HAs redaktør må følge med i alle timer om det skal deles ut karakterer

HAs leder hadde 24. juni en visitt til Hamar Høyres forslag i saken om skoler for Hamar vest. Det kommer kanskje som en overraskelse på HA at forslag i kommunestyret er resultat av politiske prosesser.

Dette tilsvaret var først publisert i HA 26.juni. Forslaget som Høyre fremmet i kommunestyret er lagt inn nederst.

Det er medlemmene i Høyre som kan ta del i prosessen med valgprogrammet, og det er kommunestyregruppen som har ansvaret for å forvalte programmet.

I programprosessen var det flere arbeidsmøter før medlemsmøtet som stemte over det endelige programmet. Samtidig var det fullt mulig å sende inn endringsforslag.

I denne prosessen var det ingen som foreslo helt konkret at Hamar Høyre skulle gå til valg på skolevedtaket fra 2022. Det ble en mer overordnet formulering, fordi forutsetningene kunne endre seg på kort sikt.

Det gjorde de også. I kommunestyret 19. juni var det ikke vedtaket fra 2022 som var til behandling. I 2022 var det en utvidelse av Prestrud skole, mens nå en utvidelse av Greveløkka skole.

Et viktig punkt i vedtaket fra 2022 var to skoler for Hamar vest. Dette står Hamar Høyre på og det var med i vårt forslag. 

Utvidelse av Greveløkka skole var ikke en del av vedtaket i 2022, og denne løsningen var heller ikke ferdig utredet i saken som nå var til behandling.

For ikke å miste enda mer tid enn det som allerede hadde skjedd, foreslo Hamar Høyre en parallell utredning av Storhamar skole samtidig som hele løsningen rundt Greveløkka skole ble avklart. 

Da ville vi fått to likeverdige alternativer å velge mellom. Kanskje vi burde ha foreslått dette allerede i fjor?

HA forskutterer hva som ville vært utfallet av en utredning når de allerede nå konkluderer med at Storhamar skole skal bygges. 

Forslaget gikk ut på å utrede to ulike løsninger for skolestruktur på Hamar vest, så kunne kommunestyret vedta den beste løsningen for den siste skolen. 

Vedtaket om en ny skole utgjør ca 500 millioner og er en investering for de neste 50-100 årene, det fortjene at alle alternativene er utredet. I denne sammenheng er mer kunnskap verdt å vente på.

Da forslaget falt, hadde Høyre konstruktive forslag på det vedtaket som var gjort. Vi ønsker en så god skole som mulig, og hadde derfor et tilleggsforslag om å gjøre gymsalen større, og unngå at den ble for liten slik den i sin tid ble på Rollsløkken skole. Dette ble enstemmig vedtatt.

At partigrupper stemmer forskjellig i saker er ikke noe nytt. Hverken i saker i dette kommunestyremøtet, eller i møtet som behandlet skolestruktursaken.

Forslaget fra Hamar Høyre kom kanskje overraskende, men burde ikke være det for de som ønsker å følge politiske prosesser. HA burde være det.

Til slutt: Lederen mer enn antyder at en av våre representanter skulket møtet for ikke å stemme. Dette er så faktisk feil som det kan bli. 

Han hadde, før sakene til møtet var kjent, meldt at han ville søke permisjon på grunn av andre gjøremål.

Høyres forslag fremmet i kommunestyret 19.juni

«Det skal etableres en 2-skoleløsning for Hamar vest. For å ha reelle alternativer før endelig beslutning igangsettes en mulighetsstudie for Storhamar skole for inntil kr 4 mill. Dette gjøres parallelt med at det utredes hvordan uteområdet til Greveløkka skole med 5-700 elever skal innplasseres med nødvendige installasjoner, samt omregulering av andre nødvendige arealer. Dette legges frem for kommunestyret i november 2024.«