Høyres justisfraksjon på besøk i Innlandet

Regjeringen har i årets budsjett styrket politi- og lensmannsetaten med over 2 milliarder kroner. Dette er en satsing som kommer Innlandet politidistrikt til gode.

Mandag besøkte Høyres justisfraksjon på Stortinget Hamar og Brummunddal, også kjent som en del av Innlandet politidistrikt. Det ble møte med visepolitimester Johan Martin Wellhaven på Hamar politihus, Lagmannsretten og politiet i Ringsaker.

«Hos visepolitimesteren fikk vi en nyttig orientering om hvordan politireformen rulles ut i Innlandet i disse dager. Lokalene bygges om til ny operasjonssentral, og strukturen på lensmannskontorene skal endres. Det er viktig å frigjøre ressurser fra lensmannskontorer som i dag er for små og har åpningstider helt nede i 2 timer i uka. Et viktig mål med nærpolitireformen er å flytte så mange tjenestemenn som mulig inn i operativ tjeneste slik at vi får mer synlig og tilstedeværende politi» sier justispolitisk talsperson, Anders B. Werp.

Regjeringen har i årets budsjett styrket politi- og lensmannsetaten med over 2 milliarder kroner. Mye av dette skal gå til politidistriktene for å rette opp budsjettene. I tillegg kommer det 350 nye politistillinger, og Politiets Sikkerhetstjeneste skal styrkes betraktelig. Det er også foreslått at hvert politidistrikt får hvert sitt offeromsorgskontor som skal ligge under politiet.

«Med friske midler og flere stillinger styrker vi politidistriktene. Dette kommer selvsagt Innlandet til gode også, og vil være et viktig bidrag til å bygge politiet i innlandet. Offeromsorgskontoret skal være et tilbud til ofre og pårørende tidlig i en straffesak slik at de lettere skal komme seg gjennom denne vanskelige perioden» fortsetter Werp.

Regjeringen bevilger også penger til fulldigitalisering av landets 12 største tingretter og alle lagmannsrettene. Dette skal være på plass i løpet av de neste 6 årene.

«Digitalisering av domstolene er viktig for saksgangen. Alle dokumenter og dokumentbevis skal foreligge elektronisk, slik at det blir lettere for alle parter å håndtere saken. Vi tror at digitaliseringen vil bidra til raskere saksbehandling, og vil på sikt frigjøre tid og ressurser hos domstolene.»

Til slutt besøkte justisfraksjonen politiet i Ringsaker ved lensmann Terje Krogstad. Han kunne fortelle om deres arbeid med unge, rus og tidlig intervensjon, god oppfølging av nyankomne asylsøkere og oppfølging av publikum som tar kontakt med politiet.

«Politiet i Ringsaker har funnet en egen måte å jobbe på. Det er flott og inspirerende å se hvor godt ungdom følges opp, hvor god kontakt politiet har med lokalbefolkningen og hvordan forebygging av kriminalitet gjennomsyrer arbeidet deres» avslutter Werp.