Oslos barn og unge fortjener en bedre skole

Ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne.

Jente i klasserom

Alle barn skal kunne nå sitt fulle potensial i Osloskolen. En god utdannelse er nøkkelen til et godt liv, og elevene skal møtes med høye forventninger og en undervisning som er tilpasset hver enkelt. Barna må sikres et godt læringsmiljø hvor de trives og føler seg trygge.

Osloskolen var i en årrekke synonymt med Høyre-skolen. Den ble kåret til landets beste flere år på rad og det ble gjennomført åpne, systematiske kartlegginger av elevenes resultater og behov, informasjon som ble brukt til å ytterligere tilrettelegge for bedre læring og oppfølging. 

Men slik er det ikke lengre. Nå er det derimot grunn til å være bekymret for skolene i hovedstaden: de siste årene har vist en nedgang i resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk. Antallet alvorlige mobbesaker har også økt.

Oslo Høyres hovedanliggende har alltid vært å sikre kvalitet i utdanningen, og sørge for at skolene gir hver enkelt elev den støtten de trenger for å utvikle sitt potensial og sine talenter. Engasjerte og faglig sterke lærere som ser eleven og sprer motivasjon og læringsglede kan ofte avgjøre hvorvidt barn og unge behersker skolehverdagen eller ikke. Lærernes status må styrkes og de må fortsatt få tilbud om etter- og videreutdanning for å være faglig oppdaterte.

Ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne. Dersom vi skal ha mulighet til å hjelpe de elevene som trenger det mest, må vi ha kunnskap om hvordan det står til på hver enkelt skole. Elevenes ferdigheter må kartlegges tidlig i skoleløpet, slik at man kan sette inn ekstra ressurser og tiltak på de skolene som har størst utfordringer. Det skal være nulltoleranse for mobbing og vold i skolen.

Høyre vil:

 • Jobbe for at alle barn uansett bakgrunn skal ha gode ferdigheter i norsk når de starter på skolen.
 • Likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre et mangfold og valgfrihet i barnehagetilbudet.
 • Styrke skolenes plikt til å gi ekstra oppfølging og intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1.–4. klasse.
 • Tilpasse undervisningen bedre til den enkelte elev, enten eleven trenger ekstra oppfølging eller ekstra faglige utfordringer.
 • Jobbe for at alle elever opplever et trygt og godt skolemiljø, og ha nulltoleranse for mobbing, vold, trakassering og diskriminering.
 • Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser og videreføre kravene om faglig fordypning for lærere som underviser i norske, matematikk og engelsk.
 • Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av lærerne i skolen.
 • Fjerne unødvendig byråkrati og rapporteringskrav i skolen slik at lærere kan konsentrere seg om å være lærer: sikre god undervisning, kollegasamarbeid og tilpasset opplæring.
 • Gjennomføre en reform av ungdomsskolen som tar sikte på å øke læring, trivsel og motivasjon og innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene.
 • Beholde lekser, eksamen og karakterer i skolen og prøve ut nye eksamensformer.
 • Legge til rette for flere profilskoler på ungdomstrinnet, for eksempel yrkesfaglige ungdomsskoler og realfagsungdomsskoler, slik at ungdomsskoletilbudet blir mer mangfoldig, og elever på ungdomstrinnet kan fordype seg i ulike områder.
 • Tilby et frivillig 11. skoleår til elever som ønsker ekstra oppfølging før de begynner i den videregående skolen.
 • Beholde fraværsgrensen i den videregående skolen.
 • Sikre elevenes rett til fritt skolevalg i den videregående skolen.
 • Gi utvidet rett til videregående opplæring ved å gi elever med lave karakterer en rett, og fylkeskommunen og kommunen en plikt, til å tilby et tilpasset løp.
 • Styrke yrkesfagene i den videregående skolen, øke lærlingetilskuddet og utstyrsstipendet til de dyreste studieretningene.