Budsjettalen juni 2016

Høyre, By og bygdelista, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne tar sammen ansvar når vi i dag legger frem budsjettforslaget vårt som vi har kalt klare prioriteringer.

Ordfører, kjære kommunestyre

Det viktigste oppdraget vi har som kommune er å sørge for at innbyggerne våre har tilgang til grunnleggende velferdsgoder av høy kvalitet gjennom hele livet; som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg. Til grunn ligger ansvaret for å drive sunn og bærekraftig økonomi til det beste for fellesskapet – i dag og for generasjonene som kommer etter oss.

Høyre, By og bygdelista, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne tar sammen ansvar når vi i dag legger frem budsjettforslaget vårt som vi har kalt klare prioriteringer.

Vi prioriterer barn, unge, eldre og mennesker som har falt ut av samfunnet.

Livskvalitet, omsorg og oppvekst.

VI skal tilrettelegge for infrastruktur i form av bolig og transport. Og vi skal tilrettelegge for næringsutvikling og innovasjon. Vi har ansvaret for å forvalte ressursene våre, alltid holde igjen, alltid skape, alltid se ut i verden, alltid gripe muligheter.

Vi merker svikt i inntektene fra Eidsiva, her har vi vært privilegerte, men også spesielt konjunkturavhengige. Alliansen gikk til valg på å rydde opp i økonomien som hovedprioritet. Det krever innstramminger som merkes godt. Vi har likevel klart å prioritere slik at Hamar skal være en god, trygg og stimulerende by å vokse opp i.

Hamarskolen har blitt et begrep som er kjent for kvalitet langt utenfor kommunegrensen. Det skal fortsatt være vårt varemerke. Vi satser spesielt på forebygging og tidlig innsats fordi det er en av de beste investeringene vi kan gjøre i fremtiden til enkeltmennesker og samfunnet. Derfor skal vi legge til rette for kompetanseutviklingen, og vi innfører Ipad fra 1. klasse og på hele ungdomsskolen, vi rehabiliterer eksisterende skolebygg-/områder samtidig som vi utvider Greveløkka skole. Vi rehabiliterer Hol barnehage og vi legger til rette for at flyktningebarn skal få begynne på den skolen de sogner til sammen med venner og søsken.

Vi har også prioritert kulturskolen i vårt budsjett. Kulturskolen skal gi barn og unge målrettet undervisning av lærere med utdanning innen sitt kunstneriske område. Kulturskolen skal gi et mangfold hvor den utvikles i samspill med lokalmiljøets ønsker og behov.

Vi prioriterer kvalitet på de plassen vi har i eldreomsorgen, derfor velger vi å gjøre om 6 dobbeltrom til enkeltrom. I tillegg går til innkjøp av digitale trygghetsalarmer og vi investerer i nytt dagsenter.

Vi har lenge snakket om tidlig innsats. Samtidig må vi ta vare på de som ikke har fått tilstrekkelig hjelp tildlig i livet eller på andre måter har falt utenfor samfunnet. Derfor prioriterer vi annet boliger for vanskeligstilte og vi vil skåne Hamartiltakene for kutt. Vi trenger et godt tilbud til mennesker med psykiske problemer, og hamartiltakene med Barm, arbeidern og værestedet er et godt eksempel på hvordan frivilligheten samarbeider med kommunen for å få til et unikt tilbud. Kirkens sosialhjelps arbeid er uvurderlig for brukerne og for kommunen, uten dette ville vi raskt sett en kraftig økning på sosialbudsjettene og i helsevesenet. Noe av det brukerne fremhever er at det er viktig å oppleve trygghet og mestring og virkelig bli sett av medmennesker.

Ikke alle oppgaver kan eller skal løses av det offentlige. Frivilligheten er en verdifull dimensjon ved samfunnet vårt fordi det ivaretar den enkelte menneske og fellesskapet. Vi har et stort mangfold av organisasjoner og ildsjeler som gjør en helt uvurderlig innsats – hver eneste dag. Jeg tror også at frivilligheten vil bli stadig viktigere i fremtiden.

Vi har måttet gjøre noen klare prioriteringer fordi en lavere inntekt innebærer at vi må gjøre noen valg. Vi velger barn og unge, derfor har vi bestemt å ikke legge ned Louisenberg skole. Samtidig må vi se på hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for kvaliteten i Hamarskolen. Vi har også en helt klar prioritering når det gjelder Naturskolen. Dette er et svært viktig tiltak i den tidlige innsatsen, både i barnehager og skoler.

Med drøye 2500 ansatt er vi en av de største arbeidsplassene i regionen, og en kompleks organisasjon. Jeg takker på vegne av kommunestyret – rådmannen og hans stab for et utmerket samarbeid. Jeg vil også takke Høyre, Venstre, BBL, Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne for et utmerket samarbeid. Friske diskusjoner har vært konstruktive og vi har loset oss gjennom budsjettarbeidet med en felles virkelighetsoppfatning.

Jeg ønsker kommunestyret lykke til med dagens debatt.