Nesoddtangen skole må prioriteres

Alle elever på Nesodden skal ha et godt fysisk læringsmiljø. Dårlig luftkvalitet, rigide romløsninger og overfylte klasserom, svekker elevenes konsentrasjon og læring. Derfor er det på høy tid å oppgradere Nesoddtangen skole. Høyre vil bidra til at den nye skolen står klar så fort som mulig.

– Høyre mener at tiden er overmoden for å få utbedret Nesoddtangen skole og bygd en ny flerbrukshall, skriver Tage Slind Jensen, Høyres ordførerkandidat. Foto: Stine Lise Wannebo

19. mai 2021 vedtok kommunestyret at Nesoddtangen skulle totalrehabiliteres med en kostnadsramme på 305 millioner kroner. Det ble også vedtatt at det skulle bygges en ny flerbrukshall, til erstatning for dagens gymsal. Disse prosjektene, som det er bred enighet om i kommunestyret, må sees i sammenheng. Om flerbrukshallen bygges med to etasjer, kan den øverste benyttes til klasserom mens rehabiliteringen av skolen pågår.

Høyre mener at tiden er overmoden for å få utbedret Nesoddtangen skole og bygd en ny flerbrukshall. Det fortjener både skolens elever og ansatte, samt idretten som trenger mer hallkapasitet.

Begge prosjektene inngår i områdeplanen for Tangen, som er svært omfattende. Den inkluderer en rekke prosjekter, alt fra Tangenstien til skolebyggene. Etter planen skal formannskapet få denne til behandling i august. Da skal den legges ut på høring. Opprinnelig skulle dette ha skjedd for ett år siden.

Vi vil derfor be administrasjonen legge frem en skisse og fremgangsplan for forprosjektering av ny flerbrukshall, og en avklaring om den skal bygges med eller uten svømmehall. Når flerbrukshallen står klar med to etasjer, kan arbeidet med barneskolen begynne for fullt.

Det er åpenbart fordeler med å se alle prosjektene som er tenkt realisert på Tangen i sammenheng gjennom en overordnet områdeplan. Høyre ønsker imidlertid ikke at dette skal gå på bekostning av fremdriften til flerbrukshallen og Nesoddtangen skole.

Å sikre barna våre en god skole er blant kommunens viktigste oppgaver – om ikke den viktigste. Høyre mener derfor at dette bør ha forrang foran andre prosjektene i områdeplanen for Tangen.