Høringsuttalelse om skolestruktur fra Hamar Høyre

Hamar Høyre synes det er positivt at Hamar kommune har startet arbeidet med å utarbeide en langsiktig strategi for Hamarskolen, hvor skolestruktur er en vesentlig del.

Høringsuttalelse om skolestruktur fra Hamar Høyre

Hamarskolen kjennetegnes av meget gode resultater, høy kompetanse blant de ansatte og trivsel hos ansatte og elevene. Det er helt avgjørende at dagens kvaliteter ivaretas og videreføres inn i fremtiden.

Hamar Høyre ønsker å vektlegge disse forholdene i vår høringsuttalelse:

  1. En fremtidig skolestruktur må ta utgangspunkt i den demografiske utviklingen i Hamar – både ut i fra dagens befolkning og ønsket utvikling i bosettingsmønster.
  2. Alle Hamars skoler har over 100 elever og det er ikke et behov i Hamar for å legge ned skoler pga. for få elever, slik det er i våre nabokommuner.
  3. Rapporten peker i retning av færre og større skoler. Dette er en debatt som krever sterk faglig forankring og som lett kommer i konflikt med nærhetsprinsippet, mulighet for å gå og sykle til skolen osv.
  4. Hamar kommune må ta stilling til spørsmålet om skolestørrelse før løsning velges. Det er uheldig at rapport om dette forholdet ikke er tilgjengelig til høringsfrist.
  5. Lærertetthet og gruppestørrelser har en vesentlig betydning for innholdet i skolen og bør behandles i grunnlaget.
  6. Rapporten behandler temaene demografi, klima og miljø samt trafikksikkerhet, uten at dette synes å påvirke alternativene.

Vi kan dele skolepolitikken i to hoveddeler: innholdet i skolen og rammefaktorer. Hamarskolen har et svært godt innhold, hvor de ansatte, elevene og foreldrene står sentralt. Det er bemerkelsesverdig hvordan skolenes personell evner å få frem de beste resultater og et
gjennomgående svært godt arbeidsmiljø, med ganske så ulike rammefaktorer. Dette forteller oss at menneskene i skolen er langt viktigere enn bygningsmassen. Men, vi vet også at dersom rammefaktorer blir for dårlige, så vil dette gå ut over arbeidsmiljø, rekruttering, resultater og til slutt hovedpersonene – elevene.

Arbeidsutvalget som har utredet skolestrukturen har lagt inn noen forutsetninger for sin anbefaling. For det første pekes det på at Forskrift for skoletilhørighet i Hamar kommune må vurderes. Det er særlig nærskoleprinsippet som utfordres. Videre forutsetter anbefalte løsninger at maksimal gruppestørrelse endres fra 28 til 30 elever. Det er prinsipielt utfordrende å vurdere løsninger som ikke tilfredsstiller gjeldende krav, selv om kravene er satt av kommunen selv.

Demografisk utvikling kan påvirke skolestrukturen, men like viktig er det at skolestruktur påvirker demografisk utvikling. Bosetting og tilflytting av barnefamilier er svært viktig for befolkningsutviklingen i kommunen. Derfor må Hamar kommune ta styring på utviklingen, gjennom planer for utbygging, utvikling av infrastruktur og tilbud til befolkningen. Skoletilbud er helt sentralt når familier velger bosted. Derfor er det viktig at nærskolen finnes der vi ønsker at folk skal bo.

Demografi og ønsket kommuneutvikling er ett av tre kriterier i mandatet for barnehage- og skolestruktur i Hamar. Befolkningsutvikling belyses en rekke ganger i både kunnskapsgrunnlag og høringsrapport, men det synes ikke som denne faktoren tillegges særlig vekt i anbefalt struktur.
Tvert imot så peker utvalget på at anbefalt struktur trolig ikke vil kunne håndtere en befolkningsvekst og ønsket kommuneutvikling.

De to øvrige kriteriene er byggenes funksjonalitet og bygningsmessige standard. Det er naturlig at disse kriteriene vies stor plass, fordi Hamarskolen har mye gammel bygningsmasse som vil kreve
omfattende vedlikehold eller erstatning. Det er imidlertid ingen «rød tråd» mellom beskrivelsen av eksisterende bygningsmasse og valgte alternativer til skolestruktur. Det er altså ikke en logisk sammenheng mellom anbefalingen om færre og større skoler, og de forhold rapporten vektlegger.
Innspillet fra foreldreutvalget ved Storhamar skole, er et eksempel på løsning på fremtidig struktur som ikke belyses i rapporten, selv om den tilsynelatende treffer bedre på mandatet.

Gode skolebygg er viktig for elevene og de ansatte. Hamarskolen trenger bygg som gir fleksibilitet nok, både for å kunne implementere nåværende fagplan, men også for å kunne møte endrede forutsetninger i den norske skole. Vi har dyrekjøpte erfaringer i både grunnskolen og den
videregående skolen på Hamar, hvor etablering av for åpne løsninger har krevd nye ombygginger.

Det er naturlig å fokusere på elevenes arbeidsvilkår, men det er også viktig å sikre de ansatte i Hamarskolen gode nok arbeidsvilkår. I både et rekrutterings- og beholde-perspektiv, spiller fysisk arbeidsmiljø inn som en vesentlig faktor. Mange ansatte i Hamarskolen har i dag for dårlige
arbeidsvilkår utenfor klasserommet.

Flere prinsipielle spørsmål må adresseres i arbeidet med skolestrukturen. Hvordan skal prinsippet om nærskolen forvaltes? Hvor store skoler ønsker vi å ha og hva er konsekvensene av våre valg? Hvordan skal kravene til lærertetthet balanseres mot størrelsene på grupper? Hva legger vi i en
trygg skolevei og hvilken risiko kan vi leve med? Vi ønsker at barna skal gå til skolen, men oppnår vi dette med lengre skolevei? Hvordan skal vi beholde og rekruttere våre dyktige ansatte?

Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. I bunn ligger geografi, men det er en rekke forhold som kan tillate kommunen å definere skolegrenser som gir en annen skoletilhørighet enn det kun geografien tilsier. Når vi nå utvikler skolestrukturen er det helt avgjørende at vi holder
intensjonen klart foran oss, før man utnytter handlingsrommet i mulige avvik fra hovedprinsippet.

Skolestørrelse vekker følelse og mange meninger, samtidig som forskningen gir få svar. Det synes å være relativ enighet om at små skoler i norsk målestokk er skoler med 50 eller mindre elever. Store skoler er i norsk målestokk skoler over 300 elever. Opplæringsloven §9.5 sa tidligere at grunnskoler ikke bør ha flere enn 450 elever. Samtidig vet vi at små skoler i internasjonal sammenheng er skoler med mindre enn 300 elever. Uavhengig av manglende forskning, endringer i lovverk og usikkerhet om konsekvenser, så må Hamar kommune ta et kvalifisert standpunkt om størrelser på skoler. Vi kan ikke beslutte en skolestruktur som gir grunnskoler som nærmer seg det dobbelte som dagens skoler, uten å ta stilling til dette spørsmålet. Skolestørrelse påvirker ulike elevgrupper forskjellig, det påvirker de ansatte og det påvirker lengden på skoleveien og trafikksikkerhet.

Rapporten introduserer et nytt fenomen i Hamarskolen – skoleklynger med elever fra 1. til 10.klasse. Fordeler og ulemper med en innretning slik bør kunne adresseres.

Anbefalt skolestruktur forutsetter en økning på gruppestørrelse til 30 elever pr gruppe. Det er verdt å påpeke at gruppestørrelsen relativt nylig ble oppjustert fra 25 til 28 elever etter anbefaling fra Østlandsforskning i 2016. Gruppestørrelse må sees i sammenheng med kravene til lærertetthet (15
elever pr lærer i 1. til 4 klasse, 20 elever pr lærer fra 5. til 10. klasse). Det er en trend i den norske skolen at gruppene blir større mens de ansatte uttrykker bekymring om for store grupper. Hamar kommune må utvikle en skolestruktur som tillater hensiktsmessig størrelse på grupper som sikrer at
kravet til lærertetthet oppfylles. Dette handler om innholdet i skolen.
Alle barn i Hamar skal ha en trygg skolevei. Hovedutfordringen ligger i kryssing av større veier og gange langs trafikkerte veier. Ønsket demografisk utvikling, skolestrukturen og trafikksikkerhet henger derfor nøye sammen. Ny skolestruktur må utvikles på realistiske forventninger til trafikksikkerhetstiltak.

Vi ønsker at flest mulig barn skal gå til skolen. I dag innvilges skoleskyss for elever med mer enn fire km til skolen. En utvikling mot færre og større skoler vil kunne utfordre målsettingen om å gå til skolen, både fordi flere vil få innvilget skoleskyss, men også fordi flere vil få så pass lang skolevei at
de kjøres til skolen. Vi må stille oss spørsmålet om det egentlig er realistisk at små barn skal gå fire kilometer hver vei, til og fra skolen?

Barn med særskilte behov skal få den støtten de trenger, uten at dette går på bekostning av øvrige elever. Dette stiller krav til skolebyggene, skole- og gruppestørrelser og tilgjengelige personellressurser.

Hamar Høyre støtter vurderingen om at skolestrukturen bør vurderes før store investeringer foretas. Imidlertid er det ikke sikkert at færre skoler gir mindre investeringsbehov, eller høyere kvalitet i skolen. Rapportens anbefaling har i dag en slagside mot eiendomsforvaltning og økonomi,
mens øvrige forhold i liten grad synes å vektlegges i anbefalt løsning. Hamar Høyre legger ikke til grunn at Hamarskolen skal effektiviseres i den hensikt å finansiere andre deler av de kommunale tjenestene.

Det vil være svært viktig å etablere en realistisk tids- og investeringsplan som tydelig viser de økonomiske konsekvensene av valgt løsning. Hamar Kommune har en anstrengt økonomi og vi er inne i en tid med svært høye byggekostnader.

Som følge av krigen i Ukraina kan behovene for skoleplasser endre seg i takt med antall flyktninger til kommunen. Konsekvensene av krigen kan bli langvarige og påvirke behovet for skoleplasser.

Hamar Høyre ber om at det foretas en grundig vurdering av de prinsipielle spørsmålene omkring skole- og gruppestørrelse samt skoleklynger. Kommunen bør kunne utrede alle forhold i mandatet, også demografi. Videre bør det fremkomme hvilke slutninger som trekkes av utredningen
vedrørende klima, miljø og trafikksikkerhet. Hamar Høyre anbefaler at det gis anledning til medvirkning etter at rapport om skolestørrelser er ankommet og at kommunen har vurdert og kommentert innspill fra aksjonsgruppen for Storhamar skole.

Med vennlig hilsen Styret i Hamar Høyre