Politikk

Vi må legge til rette for at Vestvågøy kommune skal utvikles til å være den bærende utviklingskommunen i regionen i framtiden.

Folketallet skal øke, næringsliv og innbyggere skal ønske å investere i Vestvågøy-samfunnet - og for det gode liv i ville og vakre Vestvågøy

Våre hjertesaker

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
• Arbeide for å skape en aldersvennlig kommune.
• Tilrettelegge for en time valgfri aktivitet hver dag hos eldre i sykehjem.

Skole og oppvekst

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Høyne kvaliteten i grunnskolen gjennom målinger, karakterer og kompetansehevende tiltak for lærere og ledere.
Vri ressursene inn mot tidlig innsats og forebygging i barnehage og skole.

Energi, klima og miljø

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Prioritere arbeidet med rensing av kommunal kloakk.
Styrke incentivordninger for hav og strandrydding, og lage innleveringsordninger for innlevering av avfall fra frivillige.

Samferdsel

VESTVÅGØY HØYRE VIL:
Utvide Leknes lufthavn for å legge til rette for å utvikle flytilbudet.
Arbeide for asfaltering og reasfaltering av E10, fylkesveier og kommunale veier.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

VESTVÅGØY HØYRE VIL:

 • Arbeide for å skape en aldersvennlig kommune.
 • Tilrettelegge for en time valgfri aktivitet hver dag hos eldre i sykehjem.
 • Ha systematisk oppfølging av ernæringsstatus hos eldre.
 • Innføre hverdagsmestring som tankesett i alle kommunens helsetjenester.
 • Ha fokus på tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning.
 • Ha et aktivt folkehelsearbeid.
 • Heve kompetansen for ufaglærte i faste stillinger gjennom realkompetansevurdering med påfølgende fagskole.
 • Realisere byggetrinn 3 på Leknes bo- og servicesenter.
 • Innføre rask psykisk helsehjelp og opprettholde FACT-samarbeidet med Lofot-kommunene. (fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling)
 • Samhandle med våre nabokommuner rundt egnede helsetjenester.
 • Ha tverrfaglige rehabiliterings-plasser.
 • Innføre hverdagsrehabilitering.
 • Ha fokus på at det er brukernes helsetjenester i samarbeid med brukerrepresentanter.
 • Bidra til at Nordlandssykehuset Lofoten styrkes og videreutvikles, samt opprettholde et godt fødetilbud og akuttberedskap for kirurgi.
 • Videreføre og utvikle Frisklivssentralen.
 • Opprettholde stilling som SLT-koordinator for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.
 • Støtte og videreutvikle den interkommunale samhandlingen rundt barnevernstjenesten.
 • Etablere «helsestasjon» for eldre.
 • Øke bruken av velferdsteknologi.

VESTVÅGØY HØYRE VIL:

 • Høyne kvaliteten i grunnskolen gjennom målinger, karakterer og kompetansehevende tiltak for lærere og ledere.
 • Vri ressursene inn mot tidlig innsats og forebygging i barnehage og skole.
 • Videreutvikle samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen.
 • Satse på entreprenørskap og elevbedrifter i grunnskolen.
 • Bidra til helsefremmende skoler og barnehager.
 • Ha bassengtilbud som fremmer målet om gode svømme- og livbergingsferdigheter.
 • Satse sterkt på yrkes- og realfag.
 • Innføre mestring som valgfag i grunnskolen.
 • Ha nullvisjon for mobbing, bl.a. ved å fortsette satsingen på MOT i ungdomsskolen og Lions quest/Mitt valg i barneskolen og styrke samarbeidet mellom hjem og skole.
 • Ha en time fysisk aktivitet hver dag i skolen gjennom uteskole, gåturer, etc.
 • Utvide helsesykepleiertjenesten i skolen.
 • Arbeide for at kommunen skal ha skolepsykolog.

VESTVÅGØY HØYRE VIL:

 • Øke andelen heltidsstillinger i kommunen.
 • Øke lederkompetansen gjennom en offensiv holdning til lederutvikling.
 • Tilrettelegge for satsing på kompetanseheving gjennom blant annet videreutdanning og stipendordninger.
 • Føre en ansvarlig og forutsigbar arbeidsgiverpolitikk.
 • Øke satsingen på en god rekrutteringspolitikk gjennom omdømmebygging, trivsels-skapende arbeidsmiljø, redusert sykefravær og styrket kompetanse i alle kommunens ledd.

VESTVÅGØY HØYRE VIL:

 • Styrke samarbeidet med frivilligheten og øke kulturmidlene.
 • Ha et godt samarbeide med fagrådene for barn/unge, idrett og musikk, samt kulturskolen.
 • Støtte opp om lokale kultur-arrangementer og prosjekter.
 • At kirkene blir vedlikeholdt.
 • At utsmykning av kommunale bygg skal utgjøre inntil 1 % av byggekostnadene.
 • At nye idrettsanlegg og nær-miljøanlegg skal utbygges i tråd med idrettens egne prioriteringer. Redusere hall-leieprisen for barn og unge.
 • Stimulere aktivitetstilbud for funksjonshemmede og innvandrere i idrettslag.
 • Støtte opp om BUA Vestvågøy, utlånssentral av aktivitets-utstyr, for barn og unge.

VESTVÅGØY HØYRE VIL:

 • Prioritere arbeidet med rensing av kommunal kloakk.
 • Styrke incentivordninger for hav og strandrydding, og lage innleveringsordninger for innlevering av avfall fra frivillige.
 • Arbeide for å få flere hurtigladere for biler i kommunen.
 • Ta i bruk ny teknologi som reduserer klimagassutslipp
 • Tilrettelegge for at det skapes lønnsomme og miljøvennlige produkter og tjenester.
 • Være positiv til alternativ energiproduksjon.
 • Legge til rette for at alle kommunale bygg får miljøfyrtårn-status.
 • At bedrifter som tester ut ny klima- og miljøteknologi i Vestvågøy skal tilgodeses med midler fra næringsfondet.
 • Stille strenge miljøkrav i forbindelse med en konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten.

VESTVÅGØY HØYRE VIL:

 • Legge til rette for arbeidsplasser, kultur og trivsel som medfører ytterligere økning i innbyggertallet.
 • Skape en varig, sunn kommuneøkonomi.
 • Redusere eiendomsskatten og på sikt fjerne den.
 • At Vestvågøy skal være en foregangskommune i utviklingen av en grønn økonomi som utnytter ressursene bedre.
 • At Vestvågøy kommune skal ta inn flere lærlinger og satse på trainee-ordningen Tilrettelegge for arbeid i kommunen etter endt lærlingetid.
 • Støtte private initiativ, lag og foreninger som bidrar positivt i kommunen.
 • Skape den nye byen ved Buksnesfjorden, som Lofotens attraktive handels- og regionssenter.
 • Realisere et folkehelsebad med idrettshall.
 • Bedre fasilitetene for cruisepassasjerer ved Leknes havn.
 • Utvikle tettstedene Ballstad, Bøstad, Gravdal og Stamsund som attraktive sentra i kommunedelene.
 • Ha en aktiv bolig-, nærings- og tomtepolitikk og tilrettelegge for utleieboliger og overgangsboliger.
 • Være pådriver for å få til hybelhus med oppfølging for videregående elever på Leknes.
 • Arbeide for en ny Lofoten kommune.
 • Arbeide for å gjøre regionssenteret Leknes til en by å være stolt av.
 • Arbeide aktivt for å opprettholde desentralisert sykepleierutdanning i Vestvågøy, og etablering av flere desentraliserte høgskole-/ universitetsutdanninger i kommunen.

VESTVÅGØY HØYRE VIL:

 • Prioritere kommunens nærings- og utviklingsarbeid.
 • Støtte videreutvikling av Ballstad og Stamsund fiskerihavner, bl.a.

  gjennom opparbeidelse av industriområder.

 • Være lempelig med boplikten slik at denne ikke hindrer vekst og bosetting.
 • At Leknes havn og industriområdet skal utvikles, bl.a. med nye fasiliteter for cruisepassasjerer og som nødhavn.
 • Arbeide for økt kompetanse, tilrettelegging og rekruttering til reiselivsnæringen.
 • Arbeide for økt rekruttering til fiskeryrket og landbruket.
 • Bidra til lærlingeplasser innen fiskeri.
 • Være positiv til tiltak som reduserer andelen leiejord.
 • Utvikle Ballstad servicehavn.
 • At det skal være aktivitetsplikt for de som mottar sosiale ytelser.
 • Få tilført statlige/fylkeskommunale arbeidsplasser som følge av regionreformen.

VESTVÅGØY HØYRE VIL:

 • Utvide Leknes lufthavn for å legge til rette for å utvikle flytilbudet.
 • Arbeide for asfaltering og reasfaltering av E10, fylkesveier og kommunale veier.
 • Få gjort ferdig gang- og sykkelveiene til Bøstad og Stamsund.
 • Arbeide for Veipakke Lofoten, slik at Lofoten blir én fellesbo-, arbeids- og service-region.
 • Bedre skiltingen for turister og fastboende.
 • Tilrettelegge for gang- og sykkelveg gjennom hele Lofoten.
 • Gjennomføre Flyplasstien.
 • Bruke Leknes havn som nødhavn for hurtigrute og ferge.
 • Utvikle godsløsninger til og fra Leknes havn.
Eller last ned vårt program i pdf-versjon her