Høyres budsjettinnlegg 2020

Høyre har levert et forsiktig og ansvarlig budsjett, der vi sikrer oss at vi kan prioritere kjerneoppgavene til kommunen i årene som kommer. Vi vil prioritere barn og unge, eldre og syke. Og vi skal som intensjonsavtalen sier, sørge for gode tjenester til innbyggerne i hele den nye kommunen.

Lindesnes kommune skal være en kommune som har høy kvalitet på tjenestene til de som trenger vår hjelp og vi skal jobbe for best mulig vilkår for næringslivet, slik at vi sammen kan skape utvikling og flere arbeidsplasser.

Budsjettet til rådmannen inneholder for mange usikkerhetselementer, vil vi få den store befolkningsveksten og de økte rammeinntektene, vil utbyttet fra Agder Energi normaliseres, vil renteutviklingen, lønnsutviklingen og pensjonen slå ut slik vi håper?? Mange av inntektene er usikre og vi har for lite innebygde reserver. Det er også for mange nye tiltak innenfor samfunnsutvikling og disse har Høyre tatt bort.

Vi er også skeptiske til at netto reduksjon av driftskostander er for liten, nye tiltak spiser opp effektiviseringsgevinster.

Det var viktig for Høyre å styrke budsjettet på miljø og klimatiltak, slik at vi både drifter og utvikler kommunen på en bærekraftig måte.

Vi prioriterer også å legge inn en årlig bevilgning til kirkevedlikehold, dersom staten tar sin del, for å vise at dette er vårt felles ansvar.

Høyre gikk i bresjen for å bygge en ny kommune for framtida. Rådmannens budsjett har i altfor liten grad lagt opp til å realisere stordriftseffekter av kommunesammenslåingen innen administrasjon og styring. Vi støtter helhjertet rådmannens effektiviseringsprosjekt, men vi vil effektivisere ytterligere. Man bør kunne klare seg med den driften gamle Mandal hadde til administrasjon og styring, når vi plusser på 50% innbyggerøkning.

Vi må sammenlikne oss med de beste kommunenene,  lete etter «best practice» og bruke «benchmarking».

Kommunen må sette inn støtet på tjenester med høyere kostnader enn andre kommuner og hvor reduksjoner minst mulig går utover direkte brukerrettede tjenester.

Høyre stopper en del nye tiltak som ikke går direkte på prioriterte  brukergrupper.

Og vi stopper også økningen av eiendomsskatt som rådmannen har foreslått i 2023 og 24. Vi kan ikke godta å øke eiendomsskatten til innbyggere og næringsliv for å saldere budsjettet. Mange både innbyggere og bedrifter sliter med å få endene til å møtes.

Lindesnes kommune får betydelig flere eldre veldig raskt og det er helt vesentlig for Høyre å sørge for at Helsehuset realiseres og ikke utsettes pga feilslått økonomi.

Derfor vil vi kun gjøre helt nødvendige tiltak på rådhuset, sånn at vi sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte. Vi er fortsatt mot ombygging og full renovering.

Vi ønsker ikke at kommunen skal kjøpe ytterligere kommunale boliger og har tatt bort den årlige bevilgningen på 5 millioner kroner.

Vi må først og fremst få full oversikt over hva vi faktisk eier og ikke minst hvilke behov vi har fremover. Samtidig må vi sikre at vi klarer å vedlikeholde de kommunale boligene vi eier pr i dag.

Høyre reduserer bevilgninger til investeringer med 29 millioner.

Når det gjelder rådmannens innsparingsforslag med å flytte legevakta, ønsker Høyre at legevakta fortsatt skal ligge i Mandal.  Det som har med kjøkkendrift å gjøre, forventer vi at det kommer en ordentlig utredet sak på, før vi kan mene noe om den.

Høyre vil holde oppe trykket på god kommunikasjon og involvering, det gjelder både ift innbyggere og ansatte. Der har ikke den nye kommunen vært god nok. Vi må vise i ord og gjerning at vi virkelig skal bli bedre sammen.

Bunnlinjen i Høyres forslag er tilnærmet likt rådmannens i 2024. Samlet netto driftsresultat i 4-års perioden er ca. 2,8 mill. bedre enn rådmannens forslag, og vårt opplegget har redusert risikoen på inntektssiden med samlet 20 mill. kr.

For Høyre har det viktigste vært å holde igjen… og prioritere det som er viktigst. Vi får ikke gjennomslag for vårt budsjett, men det gleder meg faktisk ordfører, at Ap med flere har justert litt på retningen og gjort mange av de grepene H og Frp foreslo i fjor.

Høyres gruppeleder Janne Fardal Kristoffersen