Med Hamar Høyre for en grønnere by

Livet leves i kommunene, og godt over 20 prosent av Norges totale utslipp foregår innenfor kommunale virkemidler. Det er her de mange små, men viktige endringene må skje.

På dager hvor man har det litt travelt, kanskje det også er litt dårlig vær, er det for meg og mange andre ofte fristende å ty til bilen hjemmefra til jobb. I 2015 er det et faktum at i Hamar kommer de største utslippene fra trafikken, og spesielt fra personbiler.

Livet leves i kommunene, og godt over 20 prosent av Norges totale utslipp foregår innenfor kommunale virkemidler. Det er her de mange små, men viktige endringene må skje.

Hamar Høyre mener det er viktig å planlegge boliger og arbeidsplasser til steder du slipper å kjøre bil. Måten vi ”møblerer” byen på blir derfor alfa og omega. Vi vil også videreutvikle konseptet «Sykkelbyen Hamar». Det er en kjent sak at Hamar Høyre vil jobbe for en jernbaneløsning som bevarer og åpner dagens strandsone for å frigi arealer for utvikling i sentrum, der vi mellom Tjuvholmen og Koigen vil utvikle Hamars nye park og strandområde. I den forbindelse ønsker vi å videreføre kommunens arbeid med å legge til rette for trygge gang- og sykkelstier, herunder om mulig etablere gang og sykkelsti på deler av dagens jernbanetrase, en miljøvennlig øst-vest forbindelse i byen.

I Europas beste sykkelby, København, sykles 24 prosent av alle reiser. Hva om vi hadde satt oss et konkret mål for hvor stor andel av reisene som skal sykles i Hamar, da er jeg sikker på at vi kan få til enda større bytrivsel. Med økt bytrivsel følger mye etter, som økt turisme, økt næringsgrunnlag og økte boligpriser.

Hamar Høyre mener det er avgjørende å fase ut energi basert på fossilt brensel i kommunale bygg og å fase ut bensin- og dieseldrevne kjøretøy i kommunens eie og erstatte disse med lav- og nullutslippskjøretøy.

Offentlig sektor bruker 400 milliarder på innkjøp årlig og har en enorm innkjøpsmakt. Også Hamar kommune bør bruke denne innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag ved å legge miljøhensyn til grunn ved anskaffelser.

Hamar Høyre mener det er på høy tid å innføre en tydeligere klimaledelse i kommunen, som er tett koblet sammen med byutviklingsplanleggingen. Den viktigste suksessfaktoren for å få til det er at politisk og administrativ ledelse setter høye mål for klimasatsingen i kommunen, og sørger for at tiltak blir fulgt opp slik at målene nås.

Norge trenger flere bein å stå på og det grønne skiftet må komme. Bioøkonomien representerer et enormt marked globalt de neste tiårene – Norge er godt posisjonert til å bli en sentral spiller. I Innlandet har vi ressursgrunnlaget skog, jord og planter sammen med de etablerte sterke gen- og bioteknologi-miljøene innen husdyr og planter som har blitt internasjonale virksomheter. Derfor var det ekstra gode nyheter at næringsklyngen for bioteknologi i Hamarregionen, Arena Heidner, nylig har fått innvilget 1 million kroner i prosjektstøtte fra Innovasjon Norge. I revidert nasjonalbudsjett fikk Hedmark kunnskapspark 2mill. kr. i midler til kommersialisering av forskning.

Regjeringen har satt bioøkonomi høyt på dagsorden og har varslet egen nasjonal strategi for dette. Det biobaserte næringslivet må styrkes, og her må lokal- og fylkespolitikere være medhjelpere. Vi har nå en unik mulighet til å sikre at Innlandet sitter i førersetet for å forme det grønne skiftet.