Styrk forsvaret i Nord!

Resolusjon vedtatt på Bodø Høyres årsmøte 22.02.2016

Bodø Høyre ber regjeringen prioritere økt tilstedeværelse i nord gjennom arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret.

Bodø Høyre mener Forsvarets økonomiske rammer må utvides slik at viktig suverenitetshevdelse i Nordområdene kan gjennomføres tilpasset den til enhver tid gjeldene trusselsituasjon.

Nye kampfly, F-35 vil være et viktig element i landets framtidige forsvar. Videreføring av en fremskutt operasjonsbase i nord med luftvern er nødvendig. Det innebærer et luftvern som også skal dekke alliert støtte, etablerte forsvarskapasiteter samt militær og sivil kritisk infrastruktur.

Stortinget har vedtatt å lokalisere betydelige ledelseselementer i nord. Bodø Høyre mener en flytting av ledelseselementer fra nord til sør vil være en svekkelse av Forsvaret. Vi forutsetter derfor at Stortingets vedtak av 14.juni 2012 om flytting av generalinspektøren for luftforsvaret med tilhørende inspektorat, gjennomføres som vedtatt. Dette vil også ha stor betydning for Forsvarets Operative Hovedkvarter i et langsiktig perspektiv, og nettopp tilstedeværelsen i nord.

De militære kapasiteters bidrag til søk og redningsoperasjoner og øvrig sivilmilitært samarbeid i nord må hensynstas i jobben med langtidsplanen. Bodøs samlede kompetanse og nøkkelposisjon innenfor sikkerhet og beredskap må utvikles og styrkes videre i særdeleshet Hovedredningssentralen og Forsvarets Operative Hovedkvarter.