Vi har ingen grunn til å mistro Tangenten Eiendom

I et oppslag i Amta 25. mai, uttrykker Rødt nok en gang bekymring knyttet til Tangenten Eiendom AS. Denne gangen er de skeptiske til å overføre LNF-tomter til selskapet, altså eiendommer som er sonet til landbruk, natur og friluftsliv. Slik vi tolker dem, er de engstelige for å miste kontrollen over områdene når de overføres til Tangenten Eiendom AS.

Bilde av Arne og Trude
– Lykkes Tangenten Eiendom, lykkes kommunen, skriver Arne Bjerke og Trude Thorsdatter Evensen. Foto: Elias Rasch.

Vi finner imidlertid ingen grunn til engstelse. Tangenten Eiendom AS eies, i sin helhet, av Nesodden kommune, med formannskapet som styringsgruppe. Det er formannskapet som avgjør hvilke tomter som skal føres over til eiendomsselskapet, og kan også, når som helst, trekke tomter tilbake. Avgjørelser kan også ankes til kommunestyret, vårt øverste folkevalgte organ.

Poenget med å overføre eiendommer til Tangenten Eiendom, er å sikre bærekraftig, langsiktig og god forvaltning av dem. Kommunen har hverken ressurser eller kompetanse til å drive aktiv eiendomsutvikling og forvaltning. Det har imidlertid Tangenten Eiendom, som vi, lokalpolitikerne, kan pålegge føringer og gi innspill.

Kommunen har flere eiendommer med et stort utviklingspotensial, både innenfor bolig, næring, fritid og annen rekreasjon. Høyre ønsker å få fart på utviklingen av disse eiendommene, slik at Nesodden får flere gode boområder, møteplasser og mer næring. Vi mener at Tangenten Eiendom kan være et godt virkemiddel.

Å overføre LNF-tomter, i tilknytning til tomter som allerede er sonet om til bolig og næring, anser vi som hensiktsmessig for å få til en helhetlig utvikling. Vi skal ta vare på verdifull natur, men vi kan ikke begrense Nesoddens utvikling til kun allerede bebygde områder. Da vil man i så fall måtte bygge mye tettere og høyere enn i dag, hvilket Rødt som regel sier nei til.

Slik vi ser det; lykkes Tangenten Eiendom, lykkes kommunen. Selskapets mål er å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å bo og jobbe, og det jobber iherdig med å utvikle en tredje boligsektor på Nesodden. Vi vil derfor bidra til at Tangenten Eiendom får en ordentlig eiendomsportefølje, slik at selskapet opparbeider seg kapital som igjen kan investeres i Nesoddens eiendommer.

Skrevet av:

Arne Bjerke, 8. kandidat for Nesodden Høyre

Trude Thorsdatter Evensen, 2. kandidat for Nesodden Høyre