsatsingene; gode kollektivsystem er en forutsetning for miljøet og for når vi bygger ut. E6 og Intercity, samt store investeringer i privat sektor gjør at vi nå opplever en stor befolkningsvekst. Sysselsetting i privat sektor øker jevnt og spesielt gledelig er den siste nyheten om etableringen av EON Norway AS. Det setter Hamar i førersetet i oppbygging av nye fremtidsrettede arbeidsplasser og utdanning innen Virtual Augmented Reallity-teknologi.

Norsk arbeidsliv er i stor endring med sterk teknologisk utvikling og endringer i arbeidsformer og arbeidsinnhold. Vi er derfor svært fornøyd med at vi nå har på plass en ny arbeidsgiverpolitikk i kommunen. Det oppfatter vi har vært et savn fra ansatte og fagforeninger. Vi som arbeidsgivere klarer ikke å lede godt uten en klar strategi og plan. Særlig vil vi understreke at den nye arbeidsgiverpolitikken peker på behovet for innovasjon i offentlig sektor. Her mener vi det må være mye å hente i form av å oppfordre til å tenke nytt og bli satt pris på for det. Ansatte som bidrar til en bedre kommune og bedre drift, bør belønnes for det.


Et godt statsbudsjett for Hamar

2017 ligger an til å bli et godt år. Gode tider skal vi aldri ta lett på. Vi skal utnytte handlingsrom, men alltid holde igjen. Situasjonen i resten av verden påvirker også vår økonomi, og vil alltid bringe inn elementer av usikkerhet. Statsbudsjettet for 2017 er bra for Hamar og gir oss enda bedre grunnlag for å styrke tidlig innsats i skolen og til helsesøstre i skolen, for å nevne noen.

Budsjettet for 2017 og handlingsplanen fram mot 2020 baserer seg på en ambisiøs plan med befolkningsvekst på rundt 1,5 % per år, dvs. 450 nye Hamarsinger årlig. Da er det viktig at kommuneplanen med sin arealplan tar det innover seg. Det blir neste års store politiske oppgave. Men tilflytting skjer fordi det er spennende arbeidsplasser, og derfor vil vi legge særlig legge vekt på arbeidet med ny Strategisk Næringsplan. Næringslivet skal merke at dette har blitt en JA-kommune, der kommunen skal ivareta sin rolle som tilrettelegger. Vekst i privat sektor og privat sysselsetting er avgjørende for at Hamar skal nå sine mål for befolknings- og byutvikling, samt økonomiske mål for kommunen.

Budsjettet vi legger frem for kommunestyret i dag, er et godt styringsdokument, med gode løsninger for vekst og velferd. Jeg ønsker kommunestyret lykke til med dagens debatt.


Jane Meyer

Gruppeleder Hamar Høyre