Hamar Høyre ønsker å likebehandle utdanningsinstitusjoner

Hamar Høyres kommentarer til Innlandet Høyres vedtak på årsmøtet 5. februar angående medisinutdanning i Innlandet.

Alle sykehus i Norge har krav om å utdanne helsepersonell. Dette følger av helseforetaksmodellen. Sykehuset Innlandet tilhører regionen Helse Sør-Øst, og samarbeider dermed med alle utdanningsinstitusjoner i vår region.

Hamar Høyre ønsker å likebehandle og inkludere alle utdanningsinstitusjoner som ønsker å utdanne helsepersonell. Derfor ønsker Hamar Høyre å samarbeide med både Universitetet i Oslo som er universitetssykehus i Helse Sør-Øst, og eventuelt andre institusjoner som etablerer utdanningstilbud i vår region.

Erfaringen med praksisplasser for sykepleierstudenter i vår region er at sjansen for at ferdigutdannede sykepleiere og spesialsykepleiere bosetter seg og søker arbeid ved våre sykehus i Innlandet, er at de allerede har eller utvikler en sterk tilknytning til vår region mens de er studenter.

Å bli en gjennomstrømmingsplass for praksisstudenter som ikke ønsker å bosette seg her, er ingen drøm. Dette ønsker vi hverken for sykepleie- eller medisinstudenter. Vi må derfor samhandle med alle universitetssykehus som ønsker praksisplasser og utdanning ved våre sykehus, med sikte på å utdanne helsepersonell som ønsker å bo her og utvikle Innlandet.

Støre-regjeringen satte 4. februar ned et utvalg som skal utrede foretaksmodellen. Utdanning er en sentral oppgave for dagens regionale helseforetak, og også helseforetak som Sykehuset Innlandet. Utvalget skal levere sin rapport med anbefalinger 31. mars 2023. Blir det endringer i helseforetaksmodellen er det også mulig det blir endringer knyttet til hvordan utdanning organiseres. Hamar Høyre forventer at dette utvalget vil kommer med anbefalinger også knyttet til framtidig organisering av utdanning i helsesektoren.

Hamar Høyre ønsker alle utdanningsinstitusjoner velkommen til våre region, der formålet er å utdanne kompetente helsearbeidere for morgendagens helsesektor! Men å heie kun på NTNU blir feil signaler for Hamar Høyre, vi ønsker både UiO og NTNU og eventuelle andre aktører velkomne til å utvikle innlandets helsetjenester!

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-har-oppnevnt-utvalg-som-skal-utrede-helseforetaksmodellen/id2900068/

https://helse-sorost.no/helsefaglig/utdanning