Politikk

Harstad, den fremtidsrettede by og region i Nord-Norge må ha klare vekstambisjoner. Vekst er viktig fordi den sikrer velferden fremover! Vår jobb er å legge til rette for nye arbeidsplasser og attraktivitet. Vi skal stå på for Harstad!

Våre hjertesaker

 • Vekst og verdiskaping

  Harstad Høyres visjon er en betydelig vekst. Men skal vi bli større må vi ville bli større! Med vekst kommer optimisme, økt skatteinngang, ringvirkninger for handel og næring og en mer robust kommuneøkonomi.

 • Attraktivitet og bolyst

  Harstad kommune er godt i stand til å drifte dagens virksomhet. Det gir et fundament for å kunne håndtere vekst.

 • Helse og velferd

  Harstad Høyre vil arbeide for at du som bruker av kommunale helse og velferdstjenester skal gis mulighet til å ta egne valg og bestemme over ditt liv og din helse. Brukere av tjenestene skal møtes med respekt og omsorg.

 • Kunnskap i skolen

  Vi skal prioritere Bergseng og Kanebogen skole i neste periode

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

DEN FREMTIDSRETTEDE BY OG REGION I NORD-NORGE

30000 innbyggere i 2030

Høyre vil ha trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og et sterkt lokaldemokrati. Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet og spiller en viktig rolle på alle samfunnsområder. I Harstad har vi gode barnehager og skoler. Vi har en godt utbygd eldreomsorg. Kulturtilbudet er meget rikholdig. Idrettstilbudet er en storby verdig. Men, ser vi fremover i tid er det utfordringer som krever handling snarest.

Befolkningsstrukturen er en særlig stor utfordring for Harstad kommune. Vår kommune vil fremover få en større andel eldre enn andre norske kommuner (NIBR rapport 2010). Prognosene viser en sterk vekst i innbyggere over 67 år frem mot 2040, og en dobling av innbyggere i gruppen over 80 år. I samme periode viser prognosene at den yrkesaktive befolkningen vil få en gradvis økning, men på langt nær stor nok til å utjevne i forhold til økningen i den eldre gruppen av befolkningen.

Kommuneøkonomien er presset. Lånegjelda er svært høy. Avdragene på gjelden tilsvarer størrelsen på eiendomsskatten, – en skatt kommunen har gjort seg avhengig av. Norges Bank sin krystallkule tilsier at rentene vil stige til 3-4% i løpet av like mange år. Kommunale gebyrer og avgifter ligger i øvre sjikt. På toppen av dette belastes innbyggerne med høyere bompenger enn forutsatt som følge av store overskridelser gjennom realiseringen av Harstadpakken.

Denne virkelighetsbeskrivelsen viser at Harstad er i en krevende situasjon og at utfordringene krever politisk handlekraft og en helt ny langsiktig strategi. Det er politikernes ansvar å sørge for at Harstad også i fremtiden skal kunne tilby gode barnehager og skoler, en godt utbygd eldreomsorg, et rikholdig kulturtilbud og et idrettsliv som er en storby verdig!

Først og fremst må kommunens inntekter øke. økte inntekter kan sikres gjennom betydelig innflytning til kommunen. Dette betyr at det må være et politisk overordnet mål at Harstad må vokse. Og den politiske målsetningen må være ambisiøs. Harstad Høyre svarer på denne utfordringen og setter målsetningen: «30.000 innbyggere i 2030».

De to viktigste faktorene som skaper innflytting er stedlig attraktivitet og arbeidsplasser. Harstad kommunes potensiale kan utløses med å gjennomføre kraftfulle tiltak på hovedområdene

 • byfornyelse og sentrumsutvikling
 • forenkling og forbedring av kommunale tjenester
 • etablering av nye offentlige og private arbeidsplasser
 • natur, miljø og klima

Harstad Høyre skal jobbe aktivt for å oppnå vekst. Vi skal tilby det beste oppvekst- og skolemiljøet. Kommunen skal kjennetegnes ved varme og imøtekommende omsorgstjenester. Byen og regionen må være stedet hvor virketrang og skaperkraft hilses velkommen. Og byens enestående omgivelser skal friste til friluftsliv og opplevelser.

Det er på høy tid med politisk handlekraft med målsetningen om å sikre Harstad kommune langsiktig evne til å ivareta opplagte forpliktelser overfor sin befolkning!

UTVIKLING, NÆRING OG REGION

Sentrumsutvikling

Harstad kommunes sentrumsplan ble vedtatt i 2016. Et av hovedmålene var å skape et bysentrum som skal fremstå som levende og attraktivt. Det må gi bærekraft og attraksjonskraft for befolkningsvekst. Mange gode tiltak er satt i gang i sentrum og mye arbeid gjenstår. Harstad Høyre ønsker at kommunen skal ha en faglig, koordinerende funksjon som ser helheten og som sikrer en bærekraftig utvikling i sentrum i tråd med sentrumsplanen. Harstad Høyre vil tilrettelegge for et attraktivt og levende sentrum gjennom gode kulturtilbud, opplevelser og næringsvirksomhet.

Harstad Høyre vil

 • ha fokus på og sikre en bærekraftig utvikling og utbygging av Harstad sentrum
 • utarbeide en konkret handlingsplan som følger opp sentrumsplanen
 • sørge for at Harstad kommune koordinerer og ser helheten i alle pågående og kommende sentrumstiltak
 • legge til rette for at private eiendomsutviklere, gårdeiere og næringsdrivende skal bidra til å bygge, fornye og styrke Harstads attraktivitet
 • være tett på oppgradering av torget/Richard Kaarbøs plass og bidra til at tidsplanen og kostnadene overholdes
 • at park i Harstadhamn etableres som planlagt gjennom et godt samarbeid med private utbyggere
 • sikre at Generalhagen blir oppgradert innfor tids- og kostnadsrammen
 • følge opp utviklingen av Gammelbrygga-tomta og Ottar Håløygs plass slik at kommunen og utbygger samarbeider til beste for byen og sentrum
Utvikling- og tilrettelegging for næringsliv og samferdsel

Den beste næringspolitikk er at Harstad kommune planlegger og setter av attraktive næringsarealer. En god lokal næringspolitikk må også prioritere velfungerende samferdselsløsninger som viktige bidrag til å gjøre næringslivet vårt konkurransedyktig.

Harstad Høyre vil

 • utarbeide en næringsplan med konkrete tiltak for å skape vekst i Harstad
 • tilrettelegge for at kommunen har næringsarealer som dekker ulike næringers behov
 • posisjonere Harstad-regionen som et senter for beredskapskompetanse
 • at kommunale veiinvesteringer og vedlikehold gjennomføres innenfor planlagt tid og kostnad
 • sikre at kommunen sørger for parkmessig opparbeidelse av fellesarealer
 • støtte snarlig byggestart på Hålogalandsveien og arbeide for at strekningen Tjeldsundbrua-Harstad bygges samtidig med hovedprosjektet mellom brua og Sortland
 • jobbe sammen med kommunene i Ofoten og Vesterålen for en ny kryssing av Tjeldsundet
Varierte og robuste arbeidsplasser

For at familier skal velge å flytte til Harstad og etablere seg i kommunen, må som regel to voksne finne muligheter for gode jobber. Dersom Harstad skal være den fremtidsrettede byen i Nord-Norge er det derfor avgjørende at vi har og oppretter flere arbeidsplasser som oppleves som spennende og utviklende.

Private og offentlige arbeidsplasser må sikres stabile, forutsigbare rammevilkår som grunnlag og motivasjon for vekst og nyetableringer. For å lykkes i arbeidet med å bygge en robust kommune med økonomisk løfteevne må Harstad ha et veletablert og utmerket omdømme som stimulerer til tilflytting og bolyst.

Harstad Høyre vil

 • arbeide for at Harstad får sin del av statlige- og fylkeskommunale arbeidsplasser som flyttes ut til regionene
 • sørge for at kommunen har faste møter med næringslivet og offentlige/statlige virksomheter
 • jobbe for flere lærlingeplasser både i kommunal og privat sektor
 • at kommunen og næringslivet ønsker velkommen arbeidssøkere med «hull i CV’en»
Harstad som nordnorsk energihovedstad

Energisektoren er inne i en historisk utvikling og endring. Norsk gass skal erstatte Europas forbruk av kull. Dette er en nøkkel til utslippsreduksjoner i Europa. Harstads rolle som etablert nordnorsk energi og petroleumssenter må i lys av denne utviklingen videreutvikles og styrkes i årene fremover.

Petroleumsindustrien skal sameksistere med alle våre andre verdiskapende næringer og det må forbli et ufravikelig krav at denne industrien drives forsvarlig og unngår helse- og miljømessige skadevirkninger.

Næringen må sikres stabile rammebetingelser, herunder tilgang på nye leteareal også i nord etter konsekvensvurderinger med særlig vekt på vern av natur og miljø.

Harstad kommune må ta sitt ansvar og samarbeide med energiselskapene og sentrale myndigheter for å gi landsdelens leverandørindustri kontrakter og muligheter til å bygge opp erfaring, kompetanse og konkurransekraft.

Harstad Høyre vil

 • jobbe for at Petroleumstilsynet etablerer en avdeling i Harstad
 • være pådriver for styrking av Oljedirektoratets kontor i Harstad
 • legge til rette for vekst og utvikling for etablerte energiselskaper og leverandørindustri i Harstad og Midtre Hålogaland
 • at Harstad kommune skal være en aktiv medspiller og døråpner for lokale leverandørbedrifter
Sjømat og havbruk med store muligheter i vår region

Harstad er en av landets store sjømatkommuner. Næringen spås en lovende fremtid og er et av flere områder som kan trygge vårt velferdssamfunn på lang sikt. Ny teknologi bidrar til at næringen er inne i en periode preget av store endringer som vil gjøre de miljømessige utfordringene gradvis finner sin løsning.

Harstad Høyre vil

 • sikre fortsatt gode vilkår for den tradisjonelle fiskerinæringen
 • bruke kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms som verktøy for videre utvikling slik at oppdrettsnæringens vekstmuligheter i regionen sikres innenfor forutsigbare, bærekraftige og miljømessige rammer
 • være positive til utviklingskonsesjoner, samt forskning og utvikling med sikte på å kunne utnytte våre havressurser mest mulig effektivt, bærekraftig og miljøvennlig
Landbruk og landbruksrelatert aktivitet

Landbruk er og har alltid vært en viktig næring for Harstad-regionen. TINE og veterinærmiljøet sammen med mange veldrevne gårder, illustrerer dette. Harstad Høyre ønsker å legge til rette for at bøndene også i fremtiden skal forbli viktige næringsaktører i kommunen og at de bidrar til økt produksjon av kortreist og sunn mat for våre innbyggere.

Harstad Høyre støtter omlegginger som bidrar til forenklinger i tilskuddsordningene, mer lønnsomhet i næringen og økt investeringsevne. Summen av mye god regions- og landbrukspolitikk skal gjøre det mer attraktivt å utøve bondeyrket.

Konsesjonsloven må mykes opp ytterligere og bondens rett til å disponere egen eiendom må styrkes.

Harstad Høyre vil

 • sikre best mulig rammebetingelser for effektiv lokal matproduksjon
 • arbeide for at beiteressursene i Harstad-regionens utmark utnyttes best mulig for å unngå gjengroing
 • legge til rette for fortsatt aktivt jordbruk og ha en restriktiv holdning til omdisponering av dyrket mark
 • beholde og styrke Veterinærinstituttet i Harstad og sikre utviklingsmuligheter for TINEs anlegg i Harstad
Handel og industri

Harstad har tradisjoner som en industri- og handelsby for en region, noe som er byens fremste næringsmessige konkurransefortrinn. Harstad skal være best på å ha og understøtte et mangfoldig næringsliv og samtidig innfase ny teknologi og nye lovende næringer.

Harstad er et handelssenter ikke bare for byen, men for hele den omkringliggende regionen. De mange kjøpesentrene i kommunen viser dette med all tydelighet.

Harstad Høyre vil

 • arbeide for to timers gratis parkering i sentrum
 • følge opp prosjektet «P-hus i sentrum» og bidra til at det gjennomføres innenfor planlagt tidsplan og kostnad
Forsvaret, statlig sektor og fylkeskommunen

Harstad og regionen rundt har mange statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser som er viktige både for byen og for regionen. Forsvaret er etablert i Harstad med Kystjegerkommandoen (KJK), Hærens Musikkorps, Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS), Forsvarsbygg og Cyberforsvarets enhet. Disse må alle beholdes i en tid hvor Forsvarets tilstedeværelse i nord igjen er av voksende betydning.

I Tjeldsund kommune utgjør Ramsund orlogsstasjon (ROS) med spesialstyrkenes treningssenter en hjørnestenaktivitet. Forsvarets tilstedeværelse i kommunen og i vår felles region vil øke markant med etableringen av en ny kampflybase på Evenes.

Harstad Høyre vil

 • støtte Forsvaret i kommunen på en slik måte at avdelingene skal kunne drives effektivt
 • arbeide for at alle ansatte og deres familier skal finne seg vel til rette i Harstad og i regionen
 • bidra til at utbyggingen av Evenes kampflybase realiseres på best mulig måte
 • legge til rette for at ansatte og vernepliktige på Evenes, ROS og på andre militære avdelinger i regionen føler seg velkommen i Harstad
 • arbeide for å styrke Harstad-politiets forebyggende evne og etterforskningskapasitet, samt den operative evnen
Regional utvikling

Alle kommunene i Sør-Troms vedtok våren 2018 å følge opp «Regional plan for vekst og utvikling». Dette er en plan som forplikter Harstad kommune til å arbeide for og med regionens kommuner. Med virkning fra 1 januar 2020 blir regionrådene for Sør-Troms og Ofoten slått sammen til et råd som vil arbeide for å stimulere til samarbeid mellom kommunene i Midtre Hålogaland; Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Harstad Høyre ser store muligheter i interkommunalt samarbeid i Midtre Hålogaland. Felles standpunkt i saker som er viktige for hele regionen vil stå sterkt i Stortinget. Gjennom samarbeidskommunenes kan man jobbe for støtte fra hele den nord-norske stortingsbenken.

Tilstrekkelig infrastruktur for transport og kommunikasjon er helt vesentlig for å legge til rette for næringsutvikling og vekst. Det er allerede iverksatt en rekke betydelige samfunnsøkonomiske investeringer gjennom Harstadpakken, Bjarkøyforbindelsene og Hålogalandsbrua. Disse følges opp ved bygging av Hålogalandsveien, som vil gi ny E10 fra Sortland til Evenes. I tillegg vil ny kampflybase på Evenes i stor grad bidra til vekst og kommunal økonomi i hele regionen gjennom investeringer for rundt 4 milliarder kroner og ca. 800 ansatte og soldater. Midtre Hålogaland blir den nye vekst-regionen i Nord-Norge!

Harstad Høyre vil

 • prioritere gode og trafikksikre veiforbindelser i Harstad kommune og til kommunens omland
 • bidra aktivt til nært samarbeid med kommunene i Midtre Hålogaland for viktige veiforbindelser i hele regionen.
 • bidra til at Rødskjær næringsområde utvikles og blir et bidrag til den regionale satsingen i Midtre Hålogaland.
Reiseliv

Nord-Norge opplever en stor økning i antallet tilreisende. Dette gjelder både sommer og vinterstid. Harstad har potensiale til å ta imot en større del av denne veksten.

Harstad Høyre vil

 • styrke arbeidet for å markedsføre Harstad som destinasjon
 • styrke samarbeidet på tvers i regionen
 • bidra til kreative klynger av aktører/bedrifter for å skape et bredere og bedre tilbud for besøkende
 • løfte byen som knutepunkt for kulturelle aktiviteter og attraksjoner
 • sikre at vertskapsfunksjonen ivaretas på en god og representativ måte
 • i samarbeid med Harstad Havn utvikle en av landsdelens fremtidsrettede cruisehavner
 • tilrettelegge og videreutvikle gjestehavnen, området og fasilitetene for småbåter og campingbiler

KLIMA OG MILJØ

Den grønne, smarte byen

Klimautfordringene er en av vår tids aller største utfordringer og det er kritisk viktig å gjennomføre tiltak som monner. Bærekraftig utvikling i alle landets kommuner er avgjørende for at Norge skal kunne bidra til å løse klodens klima- og miljøutfordringer. Harstad Høyre vil være garantist for at Harstad kommune skal gi sitt bidrag i denne viktige dugnaden. Kommunen må følge opp en offensiv miljøprofil. I Harstad, som i landet for øvrig, må vi ta vare på våre naturen vår som livsgrunnlaget for våre etterkommere.

Harstad Høyre vil

 • følge opp Harstad kommunes miljø-, klima- og energiplan og sørge for at tiltakene faktisk blir gjennomført
 • i valgperioden påvirke slik at de miljømessige målene blir mer ambisiøse når miljøplanen skal rulleres i 2021
 • forbedre kildesorteringssystemet for både næringsliv og privatpersoner i samarbeid med HRS
 • styrke kommunens innkjøpskompetanse i forbindelse med miljø- og klimakrav i offentlige anbud
 • fortsette arbeidet med Harstads deltakelse i EU-programmet «Smart-City»
 • ta i bruk mulighetene som ligger i ny teknologi for å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning
 • aktivt ta med kommunens ungdom i klima- og miljøarbeidet, eksempelvis ved å oppfordre til å søke eksterne prosjektmidler for gjennomføring av holdningsskapende arbeid og miljøtiltak
Grønn transport og samferdsel

Harstad kommune må aktivt stimulere valg av «grønne løsninger». Dette innebærer blant annet å legge til rette for bruk av elbiler og elsykler i kommunen. Et annet viktig miljøtiltak er legge til rette for at flest mulig oftest mulig skal finne det hensiktsmessig å velge kollektiv transport fremfor privatbilen. Harstad kommune må derfor også arbeide opp mot fylkeskommunen for å bedre kollektivtrafikken i byen vår.

Harstad Høyre vil

 • opprette flere ladestasjoner for elbiler og elsykler
 • i størst mulig grad erstatte kommunens biler med elbiler
 • arbeide for å få gjennomført Harstadpakkens kollektivtilbud med hyppige, gjennomgående avganger der folk bor

OPPVEKST

En god barndom varer livet ut. Harstad Høyre ønsker en skole som gir alle barn muligheten til å oppnå sine drømmer og ambisjoner. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne.

I tillegg skal vi tilrettelegge for utvikling av den sosiale kompetansen til våre barn. Vi skal lære barna å anerkjenne andre, ta vare på hverandre og samtidig gi barna selvtillit og selvinnsikt til å ivareta sin egen selvfølelse.

Alle som kommer til barnehagene skal bli møtt av profesjonelle og gode omsorgspersoner som bryr seg om hvert enkelt barn. Dersom utfordringer oppdages skal det være åpen og god dialog med foresatte. Innsats må inn så tidlig som mulig for å unngå at utfordringer vedvarer og vokser seg større enn nødvendig. Utgangspunktet er alltid at dette skal skje i samarbeid med hjemmet.

Barnehagene

Harstad Høyre vil

 • jobbe for at UIT Campus Harstad skal tilrettelegge for utdanning av barnehagelærere
 • iverksette tiltak for ivaretakelse og utvikling av gutters læringsmuligheter i barnehage og skole på deres premisser
 • sikre tett samarbeid og trygge overganger mellom barnehagene og skolene i kommunen
 • tilrettelegge for fleksibelt barnehageopptak slik at barnehageplass kan tilbys når behovet oppstår
 • prøve ut fleksible åpningstider i enkelte barnehager
 • jobbe for å rekruttere flere menn inn i barnehagene
 • gi private og offentlige barnehager samme rammebetingelser
Skolene

Harstad Høyre vil

 • at alle elever skal ha grunnleggende lese- og skriveferdigheter innen utgangen av 2. klasse
 • jobbe for at hver enkelt elev får tilpasset opplæring tidligst mulig i skoleløpet
 • ha nulltoleranse mot mobbing
 • ha åpenhet om skoleresultater og resultatet fra trivsels- og brukerundersøkelser
 • satse på etter- og videreutdanning av lærere etter skolenes behov
 • prioritere og tilrettelegge for økt tilgang til skolehelsetjeneste og skolepsykolog
 • sikre god og oppdatert kompetanse innen LHBT+ (Lesbiske, Homofile, Bifile, Transseksuelle) hos ansatte som møter og arbeider med de unge
 • følge opp tidligere initiativ med å utarbeide en plan for likestilling og mangfold
 • gi eldre og pensjonister mulighet til å være ressurspersoner i skolen
 • sikre at Harstad kommune skal oppleves som utmerket vertskap for byens og regionens nye felles videregående skole
 • prioritere nybygg ved Bergseng skole
 • kartlegge muligheten for å flytte Kanebogen skole til Stangnes videregående skole (midlertidig eller permanent) i forbindelse med bygging av ny videregående skole i sentrum
 • følge opp investering i skole på Lundenes i henhold til Virksomhetsplanen 2019-2022
Ung i Harstad

Harstad må være en attraktiv by for de unge. Det er de som skal drive byen videre. Gode skolesystemer og gode fritidstilbud er viktige for at unge skal trives. Vi må legge til rette for at unge i Harstad føler seg inkludert og får kunnskap om mulighetene som eksisterer. Det er viktig at de unges interesser blir fremmet på lik linje med alt annet, slik at unge blir inkludert i viktige prosjekter og beslutninger.

Harstad Kommune må legge til rette for de unge ved å skape møtearenaer og bidra til aktiviteter som kan være med på å øke trivselen for unge i Harstad. Ungdom har forskjellig økonomisk plattform. Også de som har dårligere råd enn de andre må gis muligheter til å delta på aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Harstad Høyre vil

 • skape flere møtearenaer for ungdom
 • sikre at det er kommunale idrettshaller åpne på dagtid i skoleferiene
 • jobbe for rabatt for ungdom innenfor kultur og transport
 • etablere en ungdomsinformasjonsportal gjennom Harstad kommune
 • jobbe for tettere samarbeid mellom skole og næringsliv
 • følge opp satsingen med WiFi i sentrum og sikre at den faktisk gjennomføres, driftes og vedlikeholdes
Høyere utdanning og forskning

Etter fusjonen med UiT er Harstad blitt universitetsby. Dette gir store muligheter. Det å få inn nye studenter ved studiested Harstad er essensielt for videreutviklingen av byen og vil være et viktig bidrag for god vekst for Harstad.

Harstad må støtte opp om og bidra til å legge til rette for ønskede utvidelser av campus. Harstad må også ivareta vertskapsrollen slik at studentene har det best mulig mens de studerer her.

Harstad Høyre vil

 • følge opp campusutviklingsplanen i samarbeid med Norges Arktiske samskipnad og legge til rette for at UiT kan vokse og utvikle seg i Harstad
 • sikre sentrumsnære studentboliger
 • sikre oppfølgingen av Handelshøgskolen, og helse- og omsorgsfagene ved Campus Harstad
 • jobbe for å få flere studietilbud
 • legge til rette for studentidrett og andre studentaktiviteter i Harstad
 • sikre de gode og robuste forskningsmulighetene og prosjektene som er ved Campus Harstad

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Kultur

Harstad Høyre ser på kultur som et viktig fundament i et samfunn hvor innbyggerne skal trives. Det utvidede kulturbegrepet utgjør en stor sektor med meget gode ressurser, inkludert frivillige og profesjonelle. Kultur er viktig i barns utvikling og kultur er viktig for å utfordre og skape utviklingen av vårt lokalsamfunn. Kulturen bidrar med arenaer hvor vi kan møtes, skape samhold og styrke båndene mellom oss som bor i regionen.

Harstad Høyre vil

 • arbeide for å utvikle en kulturstrategi som bygger opp om attraktivitet og bolyst i Harstad.
 • bruke kultur som et virkemiddel for å skape arenaer for offentlig debatt om viktige spørsmål for oss som bor her
 • bruke kunst som et av virkemidlene for å skape et levende og attraktivt sentrum
 • jobbe for å styrke øvingsforhold for lokale lag og foreninger
 • ·vurdere mulighetene for å kunne etablere nye fremtidsrettete arenaer for kulturaktiviteter i Harstad, gjennom blant annet Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
 • ivareta samfunnshuskvartalet som helhetlig kunst og kulturarena (Galleri NordNorge, kulturskolen, Ungdommens hus og Harstad kino)
 • ivareta den tidstypiske arkitekturen ved dagens kino
 • identifisere og følge opp gjennomføring av nødvendig vedlikehold og brannsikring av offentlig eide vernede bygg og kirker som inngår i vår felles kulturarv
Idrett

Idrett og fysisk aktivitet har avgjørende betydning for folkehelsen. Harstad Høyre vil satse på idrettsanlegg og således tilrettelegge for at alle som ønsker skal ha muligheten til å bedrive fysisk aktivitet.

Det er viktig for Harstad å tiltrekke seg større nasjonale og internasjonale arrangementer innen idrett.

Harstad Høyre vil

 • støtte bygging av en flerbrukshall med fasiliteter for turn og kampsport i tilknytning til ny videregående skole
 • følge opp prosjektet «Opprustning av Landsåshallen» slik at arbeidet gjennomføres innenfor planlagt tid og kostnad
 • arbeide for økte kommunale bevilgninger til idrettslag og andre tilretteleggere for fysisk aktivitet, herunder iverksette lokale tiltak for barn og ungdom slik at alle kan delta i idrettsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon
 • arbeide for å etablere en informasjonspakke om idrett og andre fritidsaktiviteter, slik at familier får kunnskap om tilbudene i Harstad kommune
 • kartlegge muligheter for utvikling av en idrettspark/storhall som et «Harstad Spektrum» i nærheten av ny videregående skole
 • satse på en offensiv utbygging og oppgradering av idrettsanlegg innenfor kommunens økonomiske handlingsrom i samarbeid med idretten og andre finansieringsinstanser.
 • styrke samarbeidet mellom kommunen og Harstad Idrettsråd
 • støtte etablering av en tursti/løype fra Sørbygda til Folkeparken
 • at Folkeparkens tilgjengelighet videreutvikles og at «parkens ansikt» er parkmessig opparbeidet med tilhørende fasiliteter for hele befolkningen.
Frivillighet

I Norge er deltakelse i frivillighet en grunnleggende del av vår kultur og tradisjon. Omfattende frivillig innsats bidrar til aktiviteter og tilbud for barn, unge og eldre innenfor idrett, kultur, friluftsliv og beredskap.

Harstad kommune har ansvar for å etablere et samarbeide med de frivillige som oppleves positivt og understøttende. Sammen kan Harstad kommune og de frivillige gjøre Harstad til et enda varmere samfunn.

Harstad Høyre vil

 • videreføre støtten til Frivillighetssentralen
 • sikre at kommunen i større grad aktivt støtter frivilligheten med tilbud om faglig tilretteleggeing til frivillige som har behov for rådgivning
 • legge til rette for at flyktninger og innvandrere inkluderes i frivillig innsats
 • samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape aktivitetstilbud i eldreomsorgen

HELSE OG OMSORG

Trygg omsorg og raskere behandling

Kvalitet gjenspeiles i kompetanse, evne til omsorg, samt respekt for brukere av tjenestene. Dette er faktorer som tillegges stor vekt når opplevelser av helse og velferdstilbud vurderes og beskrives. Harstad Høyre er opptatt av å gi en trygg omsorg, som tar hensyn til at alle er forskjellig med ulike behov. Pasientens behov skal være i sentrum.

Harstad Høyre vil

 • sikre at Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er reelt brukerstyrt
 • ta i bruk velferdsteknologi hvor målet er økt selvstendighet og trygghet for innbyggerne
 • arbeide for rekruttering av spesialistkompetanse som vil bidra til å minimere reisebelastningen for innbyggere som rammes av kreftdiagnoser
 • etablere Fritt brukervalg for de som har behov for kommunal hjelp
 • sikre kommunalt tilbud om opplæring til de med kroniske lidelser, slik at de kan beholde livskvaliteten og muligheten for å være selvstendig lengst mulig
 • jobbe for at det bygges nytt Helsehus samlokalisert med UNN Harstad / lokalmedisinsk senter
Omsorg for de eldre

Harstad Høyre vil arbeide for gjennomføring av kvalitetsreformen – «Leve hele livet». Reformen skal hindre at eldreomsorgen svikter på de viktigste områdene – mat, helsehjelp, aktivitet og sammenhengen i tjenestene. Målet er at eldre skal få hjelp til å mestre siste del av livet, og at pårørende skal slippe å slite seg ut. Hver pasient er unik. Vi må se mennesket bak funksjonstapet og diagnosene.

Harstad Høyre vil

 • gjennomføre et pilotprosjekt med å ansette matverter/vertskapsfunksjon på sykehjemmene slik at det frigjøres pleietid for syke- og verne- pleiere
 • trekke frivillige krefter inn i eldreomsorgen for å bidra til bedre livskvalitet
 • videreføre det gode arbeidet med «Livsglede sykehjem»
 • tydeliggjøre pårørendes innflytelse i utarbeidelse av hjelpetilbud når den som trenger bistand ikke selv er i stand til å påvirke sitt behandlingsløp
 • tilrettelegge for smarthusteknologi og velferdsteknologiske løsninger ved etablering eller renovering av kommunale boliger og institusjoner
 • legge til rette for at innbyggere i alderen 80 år og eldre har full dekning i omsorgssektoren, med omsorgsboliger og institusjonsplasser
 • sørge for at alle eldre under kommunal omsorg får en jevnlig gjennomgang av forordnede legemidler
 • kombinere riktig medisinbruk, god ernæring og trening for å sikre sunne og friske eldre
 • være positiv til alternative former for senior- og eldreboliger, for eksempel boliger hvor flere kan bo sammen, i tilknytning til aktivitetstilbud eller legesenter mv.
Psykisk helse

Det er et stort behov for å styrke tjenestetilbudet på flere områder innenfor psykisk helse. Psykiske lidelser og rusproblemer påvirker ofte en hel familie. Rus er dessverre ofte en medvirkende faktor til psykisk lidelse. Tiltak hvor rus og psykisk helse ses i sammenheng, er derfor viktig. Det er også viktig å lytte til og inkludere pårørende i innsatsen for å gi best mulig hjelp.

Harstad Høyre vil

 • innføre pakkeforløp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • ha bedre tverrfaglig samarbeid om behandling og ettervern mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatiskhelsetjeneste
 • arbeide for tilbud om etterverntjeneste klar ved utskrivelse i egen kommune
 • legge til rette for omsorgsboliger for psykisk syke, også de med rusproblematikk
 • legge til rette for at voksne som barn blir fulgt opp, og at det foreligger en rehabiliteringsplan i kommunen
 • styrke forebyggende helsearbeidet for barn og unge, gjennom helsestasjons og skolehelsetjenesten, styrket psykologtilbud og flere lavterskeltilbud
 • sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg for alle innbyggere, inkludert bedre tilgjengelighet, god kompetanse og tidlig innsats
 • sikre at forprosjektet for etablering av samlokalisert bolig, dagsenter og avlastningssenter for funksjonshemmede gjennomføres
Integrering og inkludering

Vi skal hjelpe mennesker som er på flukt og i nød så langt som mulig. Harstad Høyre vil sikre at flyktninger som bosettes i vår kommune får den oppfølging og opplæring som er nødvendig for å fungere i vårt samfunn. Dårlig integrering og oppfølging av bosatte flyktninger gjør mange til sosialhjelpsmottakere. Dette betyr at Harstad kommune må benytte integreringstilskuddet slik at det gir mest mulig effekt.

Harstad Høyre vil

 • bedre samarbeidet med både privat og offentlig sektor for å skaffe gode og relevante språk-praksisplasser
 • forbedre introduksjonsprogrammet og voksenopplæringen med tydelige forventninger til gode resultater og arbeidsrettede tiltak
 • at introduksjonsprogrammet ved behov skal inkludere målrettet innsats for å sette kvinner i stand til å bygge selvstendighet

ADMINISTRASJON – KOMMUNEFORVALTNING -ØKONOMI

Innbyggerorientert kommune – Fornyelse og Forenkling – Trygg styring

Harstad kommune er en stor og viktig arbeidsgiver. Denne rollen må utøves med ansvarlighet. Kommunen skal være en attraktiv og inspirerende arbeidsplass hvor hver og en utvikles til beste for seg selv og kommunen.

Harstad Høyre vil styrke de folkevalgtes styring og initiativ/muligheter gjennom å tydeliggjøre rolleforståelsen mellom administrasjon og politikerne.

Harstad kommune står overfor store utfordringer ved at gapet mellom ressurser og forventninger fra omgivelsene blir stadig større. Harstad Høyre mener det er viktig å holde stødig økonomisk kurs og sørge for en forsvarlig og bærekraftig økonomisk politikk gjennom tydelige prioriteringer av fremtidige investeringer.

Sett i lys av de overskridelser som har vært og for å unngå tilsvarende i de mange prosjektene som skal gjennomføres i tiden som kommer er det spesielt viktig at prosjektstyringskompetansen er på plass.

Harstad Høyre vil

 • jobbe for at kommunen er en «klarspråk-kommune» som kommuniserer med innbyggerne på en enkel og tilgjengelig måte
 • sørge for at kommunen oppleves positiv og løsningsorientert i alle møter med næringslivet og befolkningen
 • sørge for at kommunen har et velfungerende og lett tilgjengelig servicetorg og arbeide for å gjøre kommunens arbeids- og publikumsbygg universelt utformet og tilrettelagt for behovene ulike tjenester krever
 • sette ned et tverrpolitisk utvalg som utreder de folkevalgtes arbeidssituasjon i Harstad og kommer med konkrete forslag til forbedringer
 • sikre at kommunen er en ansvarlig og god arbeidsgiver
 • utrede om det er hensiktsmessig å innføre åremålsstillinger på rådmann/ledernivå
 • legge til rette for å styrke den digitale kompetansen til ansatte i offentlig sektor
 • utrede de ansattes arbeidsforhold og arbeidsbetingelser samt vurdere nye og bedre kontorløsninger
 • sikre at vi søker erfaringer fra andre kommuner som del av forbedringsarbeidet i Harstad
 • holde kommunens beskatning av husholdninger og arbeidsplasser på et forutsigbart nivå
 • jobbe for en ansvarlig og gradvis nedtrapping av eiendomsskatten i Harstad
 • stimulere til effektiv drift slik at mer ressurser kan brukes til å styrke kvaliteten på tjenestene
 • i samarbeid med arbeidstakere og ledelse arbeide for å redusere sykefraværet slik at tjenestene får mer ressurser tilgjengelig
 • anvende Privat Offentlig Samarbeid (OPS) der hvor det er hensiktsmessig