Rusreform

Vi må slutte forfølge rusavhengige som kriminelle. Høyre vil ha en rusreform som gir hjelp, ikke straff til de som sliter med rusavhengighet. Vårt mål er at ingen skal dø av overdose. I fravær av et flertall for rusreform på Stortinget, ønsker vi at Oslo blir en forsøkskommune for en ny, human ruspolitkk.

Mann på benk i mørket

De som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff

Et av de største sosiale skillene i Norge går mellom de som har problemer med rus og psykisk helse – og resten. Rusmisbrukere lever rundt 20 år kortere enn resten av befolkningen. I tillegg dør rundt 260 mennesker av overdose i året i Norge. Når man først vil ha hjelp, er ventetiden for lang for en som sliter med avhengighet.

Oslo Høyre ønsker å bytte ut årelang ruspolitikk som ikke har virket. Vi ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning i helsevesenet. Målet er at ingen skal dø av overdose. 

I februar 2021 la Høyre i regjering frem forslag til en rusreform som ville gi de som sliter med rus tilbud om hjelp, oppfølging og behandling istedenfor straff. Dessverre ble rusreformen stanset av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Siden ikke er flertall for en nasjonal rusreform på Stortinget, ønsker Oslo Høyre at Oslo kommune skal bli en forsøkskommune for en ny og mer human ruspolitikk.

Oslo Høyre vil ha en mer verdig rusomsorg og bekjempe avhengighet. Det er behov for en mer kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt. Alkohol, narkotika og tobakk har helsemessige skadevirkninger for den enkelte, og vi må jobbe for å redusere skadevirkningene. Vi mener dette best gjøres ved å gi oppfølging, hjelp og behandling, og ikke ved å behandle rusavhengige som kriminelle.

Oslo Høyre vil:

Gjøre Oslo til en forsøkskommune for en ny, human ruspolitikk

Oslo er stort nok, og har så mange rusavhengige, at det blir et reelt forsøk som vi kan høste nyttige erfaringer fra. Her er problemet størst. Kanskje kan erfaringene fra Oslo legge grunnlaget for større enighet i fremtiden om en nasjonal ruspolitikk.

At de som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff

Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning.

Vi vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiet skal fortsatt kunne avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig med ungdom.

Innføre pakkeforløp for rus- og psykiatrisk helsevern

Høyre vil videreutvikle pakkeforløpene for rus- og psykisk helse, slik at de blir best mulig for pasienten. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator som skal være pasientens og de pårørendes kontaktperson.

Styrke behandlingen og ettervernet innen rusomsorg og psykiatri

Styrket ettervern i kommunene kan føre til at flere kan få hjelp i nærmiljøet sitt. Et godt ettervern er viktig for å forebygge tilbakefall. For å bedre ettervernet vil Høyre jobbe for å styrke tverrfaglighet mellom tjenestene innen psykologi, psykiatri og rusomsorg. I tillegg vil Høyre har strengere kvalitetskrav til institusjonene og bedre sysselsettingstiltak.

Redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter behandling

Ved fritt behandlingsvalg får flere som sliter med rus- og psykiske lidelser behandling fortere. Høyre vil sikre mangfold og valgfrihet i behandlingen av rusproblemer ved å videreføre fritt behandlingsvalg innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, supplert av offentlige anbud fra ideelle og private på rusfeltet. 

Les mer