Hva mener Hamar Høyre

Lurer du litt på hva vi i Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre? Her kan du lese Hamar Høyre sitt program for valget!

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

I september er det valg, både her i kommunen og til fylkestinget. Da kan du bestemme hvem som har de beste svarene på dine hjertesaker. Vi håper at du finner gode svar i Høyres politikk.


Muligheter for alle

Hamar Høyre ønsker at Hamar kommune skal være byen med muligheter for alle. For å få til det må vi bygge et solid grunnlag for å møte fremtidens utfordringer og gripe fremtidens muligheter. Derfor kan vi ikke bare tenke i 4-årsperioder. Våre visjoner må derfor strekke seg lenger enn til 2019.

Hamar by og Hamarregionen vil endre seg i årene som kommer, og byen og regionen må posisjonere seg. Hamar Høyre er opptatt av at Hamar skal ta en ledende rolle i å utvikle Hamarregionen. En koordinert region vil sikre denne og kommende generasjoner gode oppvekst- og arbeidsvilkår.

Et sterkere sosialt sikkerhetsnett er en av de viktige satsningsområdene for Hamar Høyre. Det innebærer blant annet å styrke det kommunale tilbudet innen rus og psykisk helse. Det innebærer også å gi flere ungdom og voksne som står utenfor arbeidslivet grunnleggende ferdigheter, tilbud om lese- og skriveopplæring og tilstrekkelig språkopplæring.

Hamar Høyre vil gjennomføre en politikk som tilrettelegger for en bærekraftig, klimavennlig og attraktiv by. Dette vil vi oppnå ved å legge til rette for velfungerende kollektivtransport, gode barnehager og skoler, et næringsliv i vekst og attraktive bo- og arbeidsområder. Hamar Høyre er samtidig opptatt av å sette grenser for politikken og tydeliggjøre det personlige ansvaret. Den enkelte og familiene må få mer frihet til å bestemme over sine egne liv. Vi trenger et sterkt og uavhengig sivilsamfunn.

Den globale klimautfordringen må blant annet løses gjennom internasjonalt samarbeid, men kommuner, næringsliv og enkeltpersoner er forpliktet til å bidra til løsningene lokalt. Godt over 20 prosent av Norges totale utslipp foregår innenfor kommunale virkemidler, og det er utenkelig å drive samfunnsutvikling i en kommune uten at det skjer på en miljømessig bærekraftig måte.

Hamar Høyres viktigste grep for at byen vår skal være en attraktiv by for oss som bor her:

 • Sørge for at byens tjeneste- og velferdstilbud har høy kvalitet
 • At vi har valgfrihet og mulighet til å skape det beste for oss og våre nærmeste
 • At næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og vekst
 • Dette er Hamar Høyres viktigste oppdrag. I dette programmet peker vi ut retningen vi ønsker å utvikle byen vår.


Kommuneutvikling

Skal vi klare å løse fremtidens velferdsutfordringer i Hamar, må vi legge til rette for høy utbyggingstakt og vekst i folketallet. Den eneste måten vi kan sikre en sunn kommuneøkonomi på, er å legge til rette for familier og nyetablerere. Blir andelen yrkesaktive for lav, vil kommunen slite med dårlig økonomi og handlefrihet. Hamar kommune har høy gjeld og tidligere oppsparte fond er brukt opp. For å sikre fremtiden til kommende generasjoner i kommunen, mener Hamar Høyre det er avgjørende å drive en forsvarlig og langsiktig økonomisk politikk. Det er nødvendig å dempe kostnadsveksten, slippe til private og ideelle aktører og gi grobunn for nye bedrifter. Det er viktig å gjøre kommunen og regionen attraktiv for et mangfold av arbeidstakere og næringsdrivende.

Hamar Høyre vil:

 • ta en aktiv rolle for å fremme samarbeid mellom utdannings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer og eksisterende næringsliv
 • føre en aktiv politikk for å styrke Hamar som handelsområde, kulturelt sentrum og etableringssted for større virksomheter i regionen
 • vektlegge næringslivets behov ved nye og attraktive arbeidsplasser og å regulere arealer for sentrumsnære bygg
 • legge til rette for kombinasjonsboliger med forretninger, tjenestetilbud og boliger
 • satse på ungt entreprenørskap
 • la kommunen få en mer proaktiv, tilretteleggende og samarbeidende rolle ved nyetableringer
 • vurdere å konvertere sentrumsnære områder til bolig- og næringsformål
 • sette konkrete krav til saksbehandlingstid og innføre måling av tidsbruken ved alle kommunale instanser som behandler søknader
 • skape konkurranse om å tilby velferd der det offentliges pris- og kvalitetsnivå kan utfordres
 • tilrettelegge for å etablere et vitensenter med hovedtema bioteknologi gjennom samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner
 • arbeide for en storkommune på Hedemarken for å tilby fremtidsrettede og solide tjenester
 • jobbe for å harmonisere skjenketidene i regionen
 • jobbe for at Forsvarets personell- og vernepliktssenter samlokaliseres til Hamar
 • jobbe for at politidistriktets ledelse blir værende på Hamar
 • jobbe for et nytt fengsel på Ilseng
 • jobbe for en god sykehuskvalitet for Hamars og regionens innbyggere
 • bedre kvaliteten på vann- og avløpsnettet
 • legge til rette for å utbedre bredbåndsnettet
 • overføre utbytte fra Eidsiva til kommunalt fond for å sikre kommende investeringer, og ikke som i dag la dette gå inn i den ordinære driften
 • innføre handlingsregler for kommuneøkonomien
 • gradvis å redusere eiendomsskatten


Skole og barnehage

Vi må styrke satsingen på kunnskap. Vi ønsker et samfunn hvor hver enkelt gis verktøyene til å forme sin egen fremtid, uavhengig av bakgrunn.

Hamar Høyre vil sikre at alle lærer seg de grunnleggende ferdigheter og at flere fullfører videregående skole. Mye er bra i Hamarskolen, men det er også utfordringer. Det er bekymringsfullt at en for høy andel av elevene ikke fullfører videregående opplæring, spesielt innen yrkesfagopplæringen. Hamar Høyre vil etablere et tettere samarbeid mellom ungdomskolene og de videregående skolene, med det formål å gjøre overgangen til de videregående skolene lettere. Kommunen må bli mer åpen for å tilby flere lærlingplasser. Vi mener at det er viktig med god kontakt mellom arbeidslivet og skolen.

Ungdom som ikke har fullført videregående, er overrepresentert i NAVs statistikker, uavhengig av om vi snakker om arbeidsledig ungdom, uføretrygdet ungdom eller ungdom med nedsatt arbeidsevne. Skolen er også en viktig arena for å forebygge og fremme god helse fordi det her er mulig å treffe alle barn og unge. økningen i uføretrygdede med bakgrunn i psykiske lidelser viser seg å være størst blant unge. Det er derfor avgjørende med tidlig forebyggende innsats.

Hamar Høyre vil:

 • øke ressursene til språkopplæring i barnehage og grunnskole
 • følge opp økt voksentetthet i for barn i småbarnsavdelingene i barnehagene fra 14 til 12 barn innen 2015, og fra 12 til 9 innen 2019
 • jobbe for å innføre 2 barnehageopptak i året
 • starte et forsøk med gratis kjernetid til barn i alderen 3-5 år for familier med innvandrerbakgrunn og for familier med samlet inntekt under 300.000
 • alle som blir fast ansatt i barnehagene skal ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • samarbeide med private aktører om å bygge og drive barnehager
 • gi ekstraundervisning til elever i 1.-4. klasse som ikke oppnår målsatte ferdigheter for å kunne mestre neste nivå
 • gi elevene rett til nivåvalg i undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk
 • sikre at pedagogisk utdannet personale bistår elevene i leksetiden
 • gi elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre eksamenskarakterer gjennom å ta eksamen på nytt
 • sikre at elever i Hamarskolen får mulighet til å forsere fag, både på barne- og ungdomstrinnet
 • gi elevene i ungdomskolen muligheter til å velge realfag som valgfag
 • legge til rette for praksis ute i bedrift eller kommunen for skoletrøtte elever i ungdomsskolen
 • øke antall tilgjengelige elektroniske hjelpemidler i læringssituasjonen
 • videreutvikle aktivitetsskolen til å bli en gratis ferieskole. Ferieskolen skal være en læringsarena både for elever som ønsker faglige utfordringer og for elever som vil øve mer på grunnleggende ferdigheter. Alle kursene skal knyttes til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag. Tiltaket er også viktig i integrerings- og inkluderingsarbeidet
 • iverksette plan om å øke antall trinn som får svømmeundervisning
 • styrke skolehelsetjenesten ved bedre helsesøsterdekning, slik at den kan drive forebyggende arbeid og være tilgjengelig for elever som har behov for hjelp, herunder etablere skolehelsetjeneste «på nett»
 • gjennomføre en plan for å etter- og videreutdanne lærere i kommunen sett i lys av nye kompetansekrav gjennom lærerløftet. Det etableres en vikarpool for å sørge for god kvalitet på undervisningen der lærere deltar i videreutdanning
 • styrke rektors rolle som pedagogisk leder ved å gi rom for etter- og videreutdanning
 • ha et tett samarbeid med regionens høgskoler, slik at studietilbud utvikles i tråd med arbeidslivets behov i regionen
 • forplikte kommunen til å ta i mot flere lærlinger og oppfordre næringslivet i Hamar å ta inn lærlinger innen alle relevante fag


Helse og omsorg

Andelen eldre stiger kraftig i Hamar, og det er derfor viktig å legge til rette for en god alderdom. Alder eller et pleiebehov er ikke argument for å bli umyndiggjort. Valgfriheten skal ikke begrenses for dem som trenger den mest – eller på de områdene i livet hvor det er viktigst. Mange eldre i Hamar kjenner daglig på ensomheten. Ensomhet er ikke en sykdom, men ensomhet gjør oss sårbare for både psykisk og fysisk helse som har store kostnader for den enkelte, og krever store offentlige ressurser å behandle. Det er viktig at vi ikke glemmer menneskers grunnleggende behov for trivsel i hverdagen.

Hamar Høyre vil:

 • utvide antall omsorgsboliger tilrettelagt for 24 timers tjenestetilbud
 • gi beboere på institusjon samme rett til støttekontakt som de som bor hjemme. Behovet skal være styrende – ikke hvor man bor
 • sette i gang et prøveprosjekt med bokollektiv der eldre bor sammen og hjelper hverandre med hverdagslige gjøremål og i større grad er uavhengig av kommunale omsorgstjenester
 • bøte på manglende helsefagpersonell fremover for helse og omsorgsoppgaver ved å stimulere til gründervirksomhet. Mange søker seg ut av omsorgsyrket, ikke fordi de er lei omsorgsarbeidet – men fordi de ønsker et skifte av arbeidsform og arbeidshverdag. Hamar Høyre mener kommunen ikke har råd til å miste faglærte og engasjerte personer innen helse/omsorgssektoren. Det må derfor på plass incitament for å etablere små og større private alternativer innen sektoren
 • tilrettelegge for at ulike aktører kan gi innhold til helse- og omsorgstjenester ved å la virksomheter konkurrere på innholdet i driften av sykehjem/omsorgstjenester. Hamar Høyre mener at man bør ta utgangspunkt i den pris som kan betales, for deretter se hva leverandørene kan konkurrere på innhold i tjenestene. Dette vil synliggjøre forskjeller på hva det reelle brukertilbudet vil bli, samt at ”myke” kvalitetsparametere i leveringen blir tatt hensyn til. Det må settes av ressurser til utvikling og evaluering av slike brukerparametere
 • samarbeide med private aktører om å tilrettelegge for omsorgsboliger
 • gjennomføre forsøk med alternative turnusordninger i omsorgssektoren
 • øke tilgangen til fysioterapeuter med relevant spesialisering
 • gi gratis tilgang til kommunale varmtvannsbasseng for funksjonshemmedes organisasjoner
 • gi muligheter for frivillig deltid, men stimulere arbeidstakere innen sektoren til å jobbe fulltid
 • stimulere til at kommunen skal samarbeide med frivillige organisasjoner om tilbud som dagavlastning og sosialt samvær
 • opprette felles vikarpool med nabokommunene
 • øke bruken av velferdsteknologi for å bedre tjenestetilbudet og øke tryggheten for pasienter, pårørende og ansatte. Herunder ligger det å bruke teknologiske verktøy for å utnytte ressursene best mulig – for eksempel et avansert logistikksystem for å redusere reise- og administrasjonstiden innen hjemmehjelpen


Sosialt sikkerhetsnett

For mange mennesker har falt gjennom vårt sikkerhetsnett, enten det er i skolen, barnevernet eller helsetjenesten. Vi må bli bedre til å se hvert enkelt menneskes utfordringer. Mange av dem som faller utenfor, gjør det fordi de har utfordringer som er sammensatte eller individuelle. Hamar Høyre vil derfor forsterke innsatsen for å gi flere muligheten til å mestre livet sitt gjennom økt fokus og innsats på forebygging fremover.

Hamar Høyre ønsker å tette det sosiale sikkerhetsnettet ved å gi de som trenger det flere lavterskeltilbud og ved å snu trenden om at diagnose må stilles før man får hjelp. Vi mener det er avgjørende med tverrsektorielt samarbeid for å utvikle gode lavterskeltilbud. Det må også bli bedre tilrettelegging slik at barn fra lavinntektsfamilier har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Samtidig ønsker vi ikke at noen skal gå passivt på sosialhjelp, dersom du er frisk skal hovedregelen alltid være aktivitet.

Hamar Høyre vil:

 • styrke dagtilbudet for personer med psykiske helseplager
 • reetablere ungdomskontakten
 • sette sammen et tverrfaglig konsultasjonsteam sammensatt av helsestasjon, psykologer, PPT og barnevern (uforpliktende rådgivning, taushetsplikt, foreldre, skole og barnehage kan ta kontakt)
 • styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom NAV, barnevern, helsesøster, skole, barnehage, Dps, frivilligheten og politi og satse på krisesentre, overgrepsmottakene og barnehus
 • styrke kompetansen og satse på et godt og velfungerende barnevern, og vri innsatsen enda mer i retning av forebygging
 • arbeide for at barnevernet i byen og regionen kan overta de oppgavene som Bufetat har i dag
 • Innføre et opplevelseskort, et kort som gir barn og unge gratis tilgang til diverse kulturtilbud og aktiviteter
 • arbeide videre for å samordne og styrke tilbudet til mennesker med rusavhengighet
 • etablere kommunale og/eller private tiltaksplasser for innvandrere under introduksjonsperioden, slik at første møte med aktivitet i Norge er lønn, og ikke stønad
 • etablere kommunale og/eller private prosjektbaserte tidsbegrensede arbeidsplasser for å gi reell mulighet for kvalifiserende arbeidspraksis. Vil også gi språktrening for flyktninger og innvandrere
 • innføre aktivitetsplikt for alle på sosialhjelp. Dersom det er ventetid på tiltaksplass eller andre arbeids- eller utdanningsrettede aktiviteter bør kommunen opprette en arbeidsgruppe der sosialhjelpsmottakerne kan utføre forefallende arbeid som plenklipp, snømåking og liknende. Arbeidsplikten kombineres med god individuell oppfølging og økonomisk rådgivning. Dersom aktivitetsplikten ikke følges opp bør kommunen umiddelbart redusere utbetalingene til gjeldende nødhjelpssatser
 • søke om rekrutteringstilskudd for å få flere psykologer i kommunen


Frivillighet – vi ønsker å gi ildsjelene handlingsrom

Hamar Høyre mener at frivillige organisasjoner og ildsjeler kan og bør defineres og verdsettes som utviklingsaktører i langt sterkere grad enn hva som er tilfellet i dag. De gir arenaer for gode oppvekstsvilkår, de gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å vokse opp og de bidrar til inkludering og økt deltakelse på andre samfunnsarenaer, blant annet for barn og unge med innvandrerbakgrunn. Hamar Høyre ser det som viktig at frivillig sektor gis trygge og forutsigbare rammevilkår.

Hamar Høyre vil:

 • øke den kommunale støtten til frivillig sektor i Hamar
 • øremerke midler til frivilligheten for å drive arbeid og prosjekter innen forebygging av mobbing
 • legge til rette for å bruke frivilligheten i kommunens primæroppgaver som skole, helse og omsorg o.l.
 • sammen med frivillig sektor, etablere et aktivitetssenter som fremmer god fysisk og psykisk helse for eldre
 • vurdere tiltak som kan stimulere til entreprenørskap og nettverksbygging mellom innvandrere og etniske nordmenn og legge til rette for at frivillige kan bidra med tiltak som styrker integreringen
 • legge til rette for at frivillige organisasjoner blir aktive samarbeidspartnere med kommunale, statlige og private aktører i konkrete tiltak og prosjekter
 • gi lag og foreninger veiledning om formalia, søknader og tillatelser
 • gi støtte til lag og foreninger ved å være veiviser, døråpner eller kontaktledd
 • aktivt søke å utvikle velforeningen til å støtte frivilligheten og sosialt samhold


Kultur

Hamar har et blomstrende kulturliv som speiler endringene i bysamfunnet gjennom de senere år. Biblioteket i Hamar spiller en sentral rolle i formidling av kunnskap og kultur og er en viktig møteplass i byen for alle aldersgrupper. Et rikt og mangfoldig kulturliv er viktig for oss som bor her og for byens fremtidige vekst. Kommunens støtteordninger til kulturlivet må ivareta både de små og de store aktørene.

Hamar Høyre vil:

 • øke kapasiteten ved kulturskolen der det er lang ventetid i dag
 • utvide åpningstidene på biblioteket
 • utvide det digitale tilbudet i biblioteket
 • etablere et nasjonalt senter knyttet til Kirsten Flagstad museet
 • tilrettelegge for kulturaktivitet gjennom hele året, i det ligger det også støtte til festival-Hamar slik at de får større forutsigbarhet
 • at Hamar skal være positiv til frie og uorganiserte kulturytringer
 • etablere fast festivalplass i Strandgateparken


Idrett

Ingen annen organisert aktivitet omfatter flere mennesker i Hamar enn idretten. Idretten gjør en enorm innsats for barn og unge, og den bidrar til folkehelsen gjennom tilbud til alle aldersgrupper. Idretten bidrar til å skape gode nærmiljøer, trygge oppvekstsvilkår og integrering. Derfor vil Hamar Høyre fortsatt prioritere idretten og støtte det viktige arbeidet idrettsbevegelsene driver.

Hamar Høyre vil:

 • redusere priser på halleie for barn og unge
 • sikre støtte til lagseide anlegg
 • prioritere barne- og ungdomsidretten fremfor voksenidretten for å sikre turnerings- og arrangementsbredde også for de yngre klassene
 • prioritere breddeidretten hvis økonomisk støtte skal gis til idrettslag
 • gi et tilbud til ungdom utenfor den organiserte idretten
 • legge forholdene til rette for fysisk aktivitet, blant annet ved ”åpen hall” samt legge til rette utemiljøer for aktivitet sommer og vinter
 • utvikle Gåsbu-området sammen med reiselivsnæringen


Samferdsel og miljø

Hamarregionen er en region i vekst hvor det er avgjørende at utbyggingen av vei og kollektivtilbud ikke blir hengende etter befolkningsveksten. Dette vil skape et press på boligprisene med mer pendling, mindre fritid og lengre køer, hvilket er svært lite gunstig for miljøet. Vi låner kloden av våre barn hvor kommunene spiller en aktiv rolle i klimaløsningen.

Det er viktig å arbeide aktivt og fremoverlent med regionen om utvikling av fremtidsorienterte vei/jernbaneløsninger nord-sør og øst-vest.

Hamar Høyre vil:

 • jobbe for en jernbaneløsning som bevarer og åpner dagens strandsone for å frigi arealer for utvikling i sentrum, og en løsning som gir plass til en fremtidsrettet stasjonsløsning
 • utvikle konseptet «Sykkelbyen Hamar»
 • ha bedre brøyting og feiing av gang- og sykkelveier
 • videreføre kommunens arbeid med å legge til rette for trygge gang- og sykkelstier, herunder vurdere gang og sykkelsti på deler av dagens jernbanetrase, en miljøvennlig øst-vest forbindelse i byen
 • jobbe for at flere gang- og sykkelstier på fylkeskommunale veier, herunder Ingeberg
 • øke kollektivandelen i Hamar sentrum ved å gjennomføre forsøk med «park and ride» mellom xx og sentrum. En slik ordning innebærer gratis parkering og rimelig busstransport med hyppige avganger inn og ut av sentrum fra parkeringsplassene
 • ruste opp det kommunale veinettet
 • jobbe for en ytre ringvei rundt Hamar
 • arbeide for en bedre trafikkavvikling i Vangsveien
 • arbeide for firefeltsvei mellom Hamar og Elverum
 • la ny firefelts motorvei gjennom åkersvika følge dagens trase og videreføres fortløpende
 • reformere klima- og energihandlingsplanen for kommunen gjennom å synliggjøre prioriteringer
 • fase ut energi basert på fossilt brensel i kommunens bygg i samarbeid med Enova og avvikle oljefyring i Hamar kommune
 • fase ut bensin- og dieseldrevne kjøretøy i kommunens eie og erstatte disse med lav- og nullutslippskjøretøy
 • bruke innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag ved å legge miljøhensyn til grunn ved kommunale anskaffelser
 • etablere flere ladestasjoner for el-biler i byen
 • sikre nærhet til grøntarealer ved etablering av nye boligområder


Sammen skaper vi fremtidens Hamar!

Vil du lese mer om andre saker?

Ta kontakt med oss i dag!