Hamar skolen og ambisjoner

Det er fremover viktig å ta tak i utfordringene som elevundersøkelsen og tilstandsrapporten for Hamarskolen peker på. Dette gjelder spesielt det faktum at elevene etterspør større faglige utfordringer og at det er for stor spredning i resultater mellom skolene i Hamar.

Kommunebarometeret 2015 viser at grunnskolene i Hamar ligger på 8. plass av landets 428 kommuner. Det er en svært god plassering, og den har ikke kommet av seg selv. Jeg vet at Hamarskolen har kompetente lærere, det har vært en systematisk satsing på læringsstrategier, og da spesielt vurdering for læring, og sjef for opplæring og oppvekst i kommunen har årlige kontaktmøter med hver enkelt skole for å følge opp status og utfordringer. Som tidligere FAU-leder kjenner jeg godt til innholdet i kontaktmøtene, der både rektor og representanter for ansatte, elever og foreldre møter.

Det er viktig at 8. plassen ikke blir en sovepute for politikerne i Hamar kommune. For til tross for at Hamarskolen gjør det svært bra, er det fremover viktig å ta tak i utfordringene som elevundersøkelsen og tilstandsrapporten for Hamarskolen peker på. Dette gjelder spesielt det faktum at elevene etterspør større faglige utfordringer og at det er for stor spredning i resultater mellom skolene i Hamar. Jeg mener Hamarskolen trenger en tydeligere skoleeier, som er kommunestyret. Kommunestyret må engasjere seg mer i prosessene som foregår i skolen, slik at forventingene til skolene blir tydelige og at rammebetingelsene som vedtas av politikerne, skreddersys forventningene.

Jeg mener også at læringsutbyttet til hver enkelt elev i Hamarskolen må økes, og at det må tas et krafttak for å involvere foreldrene i enda større grad, det vil si å styrke hjem-skolesamarbeidet. Alle er for en mobbefri skole, men tiltak må iverksettes. Flere skoler i Hamar har nå innført Trivselsleder-programmet som skal bidra til å forebygge og hindre mobbing, et program utviklet av private gründere. På Hamars største barneskole var det FAU som jobbet for å implementere dette, og skolen var positiv. Et godt eksempel på hvor viktig foreldreengasjement er, og at private løsninger også kan bidra til å gjøre den offentlige skolen bedre.

Etter- og videreutdanning av lærere er et stort satsingsområde for regjeringen, og det er gledelig at så mange lærere i Hamar nå tar etter- og videreutdanning, det vil komme elevene i Hamarskolen til gode gjennom oppdaterte fagkunnskaper hos lærerne og kanskje nye undervisningsmetoder. Den historiske satsingen på videreutdanning fortsetter, og aldri før har det vært så mange studieplasser å søke på. Regjeringen bruker om lag én milliard kroner på videreutdanning for lærere i 2015.

For meg er det Hamar Høyre som har de beste tiltakene for å videreutvikle Hamarskolen, med blant annet disse tiltakene: sikre at pedagogisk utdannet personale bistår elevene i leksetiden, gi elevene rett til nivåvalg i undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk, øke antall tilgjengelige elektroniske hjelpemidler i læringssituasjonen, sikre at elever i Hamarskolen får mulighet til å forsere fag, både på barne- og ungdomstrinnet, gi elevene i ungdomskolen muligheter til å velge realfag som valgfag, tilby gratis ferieskole, styrke skolehelsetjenesten og å etablere denne på nett. Det er også viktig å opprette en vikarpool for å sørge for god kvalitet på undervisningen der lærere deltar i videreutdanning.

For å bruke statsminister Erna Solbergs ord: Vi skal ha en god skole som tar vare på hver enkelt, som lar barn kjenne på den gode følelsen av mestring – og som gir muligheter for alle.

Gro Elisabeth Bråten, nestleder og kandidat Hamar Høyre