Endelig kan det bli fritt valg av BPA i Bodø

Helse, sosial og omsorgskomiteen har fått sak fra rådmannen med innstillingen "Det innføres fritt brukervalg i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ved utlysning av tjenestekonsesjon" Hvis saken får flertall her, og bystyret vil, kan alle i Bodø som benytter seg av BPA få velge hvem som skal utføre tjenestene. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personrettet bistand til personer med nedsatt funksjonsevne og med store behov for langvarig bistand i dagliglivet. BPA omfatter også bistand i forbindelse med sosiale og andre aktiviteter utenfor hjemmet, herunder reiser i forbindelse med arbeid/studier. Brukeren har rollen som arbeidsleder, eventuelt med bistand, og har ansvar for egne assistenter. Det vektlegges at det skal være reel brukerstyring i ordningen. Innenfor vedtatt timeramme kan arbeidslederen i prinsippet selv styre hva assistentene skal gjøre med hva, hvor og når. BPA gir mulighet til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv på egne vilkår, og er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse.

Ikke bare vil denne ordningen blir bedre for brukerne i Bodø som nå kan få ta mer styring over sin egen ordning og sitt eget liv, dette vil også bli billigere for Bodø kommune.

Jeg krysser fingrene for at rettferdigheten seirer, og at Bodø bystyre den 8. februar kan komme med et enstemmig ja til at personer med nedsatt funksjonsevne kan få bestemme selv.

Diana Johnsen,
Bystyrerepresentant