Vi tror på Bodø

Høyres ordførerkandidat i Bodø, Lars Vestnes.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Bodø Høyre jobbe for de neste årene:

  • Styrke skolehelsetjenesten (gjennom satsing på tverrfaglighet).
  • Arbeide med å styrke universell utforming av viktige møteplasser og offentlige arealer i kommunen.
  • At fritt brukervalg skal være regelen i alle tjenester.
  • Betydelig redusere, og på sikt fjerne, eiendomsskatten.
  • Legge til rette for tiltak som gjør at studenter bruker sentrum.
  • Styrke Utekontakten.
  • Ha en inkluderingsdugnad for å bidra til at flere personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kommer i jobb.
  • Sikre trygg og god fremdrift for Ny by - Ny flyplass.
  • Satse på Newton-rommene, gjennom blant annet å ansette egne Newton-lærere.
  • Styrke Bodøs rolle som knutepunkt for transport og logistikk.

Siden Høyre kom i regjering i 2013 har vi gjort en rekke tiltak for å bedre hverdagen din. I dag opplever vi for eksempel den laveste arbeidsledigheten på over ti år, stadig flere kommer seg i jobb og norsk økonomi er i vekst.

Flere arbeidsplasser

Vi har satset på næringsrettet forskning og innovasjon for å stimulere til flere skapte arbeidsplasser. Faktisk er hele 4,9 milliarder kroner satt av til dette formålet. Vi har redusert skatte- og avgiftsnivået med 25 milliarder kroner for både bedrifter og familier. Det betyr at en gjennomsnittlig familie i dag beholder over 10.000,- mer av sine egne penger om vi sammenligner med den forrige regjeringen. Det betyr mye for mange!

For næringslivet har vi forenklet: Det vil si at vi har redusert rapporteringskostnader med 15 milliarder kroner, noe som spesielt slår godt ut for små og mellomstore bedrifter. Men her er bare i gang. Vi har store ambisjoner for ytterligere forenklinger for lokale bedrifter!

Pasientens helsetjeneste

Etter at vi kom i regjering har helsekøene blitt redusert med 71.000 pasienter. For ruspasienter er ventetiden redusert med hele 24 dager. Høyre mener det er avgjørende at ruspasienter skal få behandling, ikke straff. Og det har kommet nær 2000 nye årsverk i kommunalt arbeid innen rus og psykisk helse.

Elevene lærer mer og færre faller fra

Rekordmange lærere får nå etter- og videreutdanning. Gode og faglig oppdaterte lærere er utrolig viktig, slik at barna våre får den beste starten på livet. Vi har også satt i gang et omfattende arbeid på tidlig innsats i skolen. Vi må sørge for at eleven på bakerste rad ikke slutter å rekke opp hånden.

I videregående skole har vi innført en fraværsgrense, og det er ingen tvil om at denne fungerer. Å stille krav til elevene er å bry seg. For at elevene skal kunne lære det de skal må de være til stede der læreren er, nemlig i klasserommet. Det udokumenterte fraværet er redusert med hele 40%.

Raskere frem og trygt hjem

Samferdsel dreier seg om hverdagen til hver og en av oss. Det handler om å komme seg trygt og effektivt til jobb og skole slik at hverdagslogistikken skal gå opp. Det handler om å bosette seg der man helst vil. Og det handler om at det skal være lett å drive bedrifter og ha arbeidsplasser i hele landet.

På vår vakt er samferdselsbudsjettet økt med 75% og i nasjonal transportplan skal vi bruke 1000 (!) milliarder på opprusting og nye prosjekter innen vei, bane og kollektiv.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: