Ønsker du å komme i kontakt med våre utvalgsrepresentanter?

Vedlagt ligger oversikten over hvem som sitter i de forskjellige utvalgene for Høyre denne perioden. Finn din politiker i oversikten under.

Foto: (Lindesnes Høyre)

Formannskapet

Formannskapet har overordnet ansvar for saksområder som finans og økonomi, planarbeid inkludert kommuneplan, verdiskaping, folkehelse, levekår, likestilling, mangfold, sysselsetting, inkludering, boligpolitikk, kriminalitetsforebyggende arbeid, samfunnssikkerhet, internasjonalt arbeid og strategisk samarbeid med samfunnsaktører på regionalt og nasjonalt nivå.

Høyres medlemmer i utvalget:

  • Gruppeleder: Paal Pedersen (kontakt)

Areal- og miljøutvalget

Areal- og miljøutvalget har ansvar for plan-, bygge- og delesaker, eiendomsskatt, navnesaker, vei og infrastruktur, parkering, kommunale friområder, landbrukspolitikk, havbruksforvaltning, klima- og miljøpolitikk, lokalisering av energibærere, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold, skjærgård, vann og vassdrag.

Høyres medlemmer i utvalget:

  • Utvalgsleder: Åshild Schmidt (kontakt)

Oppvekstutvalget

Oppvekstutvalget har ansvar for oppvekst- og utdanningspolitiske saker, barnevern, barnehager, skoler, skolefritidsordninger, voksenopplæring, PPT og forebyggende helsetjenester for barn og unge.

Høyres medlemmer i utvalget:

Helseutvalget

Helseutvalget har ansvar for helse- og sosialpolitiske saker, alle kommunale helsetjenester, institusjoner, bo- og omsorgssentre, kommunale tjenester i NAV, flyktningetjenester.

Høyres medlemmer i utvalget:

  • Utvalgsnestleder: Per-Terje Gabrielsen (kontakt)

Havnestyret

Høyres medlemmer i utvalget:

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har ansvar for å kontrollere den økonomiske forvaltningen og at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, utføre forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og selskaper, utføre eierskapskontroll og påse at kommunestyrets vedtak ved revisjonsrapporter følges opp.

Høyres medlemmer i utvalget: