Åtte gode grunner til å stemme Høyre i Lindesnes

1. En JA-kommune

Lindesnes kommune skal være en JA-kommune. Høyre heier på alle som ønsker å skape noe i Lindesnes kommune. Vi skal alltid lete etter løsninger når noen ønsker å etablere seg i kommunen, og vi skal legge til rette for nyetableringer ved å alltid ha tilgjengelig areal for industrietableringer i hele kommunen. Vi skal modernisere og digitalisere kommunen, sikre at planlegging og byggesaksbehandling går raskere og sørge for mer forutsigbare prosesser. Grunnholdningen skal være å si ja når vi kan, og nei når vi må.

2. Nødvendig med tryggere styring av kommunens økonomi

Trygg styring betyr først og fremst å ikke bruke mer penger enn det vi har. Svak budsjettdisiplin og dårlig politisk styring har de siste årene gjort at Lindesnes kommune har opplevd store underskudd, budsjettsprekker og svake økonomiske resultater. Trygg økonomi betyr å ta vare på kommunens medarbeidere og prioritere de viktigste oppgavene først. Lindesnes Høyre vil legge til rette for at flere bedrifter og at flere folk ønsker å etablere seg i kommunen gjennom å føre en mer aktiv næringspolitikk. Det betyr også bedre økonomi for kommunen. Derfor vil vi jobbe for å redusere utgiftene med å bo og drive næring i Lindesnes. Vi vil blant annet gjeninnføre bunnfradrag i eiendomsskatten.

3. En kunnskapsskole som satser på elevene og lærerne

Lindesnesskolen skal sette den enkelte elev i sentrum og være en skole som fanger opp både de som trenger ekstra hjelp og de som vil ha større utfordringer. Lindesnes Høyre vil ha en skole som gir muligheter for alle uavhengig av bakgrunn, og der ingen går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det er derfor viktig å stille krav i skolen, både til elevene og til selve tilbudet som blir gitt til elevene. Høyre vil prioritere en kunnskapsskole med høy faglig kvalitet og dyktige faglærere fremfor å bruke ressurser på skolemat.

Barn som spiller fotball

4. Vi vil inkludere flere

Lindesnes Høyre vil forsterke kampen mot utenforskapet i kommunen. En inkluderende kvalitetsskole er det viktigste grunnlaget for å inkludere flere, og vi må skape en raus, inkluderende kommune som spiller på lag med frivilligheten, lag og foreninger. Vi vil gjøre det enklere for frivilligheten å bruke kommunale bygg, og arbeide for at alle barn får delta på fritidsaktiviteter. Vi vil samarbeide med bedrifter og virksomheter som driver med rekrutterings- og kvalifiseringsprosjekter for å inkludere flere i arbeidslivet.

5. En seniorhverdag med trygghet og glede

Seniorene er en ressurs med kompetanse og erfaring. Lindesnes Høyre vil at alle skal få muligheten til et aktivt og sosialt liv som fremmer aktivitet, god helse og tilhørighet. Vi vil jobbe for frivillige aktiviteter, samfunnsdeltagelse og kulturtilbud i hele kommunen. Mange eldre har god helse og vi må legge til rette for at de som ønsker å bidra eller delta på tilbud kan gjøre det blant annet gjennom godt samarbeid med frivilligheten. Syke skal få god behandling og oppfølging for å sikre livsmestring og livskvalitet. En verdig alderdom handler om å ha mulighet til å velge det som er best for en selv.

6. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen

Lindesnes Høyre vil å føre en offensiv klimapolitikk, samtidig som vi utvikler og skaper ny aktivitet i kommunen. Vi skal legge til rette for fremtidens grønne industrietableringer ved å tilrettelegge næringsarealer og samarbeide med jobbskapere. Vi vil bruke offentlige anskaffelser som et verktøy for å stimulere til økt bruk av klimavennlig teknologi. For å sikre Lindesnes tilgang til ny  energi for fremtiden vil vi jobbe for et forbedret strømnett og utvikling av ny energi der det ligger til rette for det. Kombinert med effektiv energibruk og smart teknologi vil dette gi grunnlag for nye og grønne arbeidsplasser.

7. Kultur- og turistby

Idrett, kultur og turisme har uvurderlig betydning for Lindesnes kommune, og derfor må vi også legge til rette for at de har gode utviklingsmuligheter. Kultur og turisme bidrar både direkte og indirekte til høy virksomhet i kommunen vår. Lindesnes har flotte områder med både hav og hei, og lokalsamfunnene skal ivaretas og utvikles. Høyre mener det er viktig å ta vare på småstedene som kulturbærere og legge til rette for at disse miljøene kan utvikle seg i takt med fremtiden. Høyre vil spille på lag med idretten, frivillige organisasjoner og kulturaktører for å skape aktiviteter og tilbud i hele kommunen.

8. Det er vi som skaper vår kommune

Det er menneskene som skaper resultater både i kommunen, i ulike virksomheter og i kultur- og frivillighet. Lindesnes Høyre vil være med å gjøre hverdagen for folk og næringsliv i kommunen enda bedre. Vi trenger en trygg og sikker kommuneøkonomi for å sikre gode offentlige tjenester – og være en attraktiv arbeidsgiver for de ansatte. En bærekraftig økonomi for Lindesnes kommune betyr at vi over tid må drifte kommunen enda bedre, prioritere kjerneoppgaver helse, skole og infrastruktur OG legge grunnlag for ny utvikling og nye arbeidsplasser. Høyre vil gjerne bidra.