Flyttetilskudd til studenter

Joakim Sennesvik

Denne interpellasjonen fremmes av Joakim Sennesvik under bystyremøtet 7. februar.

I forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan ble det vedtatt at Bodø kommune skal ta en enda mer offensiv rolle som studentby, gjennom å tilby tilflyttede studenter et gode for å melde flytting til Bodø.

For partiene som stod bak budsjettet som fikk flertall, har hovedfokuset vært å styrke Bodø som vertskommune for Nord universitet, og gjøre det mer attraktivt for studenter å velge Nord Universitet. Vi ønsker å få flere studenter til å flytte til Nordland, og bli værende her også etter studiene. Det kan være et av svarene på Nordlands største utfordring – å øke folketallet og skaffe nok kompetent arbeidskraft.

Partiene bak budsjettflertallet ønsker ikke å skape konflikter med de andre Nordlandskommunene. Vi mener at Bodø som fylkeshovedstad, og resten av kommunene er helt gjensidig avhengige av hverandre for å lykkes med fremtidens utfordringer. Derfor vil vi foreslå at studenter som har hjemkommune fra andre deler av Nordland unntas fra ordningen. Vi er imidlertid svært opptatt av at disse studentene også skal merke at Bodø kommune i fremtiden skal bli enda bedre som studentby.

Som det er nevnt flere ganger i denne saken, har kommuner i Sør-Norge innført lignende ordninger. Bl.a. Bergen, Kristiansand og Ås. Store kommuner som får mange studenter fra Nordland til å melde flytting.

Denne saken kan være en mulighet for hele Nordland til å samle seg om et felles prosjekt for å få flere til å bosette seg i fylket vårt. Bodø som fylkeshovedstad kan samarbeide enda bedre med andre nordlandskommuner for å bidra til å øke folketallet og sikre den arbeidskraften Nordland trenger fremover.

 

Spørsmål til ordfører:
- Hva mener ordføreren Bodø kommune kan gjøre for å hindre at vi mister mange studenter fra både Bodø og Nordland til Sør-Norge?

- Er ordføreren positiv til å se på mulighetene for et sterkere samarbeid med andre Nordlandskommuner om å få flere mennesker til å bosette seg i fylket vårt?

- Er ordføreren enig i at denne saken kan være med å løfte Bodø som studentby?

 

Forslag til vedtak:

Bystyret ber om en sak tilknyttet det planlagte flyttetilskuddet og innretning. Saken skal inneholde:

  • Plan for hva de 5000 kronene i tilskudd skal være. Minimum 2000kr skal betales i form av et kulturkort eller busskort, som sikrer at studenter blir en del av bybildet og får oppleve regionen i løpet av sitt studieopphold.
  • Plan for at en andel av midlene Bodø tar inn som en konsekvens av vedtaket skal gå direkte til studentvelferd.
  • Krav om at tilskuddet gjelder heltidsstudenter som flytter til Bodø fra kommuner utenfor Nordland.
  • Utredning av tiltak Bodø kan bidra med for å gjøre det mer attraktivt å flytte til Nordland. Deler av inntekten Bodø vil tjene på tilskuddet skal gå til slike tiltak.