Innledning: En blå, grønn og glad by

Oslo er en fantastisk by å bo i, og Oslo Høyre har ambisjoner om å gjøre «Verdens beste lille hovedstad» enda bedre. Et Høyre-styrt Oslo vil sørge for mer mangfold, økt valgfrihet og en liberal, bærekraftig kommune som evner å gjøre mer for dem som trenger det mest. For å lykkes med dette vil Oslo Høyre prioritere klima- og miljøtiltak med stor effekt, mer boligbygging, gode skoler og oppvekstmiljøer og sørge for stram styring av kommunens økonomi, inkludert de store prosjektene.

Oslo skal være en by for alle slags folk, både «vanlige» og «uvanlige». Mangfoldet er en av hovedstadens sterkeste kvaliteter, og Oslo Høyre vil legge til rette for at menneskene som bor i Oslo, i størst mulig grad får forme livet sitt og fylle det med innhold. Oslo Høyre vil først og fremst konsentrere seg om hvordan politikken påvirker innbyggerne – ikke om hvilke konsekvenser den får for rutiner og systemer.

Klima- og miljøpolitikken er vår tids viktigste politiske sak. Oslo Høyre mener vi har et forvalteransvar som forplikter oss til å ta vare på natur og miljø, slik at vi kan overlate byen til de neste generasjonene i bedre stand enn den er i dag. Oslo har gode forutsetninger for å kutte utslipp, men det trengs mer treffsikre grep fremfor symboltiltak som ofte splitter befolkningen heller enn å samle og motivere den. Oslo Høyre ønsker å føre en politikk som i større grad motiverer byens innbyggere til å ta miljø- og klimavennlige valg. 

De mykeste trafikantene – fotgjengerne – må ha høyest prioritet i trafikkbildet. Vi vil føre en politikk som prioriterer gange, sykkel og kollektivtrafikk, særlig i indre by, men som samtidig tar hensyn til at en del mennesker, spesielt i ytre by, fortsatt har behov for å benytte bil. Kollektivtilbudet må forbedres, slik at flere motiveres til å benytte buss, bane og trikk fremfor bilen. Kommunen må som innkjøper stille tydelige krav som stimulerer til utslippsfrie løsninger, og gå foran med et godt eksempel når det gjelder energistandard for egne nybygg. Oslo Høyre stiller seg bak bystyrets vedtatte klimamål om at Oslo skal bli en nullutslippsby i 2050 og kutte 95 prosent av utslippene fra 2009 til 2030.

Mennesker i alle livsfaser og -former skal kunne finne sin plass i Oslo, Norges mest mangfoldige by. En av de viktigste sakene for et byråd styrt av Høyre vil være å få fortgang i boligbyggingen slik at flere kommer seg inn på boligmarkedet. Bygging av flere boliger er det aller viktigste tiltaket for å dempe prisveksten og sikre at flere får eie egen bolig, og i Oslo må det bygges og reguleres langt mer.

I et Høyre-styrt Oslo vil vi gi innbyggerne tilbake friheten til å treffe egne valg. Elever må få velge skole, eldre må få velge omsorgstjenester, og private må få konkurrere om for eksempel sykehjemsdrift. Et Høyre-byråd vil reversere den kostbare og helt unødvendige kommunaliseringen av private barnehager. En god miks av offentlige, private og ideelle aktører sikrer kvalitet, mangfold, innovasjon og nok kapasitet i tjenestene. Oslo Høyre vil sette mennesket – ikke systemet – i fokus.

Det blågrønne Oslo, byen mellom marka og fjorden, er en bærebjelke i vår byutviklingspolitikk. Vi skal ta vare på byens særpreg, men fornye og utvikle byen med en balansert politikk som tar hensyn til både nødvendig vekst og vern. Småhusområdene må tas vare på som en viktig del av Oslos grøntstruktur, men vi vil tillate fortetting langs lokale sentre og knutepunkt. Vi vil også åpne for å myke opp gjeldende høyhusstrategi.

Skolen er den viktigste faktoren for sosial utjevning og mobilitet. For oss er det viktig å styrke kvaliteten og gi elevene enda bedre forutsetninger for læring, og Oslo Høyre er den fremste garantisten for at Osloskolen til enhver tid skal være landets beste. Oslo må igjen bli en skoleeier som stiller tydelige krav til pedagogisk utvikling og faglige resultater. Alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø hvor motiverte og faglige dyktige lærere sikrer at alle får opplæring tilpasset sitt nivå og sine talenter.

Oslo Høyre vil legge om det rødgrønne byrådets fordelingspolitikk, som har klare likhetstrekk med Postkodelotteriet. Byrådet har sett seg blinde på bydelsgrensene ved fordeling av for eksempel grunnfinansiering for skolene, gratis kjernetid i barnehagen og subsidiert aktivitetsskole. Systemene må fange opp at det finnes ressurssvake mennesker i vest og ressurssterke i øst. Oslo Høyre vil gi innbyggerne likeverdige tilbud uavhengig av adresse, og sørge for at skoler i hele byen sikres tilstrekkelig finansiering.

Oslo Høyre vil jobbe for at hovedstaden foredles, ikke forfaller – slik situasjonen dessverre er for en del av byens fellesarealer og kulturhistoriske bygg. Mange av dem har behov for et stort vedlikeholdsløft og en sårt tiltrengt estetisk oppgradering. Oslo Høyre mener at kommunale bygg som ikke er i bruk, må leies ut eller selges til private og frivillige før de blir så nedslitte at det koster for mye å sette dem i stand. Bruk er ofte det beste vern! Samtidig vil Oslo Høyre at kommunen tar et tydeligere ansvar for viktige bygg av kulturhistorisk verdi.

Oslo Høyre mener at Oslo er, og fortsatt skal være, «byen med det store hjertet». Det rike tilbudet av kultur, idrett og handel definerer Oslo som Norges udiskutable hovedstad, mye takket være private og frivillige ildsjeler. Oslo Høyre mener at disse kreftene skal oppmuntres. Kommunen skal bli en JA-kommune som skal strekke seg langt for å gi tillatelser til å bruke og utvikle byen, den skal være løsningsorientert og ha kort responstid når private aktører tar initiativ til arrangementer og sosiale møteplasser. I byråd vil Oslo Høyre prioritere det viktigste først. Siden 2015 har Oslo kommune brukt merkbart mer penger, uten at innbyggerne har fått tilsvarende bedre tjenester. Samtidig har styringen med mange store prosjekter sviktet. I en tid hvor mange har en presset privatøkonomi, er det viktigere enn noensinne at kommunen ikke sløser, og at innbyggerne får mest mulig igjen for skattepengene. Vi vil prioritere kjerneoppgavene og sørge for en sunn kommuneøkonomi over tid.

Tilbake til toppen 

1. En grønn og klimavennlig by

Oslo skal være en nasjonal pådriver for at Norge når klimamålene. Oslo Høyre vil jobbe for at Oslo skal bli en nullutslippsby, med en ressursbruk som ivaretar det biologiske mangfoldet. Vi skal gi innbyggerne enda bedre tilgang til marka og til parker, elver og fjorden. Vår tilnærming i miljø- og klimapolitikken er kunnskapsbasert og teknologioptimistisk. Oslo Høyre vil bruke markedet og positive virkemidler som motiverer til klimavennlige valg, ikke bare reguleringer og forbud. Det skal lønne seg å ikke forurense! Vårt mål er at vi kan levere byen videre til barna våre i enda bedre stand enn den er i dag.

Klimatiltak som monner

Oslo Høyre vil prioritere tiltak som bidrar til at vi når målet om å redusere klimautslippene med 95 prosent innen 2030. Vi må snu hver stein i alle sektorer, enten det gjelder utslipp fra transport, avfallsforbrenning eller byggeplasser.

Storstilt elektrifisering er en viktig del av løsningen for å realisere nullutslippssamfunnet. Derfor skal vi legge bedre til rette for å produsere mer fornybar energi og utnytte eksisterende energi mer effektivt. Kommunen må gå foran med et godt eksempel. Alle nye kommunale bygg skal ha plusshus- eller nullhus-standard. Videre bør alle kommunalt eide bygninger vurderes for montering av solcellepanel.

Private leverandører må også få produsere fornybar energi gjennom for eksempel solceller, og reguleringsmyndighetene må være positivt innstilt til slike løsninger. Oslo Høyre vil jobbe for å endre regelverk som hindrer videresalg av slik egenprodusert strøm.

Kommunen må sørge for at flere bruker fjernvarme, og at fjernvarmen brukes effektivt. Oslo Høyre vil utforske bruk av forbruksmålere som gir individuell forbruksberegning i borettslag og sameier. Det må bli enklere og mer attraktivt å gjennomføre energieffektivisering. Oslo Høyre vil jobbe for bedre støtteordninger gjennom Oslos klima- og energifond, også for moden teknologi. Spesielt vil vi vurdere finansieringsordninger som reduserer egenandelen for borettslag og sameier.

Oslo Høyre vil at alle skip som anløper Oslo havn, benytter lavutslippsteknologi når de ligger til kai, samt ved inn- og utseiling, blant annet ved å innføre miljødifferensierte havneavgifter og stille krav til at cruisetrafikk benytter landstrøm fra 2025.

Klimaendringene fører til økende nedbørsmengder. Oslo kommune må stille større krav til løsninger for overvannsproblematikk, for eksempel fordrøyningsbassenger og flere grønne tak, både når nye utbyggingsprosjekter skal reguleres, og når eksisterende infrastruktur skal rehabiliteres.

Oslo Høyre vil

 • jobbe for å sikre at den planlagte karbonfangsten på Klemetsrud transporteres til lagringsstedet gjennom bruk av nullutslippstransport
 • støtte utbygging av fylle- og ladeinfrastruktur for utslippsfri tungtransport og maritim transport
 • at alle anleggsplasser i Oslo skal bli fossilfrie innen 2025 og på sikt utslippsfrie, og at det legges bedre til rette for at massehåndtering gjøres lokalt
 • prioritere byggesakssøknader fra entreprenører som garanterer fossilfri eller utslippsfri byggeplass
 • øke støtten til borettslag og sameier som installerer solceller og anlegg for fornybar egenprodusert energi, til inntil 50 prosent av investeringskostnaden, og vurdere å innføre en støtteordning til enkeltboliger
 • sikre at all kollektivtransport og alle kommunens kjøretøy blir utslippsfrie, og så langt som mulig stille krav til fossilfri transport ved øvrige anskaffelser
 • stille krav om at alle leverandører til Oslo kommune, så langt det er mulig, må levere klima-/miljøregnskap og være miljøsertifisert etter anerkjente standarder

En levende Oslofjord og rikt biologisk mangfold

Oslo Høyre vil ta vare på byens varierte naturmangfold gjennom å forvalte det biologiske mangfoldet på en bærekraftig måte. Parkene, fjorden, elvene og marka er viktige for folkehelsen. Vi må legge til rette for skånsom bruk av den fantastiske naturen vi har. Det innebærer å ta vare på og etablere nye grøntområder, ruste opp badeplasser og sørge for at flere kan ferdes miljøvennlig på fjorden.

Noe av det viktigste vi gjør i Oslo fremover, er å redde Oslofjorden. Oslo kommune kan ikke gjøre dette alene, men Oslo Høyre vil være en pådriver for reduserte utslipp fra avløp, overvann, jordbruk og skipsfart. Vi vil kartlegge og restaurere marin natur, etablere flere verneområder for sårbare arter og arbeide for strengere regulering av trålfiske. Det er viktig å fortsette arbeidet med å fjerne miljøgifter fra grunnen i gamle industritomter. Oslo Høyre vil også redusere utslippene ved å tilrettelegge for at det bygges anlegg hvor fritidsbåter i Oslofjorden kan tømme sanitæranlegg, og stimulere til elektrifisering av fritidsbåter, for eksempel ved å legge til rette for ladestasjoner i småbåthavnene.

Oslo Høyre vil

 • redusere utslippene til Oslofjorden ved å øke rensningen av nitrogen og fosfor fra Oslos egne anlegg og jobbe for at det stilles krav til rensing også i Ytre Oslofjord
 • styrke innsatsen mot plastforurensing, arbeide for fjerning av plastavfall og annet anfall ved og i sjøen, etablere flere mottakssteder for avfallshåndtering i Oslo Havn og vurdere å innføre belønningsordninger som kan redusere utslipp av mikroplast fra husholdningene
 • sørge for at flere av badestrendene i Oslo blir Blått Flagg-sertifisert
 • skape flere grøntområder ved å kartlegge potensialet for nye parker, og vurdere flere bruksområder for offentlige arealer, for eksempel ved å gjøre skolegårder om til grønne, offentlige parker som kan brukes av innbyggerne etter skoletid
 • åpne for å bruke markas randsone til sports- og friluftsaktiviteter
 • bygge trygge sykkelveier i Maridalen og Sørkedalen slik at den store sykkeltrafikken i disse områdene omsider kan skilles fra biltrafikken, for å stimulere til økt bruk av disse randsonene og til at enda flere mosjonister og barnefamilier kan sykle til og fra marka
 • gjenåpne bekker og elver i Oslo og sikre tur- og friluftsområder langs disse, samt ta initiativ til en helhetlig plan for Oslos elver og vassdrag

Best på gjenbruk og materialgjenvinning

Oslo Høyre vil etablere et mer sirkulært bysamfunn der det er lønnsomt og lett å ta miljøvennlige valg. Det er nødvendig å lage et kretsløp for ressursene vi henter ut av naturen, slik at materialer kan gjenbrukes istedenfor å ende opp som avfall. Oslo henger etter når det gjelder gjenvinning av plast fra husholdninger, sammenlignet med flere andre byer. Oslo Høyres ambisjon er å gjøre Oslo til en ledende by på gjenbruk og materialgjenvinning. Da må vi vurdere nye krav til gjenbruk, gjenvinning og kildesorteringsteknologi og bruke kommunens innkjøpsmakt til å skape velfungerende markeder. Vi vil ta initiativ til et utvidet samarbeid i Osloregionen for gjenbruk og gjenvinning.

Oslo Høyre vil

 • jobbe for at Oslo skal ha en høyere grad av materialgjenvinning fra husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet enn målene satt av nasjonale myndigheter
 • styrke markedet for ombruk og resirkulering av byggematerialer ved å stille krav i kommunale byggprosjekter og arbeide for en digital markedsplass for ombrukte byggematerialer
 • støtte utbygging av et gjenvinningsanlegg som kan ta imot plastavfallet fra Oslos innbyggere, eventuelt i samarbeid med nabokommunene
 • finne gode løsninger for gjenvinning av tekstil- og klesavfall i samarbeid med private og frivillige aktører
 • redusere matsvinnet i kommunale virksomheter med 50 prosent innen 2030
 • stille krav om å vurdere livssyklushåndtering i kommunale innkjøp

Tilbake til toppen

2. Hjelp når du trenger det

Mennesker har forskjellige behov. Oslo kommunes helse- og omsorgstjenester skal uformes slik at de setter hensynet til den enkelte bruker, og ikke systemet, i sentrum. En god miks av offentlige, private og ideelle aktører vil sikre god kvalitet, innovasjon og tilstrekkelig kapasitet i tjenestene. Samtidig vil det gi innbyggerne reell mulighet til å velge tjenester som er mest mulig tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Implementering av velferdsteknologiske løsninger kan bidra både til at pasienter får et bedre liv, og til at flere kan få hjelp. Vi vil jobbe for at Oslo kommune går foran i bruken av velferdsteknologi der dette er hensiktsmessig, for å bidra til å effektivisere og heve kvaliteten på helsetjenestene.

Gode helsetjenester

Samhandlingen mellom de statlige sykehusene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene må bli mye bedre. Vi må unngå at pasientene blir kasteballer i systemet, og sørge for at kommunen har et tilstrekkelig mottaksapparat til å gi gode tilbud når innbyggerne våre er ferdigbehandlet ved sykehusene, men ikke friske nok til å klare seg selv.

Det er staten som har ansvaret for utbygging av sykehus og sykehustjenester i Oslo. Oslo kommune må være pådriver for at sykehusene bygges med god nok kapasitet, og kommunen har et ansvar for at styrkingen av sykehuskapasiteten i Oslo ikke blir forsinket. Oslo Høyre vil jobbe for utbygging av Aker sykehus som et lokalsykehus for Groruddalen, og for at Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus får forutsigbare rammevilkår og økt ansvar, slik at begge sykehusene styrkes som gode lokalsykehus for Oslos befolkning.

Fastlegene er grunnsteinen i innbyggernes helsetilbud. Oslo kommune må sørge for at kommunen til enhver tid har nok fastleger, slik at alle innbyggerne både sikres fastlege og en reell mulighet til å bytte fastlege hvis de ønsker det. Et godt helsetilbud er også avhengig av øvrige helseprofesjoner, og Oslo kommune må prøve ut nye samarbeidsformer mellom disse og fastlegene.

Det er mangel på kommunale tilbud rettet mot kvinners helseutfordringer. Oslo Høyre vil styrke helsetilbudet for kvinner, blant annet ved å opprette pilotprosjektet «helsehus for kvinner» etter modell fra helsestasjonene.

Oslo kommune skal legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv, og at offentlige rom og bygninger skal gjøres tilgjengelig for alle. Oslo Høyre ønsker private tilbydere velkommen. Vi mener man bør utrede nærmere hvorvidt bruk av private tilbydere innenfor enkelte deler av legevakttjenesten, psykisk helse og rehabilitering vil forkorte ventetiden og bedre kapasiteten og kvaliteten på helsetjenestene.

Oslo Høyre vil

 • opprettholde fritt brukervalg for de som har behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • sikre et likeverdig BPA-tilbud i alle bydeler
 • utrede og legge til rette for at private tilbydere kan tilby tjenester innenfor enkelte deler av legevakttjenesten, psykisk helse og rehabilitering

Rusreform

Oslo Høyre vil gjennomføre en rusreform i Oslo for å nå målet om at ingen skal dø av overdose. Kommunen skal ha en verdig og human rusomsorg som ikke har som mål å straffe brukeren, men sørge for at rusavhengige får god oppfølging hos kommunen og kommunens samarbeidspartnere. Det er en viktig oppgave å forebygge misbruk av både alkohol og narkotiske stoffer.

Overdosedødsfallene i Oslo er for høye, spesielt etter rehabilitering eller soning. Derfor er det avgjørende at ettervernet i rusomsorgen prioriteres gjennom samarbeid med ideelle og private aktører med kompetanse på feltet. Oslo må videreutvikle hjelpetilbudet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og styrke innsatsen i overdosearbeidet. Oslo kommune bør legge til rette for at ideelle aktører kan tilby seg å analysere innholdet i ulovlige rus- og legemidler.

Kvinner med rusutfordringer er en særlig sårbar gruppe, som oftere utsettes for vold og overgrep enn kvinner generelt. Oslo Høyre vil sikre at det etableres et trygt overnattingstilbud tilpasset kvinner med rusutfordringer.

Oslo Høyre vil

 • styrke ettervernet for å sørge for at personer som har blitt rusfrie, får meningsfulle dager gjennom skole, arbeidspraksis eller jobb – dette i samarbeid med ulike private og ideelle instanser
 • sørge for at personer med opioidavhengighet som har falt ut av LAR, får nødvendig oppfølging og behandling
 • etablere flere sosiale arenaer i samarbeid med private eller frivillige
 • etablere et værested for rusavhengige
 • styrke tilbudet om heroinassistert behandling og sørge for at ordningen blir permanent
 • ta initiativ til en prøveordning med medikamentell behandling (substitusjonsbehandling) av alkoholavhengighet i Oslo
 • styrke ordningen med ruskonsulenter i bydelene for å informere om, forebygge og utsette rusbruk blant ungdom

 

Psykisk helse

Oslo Høyre vil styrke samarbeidet mellom kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse. Samtidig er det viktig å satse mer på forebyggende tiltak og lavterskeltilbud i kommunehelsetjenesten til de som sliter psykisk. Tiltak må settes inn tidlig, slik at vi kan forhindre at folk blir sykere og får behov for tyngre og mer omfattende og kompleks behandling innenfor spesialisthelsetjenesten. I dette arbeidet vil Oslo Høyre samarbeide tett med frivillige og ideelle organisasjoner som jobber med mennesker som sliter psykisk. Hvis vi kan få på plass bedre forebygging og fange opp mennesker med problemer tidlig, vil det gagne både den enkelte og samfunnet.

Undersøkelser som gjennomføres blant barn og unge, viser at en økt andel rapporterer om psykiske plager. Særlig blant jenter har det vært en negativ utvikling. Kommunen må sørge for å ha tilstrekkelig med lavterskeltilbud, slik at barn og unge som sliter, enkelt kan få hjelp, og mer alvorlige tilstander kan forebygges.

Ensomhet er et problem for mange eldre når de mister ektefellen og venner. Ansatte i hjemmesykepleien og hjemmetjenesten må sikres kompetanse om psykisk helse hos eldre. De bør kartlegge det sosiale nettverket til hver enkelt bruker og hjelpe de som trenger det, til å bli kjent med hvilke sosiale tilbud som finnes. 

Oslo Høyre vil

 • videreutvikle helsestasjonstjenesten slik at barn og unge får et bedre digitalt helsesykepleiertilbud
 • oppdatere kompetansen på psykisk helse og selvmordsforebygging blant kommunens helsepersonell
 • jobbe for å innføre et gratis tilbud om samtalegruppe for personer med angst og depresjon i bydelene, hvor man kan melde seg på uten henvisning – med egne grupper for ungdom
 • opprette lavterskeltilbud på seniorsentrene med egne sorggrupper/samtalegrupper for eldre som har mistet nære venner og familie
 • utvide tilbudet om rask psykisk helsehjelp til ungdom over 16 år

 

Eldreomsorg

Eldre skal respekteres og inkluderes i samfunnet og gis en verdig alderdom tilpasset den enkeltes behov. Alle skal få være like mye sjef i eget liv, enten de er selvhjulpne eller trenger omsorg. Å være til nytte og delta – privat eller offentlig etter beste evne – bør være en grunnleggende menneskerettighet og fører til god helse. Derfor skal det utarbeides en plan for aldersinkludering.

Eldre er friskere, sprekere og lever lenger. Men med en økende eldrebefolkning vil antallet eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester, øke fremover. Oslo Høyre vil at eldre som trenger helsehjelp, skal ha et godt og trygt tilbud, enten det er i eget hjem eller på sykehjem. Den viktigste brikken i helse- og omsorgstjenesten er dyktige ansatte som kan gi god helsehjelp og omsorg. Høyre vil sikre bedre etter- og videreutdanningstilbud for de som jobber i tjenesten, og satse på bedre ernæring og aktivitetstilbud for de eldre. Vi vil utvide tilbudet av omsorgsboliger og nye boformer tilpasset den enkeltes behov.

Oslos sykehjem skal være et godt sted å bo, hvor de eldre trives, og hvor de får mat de setter pris på, og sosiale tilbud som hindrer en ensformig hverdag. Oslo Høyre vil sikre innbyggerne de beste tjenestene, blant annet gjennom anbudskonkurranser innenfor eldreomsorgen, slik at vi kan fremme innovasjon, valgfrihet og kvalitet i tjenestetilbudet. Ordningen med fritt brukervalg i hjemmetjenestene skal styrkes, slik at det blir likeverdig og reelt i alle bydeler. Det er en økende andel eldre med sammensatte og komplekse behov. Oslo Høyre vil derfor tenke nytt om organiseringen av tjenestene, og vil blant annet ha mindre, tverrfaglige team.

Pårørende er ofte en glemt gruppe. Uten de mange pårørende som står på, ville vi hatt enda større utfordringer i denne sektoren. Derfor er det viktig å følge opp pårørende og sørge for at de får avlastning, hjelp og veiledning, slik at det blir lettere for dem å kunne ha ektefellen, faren eller moren boende hjemme.

Oslo kommune må legge til rette for å heve den digitale kompetansen blant eldre. Det skal også være mulig å kommunisere med kommunens virksomheter for de som ikke klarer å benytte seg av digitale løsninger.

 

Oslo Høyre vil

 • utvide åpningstidene ved dagsentrene til kvelder og helger, slik at de eldre får et bredere sosialt tilbud
 • utarbeide, gjennomføre og offentliggjøre jevnlige bruker‐ og pårørendeundersøkelser i eldreomsorgen, både for hjemmeboende og beboere på sykehjem
 • styrke støtteordninger og døgnavlastning for pårørende til eldre med langtkommen demens, inkludert barn som har yngre foresatte i denne gruppen
 • sikre riktig legemiddelbruk på sykehjem og helsehus
 • jobbe for at alle eldre på sykehjem skal få tilbud om minst én time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov
 • at alle eldre som er i faresonen for ernæringsproblemer, blir kartlagt, og at Oslo skal ha egne konkrete kvalitetsmål for ernæring og tydelige rutiner for å følge opp ernæringsstatusen til eldre

Til toppen

3. Trygg oppvekst og landets beste skole

Byens barnehager og skoler skal være et sted for lek, læring og mestring. Trygge barnehager og gode skoler skal gi barna en opplevelse av å bli sett og hørt, og de skal få kjenne på mestring og gleden ved å lære. Det bidrar til at barn blir trygge sammen med andre barn. Barnehagene og skolene skal bidra til sosial utjevning og til at alle barn har et godt utgangspunkt for et godt liv. Oslo Høyre har derfor høye ambisjoner om en offentlig skole som løfter alle elevene.

En god barnehage for alle barn

Barnehagen er både en trygg omsorgsarena og et sted hvor barna kan leke, lære gjennom lek og få stimulert sin naturlige nysgjerrighet. Det er viktig at tilbudet har god kvalitet, og barnehagene i Oslo skal være landets beste. For å oppnå det må barnehagene tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte. Oslo Høyre vil gi styrere og pedagogiske ledere tilbud om lederutdanning, og gi flere ufaglærte barnehageansatte muligheten til å gjennomføre barnehagelærerutdanning mens de står i jobb.

Altfor mange barn begynner på skolen uten å kunne norsk godt nok. Oslo Høyre vil derfor ha egne språksatsinger i barnehagene.

Oslo Høyre vil

 • kartlegge barns språkutvikling før skolestart og styrke norskopplæringen til de barna som trenger det, og gi tilbud om ekstra språkopplæring på Aktivitetsskolen (AKS) eller Sommerskolen Oslo for skolestartere som har behov for det
 • at støtte til lavinntektsfamilier skal gis uavhengig av hvor i byen de bor
 • jobbe for at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere innen 2027
 • stoppe kommunaliseringen av private barnehagetilbud, da familiebarnehager og andre private barnehager bidrar til mangfold og økt kapasitet
 • øke maksimalsatsen for matpenger i de kommunale barnehagene, slik at barna får næringsrik mat, og sørge for at lavinntektsfamilier får matpengene dekket av kommunen
 • styrke innsatsen for å oppdage sårbare barn i barnehagealder, for eksempel barn med dysleksi, dårlig hørsel eller autisme
 • jobbe for at flere barn får barnehageplass når de fyller ett år, uansett når på året de er født

Osloskolen skal løfte alle elevene

Osloskolen skal være den beste i landet til å løfte elevene fra det utgangspunktet de har. Det er viktig å styrke kvaliteten og gi elevene enda bedre forutsetninger for læring. Alle elevene skal oppleve et trygt læringsmiljø hvor det er nulltoleranse for mobbing. Den offentlige skolen skal være et attraktivt førstevalg for det store flertallet av elevene.

Oslo Høyres mål er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt, og at flere fullfører videregående skole. Da er det nødvendig å satse mer på grunnleggende ferdigheter gjennom hele skoleløpet.

Det er viktig å sørge for at elevene og de foresatte får objektive og regelmessige tilbakemeldinger på elevens faglige nivå. Vi vil gjeninnføre skriftlig halvårsvurdering i grunnskolen, beholde karakter som vurderingsmåte på ungdomstrinnet og i den videregående skolen, jobbe for at det blir skriftlig avgangseksamen i flere fag og ta i bruk større deler av skoleåret til undervisning. For å sikre en sømløs overgang hvis elevene bytter skole, må det sikres at informasjon om elevene er tilgjengelig i overgangen mellom skolene. Oslo Høyre vil innføre en egen fraværsgrense i Osloskolen for å redusere frafall og fravær.

Oslo Høyre vil at Oslo igjen skal bli en skoleeier som stiller tydelige krav til pedagogisk utvikling og faglige resultater. God ledelse er avgjørende, og derfor må det være attraktivt å være rektor. Utdanningsetaten må settes i stand til å bidra til god ledelse, sterkere profesjonsfelleskap og faglig utvikling ved skolene.

Læreren er den enkeltfaktoren som betyr mest for elevenes læring. Oslo Høyre vil gi flere lærere mulighet til etter- og videreutdanning, og utdanne flere lærerspesialister som fordyper seg enda mer i et fag. Høyre vil fortsette kampen mot unødvendige tidstyver i skolen, slik at lærerne har tid til å prioritere det aller viktigste, nemlig tilpasset opplæring for hver enkelt elev. Det bør også settes tydeligere grenser for hvilke roller vikarer og andre ansatte i Osloskolen kan ta på seg, for å sikre elevene det beste opplæringstilbudet.

Alle skoler skal sikres forsvarlig finansiering uavhengig av beliggenhet. Samtidig vil Oslo Høyre fortsette å sette inn ekstra ressurser ved skoler som har særlig utfordrende læringsmiljø eller store sosioøkonomiske utfordringer. Vi vil jobbe for å åpne flere skolebygg etter skoledagens slutt, hvor det kan tilbys fritidstilbud i kombinasjon med læring. Oslo Høyre vil vurdere organiseringen av skolehelsetjenesten, med mål om å gjøre den mer tilgjengelig for elevene – for eksempel gjennom videosamtaler og annen bruk av digitale flater.

Fysisk aktivitet skal integreres i skolehverdagen, og alle elever skal sikres god svømmeopplæring. Oslo Høyre vil ha et tettere samarbeid mellom skolene og frivillig sektor innen kultur og idrett og mer, slik at barn kan få oppleve mestringsglede. Skolene skal oppmuntres til å flytte deler av undervisningen ut av klasserommene. Vi vil derfor jobbe for at kommunale virksomheter skal ha et utadrettet formidlingstilbud eller en besøksordning for skoleelever. I tillegg er det viktig med økt samarbeid mellom skolene og kulturinstisjoner og kulturvirksomheter.

Oslo Høyre vil åpne for at private utbyggere kan bygge og eie skolebygg. Dette kan både redusere kommunens investeringer og sikre godt vedlikehold av skolebyggene.

Oslo Høyre vil

 • belønne lærere som søker seg til skoler som sliter med å løfte elevenes resultater gjennom skoleløpet, eller som har høy andel elever med spesielle adferdsutfordringer
 • stille krav om at nyansatte lærere i faste stillinger skal ha relevant kompetanse i fagene de underviser i, og videreføre ordningen med lærerspesialister
 • lage bedre varslingsrutiner for lærere som opplever vold og trusler på jobb, og etablere et system for støtte og oppfølging
 • gjeninnføre programmer som «Teach First» for å rekruttere dyktige, nyutdannede realister til å bli lærere i realfag
 • legge frem en bystyremelding om videreutvikling av kvalitet i skolen, læringsteknologi og bruk av lekser
 • at skolene skal jobbe systematisk med læreglede, slik at alle elever kan få oppleve mer glede ved læring, og at alle lærere skal få tilgang til en kunnskapsbank om hvordan de kan skape mer læreglede
 • etablere profilskoler på ungdomstrinnet og videregående nivå i for eksempel realfag, idrett, IKT, fremmedspråk og kunst og kultur
 • starte opp flere komprimerte løp for elever med stort læringspotensial i Osloskolen
 • at skolegårder i skoletiden kan forbeholdes elever og lærere som hører til på skolen

Grunnskole

Barne- og ungdomsskolen er samfunnets viktigste arena for å gi alle kunnskapen, ferdighetene og dannelsen de trenger for et trygt liv med rike muligheter. Oslo Høyre vil derfor at elever på alle mestringsnivåer skal få tilpasset hjelp så tidlig som mulig. Skolene må bruke digitale læremidler på en måte som gir økt læringsutbytte for elevene. Elevene skal få nødvendig digital kompetanse, samtidig som undervisningen også bidrar til utvikling av håndskrift og leseferdigheter som gir dybdeforståelse. Alle elever skal ha rett til tilpasset opplæring. Oslo Høyre mener at elever med særskilte talenter bør få mulighet til å videreutvikle disse, også på grunnskolenivå. Vi vil legge til rette for at disse elevene får et tilbud som bidrar til at de kan strekke seg lenger.

Dersom vi skal hjelpe de elevene som trenger det mest, må vi ha kunnskap om hvordan det står til på hver enkelt skole. Elevenes ferdigheter må kartlegges tidlig i skoleløpet, slik at man kan sette inn ekstra ressurser og tiltak på de skolene som har størst utfordringer.

Oslo Høyre vil stille krav om at elevene er til stede på skolen. Elever som av ulike grunner har høyt fravær, må få tett oppfølging. Vi vil jobbe for at flere skoler oppretter avtaler med lokale bedrifter slik at elever med lav motivasjon kan få et avbrekk fra skolehverdagen gjennom arbeidspraksis. Oslo Høyre vil reformere spesialundervisningen og sikre at flere med spesialpedagogisk kompetanse arbeider på skolen. Målet er at elever med særskilte behov får tilpasset undervisning i klasserommet med sine medelever. Samtidig er det nødvendig å ha alternative opplæringsarenaer og spesialskoler for elever som trenger det. Prinsippet om fritt skolevalg skal fortsatt gjelde i grunnskolen. Foreldre bør få velge annet enn nærskolen for deres barn hvis de ønsker det. Oslo Høyre vil sikre forutsigbare rammebetingelser for private skoler.

Oslo Høyre er bekymret for at motivasjonen og læringen til Oslos elever i dag faller på ungdomsskolen, og at fraværet er for høyt. Det bør derfor gjennomføres en egen ungdomsskolesatsing for å øke motivasjonen og læringsutbyttet til elevene. Oslo Høyre vil ha en gjennomgang av innhold, organisering og finansiering av Aktivitetsskolen.

Oslo Høyre vil

 • sikre at alle skoler har forsvarlig grunnfinansiering uavhengig av beliggenhet
 • jobbe for at alle skoler har oppdaterte læremidler tilgengelig for elevene
 • gjeninnføre Oslo-prøver, som har til hensikt å gi lærere, skoleledere og kommunen mer kunnskap om elevenes utvikling
 • prioritere rehabilitering av skolebygg og sikre elevene gode utearealer

Videregående opplæring

Alle de videregående skolene i Oslo skal være gode og attraktive skoler som samtidig skal ha ulike styrker og profiler. Oslo Høyre er for fritt skolevalg basert på karakterer. Dette gir valgfrihet og mobilitet på tvers av byen, motiverer elevene til innsats og stimulerer skolene til å lage attraktive utdanningsløp. Alternative inntaksmodeller innebærer urettferdighet med utgangspunkt i faktorer som elevene ikke kan gjøre noe med. Vi vil innføre en belønningsordning for de videregående skolene som klarer å løfte elevene mest faglig, og skolene skal fortsatt ha mulighet til å gi utmerkelser til elever for gode prestasjoner.

Videregående opplæring skal gi elevene i Oslo best mulig forutsetninger for å studere videre og gå ut i jobb. For å bidra til dette må rådgivningstjenesten i skolen være oppdatert om mulighetene på arbeidsmarkedet og hvilke utdanninger det er behov for. Oslo Høyre har som ambisjon at minst 40 prosent av elevene skal velge yrkesforberedende studieprogram, og vil legge til rette for mer yrkesfagutprøving på ungdomsskolen for å oppnå dette. Alle elever som ønsker det, skal ha mulighet til læreplass. Oslo Høyre vil at Oslo kommune skal gå foran med et godt eksempel og tilby flere læreplasser enn i dag, og vil sikre at lærlingtilskuddet går rett til den virksomheten i kommunen som følger opp lærlingen.

Andelen elever som faller fra og ikke fullfører videregående opplæring, er for høy. Oslo Høyre vil innføre en permanent ordning med et valgfritt ellevte motivasjons- og modningsår, helst lokalisert til videregående skoler, og særlig for elever med færre enn 30 grunnskolepoeng. Alle elevene i målgruppen må sikres god informasjon og veiledning om et slikt tilbud.

Oslo Høyre er positive til prøveprosjekter med formål om å øke elevenes læringsutbytte og redusere frafallet. Vi ønsker å starte prøveprosjekter med skolestart noe senere om morgenen og valgfri sidemålsundervisning. I tillegg vil vi gjennomføre et prøveprosjekt med semesterinndeling i videregående skole etter modell fra universiteter, slik at ikke alle fag behøver å stå på undervisningsplanen hele skoleåret.

Oslo Høyre vil

 • jobbe systematisk for at en høyere andel av elevene skal fullføre videregående opplæring, gjennom bedre og mer individuell oppfølging
 • innføre en ordning hvor privatisteksamensgebyret kan dekkes for elever som har ikke bestått i fag fra videregående skole
 • opprette flere skoleplasser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer basert på etterspørselen etter fagkompetanse i næringslivet
 • at Oslo kommune skal bli landets største lærebedrift
 • opprette flere fireårige utdanningsløp som gir elevene mulighet til å uteksamineres med både fagbrev og studiekompetanse
 • satse på hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og «lektor 2»-ordningen, som gir fagpersoner i arbeidslivet mulighet til å undervise i skolen
 • utvide sommerskoletilbudet for elever som har strøket eller ønsker å forbedre karakterene

Universitetsbyen Oslo

Oslo har landets høyeste tetthet av læresteder for høyere utdanning. Oslo Høyre vil jobbe for et nærmere samarbeid mellom kommunen, utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Spisskompetansen som finnes i utdannings- og forskningsmiljøene, må utnyttes til utvikling av nye ideer og tjenestedesign i kommunale tjenester.

For å sikre at Oslo er ledende på forskning og innovasjon, vil vi støtte etableringen av egne innovasjonsdistrikter, slik som Oslo Science City på Blindern. Disse distriktene bør samlokaliseres med byens kunnskapsinstitusjoner, studentboliger og næringsliv.

Oslo Høyres ambisjon er at Oslo skal være landets beste vertsby for studenter. For å få til dette vil vi legge til rette for at det kan bygges flere studentboliger, opprettholde et godt kollektivtilbud hele døgnet og bidra til et levende kultur- og uteliv.

Oslo Høyre vil

 • selge eller leie ut noen av kommunens mange ubrukte eiendommer til studentsamskipnader eller utdanningsinstitusjoner
 • at Oslo kommune bidrar til flere studentboliger gjennom områdereguleringer og gjennom å sette av flere tomter til studentboligformål – noe som også vil frigjøre boliger i det regulære boligmarkedet
 • foreta hurtig regulering av tomter til studentboliger
 • legge til rette for midlertidig bruk av uregulerte eiendommer, slik at man kan oppføre mikrohusbyer eller lignende for studenter
 • arbeide for at det bygges en studentby på deler av Ullevål sykehus-tomten

Til toppen

4. Meningsfull hverdag for alle

Alle barn i Oslo skal ha en god oppvekst og et godt utgangspunkt for resten av livet, uavhengig av familiens økonomi. Det er store forskjeller i familiers inntekt, både i ulike deler av byen og internt i et nabolag. Oslo Høyres mål er at alle skal ha muligheten til å leve det livet de ønsker seg, og til å innfri de ambisjonene de har satt seg, uavhengig av utgangspunktet sitt. Derfor vil Oslo Høyre at alle med arbeidsevne skal kunne bidra med sin innsats.

En god skole, hvor alle elevene får brukt sitt potensial, er det viktigste virkemiddelet for å redusere de sosiale forskjellene. Men vi må også få flere inn i arbeidslivet. Yrkesdeltakelse gir økt levestandard, bedre kvalifikasjoner, flere personlige muligheter og et større nettverk. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for integrering, for å forebygge fattigdom og for den enkeltes selvfølelse og selvrespekt. Jobb er en god arena for å bli bedre i norsk for dem som trenger det, samtidig som mange trenger bedre norskkunnskaper for å kunne komme inn i arbeidslivet.

Flere i arbeid

Oslo har mange uløste oppgaver innen omsorgssektoren, vedlikehold av bygninger og infrastruktur, samt en rekke andre områder. Det er behov for alle ledige hender, uansett nivået på de formelle kvalifikasjonene. Også innen privat sektor er det stor mangel på arbeidskraft på flere områder. Mange innbyggere i Oslo har dessuten lang utdanning og arbeidserfaring fra andre land som de ikke får brukt i Norge fordi godkjenningsordningene ikke fungerer godt nok. Oslo Høyre vil jobbe for at staten bidrar til at dette går raskere.

Introduksjonsprogrammet er ment å bidra til at flyktninger blir integrert i samfunnet, får opplæring i norsk språk og etter hvert kan bidra i arbeidslivet. I dag er det store forskjeller på hvor godt de ulike bydelene lykkes med dette. Oslo Høyre vil evaluere hvordan integreringsarbeidet fungerer i kommunen, og sørge for et løft i norskopplæringen. Det er viktig at språkopplæringen er tilpasset den enkeltes kompetansenivå. All erfaring viser at mange lærer norsk bedre gjennom arbeid enn i klasseromsundervisning, og Oslo Høyre vil legge til rette for at mer av introduksjonsprogrammet kan gjennomføres ute i arbeidslivet. Samtidig bør kommunen satse mer på jobbprogrammer som er særlig rettet mot minoritetskvinner, for å øke deres arbeidsdeltakelse.

Oslo Høyre vil

 • styrke veiledningsordningene som legger til rette for at flere kan starte egen bedrift
 • sikre et løft i norskopplæringen for innvandrere og flyktninger og slik bidra til raskest mulig deltakelse i yrkeslivet
 • tilby mennesker med redusert arbeidsevne meningsfylt arbeid hvis mulig, og opprette avtaler med bedrifter i Oslo for å etablere hurtigspor inn i arbeidslivet
 • sørge for at foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehagen, men ikke er i arbeid eller utdanning, får tilbud om aktivitet eller norskopplæring mens barna er i barnehagen
 • fornye introduksjonsprogrammet i Oslo, blant annet ved å gi flere mulighet til å ta fagbrev og videregående opplæring som en del av programmet

Barnevernet skal løftes

Det skal tilstrebes at barn får vokse opp sammen med foreldrene sine. Barnevernets oppgave med å ivareta barns trygghet og beskytte mot vold, overgrep og omsorgssvikt er svært viktig. Barnevernet skal være en ressurs og støttespiller for barna og familien deres, og kontakten mellom barnevernet og familien må bygge på gjensidig tillit.

Et godt barnevern forutsetter stabil bemanning med riktig kompetanse, og et bedre samarbeid på tvers av bydelene. Barnehager, skoler og helsestasjoner har et viktig ansvar for å si ifra dersom de tror et barn eller en ungdom ikke har det bra. For å kunne bistå tidlig er det derfor nødvendig med et sterkere samarbeid mellom de ulike instansene som jobber med barn.

Barnevernet skal ha kompetanse til å forstå at foreldrerollen kan utøves på forskjellige måter, men det enkelte barn skal ha rett til samme vern og trygghet uavhengig av bosted eller foreldrenes bakgrunn. I tilfeller der det er behov for mer inngripende tiltak, skal alltid barnets interesser komme først.

Oslo Høyre vil

 • sørge for at alle ansatte i barnevernet får tilbud om etterutdanning som sikrer nødvendig kompetanse til å hjelpe byens barn med de utfordringene de har
 • øke Barne- og familieetatens andel av finansieringen av institusjonsplasser, slik at vi sikrer tilstrekkelig kapasitet og at kunnskapsbaserte tiltak utvikles og opprettholdes
 • etablere avtaler med familievernet for å sikre at foreldre som er fratatt omsorgen, får tilbud om bistand til å bli bedre foreldre
 • etablere gode kunnskapsbaserte hjelpetiltak i barnevernet som er tilgjengelig for barn i hele byen
 • legge til rette for at private og ideelle kan tilby tiltak, som institusjonsplasser, til Oslos barnevern for å sikre kapasitet, kvalitet og mangfold i tilbudet

 Inkludering og deltakelse gjennom hele livet

Ti prosent av alle unge under 30 år står utenfor både utdanning og arbeidsliv i Oslo. Mange av disse har falt utenfor på grunn av mangel på individuell oppfølging og tilpasset opplæring. Andre arbeidssøkere blir gående på tiltak over lengre tid uten at de kommer seg i fast jobb.

Oslo kommune må øke innsatsen for å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet, kan opparbeide seg formell fagkompetanse. Oslo Høyre vil etablere et eget videregående opplæringstilbud for voksne, med mulighet for opptak og eksamen hele året. Det skal være løpende opptak på alle tilpassede opplæringsprogrammer for de som faller ut av videregående opplæring.

Oslo Høyre vil

 • at unge under 30 år uten fullført videregående opplæring skal gis tilbud om oppstart i utdanning eller arbeidstrening
 • at oppfølgingstjenesten skal ha et større ansvar for å følge opp elever som står i fare for å falle fra
 • redusere byråkratiet og sørge for bedre utnyttelse av pengene som tildeles av kommune og stat i områdesatsingene
 • fremme bruken av sosiale entreprenører som kan hjelpe mennesker som har falt utenfor, tilbake i utdanning og jobb
 • gjøre det lettere for kommunalt ansatte uten fagkompetanse å ta fagbrev på deltid på arbeidsplassen («fagbrev på jobb»)

 Til toppen

5. Opplevelsesbyen Oslo

Oslo huser mange av landets viktigste kulturinstitusjoner og forvalter en omfattende og betydningsfull kulturarv. Mangfoldet av museer, biblioteker, teatre og konsertarenaer er avgjørende for at byens befolkning har tilgang på et rikt utvalg opplevelser. Den store bredden i tilbudet er en viktig kvalitet for en storby. Nationaltheatret har en særskilt stilling, og Oslo Høyre mener at staten må ta ansvaret for å få gjennomført en rehabilitering.

Kulturlivet er en arena for frie perspektiver, ny innsikt og viktig samfunnskritikk. Kulturen gir samtidig et fellesskap som uttrykker identiteten vår og formidler tradisjoner. Oslo Høyre legger vekt på kulturens egenverdi og mener Oslo kommune må erkjenne ansvar og ha omsorg for kulturlivet. Det er viktig å opprettholde kulturinstitusjonenes frihet, og legge vilkårene til rette for privat finansiering. De nærmeste årene er det viktig at Oslo jobber med å gjenbruke eksisterende kulturbygg. Kommunens kultureiendommer skal være i god stand. Eiendommer som ikke er i bruk, skal selges eler leies ut.

Oslo Høyre vil ta vare på og videreutvikle Oslo som en levende og attraktiv by for opplevelser og kultur, både for oss som bor her, og for dem som besøker oss. Kulturliv, idrett, friluftsliv og frivillighet bidrar til å utvikle sunne og trygge fellesskap. Mye av arbeidet ivaretas av sivilsamfunnet uten innblanding eller styring fra det offentlige. Dette er positivt for innbyggere og for gode lokalsamfunn, og bør oppmuntres.

En god kommune skapes av offentlig og privat sektor sammen med frivilligheten. Oslo Høyre anerkjenner ildsjelenes betydning for å skape gode fellesskap i nærmiljøene, og vil sammen med dem utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk slik at den frivillige aktiviteten kan blomstre.

Frivillige organisasjoner trenger egnede lokaler, enten de driver med kulturaktiviteter, idrett eller friluftsliv. Det er viktig at kommunen bidrar til at befolkningen og de som er engasjert som frivillige, kan være aktive i sitt nærmiljø. Oslo Høyre vil derfor sørge for at Oslo kommunes skoler, og andre egnede kommunale bygg, planlegges slik at de kan lånes ut til ulike aktiviteter. Det handler om å skape egnede arenaer som legger til rette for slikt som amatørteater, musikk, idrett, e-sport og gaming, møteaktivitet og egenaktivitet ute.

Oslo Høyre mener det er helt nødvendig at Oslo kommune spiller på lag med idretten, kulturorganisasjonene, friluftslivsorganisasjonene og frivilligheten, blant annet gjennom gode støtteordninger og langsiktige samarbeidsavtaler. Vi skal jobbe for at Oslo kommune kan tilby én dør inn for frivillige og arrangører, og oppleves som en tilgjengelig, imøtekommende, fremoverlent og fleksibel JA-kommune. Kommunens etater må kommunisere bedre med hverandre, koordinere tilbakemeldinger til kommunens brukere og raskt behandle søknader om løyver og tillatelser. Oslo Høyre ønsker å se på nye løsninger for å mobilisere barn, ungdom og frivillige til å etterse og stelle offentlige arealer mot en godtgjørelse, slik at dette blir en attraktiv dugnadsmulighet.

Oslo Høyre vil

 • fjerne unødvendige søknadsprosesser og rapporteringer for frivilligheten, og at kommunen så langt som mulig velger grunnstøtte foran tilskuddsordninger med særskilt søknad og rapportering
 • at frivillige organisasjoner skal slippe å levere samme opplysninger flere ganger i møte med Oslo kommune, for eksempel ved å bruke eksisterende systemer som Frivillighetsregisteret
 • gjøre det enkelt for frivilligheten å låne kommunens lokaler etter skoletid, ved at skoler, bydeler og andre etater legger til rette for utlån, og at låneren selv kan ta ansvar for renhold og tilsyn
 • at etater og bydeler skal undersøke om frivillige aktører bør involveres, tidlig i prosesser og prosjekter
 • fjerne kravet om at frivillige organisasjoner må betale leie for å bruke kommunal grunn til arrangementer, utover det som dekker kommunens faktiske kostnader til renhold med mer
 • at kommunen aktivt skal legge til rette for at kunst kan vises på midlertidige arenaer, som bydelsbibliotekene og andre publikumsarealer som flerbrukshaller, kollektivtransport og holdeplasser
 • sørge for et godt bibliotektilbud i hele byen, spesielt for barn og unge
 • bidra til at idrettsaktiviteter som får støtte av kommunen, skal være tilgjengelige for alle, også for de som driver med breddeidrett, og at Oslo kommunes idrettsanlegg gjøres tilgjengelig for de som driver egenorganisert eller uorganisert idrett
 • legge til rette for opprusting og utvidelse av Oslos alpinanlegg
 • sørge for at eksisterende anlegg blir utnyttet maksimalt – også på dagtid
 • at det må reguleres inn areal for idretts- og kulturanlegg ved større områdeprosjekter for nye boliger

Opplevelser for barn og unge

Barnehage, skole og aktivitetsskole er nøkkelarenaer der alle barn og unge kan bli kjent med kunst og kultur, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Oslo Høyre anerkjenner betydningen som konsertarenaer, teatre, gallerier, biblioteker, museer og arkiver har for å formidle kunnskap og dannelse til barn og unge, og mener skolene må ta slike arenaer aktivt og systematisk i bruk i opplæringen.

Barn og unge er den største brukergruppen i Oslo-idretten. For å stimulere til ytterligere aktivitet og frivillighet trenger vi både flere idrettsanlegg og bedre vedlikehold av de eksisterende anleggene. Fysisk aktivitet og idrett er viktig for en god oppvekst og fungerer som sosiale arenaer for barn i alle aldre. Lokale idrettslag er viktige samlingspunkt for frivillighet i bydelene.

Det er viktig å jobbe for å senke terskelen for at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Oslo Høyre vil derfor støtte initiativer som legger til rette for gjenbruk og bytte av utstyr knyttet til barne- og ungdomsaktiviteter, både innen idrett og kultur. Vi vil også jobbe for å gjøre utlånssentralene mer tilgjengelige, slik at flere barn får mulighet til å låne sports- og friluftsutstyr.

Det er ikke alle barn og unge som finner seg til rette i organiserte aktiviteter som idrett, korps og kulturskole. Kommunen må derfor også legge til rette for uorganiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

Oslo Høyre vil

 • sørge for at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet
 • støtte opp under arbeidet for å gjøre idrett og friluftslivsaktiviteter tilgjengelige for alle, uavhengig av familieinntekt, gjennom ubyråkratiske støtteordninger som ikke stigmatiserer
 • at aktivitetsskolen aktivt skal samarbeide med aktører innen idrett, kunst, kultur og friluftsliv for å gi barn og unge gode møter med disse kulturaktivitetene
 • at kulturskolen skal være et reelt tilbud til alle som ønsker det
 • sørge for at fritidsklubbene er åpne når barn og unge ønsker å være der
 • evaluere Den kulturelle skolesekken (og Den kulturelle spaserstokken) i Oslo
 • utvikle en ordning med et kulturpass, der barn og unge introduseres for ulike kunst‐ og kulturuttrykk gjennom gratis adgang til Oslo kommunes kulturinstitusjoner
 • at Osloskolen systematisk skal samarbeide med kulturinstitusjoner i Oslo om å ta sistnevnte i bruk i ordinær undervisning

Til toppen

6. En trygg by med god beredskap

Oslo Høyre ønsker at Oslo skal være en åpen by hvor alle innbyggere skal føle seg trygge, uavhengig av hvem de er, eller hvor i byen de bor. Oslo kommune må samarbeide målrettet med politiet, blant annet gjennom politirådet og SaLTo-samarbeidet, for å forebygge kriminelle handlinger og sikre at de som blir utsatt for kriminalitet, får nødvendig oppfølging og hjelp. Oslo Høyre vil spesielt prioritere arbeidet med å forhindre ran og vold mot barn og unge. Vi mener det er avgjørende å stoppe rekrutteringen til de kriminelle gjengene.

Oslo Høyre vil jobbe for at kommunen skal etablere en trygghetsløsning som gjør det lett for innbyggere å melde om utrygge situasjoner. Det skal være mulig å melde fra om gater, gangveier og områder som oppleves utrygge. Kommunen må samarbeide med politiet om å gjennomføre trygghetsskapende tiltak og aktiviteter i slike områder.

Å bekjempe kriminalitet er i første rekke politiets oppgave, men kommunen kan i høyeste grad bidra til å forebygge at unge mennesker velger kriminell adferd. Tjenester fra skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsesykepleier, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien, rusomsorgen og politiet må koordineres godt for å hindre at utsatte barn og unge havner i en kriminell løpebane. 

Oslo Høyre vil

 • samarbeide med private og ideelle aktører for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet og ressurser til at unge gjengangere kan plasseres på kvalifiserte ungdomsinstitusjoner
 • øke støtten betydelig til frivillige aktører og nærmiljøaktiviteter som bidrar til trygghet i sentrum og bydelene (natteravner, trygghetsvandring og lignende tiltak)
 • øke bistanden og informasjonen til ofre gjennom egne støttesentre og nettverk
 • gjeninnføre en ordning med egne Oslo-vakter som skaper trygghet for innbyggerne i ulike deler av byen
 • redusere terskelen for når skoler kan installere overvåkningskameraer på skolens områder
 • at SaLTo-koordinatorene skal være 100 % finansiert av kommunen, og at organiseringen av SaLTo-teamene skal være mest mulig lik i de ulike bydelene
 • styrke exit-program for unge kriminelle som vil ut av gjenger

God beredskap og krisehåndtering

En av myndighetenes aller viktigste oppgaver er å beskytte innbyggerne mot kjente og ukjente trusler. Oslo Høyre vil jobbe for at kommunen skal være godt forberedt på å avverge, håndtere og begrense kriser.

Helt nylig har vi blitt minnet om at tryggheten vår kan trues på uventede måter. Covid-19-pandemien, drikkevannsmangel, internasjonal konflikt, cyberangrep og terrorhandlinger er eksempler fra nær historie på hvor viktig det er med god samfunnsberedskap.

Pandemien og andre kriser har vist oss at byen trenger å kunne mobilisere alle ressurser, enten de er offentlige, private, frivillige eller i sivilsamfunnet. Kommunen må være veldrevet og ha trent på kriser, og den må spille på lag med statlige ressurser. Frivillige, lag, interesseforeninger og private nettverk ønsker ofte å stille opp når samfunnet trenger dem. Det er derfor i byens interesse at frivilligheten har gode kår.

Det samme gjelder private bedrifter som samarbeider med kommunen. Pandemien viste hvor nyttig det var å ha sterke private helsebedrifter som raskt kunne supplere og fylle ut der den offentlige kapasiteten ikke strakk til, for eksempel for å teste og vaksinere. Når vi står i en krise, er det viktig at kommunen allerede har kompetanse til å trekke på private løsninger.

Oslo Høyre vil

 • sørge for at kommunen har oppdaterte planer for å håndtere kjente og ukjente trusler, og er godt trent for å møte slike trusler
 • sikre en effektiv, veldrevet, faglig sterk og godt ledet kommune som et utgangspunkt for god krisehåndtering
 • jobbe for å beholde Politihøgskolen i Oslo
 • at kommunen skal ha effektive kommunikasjonskanaler overfor innbyggerne under en krise
 • jobbe for å styrke og beskytte personvernet og unngå at beredskapshensyn fører til unødvendig datainnsamling og overvåking av oss som enkeltmennesker
 • sikre at kommunen har nødvendig kriseberedskapskapasitet, inkludert tilgang på tilfluktsrom og informasjon til befolkningen om hvor man kan søke tilflukt

Til toppen

7. Et helhetlig, bærekraftig transporttilbud

Storbysamfunnet er avhengig av effektiv og bærekraftig mobilitet. Gange, sykkel og kollektivtrafikk bidrar til reduserte utslipp, bedre folkehelse og god fremkommelighet. Oslo Høyre vil føre en politikk som prioriterer disse trafikantgruppene, spesielt i indre by. Samtidig må det fortsatt være mulig å benytte bil i Oslo for dem som har behov for det. Vi vil legge til rette for at byens innbyggere, næringsliv og besøkende får løst transportbehovene sine på en fremtidsrettet, miljøvennlig og klimavennlig måte. Oslo Høyres erfaring er at langsiktig og god styring av byen trengs for å løfte nødvendige samferdselsprosjekter.

Etter hvert som utslippene fra bilkjøring reduseres ved overgang fra fossile drivstoff til elektrisitet, vil privatbilismen medføre en mindre miljøbelastning. Mange, spesielt barnefamilier, er avhengig av biltransport for å få hverdagen til å gå opp. Oslo Høyre vil føre en mer liberal bilpolitikk i ytre by enn det sittende byrådet, men veier og gateparkering i sentrum beslaglegger areal som kan brukes til gode byrom. El-biler bidrar også til svevestøv. Oslo Høyre vil ikke reversere begrensningene som er iverksatt for kjøring og gateparkering innenfor Ring 1.

Oslo Høyre vil senke terskelen for å reise kollektivt, blant annet ved å integrere bysykler og el-sykler i kollektivtilbudet gjennom rettferdige, smarte billettpriser. Vi vil også prioritere investeringer i tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av Oslos areal og eksisterende kollektivtilbud. For å lykkes med en grønn omstilling vil vi stimulere til markedsbaserte teknologidrevne løsninger som motiverer folk til å velge miljøvennlige løsninger og forenkler mulighetene til å gjøre det.

En by for fotgjengere og syklister

Oslo skal være fotgjengernes by, men sikkerhet og fremkommelighet for gående har i mange år vært forsømt. For å bidra til at dette blir bedre fremover, vil Oslo Høyre utarbeide en gåstrategi for å gjøre det attraktivt for befolkningen å ferdes til fots hele året.

De aller mykeste trafikantene skal prioriteres og ha forrang i gater og veikryss. Flere gater i sentrum må bli gågater eller «shared space» hvor fotgjengere er høyest prioritert. Oslo kommune må bestrebe seg på å brøyte, feie bort snø, strø og tette hull i hele byen, og prioritere fortau og gangveier. Kommunen bør gjennomføre prøveprosjekter med ulike miljøvennlige alternativer til veisalt.

Vi vil skape tryggere forhold for fotgjengere og syklister med traséer som er fysisk adskilt fra bilveier, der det er mulig. Veier i indre by der det ikke er plass til å skille trafikanter fysisk, skal deles på trygge måter. Fotgjengere skal ha enerett på fortau der det er mulig. Det betyr at syklister og sparkesyklister skal bruke sykkelfeltet der disse finnes.

For at flere skal sykle, er det nødvendig å bygge bedre og mer sammenhengende sykkeltraséer. Oslo Høyre vil løpende gjennomgå kvaliteten på nye og eksisterende sykkeltraséer for å sikre at de er godt utformet og godt vedlikeholdt. Samtidig må vi tenke nytt om hvilken plass delingsløsninger, som bysykler og elsparkesykler, skal ha i byens transporttilbud.

Oslo Høyre vil

 • integrere elsparkesykler og annen delingsmobilitet i kollektivtilbudet, og utvide ordningen til de ytre bydelene
 • gjennomgå regelverket som legger begrensninger på bruk av mikromobilitet, samtidig som hensynet til fotgjengerne ivaretas
 • gjøre nedre del av Akerselva til en elvepromenade, bl.a. ved å fjerne Nylandsbroen, bygge ut grøntområder fra Hausmanns bro til Oslo S og etablere et trivelig, opplyst gjennomfartsområde til vanns og til lands under jernbaneskinnene og frem til fjordmunningen
 • registrere og offentliggjøre skadesteder for fotgjengere og syklister og så raskt som mulig utbedre feil og uheldig utforming som skaper skaderisiko, herunder sikre farlig glatte fortau

Et smartere kollektivsystem

Et godt kollektivtilbud er viktig for å sikre alle muligheten til å reise i byen når de selv ønsker det. Oslo har hatt en fantastisk vekst i kollektivtransporten, og denne er samtidig på god vei til å bli utslippsfri. Vi må tenke nytt om hvordan vi finansierer og organiserer kollektivtilbudet, og vi må ta i bruk ny teknologi. Spesielt må vi utnytte eksisterende kapasitet bedre før vi bygger ut ny. Vi må også sikre at kollektivtransporten er et reelt og lett tilgjengelig transporttilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Oslo Høyre mener at Oslopakke 3-midlene primært bør brukes til nye investeringer i vei og bane, mens kostnader til drift og vedlikehold av anleggene igjen bør tas over kommunebudsjettet.

Oslo Høyre vil

 • jobbe for et nytt billettsystem som senker terskelen for å reise kollektivt og gir en mer rettferdig pris ut fra hvor langt og når man reiser, og som utnytter eksisterende kollektivtilbud mer effektivt
 • sikre en bærekraftig finansiering av kollektivtilbudet og holde billettprisene på et rimelig nivå, men prioritere hyppige avganger fremfor reduserte priser
 • jobbe for bedre tverrgående kollektivforbindelser i de ytre bydelene
 • utrede mer bruk av fleksible bestillingsbusser, spesielt for ytre by, og gjerne inkludere kostnadseffektive flerbruksløsninger for det eksisterende tilbudet av tilrettelagt transport
 • flytte deler av bussterminalen ut av sentrum til større kollektivknutepunkter for å redusere antall regionbusser som kjører inn til sentrum
 • bedre innfartsparkeringene, gjennom god digital informasjon om ledige plasser og informasjon om når kollektivtransporten går videre
 • sørge for mer fremtidsrettet og nøyaktig ruteopplysning for kollektivtrafikken
 • åpne for at flere private fergeoperatører kan frakte folk mellom Oslos sjøbad, strender og øyer
 • utvikle båttrafikken på Oslofjorden som en integrert del av kollektivtrafikken

Bedre bruk av veiene og mer bildeling

I Oslo har overgangen fra fossilbiler til elektriske biler kommet langt. Samtidig har vi frigjort mange gater i sentrum og skapt havnepromenade og bystrender samt bygget viktige kulturbygg. Oslo Høyre ønsker å legge flere hovedveier som er tett på boligområder, i tunnel. Dette vil skjerme lokalbefolkningen for forurensning, støy og biltrafikk, og samtidig frigjøre verdifulle arealer.

Mange har behov for bil av og til, men ønsker ikke nødvendigvis å eie den selv. Bildelingsordninger er positivt både for bysamfunnet og den enkelte. Oslo Høyre vil prioritere parkeringsplasser for delebiler, og åpne for at private utbyggere kan bygge underjordiske parkeringsanlegg nær sentrum for å redusere mengden parkerte biler i bybildet. Hvis man fjerner gateparkeringsplasser, er det viktig å sikre et tilstrekkelig antall erstatningsplasser for bevegelseshemmede.

Oslo Høyre vil redusere luftforurensning fra veitrafikken, blant annet ved å stimulere til mer fossilfri tungtransport gjennom bomsystemet og forbedre dagens miljøfartsgrenser slik at de varierer etter varslet luftforurensing istedenfor kalender. Renholdet av veiene må bli bedre gjennom hele året.

Oslo Høyre vil

 • prioritere bygging av Manglerudtunnelen og Røatunnelen
 • jobbe for flere parkeringsplasser i underjordiske anlegg, og for at disse får ladeinfrastruktur
 • sikre minstekrav til antall p-plasser i nye utbyggingsprosjekter, og jobbe for at biler står i egne parkeringsanlegg og ikke tar opp plass i gatene og skaper uoversiktlige situasjoner i boligområder
 • forbedre beboerparkeringen blant annet ved å begrense oversalget av parkeringstillatelser
 • jobbe for en ordning hvor beboerparkering følger beboeren og ikke bilen, samt redusere årsprisen for beboerkort
 • jobbe for å innføre veiprising basert på faktisk bruk så raskt som mulig, som erstatning for dagens bompengesystem – samtidig som personvernet ivaretas
 • være positiv til etablering av fyllestasjoner for hydrogen og biogass for næringsliv og privatbiler

.  Tilbake til toppen

8. Bærekraftig og mangfoldig byutvikling

Oslo er en fantastisk by som mange vil bo i. Oslo Høyre har store ambisjoner om å gjøre den enda bedre for alle. Vi skal ta vare på byens særpreg, samtidig som vi fornyer og utvikler den med en balansert byutviklingspolitikk hvor vi tar hensyn til både vern og nødvendig vekst. Oslo Høyre vil jobbe for variert bebyggelse av høy kvalitet både i byen som helhet og i hver enkelt bydel. Mennesker i alle livsfaser og livsformer skal kunne finne sin plass i Norges mest mangfoldige by.

Oslo Høyre vil få fart på boligbyggingen og gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet. Vi vil få til dette ved å oppnå kortere saksbehandlingstid, utnytte eksisterende bygningsmasse bedre, tillate flere høyhus i sentrale områder og åpne nye områder for utbygging. Det er et mål at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Oslo Høyre vil fremme bærekraftige og sirkulære løsninger, blant annet ved å stille krav til gjenbruk og utslippskutt. Vi vil ta vare på byens kulturminner og hindre at forfall oppstår, gjerne i samarbeid med private og frivillige.

Den blågrønne nærhetsbyen

Det blågrønne preget er viktig for trivsel i Oslo. Vi vil bevare markagrensen, få livet tilbake i Oslofjorden, åpne flere elveløp og videreutvikle fjordbyen med bystrender, lengre havnepromenade og mer maritim aktivitet. Oslo Høyre vil også «forgrønne» Oslo med flere trær, parker, beplantede torg og møteplasser.

Småhus og rekkehus har kvaliteter som er ettertraktet blant mange, særlig barnefamilier. Småhusområdene og eplehagene er også en viktig del av det grønne Oslo. Oslo Høyre vil ta hensyn til hvert strøks egenart, men samtidig være positiv til fortetting ved lokale sentre og knutepunkt slik at innbyggere som ønsker å flytte lokalt, har gode og varierte alternativer. Leiligheter med småhuskvaliteter er et eksempel på slike.

Kommunens arealplanlegging må være fleksibel nok til å fange opp og ta hensyn til endringer i arbeids- og flyttemønstre. Oslo Høyre vil tilrettelegge for utvikling av lokale «nærhetsbyer», med servicetilbud og mer bymessig utvikling rundt lokale sentre. Slik kan innbyggerne få en enklere hverdag med urbane kvaliteter og mindre reising. I nye utbyggingsområder må det stilles krav til en god miks av boliger, næring og sosiale formål, og ikke minst til offentlig tilgjengelige aktiviteter i førsteetasjene. Det må være enkelt å komme seg til lokale virksomheter som fotgjenger, syklist eller kollektivtrafikant.

Oslo Høyre vil jobbe for variert bebyggelse i hele byen. Med effektiv tomteutnyttelse, spesielt i sentrumsområder, skapes det plass til byrom og møteplasser, noe som er avgjørende for å skape gode bomiljøer. Oslo Høyre vil stille krav til arkitektonisk kvalitet, variasjon og innovasjon, men like mye til byrom som til fasader. Oslo Høyre vil også åpne for å myke opp den gjeldende høyhusstrategien der byggene ikke ødelegger viktige siktlinjer. Vertikale bygg kan ha et mindre fotavtrykk, noe som frigjør plass til fellesareal på bakkeplan og gjør det mulig med gode byrom.

Oslo Høyre vil

 • sørge for gode medvirkningsprosesser i nye prosjekter, hvor også stemmene til fremtidige beboere og brukere av et område blir hørt. Politikere har et spesielt ansvar for å målbære disse gruppenes interesser.
 • være pådriver for demokratisering og liberal bruk av «sosiale rom» som faller mellom det offentlige og private rom, for eksempel kjøpesentre og plasser/torg i private sameier

En by som foredles og ikke forfaller

Oslos fellesarealer har i dag behov for et stort vedlikeholdsløft og en sårt tiltrengt estetisk oppgradering. Samtidig er det behov for rehabilitering av kulturhistoriske bygg både i kommunalt og statlig eie. Oslo Høyre mener dette er mulig med tydeligere prioriteringer og en mer kritisk holdning til hva kommunen selv skal eie.

De siste årene er det investert mye i ny offentlig infrastruktur og monumentale kulturbygg for eksempel i Bjørvika. Oslo Høyre har vært pådriver for denne satsingen. Tiden er nå kommet for å vri innsatsen over mot vedlikehold av den eksisterende eiendomsmassen. I en by som bør bygge på sirkulære løsninger, kan man ikke la offentlige bygg forfalle.

Kommunale bygg som ikke er i bruk, skal leies ut eller selges før de blir så nedslitte at det koster for mye å sette dem i stand. Samtidig vil Oslo Høyre at kommunen tar et tydeligere ansvar for viktige bygg av kulturhistorisk verdi. Oslo Høyre vil frigi midler til opprustning av disse gjennom salg av kommunale eiendommer som ikke brukes aktivt til kulturformål eller er en del av kommunens kjernevirksomhet.

Staten eier mye eiendom og infrastruktur i Oslo. Nasjonale myndigheter må snarest oppgradere og avklare ny bruk av viktige kulturbygg som står tomme, blant annet byggene som tidligere huset Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst. Staten må også heve den estetiske standarden for perimetersikring av eksisterende og kommende statsinstitusjoner, få fortgang i rehabilitering av Botsfengselet og gjennomføre utsmykning av luftetårnene i Bjørvika som planlagt etter Statens vegvesens konkurranse.

Oslo Høyre vil

 • gå i dialog med staten, næringsliv, gårdeiere og strøksforeninger om et felles løft for opprustning av nedslitte byrom, samt vurdere insentiver for eksempel i form av redusert/gratis leie av gategrunn der næringsdrivende eller gårdeiere går inn med midler
 • ta initiativ til en forpliktende og trinnvis opprustningsplan for Kirkeristen i kommunal regi
 • vri innsatsen over fra nye kulturbygg til vedlikehold av eksisterende eiendomsmasse, og ruste opp kulturhistoriske eiendommer som Lokomotivverkstedet i Middelalderparken, gjerne i samarbeid med private, frivillige, stiftelser eller filantroper
 • utrede mulighetene for å etablere et samlet museum for Oslos 1000-årige historie i Lokomotivverkstedet i Middelalderparken
 • utvikle Middelalderbyen som område og knytte den sammen med Ekebergåsen og Fjordbyen, slik at området blir en tilgjengelig møteplass og et helhetlig byrom, og i størst mulig grad gjenskape Oslo torg ved Ladegården
 • prioritere midler til vedlikehold og renhold av det offentlige rom, og sørge for vann i byens fontener og tilpasset belysning
 • prioritere midler til grundig og jevnlig renhold av byens gater, parker og plasser
 • sikre historiske elementer som viser tidsdybde, i nye utviklingsprosjekter

Boligbyen med plass for alle

I «byen med det store hjertet» skal det være plass til alle som ønsker å bo her. Det bygges og reguleres for lite, byggekostnadene er for høye, og boligprisene har økt kraftig. Summen av dette er at mange ufrivillig blir stående utenfor boligmarkedet. Oslo Høyre går til valg på at det må bygges langt flere boliger i Oslo enn det har vært gjort de siste årene, og at flere boligsøkere må få innpass på markedet.

Boligproblemet løses ikke med ett enkelt tiltak. Det er behov for en helhetlig boligpolitikk med et sett av virkemidler: økonomiske, juridiske og politiske. Oslo Høyre vil jobbe parallelt på alle disse områdene, og vil være pådriver overfor Stortinget der løsningene finnes nasjonalt. Det gjelder for eksempel redusert dokumentavgift for førstegangskjøpere og et statlig krafttak for studentboliger, slik at leiligheter frigis til andre boligsøkere. Husbanken må få mulighet til å innvilge lån og tilskudd også til private utdanningsinstitusjoner som vil tilby studentboliger. 

Oslo Høyre mener at tilgang på flere boliger i markedet er det aller viktigste tiltaket for å dempe prisveksten og sikre at flere får eie egen bolig. I Oslo har saksbehandlingstiden økt dramatisk. Kommunen har drevet opp byggekostnadene med detaljerte særkrav, føringer og «veiledere». Oslo Høyre mener at det må stilles tydelige krav til kvalitet, bærekraft og universell utforming i prosjekter, men at disse må være forholdsmessige og forutsigbare, slik at de ikke bidrar til redusert bygging og høyere priser på de boligene som bygges. Vi vil redusere antall kostnadsdrivende, kommunale særkrav og veiledere.

Samtidig mener Oslo Høyre at reguleringsmyndighetene må ta en mer offensiv rolle i arbeidet med nye områdeplaner. Oslo Høyre ser positivt på at private kan ta initiativ til områdereguleringer, slik loven åpner for. Det kan korte ned planprosessen med tre–fire år.

Også innenfor eksisterende bygningsmasse er det rom for økt boligbygging. Oslo Høyre vil oppmuntre til kreative løsninger som påbygg og «onfill»- og «infill»-løsninger, og dessuten utvikling av boformer som ulike typer bofellesskap med fellesarealer og private enheter. Oslo Høyre vil også videreføre nasjonale regler for å etablere hybler i eldre boliger. Dette vil bidra til at flere får mulighet til å bli boende i eget nabolag når de går over i nye livsfaser.

Det er stort potensial for bolig- og stedsutvikling utenfor Ring 3, og tiden er inne for å satse også i Oslo nord og sør. For å utvikle gode nabolag er gode utbyggingsavtaler helt avgjørende. Kostnadene for disse veltes i realiteten over på boligkjøperne, så det er viktig at kostnadene er lavest mulig og tilpasset det lokale markedet. Oslo Høyre vil jobbe for å utvikle flere familieboliger i familievennlige omgivelser i Oslos randsone. 

Boligkostnadene i Oslo kan øke fremover på grunn av prisstigning, renteøkninger og økte energikostnader. Dette vil kunne skape utrygghet for mange husstander, og kommunen har et stort ansvar for ikke å skyve unødvendige kostnader over på innbyggerne. Oslo Høyre vil føre streng kontroll med investerings- og driftskostnader innen tekniske tjenester som renovasjon og vann/avløp, slik at avgiftene holdes så lave som mulig.

Oslo Høyre vil

 • effektivisere Plan- og bygningsetaten med sikte på langt raskere saksbehandling, og at kommunen tar i bruk digitale verktøy og mer «industriell produksjon» for å redusere saksbehandlingstiden i plan- og byggesaker
 • at reguleringsmyndighetenes kunde- og innbyggerfokus forsterkes, og at kommunen jobber tett og systematisk sammen med utviklere med felles mål om en stabil og god boligforsyning
 • at utbyggere får faglige og politiske avklaringer på volum, formål og høyder på et tidligere tidspunkt, og at Plan- og bygningsetaten i langt mindre grad utarbeider alternative planforslag
 • sikre en strøkstilpasset byutvikling som tar hensyn til nærmiljøenes etablerte karakter
 • jobbe for at nasjonale myndigheter oppdaterer byggteknisk forskrift for å redusere detaljnivået og fjerne unødvendige krav og pålegg, herunder kravet til livsløpsstandard for alle boliger i alle nybygg
 • sørge for at kommunen oftere går foran med koordinering av egne planer og investeringer i markedssvake områder
 • oppfordre Statnett til å vurdere kabling av høyspentledninger som hindrer byutvikling, blant annet i Groruddalen og Oslo vest / Bærum, eventuelt finansiert av utbyggere
 • stanse praksisen med å kreve infrastrukturtiltak til nye utbyggingsprosjekter som utbygger kan skyve over på naboer, inntil nytt regelverk foreligger

Flere må få innpass på boligmarkedet

Hovedstaden består av over 50 prosent alene-husholdninger. Oslo Høyre vil fjerne leilighetsnormen som forbyr småleiligheter i sentrum, og føre en mer fleksibel praksis for leilighetsfordeling i enkeltprosjekter. Oslo Høyre vil dessuten gjøre det enklere for både førstegangskjøpere og andre boligsøkere med lav egenkapital å få finansiert egen bolig.

Flere av Oslos innbyggere har behov for å leie bolig i kortere eller lengre perioder. Et velfungerende leiemarked med god balanse mellom tilbud og etterspørsel er nødvendig. Oslo Høyre vil derfor arbeide for forutsigbare og bærekraftige rammebetingelser for boligutleie, slik at det alltid vil finnes et tilstrekkelig tilbud av gode utleieboliger.

Oslo Høyre vil

 • legge til rette for flere deleie- og leie-til-eie-boliger, blant annet ved å jobbe for å kunne regulere denne modellen i boliglovgivningen og å kunne stille krav til at en viss prosentandel av nye byggeprosjekter er slike boliger
 • fjerne leilighetsnormen for å tillate flere og mindre leiligheter i egnede områder som sentrum, bydelssentre, kollektivknutepunkt og rundt fagskoler, høyskoler og universiteter, og revurdere forbudet mot bygging av ettromsleiligheter
 • jobbe for å gjøre boliglånsforskriften mer fleksibel for førstegangskjøpere, blant annet ved at bankene må kunne fravike egenkapitalkravet etter individuelle vurderinger, for eksempel mot langsiktig binding til fastrente
 • teste ut pilotprosjekter for å hjelpe personer i lavinntektsgrupper inn på boligmarkedet, gjennom et alternativt startlån: matching av oppspart egenkapital
 • beholde og utvikle nye småhusområder og legge til rette for flere attraktive familieleiligheter i den tette byen

Tilbake til toppen

9. Grønn og lønnsom næringspolitikk

Oslo Høyre skal sørge for politikk og rammevilkår som sikrer lønnsomme næringer i Oslo. Vår politikk skal gi entreprenører, eiere og ansatte i Oslos bedrifter gode vilkår for å drive fremtidsrettet næringsutvikling. Oslo Høyre vil legge til rette for at privat næringsliv styrkes i den kommende fireårsperioden. Vi behøver store og små næringsdrivende som favner alt fra eksportbedrifter til private barnehager.

Næringsutvikling gir bærekraftige samfunn – der verdier skapes til gunst for arbeidstakere og familier. Jobber gir skatteinntekter som vi i fellesskap kan investere i sosial utvikling og en levende by. Både kommunale og nasjonale myndigheters politikk påvirker mulighetene for byens næringsliv. Oslo Høyre vil jobbe tett sammen med nasjonale myndigheter for å sikre en felles, næringsvennlig politikk.

Vi befinner oss i en tid der klima, miljø og bærekraft utfordrer all vår aktivitet – ikke minst næringsliv. Oslos klimapolitikk lykkes når kommune og næringsliv jobber sammen om utfordringene og kommunen legger til rette for næringslivets omstilling og tilpasning.

Kunnskapsbasert næringspolitikk

Oslo Høyre vil etablere og videreutvikle økt næringskontakt gjennom brede medvirkningsprosesser. Næringslivet skal gjennomgående involveres, både lokalt i gater og områder og i sentrale prosesser.

Oslo Høyre vil kartlegge nærings- og arbeidslivets vilkår, slik at bystyret får best mulig grunnlag for viktige beslutninger. Gjennom denne kunnskapsinnhentingen vil Oslo Høyre

 • utarbeide en målrettet strategi for innovasjons- og omstillingshjelp for Oslos bedrifter til grønn verdiskaping
 • utarbeide en strategi for hvordan Oslo kommune kan tilby én dør inn for frivillige, arrangører og næringsliv, og slik oppleves som en tilgjengelig, imøtekommende, fremoverlent og fleksibel JA-kommune
 • gjennomgå virkemiddelapparatet for næringsutvikling, herunder bedriftsinterne omstillingsmidler, og vurdere hvordan dette kan rettes inn mot ulike bransjer

Gjennomgående næringspolitikk

Oslos næringsliv er sammensatt av mange ulike bransjer. Samspillet mellom alle disse – fra reiseliv til IT, finans, industri og handel – er helt avgjørende for at Oslos videre vekst blir både lønnsom og grønn. Oslo kommune må møte de ulike næringene med politikk og regelverk som styrker både hver enkelt og næringslivet som helhet.

Vi ønsker å etablere en kommunal kultur med felles målsetting om å styrke byens private næringsliv. Oslo Høyre vil legge frem en bystyremelding om næringslivets utfordringer i Oslo. Bystyremeldingen vil særlig ta for seg hva som er kortsiktige og langsiktige utfordringer for næringslivet etter over to år med pandemi. Meldingen skal følges opp med en strategi for næringsutvikling i Oslo.

Turismen skaper arbeidsplasser og inntekter for byens næringsliv. Oslo må markedsføres både nasjonalt og internasjonalt – og mot ulike målgrupper. Vi må fremheve alle de ulike måtene Oslo er attraktiv på: innen kultur, arbeidsplasser, miljø, opplevelser og natur – byen er rett og slett «verdens beste lille hovedstad». Oslo Høyre ønsker å tilrettelegge kollektivtransporten for turister, sikre nødvendig adkomst for turistbusser og jobbe for et bedre tilpasset kollektivtilbud til viktige turistdestinasjoner. Dette kan gjennomføres ved å justere trikkerutene slik at én av rutene passerer Vigelandsparken, det nye Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley, Deichman, Operaen, Munchmuseet og Ekebergparken som Oslos nye «kulturtrikk». Oslo Høyre vil også jobbe for at deler av Oslo kan ha søndagsåpent som turistdestinasjon.

Om lag 50 000 mennesker er sysselsatt i byens handels-, service- og serveringsbransje. Kommunen må jobbe sammen med handelsnæringen for å bygge konkurransekraftige handelsgater og markedsplasser i fremtidens Oslo, der både fysisk og digital handel finner sted. Oslo Høyre vil føre en liberal, men ansvarlig skjenkepolitikk hvor det er enkelt for seriøse aktører å få skjenkebevilling. Restauranter og serveringssteder må gis god tilgang på arealer til uteservering. Oslo kommune må være imøtekommende for bransjeutvikling. Når en serveringsbedrift også kan drive handel, må en handelsbedrift kunne tilby servering, også av alkohol. Oslo Høyre vil følge opp handelsnæringen med en bystyremelding om byliv, varehandel, servering, rekruttering/kompetanse og samarbeid mellom kommune og næringsliv.

Oslos transportpolitikk skal sikre god mobilitet for personer, for varer og for tjenester. Vare- og tjenestemobiliteten må styrkes gjennom bruk av digitale løsninger, bedre organisering og utnyttelse av veinettet og tett samarbeid med næringstransportørene. Oslos ulike transportpolitiske tiltak må styrke næringslivet og ikke hindre bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling.

Kompetanse er svært viktig i et næringsperspektiv. Bedrifter i Oslo trenger ansatte med stadig mer og bedre kompetanse, men Oslo trenger også innbyggere med kompetanse i å etablere virksomheter og arbeidsplasser. Oslo Høyre vil styrke utdanning i hele livsløpet til innbyggerne. Det innebærer grunnleggende kunnskap gjennom grunnskolen, fag- eller studiekompetanse gjennom videregående og tiltak for økt entreprenørskapsvilje blant studenter i Oslo.

I Oslo er det mange både små og store bedrifter som har kompetanse som sin hovedinnsatsfaktor. Dette gjelder teknologibedrifter, finansnæringen, kreative næringer som design, arkitektur og reklame og mange andre. Disse næringene er viktige bidragsytere og skapere av merverdi for den øvrige industrien og øvrige tjenester i hele Norge. Noen av disse har også begynt å eksportere kunnskapen og løsningene sine, og bidrar til å styrke eksporten i andre næringer.

Norges beste entreprenør- og gründerby

Oslo må bygge en fremtid der flere skaper virksomheter. Det gir inntekter og arbeidsplasser til flere. Oslo har allerede mange næringsdrivende som skaper arbeidsplasser, økonomisk bæreevne, byliv, aktiviteter og fremtidsoptimisme. Men vi er avhengig av at Oslo hele tiden fornyer seg og sørger for at både unge nyutdannede, innflyttere fra inn- og utland og etablerte entreprenører får rammevilkårene og oppmuntringen de trenger for å satse videre på bedrifter. Gjennom kompetansetiltak vil Oslo Høyre oppnå at flere blir entreprenører, og at flere blir rustet for å delta i arbeids- og næringslivet.

Oslo Høyre vil

 • at Oslo kommune blir en JA-kommune som skal strekke seg langt for å gi tillatelser og muligheter til å ta i bruk og utvikle byen
 • sette som mål at Oslo skal bli en verdensledende by for kreative næringer
 • særlig utvikle tiltak og programmer som rettes inn mot både unge og voksne, for å sikre at de får tilegnet seg kompetanse på videregående skole-nivå, og gjennom dette sikre Oslo entreprenør- og næringskompetanse
 • utforme offentlige anbudskonkurranser slik at også små bedrifter får mulighet til å delta

Tilbake til toppen

10. Mer for pengene – det viktigste først

Oslo Høyre mener at vi har et ansvar for å tenke langsiktig og sørge for at også neste generasjon opplever en god by med et godt tjenestetilbud. Kommunens økonomi må være bærekraftig, og ressursene må forvaltes langsiktig.

Oslo kommunes pengebruk har økt mye siden 2015 – uten at tjenestetilbudet til innbyggerne har bedret seg tilsvarende. Dagens byråd er mer opptatt av å bruke pengene som er tilgjengelig, enn å sikre at de brukes godt og gir best mulig tjenester til innbyggerne over tid.

Svak økonomistyring gjør byen sårbar for svikt i kommunens inntekter. Manglende styring og kontroll gjør viktige prosjekter dyrere.

Oslo Høyre vil at kommunen skal gjøre sine viktigste oppgaver godt fremfor å sette i gang tiltak som har liten verdi for innbyggerne. For å få mest mulig ut av fellesskapets midler må vi lete etter kostnadseffektive løsninger og være villige til å gjøre endringer for å oppnå høyest mulig servicegrad. Forutsigbar og trygg økonomisk styring er også viktig for næring og jobbskaping i byen.

Oslo Høyre vil sikre en stabil økonomisk drift slik at kommunen kan opprettholde viktige tilbud til innbyggerne også dersom inntektene svinger i årene fremover. Et grep for å lykkes med dette er å innføre en «handlingsregel» som kan være et langsiktig anker for pengebruken, og som gjør at man må legge objektive vurderinger til grunn for den økonomiske utviklingen. En slik handlingsregel vil være et prioritert initiativ med Høyre i byråd.

Oslo Høyre lover at

 • vi skal bruke det som er nødvendig for å levere gode tjenester til innbyggerne
 • vi skal ikke bruke mer penger – men disponere midlene bedre
 • vi skal styre bedre – det skal bli færre kostnadsoverskridelser i kommunale prosjekter, og ha en mer kritisk holdning til hva kommunen skal eie, og hvilke tjenester den selv skal utføre

Oslo Høyre vil

 • gjennomføre en lokal avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reform)
 • innføre områdegjennomganger etter modell av Solberg-regjeringen for å identifisere større innsparingsmuligheter på kommunebudsjettet
 • selge eiendom kommunen ikke har bruk for
 • etablere en «handlingsregel» for bruk av kraftinntekter, som sikrer at inntekter over et visst nivå brukes til å finansiere investeringer eller nedbetale gjeld

Penger det offentlige henter inn fra innbyggerne, enten de kommer fra inntektsskatt, formuesskatt eller gjennom andre skatter og avgifter, må brukes med respekt for innbyggerne som har betalt dem. I årene fremover er det varslet renteøkninger som vil gjøre innbyggernes økonomi trangere. Samtidig vil lokale avgifter øke på grunn av nødvendige investeringer i vann og avløp, miljø, kollektiv og vei. Da er det helt vesentlig at kommunen ikke krever inn mer enn det som er nødvendig, og sikrer at disse pengene brukes på best mulig måte.

Oslo Høyre har vist tidligere at det er mulig å drifte kommunen bærekraftig og sikre tjenester med god kvalitet uten eiendomsskatt, og vi vil jobbe for å avvikle den. I den grad det må gjøres prioriteringer, vil vi først avvikle den for privatboliger.

Handlingsrom og endringsbehov

Kommunen har de siste årene hatt uvanlig høy inntektsvekst. Det er grunn til å tro at kommunens økonomi blir strammere fremover, og at det vil være nødvendig å skape et handlingsrom gjennom bedre drift av oppgaver kommunen har ansvar for. For Oslo Høyre er tjenestenes kvalitet avgjørende, og vi vil alltid prioritere brukeropplevelsen høyt. Oslo Høyre vil gjennomføre følgende grep for å skape handlingsrom:

Oslo Høyre vil bruke konkurranse for at Oslos innbyggere skal få best mulig kvalitet på de tjenestene kommunen tilbyr. Oslos innbyggere fortjener kvalitet i tjenestene kommunen tilbyr, men skal samtidig ha valgmuligheter, fordi vi tror innbyggerne selv vet best hva som passer dem. Konkurranseutsetting har i seg selv en kvalitetsmessig effekt, og Oslo Høyre vil sørge for å øke kommunens anskaffelseskompetanse slik at pris alltid vurderes opp mot høy kvalitet og bærekraftige løsninger.

At en tjeneste er kommunal, er ingen garanti for at den har høy kvalitet. Erfaring viser også at offentlige tjenester ofte kan effektiviseres betraktelig – ikke minst gjelder det oppgaver som det offentlige tidligere har hatt monopol på. Oslo Høyre vil kontinuerlig følge opp kvaliteten på tjenestene sett opp mot brukeropplevelser og sammenligne tilbudene som gis, både internt i kommunen og opp mot andre kommuner. En slik sammenligning bør også omfatte faktorer som sykefravær og arbeidsmiljø.

For å sikre en effektiv kommune vil Oslo Høyre gjennomgå administrasjonen, etater og virksomheter med sikte på at disse skal prioritere tjenester som er viktige for innbyggerne. Veksten i sentraladministrasjonen på 45 prosent siden 2015 må snus. Oslo Høyre vil gå gjennom saksbehandlingstiden og flyteffektiviteten i alle tjenestene i Oslo kommune. Innbyggerne fortjener så kort ventetid som mulig

Kommunen eier rundt 100 eiendommer som ikke er i bruk. En rekke av disse står og forfaller. Dette er både uheldig økonomisk og en belastning for innbyggerne og næringsliv som har tomme/forfalne eiendommer som sine naboer. Oslo Høyre vil sørge for en gjennomgang av kommunens eiendomsmasse, og selge eiendommene som kommunen ikke har behov for selv, i løpet av kommende bystyreperiode.

Oslo kommune har gang på gang gått på store smeller knyttet til investeringsprosjekter. Oslo Høyre vil se på nye måter å organisere større prosjekter på og vil vurdere løsninger for en profesjonell prosjektstyringsorganisasjon i kommunen. Det er store effektiviseringsgevinster å hente ved digitalisering i og på tvers av virksomhetene. Oslo Høyre vil legge til rette for at dette kan skje.

En kommune for morgendagens utfordringer

Oslo Høyre ønsker å se på byens administrative organisering med nye øyne, og stiller spørsmål ved om dagens ansvarsfordeling mellom bystyret og bydelene er riktig. Vi vil derfor gjennomgå både oppgavefordelingen, antall bydeler og bydelsutvalgenes rolle.

Bydelsreformen hadde som mål at tjenestetilbudet skulle komme nærmere brukerne. Oslo er imidlertid svært annerledes i dag enn da bydelsreformen ble innført i 1988.

Det er viktig at alle innbyggere, uansett bosted, får et likeverdig tilbud om grunnleggende kommunale tjenester slik som sykehjem, barnehager og bistand fra et godt barnevern. I det moderne samfunnet, hvor søknader og dialog kan skje raskt og digitalt, er det neppe lenger hensiktsmessig at behandling av søknader skal håndteres gjennom 15 ulike administrasjoner.

Oslo Høyre ser verdien av gode og spesialiserte fagmiljøer med spisskompetanse, og vil iverksette en gjennomgang av om flere tjenester bør ha en byomfattende funksjon. Fordi Oslo er en stor kommune, kan vi samle kompetansemiljøer, som igjen kan sikre gode spesialiserte tilbud. På denne måten kan innbyggerne få tjenester med høyere kvalitet, og samtidig vil det behøves færre ansatte enn om alle bydelene skal bygge opp de samme tjenestene.

Oslo Høyre ønsker også at innbyggerne i større grad skal kunne påvirke sitt nærmiljø. Vi vil se på hvordan innbyggerne mer direkte kan påvirke beslutninger som har stor betydning for deres eget nærmiljø, og hvordan bydelene kan bidra til å skape nye arenaer for innbyggerinvolvering med reell mulighet til å bli hørt.

Oslo sentrum er en bydel med særlige egenskaper og utfordringer. Bydelen har få innbyggere, men er samtidig hele landets sentrum med nasjonale institusjoner, kultur, næringsliv og utdanning. Den er derfor avhengig av samspill mellom Oslo kommune, nasjonale myndigheter, private næringsdrivende og andre bylivsaktører. Oslo Høyre vil se på nye måter å styrke samspillet mellom alle disse aktørene på, herunder prøve ut nye samarbeidsmodeller der næringsliv, myndigheter og innbyggere jobber sammen om å styrke bykvalitetene.

Oslo Høyre ønsker å endre bystyrets arbeidsform, slik at det blir enklere å ta på seg dette samfunnsoppdraget for innbyggere med omsorgsansvar og full jobb.

En attraktiv arbeidsplass

Oslo kommune er en av landet største arbeidsgivere. Oslo Høyre vil jobbe for å utvikle kommunen til en attraktiv arbeidsplass som motiverer de ansatte til å levere tjenester og service av høy kvalitet til kommunens innbyggere. Kommunen skal tiltrekke seg dyktige fagfolk gjennom en god arbeidsgiverpolitikk og satsing på kompetansebygging. Fast ansettelse skal være hovedregelen, og kommunen skal jobbe målrettet for å redusere uønsket deltid. Det skal iverksettes et systematisk arbeid for å redusere sykefraværet i sektorer hvor det er utbredt.

Eldre må få muligheten til å bidra i samfunnet og stå i jobb lenger. Oslo kommune skal gå i front for å hindre aldersdiskriminering i arbeidslivet. Ingen skal «gå ut på dato». Derfor vil Oslo Høyre sørge for livslang læring og digital kompetanseheving for arbeidstakere i alle aldre

Tilbake til toppen