Forslag til oppvekstkapittel

Onsdag 14. mars avholdt programkomitéen møte der komitéen kom frem til et helhetlig forslag til oppvekstskapittel som nå tas ut på høring. Har du innspill? 

"Komitéen er godt fornøyd med forslaget, og vi har fått flere innspill som vi har tatt inn. Vi har lagt opp til en satsing på psykisk helse og forebyggende arbeid. Samt et kompetanseløft i Bodøskolen. Det er fortsatt lang tid til det endelige forslaget skal vedtas, og jeg håper alle som har meninger om hva Høyres politikk for de neste årene burde være benytter muligheten til å si hva de synes." Sier leder i programkomitéen Jørgen T. Fjørtoft.

Komitéen avholder sitt neste møte 23. mai, og da er målet å lage et kapittel om byutvikling, klima og miljøpolitikk.

Ønsker du å gi innspill så send dem til oss på Joergentf@hotmail.com.

Nedenfor finner du det helhetlige forslaget:

Bodø: En god kommune å vokse opp i

For Høyre er det viktig å sørge for at Bodø er en god kommune å vokse opp i. En god barndom varer livet ut. Vi må sørge for et sterkt tverrfaglig arbeid hos alle som jobber med barn og unge i kommunen. Det er viktig at barn og unge blir sett og hørt, blant annet gjennom inkludering i prosesser som angår dem. I dette kapittelet finner du våre prioriterte tiltak for å sikre at Bodø fortsatt skal være en god oppvekstkommune.

 

De yngste barna og familien

Det er kommunens oppgave å sørge for at alle barn har tilgang til barnehageplass. Barnehagene er viktige arenaer for å ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme videre læring og danning. Barnehagene legger derfor et viktig grunnlag for videre utvikling og læring, og det er viktig å styrke Bodøs barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.  

Bodø Høyre skal:

 • Sikre full barnehagedekning, gjennom et godt samarbeid mellom offentlige og private barnehageaktører.
 • At alle barn som er fylt ett år skal få barnehageplass når familien selv ønsker det.
 • Stimulere private barnehageaktører til bygging og drift av de nye barnehageplassene kommunen trenger.
 • Sørge for at barnefamilier får en god helhetlig oppfølgning, med hjelp av kommunen.
 • Samkjøre planleggingsdager i skolen med planleggingsdager i barnehagene.
 • Styrke språkarbeidet og arbeid med barnas tidlige leseutvikling.


Bodøskolen

Skolen er den viktigste og mest effektive sosiale utjevningsarenaen som finnes. Det er derfor viktig å stille krav i skolen, både til elevene og til selve tilbudet som blir gitt til elevene. Høyre vil prioritere en kunnskapsskole med høy faglig kvalitet. Derfor vil Høyre gjennomføre en kvalitetsreform i skolen, der det gås nøye gjennom hvilken kompetanse som trengs. Det skal arbeides for at Bodøskolen skal rekruttere de beste hodene, og videreutvikle kompetansen som allerede finnes. Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølgning hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring.

Bodø Høyre skal:

 • Stille krav til høy faglig kompetanse, og sørge for et godt etter- og videreutdanningstilbud for lærere i skolen.
 • Sørge for at alle skoler i kommunen tilbyr et godt pedagogisk og psykososialt tilbud.
 • Styrke og videreutvikle antimobbeprogrammene.
 • Satse på Newton-rommene, gjennom blant annet å ansette egne Newton-lærere.
 • Arbeide for å innføre et sommerskoletilbud for elever som ønsker det.
 • Kontinuerlig arbeide med å fjerne tidstyver i skolen, slik at lærere får være lærere.
 • Søke om å bli forsøkskommune med valgfritt sidemål.
 • Garantere for fortsatt fritt skolevalg i Bodø.

Bodø Høyre ser utfordringer med overganger mellom skoletrinn. For eksempel ved overgang mellom grunnskole og videregående skole. Derfor ønsker vi å:

 • Gi tilbud om opplæring i fag fra videregående til ungdomsskoleelever som ønsker dette.
 • Arbeide for at kommunen overtar drift av de videregående skolene, i første omgang gjennom en forsøksordning.
 • Som hovedregel stille krav om at bedrifter som leverer anbud for kommunen tar i bruk lærlinger, slik at de som trenger det sikres lærlingplasser.


Fritidstilbud

For at man skal ha det bra i hverdagen er fritidsaktiviteter viktig. Høyre mener at den enkelte selv vet best hva som er gøy å holde på med, men kommunen skal selvsagt være en god tilrettelegger for at folk i alle aldre skal ha noe å gjøre.

Bodø Høyre skal:

 • Sørge for at det finnes gode leke- og grøntarealer tilgjengelig for alle.
 • Sikre et godt fritidssentertilbud for ungdom i hele kommunen.
 • Sørge for at skoler, og andre kommunale bygg, kan være åpne til bruk på ettermiddagstid forutsatt at det finnes en ansvarlig voksen tilstede.
 • Prioritere offentlig støtte til kulturtilbud der barn og unge står i sentrum. Dette forutsetter at dette er tilbud barn selv ønsker å delta på.
 • Bruke Bodø idrettsråd til fortsatt å forvalte inkludering i idrettslag.

 

Muligheter for alle

Bodø Høyre skal sørge for at barn og unge uansett hvilken bakgrunn de har skal ha de beste mulighetene for å få et godt og verdig liv. I den grad kommunen kan bidra må det sørges for at alle har et godt hjem å bo i.

Fattigdom, psykisk helse og rus er utfordringer alt for mange sliter med. Derfor er det nødvendig å satse på tiltak som fungerer. Blant annet er det viktig å tilby et godt lavterskeltilbud slik at de som trenger hjelp har lettest mulig vei til å få hjelp. Det er viktig at unge som ber om hjelp får det nærmest mulig der de er, og at man har en fast kontaktperson å forholde seg til. Derfor mener Høyre det blant annet viktig å satse på en sterkt faglig sammensatt skolehelsetjeneste, som kan se på flere utfordringer.

Barnefattigdom er dessverre et økende problem i Norge. Det vil derfor være viktig å satse på tilbud som gjør at barn og unge med ulike bakgrunner har felles møtearenaer.

Bodø Høyre skal:

 • Sikre gode lavterskeltilbud for unge som trenger det.
 • Sørge for at skolehelsetjenesten fungerer som døråpner for unge som trenger hjelp, og at den har nødvendig autoritet til å opprette gode tverrfaglige team.
 • Se på hvilke yrkesgrupper som kan være hensiktsmessig å organisere inn under skolehelsetjenesten for å styrke tilbudet.
 • Sørge for psykiatrisk sykepleier ved alle videregående skoler i Bodø.
 • Ha et godt samarbeid med frivillige aktører som driver med forebyggingsarbeid, og rusomsorg.
 • Sikre nødvendig tverrfaglighet i arbeidet med barn og unge.
 • Stimulere til tiltak som gjør at barn, på tvers av bakgrunn, har felles møtearenaer.
 • Sørge for praktiske åpningstider i de forskjellige tjenestene som jobber med barn- og unge.
 • Prioritere å bruke barnefattigdomsmidler til tiltak som forbedrer hverdagen til de som trenger det mest.
 • Sikre at alle barnefamilier har råd til å ha barna på SFO