Åtte gode grunner til å stemme
Høyre i Lillesand

1. Frivillighet, kultur og idrett

Lillesand Høyre ønsker et lokalsamfunn der frivilligheten, kulturen og idretten skal ha gode vilkår. Vi ønsker å støtte frivillige initiativ og frivillige organisasjoner, samt legge til rette for at ulike fritidsaktiviteter kan gjennomføres for både barn, unge og voksne i ulike aldre. For å kunne oppnå et varmere og mer inkluderende lokalsamfunn må ulikheter og annerledeshet anerkjennes, og nye innbyggere fra både inn- og utland tas godt imot.

2. Bærekraft

Lillesand Høyre ønsker å levere kommunen videre til våre etterkommere i enda bedre stand enn da vi overtok den. Det er viktig å bevare skjærgården og naturen vår. Vi mener at vern gjennom bruk er en god metode. Vi vil også fortsette å gjøre friområder mer tilgjengelige for allmennheten. Vi må tenke klima og miljø innen alle sektorer. Kommunen må gå foran som et forbilde, samtidig som vi må støtte opp under private og frivillige tiltak som bedrer miljøet. God klimapolitikk må virke på det lokale planet. Nøkkel til å beholde bærekraft-balansen er å legge vekt på tiltak og restriksjoner som gir mest nytteverdi i forhold til innsatsen.

3. Kommunal drift og økonomi

Lillesand Høyre vil ha en fornuftig og langsiktig planlegging av kommuneøkonomien, med fokus på digitalisering og effektiv drift, for blant annet å holde kommunale avgifter nede. Vi ønsker heller ikke å øke eiendomsskattens promillesats, men dersom kommunens økonomiske situasjon krever det, kan vi vurdere å justere bunnfradraget. En ordnet økonomi skaper forutsigbarhet i tjenestene som leveres til innbyggerne. I hele Norge sliter kommunene med å få pengene til å strekke til. Heldigvis så leverer Lillesand kommune fortsatt gode tjenester, samtidig som den har kontroll på økonomien.

4. Næringsliv og arbeidsplasser

Et godt næringsliv er avgjørende for et godt lokalmiljø og en god kommune. Lillesand har viktige nøkkelbedrifter, dyktige handelsbedrifter, håndverkere og entreprenører. Lillesand Høyre skal fortsette å jobbe for at disse skal få best mulige rammebetingelser. Et produktivt næringsliv skaper verdier og arbeidsplasser som lokalsamfunnet nyter godt av.

Kommunen har hatt utfordringer med lang saksbehandlingstid de senere årene, og dette har rammet både næringsliv og innbyggere. Lillesand Høyre har hatt stort fokus på dette, og saksbehandlingstiden er blitt kortere. Dette vil fortsatt være en prioritering for oss fremover.

5. Barnehage og skole

Lillesand Høyre vil fortsette å sette barn og unges interesser og ønsker i sentrum. For at barn og unge skal trives og oppleve mestring og læringsglede, er det helt sentralt at barnehage og skole er trygge og mobbefrie arenaer. Derfor må det jobbes mer systematisk med mobbing og lærevansker fremover. En god skole gir like muligheter, støtte og utfordringer for alle.

Dyktige og motiverte lærere er avgjørende for en god skolehverdag. Gode lærere skaper et godt læringsmiljø, der elevene presterer og trives. For å sikre god kompetanse og relevant og innholdsrik undervisning vil Lillesand Høyre fortsette satsingen på videreutdanning av enda flere lærere. En viktig del av oppveksten er fritidstilbud, og Lillesand Høyre vil fortsette å legge til rette for et mangfold av gode og relevante arenaer også etter skoletid.

6. Helse og omsorg

For Lillesand Høyre er det viktig at helsetjenestene i kommunen preges av kvalitet og kompetanse. Dette må sikres gjennom god organisering og ledelse av tjenestene og bevisst arbeid med både å rekruttere og beholde kvalifisert personell innen de ulike yrkesgrupper. Kommunen må ha en seniorpolitikk og prøve ut turnusordninger som kan bidra til at de eldste helsearbeiderne kan stå i arbeid så lenge som mulig.

Lillesand Høyre ønsker at hver enkelt skal få lov til å bestemme mest mulig over sin egen hverdag, og mener at det er viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og private aktører. Mennesker med nedsatt funksjonsevne og psykiske lidelser som trenger heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og/eller dagtilbud, må sikres gode tilbud som ivaretar både integritet og et godt liv.

7. Plan, bygg og eiendom

Lillesand kommune får stadig flere innbyggere, og Lillesand Høyre ønsker å legge til rette for denne utviklingen. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom varsom fortetting og utnyttelse av arealer som allerede er bebygd, slik at vi beslaglegger mindre uberørt natur og utnytter den infrastrukturen som allerede eksisterer. For å sikre videre positiv utvikling ønsker Lillesand Høyre gjennom dialog og samarbeid med grunneiere/ eiendomsutviklere/utbyggere kommer frem til gode og omforente løsninger i tråd med gjeldende kommuneplan. Mange private opplever også at det er krevende å få gjennom en plan eller byggesøknad på både stort og smått. Lillesand Høyre vil jobbe for en rask og smidig saksbehandling av planer og byggesøknader, og for at vedtatte planer gir forutsigbarhet for alle berørte parter.

8. Lillesand sentrum

Et levende sentrum er byens hjerte. Lillesand Høyres visjon er at sentrum skal oppleves som et trygt og attraktivt sted å bo, drive og være. For å få til dette, må sentrum blant annet være lett tilgjengelig, ha gode parkeringsmuligheter, varierte butikker og spisesteder, gode sosiale møteplasser, kulturarenaer og samfunnsfunksjoner, lekeplasser og opplevelses-/aktivitetstilbud. Lillesand sentrum er unik med sin arkitektur og beliggenhet mot en fantastisk skjærgård. Dette er viktige fortrinn å bygge videre på. Lillesand må bygge videre på sin identitet og sitt særpreg og derfor utvikle sentrum i tråd med verneplan og historisk byggeskikk. Lillesand Høyre vil ha fokus på å få folk til sentrum og havet til folk. Lillesand Høyre ser viktigheten av et godt samarbeid mellom næringslivet, frivilligheten, gårdeierne og kommunen i sentrum. Alle mennesker kan oppleve funksjonsnedsettelser på permanent eller midlertidig basis. Lillesand skal være en by for alle, uansett funksjonsevne. Samtidig skal næringsdrivende kunne få bruke byens arealer så lenge man sikrer hensiktsmessig og tilgjengelig ferdsel.