Endringer i barnehageloven går utover barna!

Regjeringen har sendt på høring en rekke forslag til endringer i barnehageloven.

Jorunn Karlsen Wiborg og Lars Thomas Olsen Paulshus.

Høyre er bekymret for at barnefamilier i Moss kommune, dersom endringene trer i kraft, ikke vil få et like mangfoldig og godt barnehagetilbud fremover. Det er flere grep i høringsnotatet som vil få stor negativ effekt for mangfoldet i barnehagesektoren, og dermed utfordre kvaliteten i de private barnehagene våre.

Regjeringens forslag om å la hver enkelt kommune fastsette tilskuddene bryter med prinsippet om likebehandling. Det er i dag et relativt lettfattelig tilskuddssystem som krever lite administrasjon. Å gi kommunen mulighet til å detaljstyre tilskuddet til private barnehager vil være svært byråkratiserende og skape uforutsigbarhet og utrygghet for foreldre og barn, i tillegg til å føre til færre private og ideelle barnehager over tid.

Regjeringen vil videre gi kommunene adgang til å redusere antall plasser i private barnehager hvert tiende år. Nedtrekket i antall plasser kan skje uavhengig av hvor mange søkere det er til barnehagen, og kommunen må varsle reduksjonen minst to år før endringen trer i kraft. Dette vil gi kommunen mer makt enn foreldrene til å bestemme hvilken barnehage barna skal gå i, noe vi mener er et skritt i feil retning.

Vi erkjenner at dagens regelverk er modent for oppgradering og modernisering, men vi er uenig med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i at forslaget vil løfte private barnehager. Moss Høyere mener vi må beholde et statlig regelverk for utmåling av tilskudd til barnehagene for å sikre likebehandling. Vi mener det beste samspillet mellom private/ideelle barnehager skjer i samarbeid, ikke at kommunen skal styre alt med loven i hånd. Vi mener kommunenes innsats heller bør settes inn på å opprettholde og å gi barn og foreldre et enda bedre tilbud, snarere enn å øke det kommunale barnehagebyråkratiet. En endring av barnehageloven, slik regjeringen foreslår, svekker barnefamiliers valgfrihet og forutsigbarheten og likebehandlingen av barnehagene våre.