Politikk

Mennesker som vil hverandre vel ”Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.”

Våre hjertesaker

 • Lokalsamfunnet

  Lindesnes Høyre ønsker å legge til rette for en videreutvikling av kommunens viktigste sentra med tanke på etablering av attraktive bo- og oppvekstmiljøer. Høyre er partiet som setter enkeltmennesket i sentrum

 • Helse og omsorg

  Helsetjenestene i Lindesnes skal preges av kvalitet, kompetanse og trygghet. Forebygging og tidlig innsats skal pregemåten vi arbeider på. Behandlingsapparatet skal bygges rundt pasienten. Vi skal til enhver tid sikre innbyggerne rett til nødvendig og riktig hjelp

 • Skole, barnehage og fritid

  Alle barn og unge i Lindesnes kommune skal få et trygt og godt møte med barnehage og skole. Skolene og barnehagene i Lindesnes skal ha kvalifisert personell. Høyre vil legge til rette for at ansatte i barnehage og skole skal få den nødvendige etter- og videreutdanning de trenger

 • Næringsliv – lokal verdiskaping

  Lindesnes Høyre vil arbeide for å trygge arbeidsplassene vi har, og legge til rette for å skape nye. Vi vil oppmuntre entreprenørskap og gründere, og sikre at bedriftene våre får mulighet til å vokse.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

FREMTIDENS KOMMUNE

Høyre har en tanke om at vi skal bygge landets beste kommune for våre innbyggere, næringsliv og gjester. Kommunen skal være konkurransedyktig på både kvalitet og kostnadsnivå. Vi vil satse på innbyggerinvolvering og reell medvirkning. Innbyggerne må føle at de kan påvirke utviklingen og i beslutningene som tas. Det beste samfunnet får vi til sammen. Vi skal satse på innovasjon og digitalisering. Et godt samfunn bygges nedenfra. Derfor skal makt og ansvar plasseres så nært den enkelte som overhode mulig. De beste løsningene er de som er basert på kunnskap om lokalsamfunnet og tilpasset lokale behov og prioriteringer. Derfor er lokaldemokratiet en bærebjelke i det norske samfunnet.

KOMMUNEN, LOKAL-SAMFUNN OG STEDSUTVIKLING

Lindesnes Høyre ønsker å legge til rette for en videreutvikling av kommunens viktigste sentra med tanke på etablering av attraktive bo- og oppvekstmiljøer, slik bl.a. intensjonsavtalen mellom de 3 kommunene beskriver.

Høyre er partiet som setter enkeltmennesket i sentrum. Vi vil at hver enkelt, innenfor samfunnets rammer, skal være i stand til å utforme sin egen hverdag, og vi har en grunnleggende respekt for den private eiendomsretten. Dersom båndlegging av privat eiendom er nødvendig, må grunneierne sikres fullverdig erstatning.

Høyre vil ha sterke byer og levende distrikter. Næringsliv og lokalsamfunn må ha frihet og mulighet til å styre egen utvikling. En moderne distriktspolitikk gir næringslivet rammer for vekst. økt lokalpolitisk frihet og handlingsrom vil gi private grunneiere og utviklingsaktører nye muligheter. Sterke regioner og sterke regionssentra er en forutsetning for et desentralisert bo- og tjenestetilbud. Regioner som har en velfungerende kombinasjon av arbeid, bolig, velferds- og fritidsfasiliteter, er attraktive for innbyggere og tilflyttere. Lokal samfunnsutvikling forutsetter godt samarbeid mellom offentlige, private og frivillige interesser.

Lindesnes Høyre vil:

Være en medspiller og tilrettelegger for innbyggerne og næringsliv, behandle deres henvendelser raskt og effektivt, og imøtekomme brukernes behov så langt som mulig. Styrke regionsentrene. Det skal etableres et eget program for å initiere utvikling i de minst sentrale delene av kommunen (Bjelland, Laudal, Vigmostad og Spangereid). Det vil bli etablert et eget fond for å støtte utvikling og etableringer i de mest sårbare områdene. Fondet skal få årlige bevilgninger. Gi innbyggere som ikke har digital kompetanse god hjelp og oppfølging. Legge til rette for utbygging av digital infrastruktur og utvikling av ny kommunikasjonsteknologi som reduserer avstandsulemper i distriktene. Styrke eiendomsretten og gi grunneier økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av areal. Avskaffe boplikten, men være åpne for innbyggerinitiativ i enkelte områder At innbyggerne skal oppleve åpenhet, trygghet og verdighet i møtet med kommunen Skal være en JA-kommune som vil prøve ut nye idéer fra kommunens innbyggere og ansatte. At kostnadsnivået på tjenester skal ikke være høyere enn i sammenlignbare kommuner

TRYGG STYRING

Høyre behandler skattebetalernes penger med respekt, og unngår å belaste husholdninger og arbeidsplasser med unødige skatteregninger. Derfor skal vi hele tiden sette tæring etter næring, og søke etter nye måter å drive kommunen på, så vi får bedre tjenester for de pengene vi har.

Høyre ønsker en effektiv og åpen offentlig sektor, slik at innsatsen kan nå frem til de som trenger den mest. En stor del av velferdsstatens tjenester ytes av kommunene, som opplever økte forventninger og krav til kvalitet. Den kommunale gjelden må holdes under kontroll, så ikke inntekter som skulle gått til velferdstjenester, går til å betale renter og avdrag.

Lindesnes Høyre vil:

Drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld Holde kommunens beskatning av husholdninger og arbeidsplasser, som eiendomsskatt og andre kommunale avgifter, på et så lavt nivå som mulig i denne perioden. Målet vårt er å fjerne eiendomsskatten helt. Stimulere til effektiv drift slik at mer ressurser kan brukes til å styrke kvaliteten på tjenestene Systematisk bruke sammenligninger med andre kommuner som forbedrings- og effektiviseringsredskap Kommuniserer med innbyggerne på en enkel og tilgjengelig måte. «Klarspråkkommune» Omdisponere og selge kommunens eiendommer som ikke er i bruk eller er strategisk viktige. Vi vil benytte kommunens eiendomsselskap til å drive utvikling og salg av næringseiendommer.

TRAFIKK

Vi har vært pådrivere for ny E-39 og er svært glade for at det nå bygges 4 felts stamvei, noe som betyr mye for utviklingen av kommunen. Den vil bidra til økt aktivitet i næringslivet, og dermed skape flere jobber. Den vil bidra til mobilitet i befolkningen, og på den måten bedre levekårsutfordringene våre. Lindesnes blir enda mer attraktiv, og flere med arbeid i andre kommuner vil velge Lindesnes som bosted. Ny E-39 vil bidra til å nå nullvisjonen – målet om null drepte i trafikken.

Lindesnes Høyre vil:

Ha et omfattende og sammenhengende sykkelveinett i kommunen. Arbeide for ny fylkesvei til Spangereid fra E-39 Arbeide for at alle i hele kommunen får tilgang til fiber Arbeide for utvidelse av togtilbudet til/fra Marnardal stasjon Arbeide for næringsarealer i tilknytning til ny E39. Legge til rette for pendling ved hjelp av parkeringsplasser for pendlere ved knutepunkt Fortsette utbyggingen av havneanlegg for fiskeri og annet næringsliv

OMSORG

Helsetjenestene i Lindesnes skal preges av kvalitet, kompetanse og trygghet. Tidlig innsats skal prege måten vi arbeider på. Behandlingsapparatet skal bygges rundt pasienten. Vi skal til enhver tid sikre innbyggerne rett til nødvendig og riktig hjelp. Aktivitet, trivsel, fellesskap og valgfrihet er viktig. Pårørende er en stor ressurs som må tas godt vare på, og da må vi også være gode på å gi avlastning til dem som har tunge omsorgsoppgaver.

Lindesnes Høyre vil:

Etablere et nytt helsehus i Mandal Sette pasienten foran systemet; pasientens helsetjeneste Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge, gjennom helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt styrke psykologtilbud og flere lavterskeltilbud Prioritere utvikling av offentlige og private tjenester for å møte økning i antall eldre i kommunen Opprettholde og utvikle dagens omsorgsstruktur Styrke pårørendes rolle gjennom fleksible avlastningstilbud, pårørendeskoler og samtaletilbud ·øke aktivitetstilbudet til dem som har utviklet en demenssykdom Jobbe aktivt for å øke pasienter og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene Fortsette arbeidet med velferdsteknologi og sette hverdagsrehabilitering i system. Jobbe aktivt for å forebygge vold i nære relasjoner Arbeide for systematisk og forpliktende samarbeid med private og frivillige organisasjoner og andre i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fortsette å ha jevnlige brukerundersøkelser og ha åpenhet om resultatene Styrke forebygging av rus og psykisk helse, særlig blant ungdom Innføre alternative arbeidstidsordninger for å redusere ufrivillig deltid og gi pleietrengende og pleiere et begrenset antall personer å forholde seg til. Legge til rette for alternative former for senior- og eldreboliger, for eksempel boliger hvor flere kan bo sammen.

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

Lindesnes kommune er kommunens største arbeidsplass og den viktigste leverandøren av tjenester til innbyggerne. For å være en god kommune å bo i, må vi ha en god og inkluderende arbeidsgiverpolitikk, som skaper gode vilkår for engasjerte medarbeidere. Kommunen har påvirkningskraft på arbeidsforholdene i bedrifter ellers i samfunnet, og skal forvalte denne rollen godt. For eksempel i forhold til likestilling og personer med hull i CV-en sin.

Lærlinger er en ressurs for kommunen, og kommunen skal være en ledende lærebedrift innen mange fag. Det er viktig å ta de ansatte med i politikkutviklingen, og vil gi tillitsvalgte møte- og talerett i enkelte forum.

Lindesnes Høyre vil:

Gi ansatte mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving. Ha en seniorpolitikk som sikrer at kompetanse beholdes og gjør det attraktivt å bidra lenger. Være en ledende lærlingevirksomhet og kreve at leverandører er lærebedrifter, og at disse også benytter lærlinger i leveransen. Tilby praksisplasser for innbyggere som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet Ha en arbeidsgiverpolitikk som gir frihet under ansvar og stimulerer til kreativitet. Aktivt bekjempe ufrivillig deltid, gjennom endret organisering, arbeidstidsordninger og kompetanseheving. Tilby unge sommerjobb gjennom en sommerjobbpool.

KULTUR OG TURISME

Både kultur og turisme er viktige næringsveier samtidig som det betyr mye for vår trivsel og identitet. Kommunen vår har et stort og variert turistpotensiale, kombinert med en kulturhistorie vi har all grunn til å være stolte av. Vi har landsdelens største attraksjon i Lindesnes fyr og vårt nye kulturhus, Buen, ligger vakkert til ved elvebredden i Mandal. Vi har fått et nytt hotell, beliggende vegg i vegg med Buen og ved Båly er Under, landets første undervannsrestaurant på plass.

I den nordlige delen av kommunen finner vi vakker og variert innlandsnatur med tilbud om aktiviteter som bl.a. gårdsturisme, laksefiske og rafting.

Mandal er i tillegg fødested for noen av Norges mest anerkjente kunstnere.

Lindesnes kommune er både by og land. Det er vårt ansvar å legge til rette for at de som bor i kommunen blir stimulert og gis mulighet til å holde kultur og landskap i hevd.

Lindesnes Høyre vil:

Bevare det unike ved Sjøsanden og Furulunden. Videreutvikle markedsføringen av Lindesnes fyr, museet og fjellhallen som Norges sydligste fastlandsområde. Legge til rette for grunneiernes mulighet til binæring i form av utvidet tilbud til turistene; gårdsturisme og naturopplevelser, kombinert med kort avstand til strand og sjøliv. Medvirke til at Buen blir kulturhuset for hele kommunen ved å gjøre det enkelt for lokale aktører å benytte seg av lokalene Høyre vil sette museum for Lindesnes mest kjente kunstnere på dagsorden, og vil sørge for å utrede om Andorsengården i Mandal er mulig å bruke på en måte som både ivaretar verneinteresser og samtidig kan bli universelt tilgjengelig. Legge til rette for fortsatt satsing på jakt og fiske i turismesammenheng Bidra til å bevare den unike trehusbebyggelsen i Mandal sentrum og andre «tun» i kommunen gjennom å innføre en byggeskikkpris. Utvikle vertskapsrollen (turisme) til ikke bare å gjelde enkelte forretninger, men også innbyggerne.

KIRKE

Grunnloven sier at Den norske kirke er Norges folkekirke, og den skal understøttes som sådan. Den norske kirke har dermed en særlig særstilling og rolle i det norske samfunnet.

Nye Lindesnes har 9 kirker. Alle er gamle, de fleste er vernet, og alle har store behov for vedlikehold og større rehabilitering. Kostnadene til rehabilitering blir svært store når arbeidene skal gjennomføres med «gamle metoder» etter vernemyndighetenes anbefalinger og pålegg.

Høyre vil prioritere dette arbeidet, men oppgavene her er for store til at kommunen kan makte det alene på en god måte. Høyre vil arbeide for at Staten må ta en større andel av kostandene som en nasjonal dugnad for å ivareta verneverdige kirkebygg.

Lindesnes Høyre vil:

Drifte menighetene i henhold til de forpliktelser vi har i kirkeloven Vedlikeholde kirkebyggene Drifte kirkegårdene slik at pårørende opplever verdighet og trygghet Tilpasse kirkegårdsdriften også til andre trossamfunn

SKOLE, BARNEHAGE OG FRITID

Alle barn og unge i Lindesnes kommune skal få et trygt og godt møte med barnehage og skole. Skolene og barnehagene i Lindesnes skal ha kvalifisert personell. Høyre vil legge til rette for at ansatte i barnehage og skole skal få den nødvendige etter- og videreutdanning de trenger. Skolene i kommunen må samarbeide med tanke på innføring av nye læreplaner og få til en god delingskultur der man lærer av hverandre. Det er ikke et mål at skolene skal bli helt like. Enhver skole skal ha sitt særpreg som er med på å fremme læring og trivsel. Ut fra gitte kriterier skal foreldre skal ha muligheten til å velge skole for sitt barn. Høyre vil fortsette å støtte opp om frivillige organisasjoner som gir barn og unge et positivt fritidstilbud, og vi vil legge til rette for fritids- og aktivitetstilbud slik at det er muligheter for alle i kommunen til å delta på ukentlige aktiviteter. Buen, som et naturlig midtpunkt for kommunen, skal gi barn og unge kulturopplevelser ved at det holdes arrangementer spesielt myntet på barn og ungdom.

Lindesnes Høyre vil:

Opprettholde dagens skolestruktur og, på sikt, prioritere en eventuell utbygging av barne- og ungdomsskolen i den nordlige delen av kommunen. Ha fokus på tidlig innsats i skole og barnehage. Vårt mål er at alle elever skal fullføre hele skoleløpet. Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter, og legge til rette for at alle barn skal beherske norsk før skolestart. ·øke innsatsen på skolehelsetjenesten og det psykiske hjelpetilbudet. Større skoler bør ha tilbud om helsesykepleier hver dag. Tilby tilpasset opplæring for elever med behov for en alternativ, og mer praktisk, opplæringsarena. At alle lærere i Lindesnesskolen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing, og griper inn ved bekymringsfull atferd, samt ressurser til å håndtere dette. Opprettholde fritidsklubber, samt legge til rette for at barn og ungdom kan bruke kommunale lokaler til å drive med aktiviteter som for eksempel dans, teater eller musikk. Frivillige organisasjoner skal få tilgang til lokaler og anlegg for opplæring og aktivitetsutvikling for barn og ungdom. Gi barn og ungdom fra lavinntektsfamilier muligheten til å delta på fritidsaktiviteter hele året, og aktiviteter i sommerferien. Sikre at barnevernet får tilstrekkelige ressurser Videreutvikle kollektivtilbudet «Bygderuta» til å gjelde hele den nye kommunen

NÆRINGSLIV (Lokal verdiskapning)

Den viktigste velferden er å ha en jobb å gå til.

Lindesnes Høyre vil arbeide for å trygge arbeidsplassene vi har, og legge til rette for å skape nye. Vi vil oppmuntre entreprenørskap og gründere, og sikre at bedriftene våre får mulighet til å vokse. Solide bedrifter skaper trygge arbeidsplasser, inntekter til det offentlige og støtter opp om aktiviteter og tilbud i nærområdene. Lindesnes Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Næringslivet i Lindesnes er i god vekst. Det er mange innovative og velfungerende bedrifter i kommunen. Mange eksporterer mye, og noen er verdensledende innen sine områder. Fengselet i Mandal vil generere mange stabile arbeidsplasser, Strømsvika åpner for nye og spennende muligheter for kommunen, og undervannsrestauranten Under har ført til internasjonal interesse og økt turisme. Ny E39 gir gode muligheter for økt næringssatsing lenger nord i kommunen, og industriområdet på Heddeland er i god utvikling.

Lindesnes Høyre vil:

Arbeide for kortest mulig saksbehandlingstid for næringslivet. Regulere inn tilstrekkelig med næringsarealer i forbindelse med E39. Arbeide for flere byggeklare næringstomter i eksisterende næringsområder i kommunen. Det skal til enhver tid være tilgjengelig næringsareal i kommunen. Legge til rette for sjørettede arealer og næringsutvikling i Strømsvika. Ha faste møter mellom politisk ledelse, industri- nærings- og handelsforeninger i arenaer næringslivet finner tjenlig. Fortsette å arbeide for at alle innbyggere skal ha god mobildekning og fibertilgang. At kommunen bruker private og lokale aktører der det er mulig. Fortsette å stimulere til privat regulering og utbygging av bolig- og næringstomter. Opprette stilling som Næringssjef for å ivareta næringslivets interesser
PRIMæRNæRINGENE – fra Hav til Hei

Lindesnes kommune er rik på naturressurser. Fiskeri- og havbruksnæringene er blant de viktigste fremtidsnæringer for Norge. På Båly og på Gismerøya er det i dag fiskemottak og levende fiskerihavner med mange hjemmehørende fiskere. Høyre vil legge til rette fortsatt utvikling av denne viktige næringen. Landbruket er viktig for matproduksjon, bosetting og ivaretagelse av kulturlandskapet. Norge har en av verdens beste og reneste matproduksjoner. Lindesnes kommune er Agders største skogbrukskommune, og den nye tømmerkaia i Strømsvika vil gi gode forutsetninger for fremtidig verdiskapning.

Lindesnes Høyre vil føre en lokal politikk som gir primærnæringene og grunneierne gode vilkår.

Lindesnes Høyre vil:

Bidra til at fiskerinæringen gis gode vekstvilkår Legge til rette for et aktivt skogbruk og nyplanting. Sikre eiendoms- og råderetten for den som eier grunn. Praktisere boplikten for landbrukseiendommer liberalt Ha en restriktiv holdning til at det offentlige skal gripe inn og regulere priser på landbrukseiendommer. Verne om god landbruksjord. Spesielt jord som kan drives med moderne landbruksmaskiner. Støtte tiltak som sørger for at driveplikten på landbrukseiendommer holdes. Være positive til at landbruksnæringen får muligheter til å utvikle seg gjennom en kombinasjon av tradisjonelt landbruk og nye nisjeaktiviteter. Legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet.

INTEGRERING

Vi har plikt til å hjelpe de menneskene som trenger en ny start i et nytt land. De er i utgangspunktet ikke klienter, men nye innbyggere i kommunen. Mange av våre nye landsmenn har opplevd mye vondt og de trenger tett oppfølgning og hjelp med dagligdagse ting. Vi vi følge dem opp tett med mål om at de på sikt skal få seg utdannelse, jobb og klare seg selv. Vi må stille tydelige krav til norskkunnskap og forståelse for det norske samfunnet for de som oppholder seg i Norge over tid.

Lindesnes Høyre vil:

Flyktningfamilier får sin egen «vennefamilie/person» Det etableres ordning med pliktig sommerjobb for våre nye landsmenn under introduksjonsprogrammet enten i kommunen eller i private bedrifter Kombinere språkopplæring med arbeidspraksis Tilby raskere progresjon i introduksjonsordningen for de som har potensiale til det Innføre økonomiske insentiver for aktører som kan gi innvandrere tilbud som bidrar til opplæring og raskere overgang til arbeid eller utdanning åpne for at deler av introduksjonsprogrammet gjøres om til ordinært arbeid eller utdanning Gjennomføre forsøk med anonyme søknader i kommunen for å sikre at kvalifiserte søkere når intervjurunden. Gi god veiledning til innvandrere som ønsker å starte egen bedrift og skape arbeidsplasser Ta lokale initiativer for å rekruttere minoritetsspråklige barn i barnehage

MILJØ og KLIMA

Lindesnes kommune har fått kjenne på naturkrefter og ekstremvær, med nedbørsmengder som har ført til storflom, hyppige og langvarige strømbrudd og stengte veier. Forurensingen av havet har vist seg å ha store konsekvenser. Dyr lider, mikroplast havner på middagstallerkenen, og kysten vår blir forsøplet. Lindesnes kommune har som alle andre kommuner i Norge, et stort ansvar for å nå klimamålene. Vi skal kutte klimautslippene med 50% innen 2030, og være klimanøytrale innen 2050.

Lindesnes Høyre vil:

At miljø- og klimahensyn skal vektlegges ved alle avgjørelser Gjøre det lettere å velge sykkel som transportmiddel ved å prioritere bygging av gang og sykkelveier i kommunen, særlig i tettbebygde strøk Stimulere til fortsatt kalking av Audna- og Mandalsvassdraget. Støtte tiltak som kan redusere flomfare og sikre flomutsatte områder. Være positive til utbygging av fornybar energi. Få ned energiforbruket i kommunale bygninger. Fortrinnsvis bruke tre som byggemateriale i nye kommunale bygg Vektlegge lav- eller nullutslippsløsninger når kollektivtransport settes ut på anbud. Legge til rette for bruks- og kostnadseffektive løsninger for sortering og levering av avfall. At Lindesnes bør bli en Plastfri kommune. Stille krav til redusert matsvinn i kommunale institusjoner, samt legge til rette for at næringslivet kan gjøre det samme Sikre at nye offentlige bygg holder nullenerginivå Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, såfremt teknologien er tilgjengelig for formålet Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler Legge til rette for sykkelparkering på alle offentlige virksomheter Etablere klimapris som deles ut årlig til bedrifter/organisasjoner og/eller personer som har utmerket seg med tanke på miljø

FRIVILLIGHET

Frivillighet, kultur og fritid er av det som skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet i lokalsamfunnet. Vi er utrolig takknemlig for den jobben frivillige gjør og det arbeidet vil Høyre støtte opp om. å delta i frivillig aktivitet, har store folkehelsegevinster for alle lag av folket, fysisk så vel som psykisk.

Vi ønsker at det etableres tilbud for mennesker som faller utenfor. Vi ønsker å skape et varmere samfunn, hvor flest mulig føler fellesskap, kan være i aktivitet og føle livsmestring.

Høyre kommuner skal være «ja-kommuner» og være positive til at initiativer fra det sivile samfunnet kan være med på å løse utfordringer som kommunen møter. Frivillige organisasjoner kan bidra på mange områder, men det må skje på frivillighetens premisser.

Lindesnes Høyre vil:

Innføre «en dør inn» i kommunen for frivillige organisasjoner ved å ha en kommunal frivillighetskoordinator Opprettholde dagens ordning med å gi økonomisk tilskudd til lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge Sørge for at alle barn og unge kan ha mulighet til å delta på minst en fritidsaktivitet uavhengig av foresattes inntekt gjennom støtteordning Vi vil gjøre kommunale lokaler fritt tilgjengelige for frivilligheten når kommunen ikke bruker dem Sikre at NAV og helsetjenestene informerer om frivillige tilbud til personer som har behov for å inkluderes i sosiale aktiviteter Legge til rette for at flyktninger og innvandrere får møte bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter som passer deres interesser Støtte frivillige organisasjoner som vil delta aktivt i å motarbeide utenforskap. Samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape varierte aktivitetstilbud i eldreomsorgen.

HØYRE VIL:

 • GARANTERE EN VERDIG ELDREOMSORG – LEVE HELE LIVET
 • LIGGE I FRONT VED BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI OG INNOVASJON
 • METODISK ARBEIDE FOR å REDUSERE LEVEKåRSUTFORDRINGENE
 • BRUKE HELE KOMMUNEN OG SATSE AKTIVT På UTBYGGING AV DIGITAL OG FYSISK INFRASTRUKTUR
 • ARBEIDE FOR NY VEI TIL SPANGEREID
 • PRIORITERE NæRINGSVIRKSOMHET VED å HA TILGJENGELIGE AREALER, ANSETTE NæRINGSSJEF OG GI SERVICE OG PRIORITET TIL NæRINGSLIVET
 • ARBEIDE FOR å REDUSERE EIENDOMSSKATTEN, OG FJERNE DEN Så SNART SOM øKONOMISK MULIG
 • FJERNE BOPLIKT I HELE KOMMUNEN, MEN åPNE FOR LOKALE INNBYGGERINITIATIV
 • -øKE INNSATSEN På SKOLEHELSETJENESTEN OG DET PSYKISKE HJELPETILBUDET. STøRRE SKOLER SKAL HA HELSESYKEPLEIER HVER DAG
 • HA FOKUS På TIDLIG INNSATS I SKOLEN SLIK AT ALLE ELEVER GJENNOMFøRER HELE SKOLELøPET
 • AT LINDESNES SKAL VæRE EN INNOVATIV KOMMUNE SOM ER VILLIG TIL å PRøVE UT NYE IDÉER FRA ANSATTE OG INNBYGGERE
 • GI øKONOMISK STøTTE TIL LAG OG FORENINGER, OG INVOLVERE DISSE I ARBEIDET MED å SKAPE ET GODT OG TRYGT LOKALSAMFUNN
 • SETTE LINDESNES KOMMUNE «På KARTET» NASJONALT OG INTERNASJONALT SOM EN NYSKAPENDE OG EFFEKTIV KOMMUNE,
 • AT LINDESNES SKAL BLI EN PLASTFRI KOMMUNE
 • HA TILLIT TIL ENKELTMENNESKET OG GI MULIGHETER FOR ALLE
 • SATSE På EN INTEGRERINGSPOLITIKK BASERT På KRAV OG TILLIT