Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer. Les gjerne Høyres partiprogram for stortingsvalget her

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole

Trygg omsorg, raskere behandling

PASIENTENES HELSETJENESTE: Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden

Styrke forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • SKAPE TRYGGE ARBEIDSPLASSER

  Næringsutvikling

  Det viktigste vi kan gjøre for fremtidens Østfoldinger er å sørge for at vi skaper nok i dag til at vi alle har noe å leve av i morgen. Det er en realitet at stadig sterkere konkurranse med utlandet og et høyt prisnivå i Norge er krevende for næringslivet også i Østfold. Arbeidsledighet og lavt utdanningsnivå er bare noen av utfordringene vi må ta på alvor. Å være en pådriver og legge til rette for nye arbeidsplasser er derfor en helt sentral oppgave for Høyre. Fylkeskommunen kan i denne sammenhengen være tilrettelegger for de initiativ som kommer fra næringslivet.

  Østfold Høyre vil:

  • Legge til rette for økt verdiskaping i fylket slik at vi ser en målbar økning i valgperioden.
  • Ta et større ansvar i arbeidet med å bygge Østfold for fremtiden og ha som mål at fylkets konkurransekraft øker betraktelig.
  • Ta Østfold i en retning der vi kan hevde oss mot de beste i landet på utdanningsnivå ved å satse på skole.
  • Øke sysselsettingen ved å ha maksimal fokus på næringsutvikling og aktivt engasjere oss i prosjekter med økonomisk lønnsomhet.
  • Gjennomgå fylkeskommunens rutiner for å gjøre det lettere for næringslivet å øke verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser.
  • Bistå eksisterende virksomheter til å søke forskning- og utviklingsmidler til nye innovative produkter og markedsområder.
  • Aktivt legge til rette for næringsutvikling i hele fylket, men prioritere næringsutvikling der det er aktuelle prosjekter, uavhengig av lokalisering. Det er antall økte arbeidsplasser som er viktigste mål i fylket som helhet.
  • Tydelig støtte og arbeide for og med bedrifter som er aktive innenfor forskning og utvikling.
  • Bruke alle tilgjengelige offentlige ordninger som fremmer etablering av lærlingplasser i fylket slik at vi kan tilby arbeidsplasser og utviklingsmuligheter til våre unge innbyggere.
  • Sterkere involvere Inspiria i arbeidet med næringsutvikling i fylket.
  • Bygge Østfolds næringsgrunnlag for fremtiden gjennom aktivt engasjement i næringsutvikling.
  • Øke kompetansen i styrer hvor fylkeskommunen er eier ved å velge velkvalifiserte kandidater med erfaring og kompetanse.


  Økonomiske virkemidler

  Østfold fylkeskommune disponerer innbyggernes penger og det stiller store krav til at man bruker pengene man har til rådighet på tilak som virker. Dette gjelder også midlene man har til å motivere og bistå næringslivet til utvikling i fylket. Det er derfor viktig å ha en klar politikk omkring tildeling av økonomiske virkemidler i fylket til næringsutvikling. De økonomiske virkemidlene må også vurderes opp mot synergieffekter i andre ansvarsområder i fylket, spesielt videregående skole og lærlingplasser.

  Østfold Høyre vil:

  • Konsentrere ressursene og innsatsen mot noen større satsninger slik at disse kan realiseres raskt.
  • Samle ulike tilskuddsordninger i en felles pott med nye kriterier for å få tildelt midler. Antallet nye arbeidsplasser støtten kan gi, hvor raskt man kan forvente de nye arbeidsplassene og om det er mulig å måle resultatene av støtten, skal være prioriterte tildelingskriterier.
  • Gjennomgå organiseringen og bruken av regionale utviklingsmidler for å tilpasse dette til dagens situasjon med for lav vekst i verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser.
  • Innrette utviklingsmidlene slik at gründere kan få bistand i en oppstartfase.
  • Bruke regionale utviklingsmidler mest mulig direkte mot virksomheter med potensiale for økt verdiskaping.
  • Oppfordre og legge til rette for økt inntak av lærlinger som del av arbeidet opp i mot næringslivet. Dette er en svært viktig del av å lykkes med den videregående skolens absolutte krav, nemlig at elevene skal få fagbrev i den utdannelsen de starter på.
  • Innføre retningslinjer og strategi for innkjøp i fylkeskommunen som utelukker useriøse leverandører og prioritere bedrifter som satser lokalt på forskning, utvikling og sysselsettingsvekst. Det skal legges spesielt vekt på at de er aktive i å utvikle lærlingeplasser i sine bedrifter.
  • Benytte dagens støtteordninger til reiseliv og besøksnæringen i Visit Østfold aktivt for å øke turistnæringen i Østfold.
  • Bruke fylkeskommunens rolle som stor innkjøper til å arbeide mot svart arbeid og for et mer seriøst arbeidsliv.
  • Bidra til innføring av leverandørutviklingsprogram som ledd i utviklingen av næringslivet i Østfold.
  • Styrke fylkeskommunens innkjøpskompetanse.


  Fylkeskommunal planlegging og bruk av fellesressurser

  Høyre vil gjennom fylkeskommunens økonomiplan arbeide for å redusere administrasjonen til det nødvendige minimum ved hjelp av forenklinger i byråkratiet og i større grad basere seg på lokale utredninger som grunnlag for beslutninger. Fylkesadministrasjonen må reduseres med 10 % i antall ansatte og budsjett i løpet av perioden.

  Høyre har en klar målsetting å redusere antall innsigelser og innblanding i lokale planer fra fylkeskommunen. En fylkesplan som overstyrer lokaldemokratiet og utstrakt bruk av innsigelser virker dempende på lokale initiativ. Vi vil derfor sterkt begrense bruken av innsigelsesrett og i størst mulig grad la kommunene selv avgjøre hvordan de vil utvikle sin egen kommune.

  Høyre ønsker å trappe opp satsningen på videregående skoler. Derfor vil vi prioritere salg av alle eiendeler som ikke har en direkte sammenheng med fylkeskommunens hovedoppgaver for å kunne realisere svært nødvendig oppgradering av fylkets videregående skoler. Det vil vi fordi fylkeskommunen vanskelig kan bære større lånebelastning uten at dette går ut over driften av skolene.

  Østfold Høyre vil:

  • Sørge for at fylkeskommunen skal respektere lokale beslutninger og ikke legge ned innsigelser med mindre sterke regionale interesser tilsier det.
  • Bidra til at det etableres attraktive næringsarealer som er konkurransedyktige og tiltrekker seg næringsliv til fylket. Hovedregelen må være at næring kan etablere seg der den ønsker i fylket.
  • Støtte lokale initiativ om etablering av attraktive boligområder i by og i utkantstrøk. Arbeide for at de ulike regionene kan beholde sine særpreg ved at byene og de bynære områdene må planlegge for fortetting, mens man i andre områder kan tillate mer spredt bebyggelse.
  • Forenkle brukernes kontakt med fylkeskommunen.
  • Gjennomgå eierstrategien med sikte på å selge seg ut av selskaper man ikke trenger å eie og gjennomgå fond med sikte på å frigjøre midler til konkrete prosjekter innen skole, kultur og samferdsel.
  • Etablere et fylkeskommunalt eiendomsselskap.
  • Støtte en sammenslåing av Østfold fylkeskommune med andre fylkeskommuner, og være positiv til mer samarbeid med regionen.
  • Være en pådriver overfor kommunene i arbeidet med kommunereformen.
  • I samarbeid med de ansatte redusere unødvendig byråkrati.


  Levedyktig landbruksnæring

  Østfold er et fylke som egner seg godt for produksjon av en lang rekke ulike typer matvarer. Vi har også en stor næringsmiddelindustri som blant annet baserer seg på nærheten til landbruket i Østfold. Vi har mye matjord av høy kvalitet, og det skal vi ta vare på. Vi har også mye produktiv skog, som fortsatt er en viktig næring for Østfold.

  Østfold Høyre vil:

  • Øke matproduksjonen ut ifra et ønske om økt grad av selvforsyning og økt inntjening.
  • Ha et sterkt jordvern for arealer med fulldyrket mark, så lenge det ikke kommer i veien for vesentlig samfunnsutvikling.
  • Åpne for annen bruk av jordbruksarealer som ikke egner seg for et moderne landbruk.
  • Gjennom rovdyrpolitikken legge til rette for at alle utmarksarealer i størst mulig grad kan nyttes til matproduksjon.
  • Tillate gårdsutvikling som ønskes av bøndene selv.
  • Løfte frem mindre produsenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på ulike spesialiteter og lokale matvarer.
  • Ha et bærekraftig, konkurransedyktig og miljøvennlig jordbruk.
  • Videreutvikle og styrke næringsmiddelindustrien i fylket, og legge til rette for fortsatt tilgang på norske råvarer.
  • Ha aktive virkemidler for en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri.
  • At skogressursene i fylket skal bidra til å nå nasjonale klimamål ved å øke produksjonen og bruken av biomasse i fylket.
  • Ta vare på mulighetene for fiske og skjellsanking som innsjøene, elvene og kysten gir oss.
  Støtte våre tradisjoner som landbruks- og fiskerifylke.
 • KUNNSKAP I SKOLEN

  Skolens samfunnsoppdrag – ambisjoner på vegne av elevene

  Arbeidet med å gi en god videregående opplæring er fylkeskommunens viktigste oppgave.

  Østfold Høyre har som ambisjon å legge til rette for videregående opplæring som gir hver enkelt elev muligheter for å lykkes faglig og sosialt. 

  Den videregående opplæringen skal formidle kunnskap av høy kvalitet innen praktiske og teoretiske fag, for å skape grunnlaget for elevens videre studier og aktive samfunnsrolle. Vi vil legge stor vekt på å drive et aktivt og målrettet arbeid mot frafall i den videregående skolen.

  Skolen må ha evne til å løse begge disse oppdragene dersom samfunnet skal få den kompetente arbeidskraften vi er avhengig av.

  Skolens viktige oppgave som verdiformidler må styrkes. Det er viktig for læringsmiljøet at elevene trives og at det er nulltoleranse for mobbing, vold, rasisme og rus i skolen. Norge er et flerkulturelt samfunn, noe som gir både muligheter og utfordringer. Tilhørighet og integrering er en forutsetning for god læring og personlig utvikling, og skolen bør legge til rette for at alle elever og foreldre, uansett språklig og kulturell bakgrunn, har mulighet til å forstå og gjøre seg forstått i samarbeidet om elevens språklige og faglige utvikling.

  Østfold Høyre vil sette et langsiktig og overordnet mål om at kvalitet og resultater i Østfoldskolen skal ligge over landsgjennomsnittet i løpet av en 5-årsperiode.

   


  Mangfold og valgmuligheter

  Videregående skole skal gi reelle valgmuligheter for både eleven, læreren og skoleledelsen. Fylkets videregående skoler trenger ikke å være like, verken når det gjelder fagsammensetning eller hvordan skolene og lærerne velger å lære bort stoffet.

  Det må gjøres lettere å gjennomføre videregående opplæring raskere enn på normert tid. Samtidig må grensene mellom ungdomsskolen og den videregående skolen utvikles slik at det for eksempel blir enklere for elever i ungdomsskolen å ta fag på videregående nivå.

  En mangfoldig skole betyr at man også må støtte opp om talentene. Dersom skolen skal opprettholde elevenes nysgjerrighet, må man ha et reelt utfordrende tilbud til de som gjør det best i ulike fag. Et slikt tilbud kan gjerne opprettes i samarbeid med høgskole/universitet.

  Østfold Høyre vil: 

  • Ha fritt skolevalg i Østfold og åpne for at elever kan søke seg til videregående skoler i nabofylker, samtidig som man beholder en garanti om skoleplass i egen region.
  • Lytte til, utvikle og gjennomføre fagretninger som det lokale nærings- og offentlige liv etterspør.
  • Si ja til spesialiserte fag, linjer og skoler.
  • Søke Utdanningsdepartementet om å være et forsøksfylke for valgfritt skriftlig sidemål.
  • Søke Utdanningsdepartementet om forsøksordning med skriftlig eksamen før russetiden.
  • Utvikle brobyggerprosjekter mellom videregående skoler og ungdomsskolene, samt styrke samarbeidet mellom de ulike videregående skolene.
  • Innføre et prøveprosjekt der kommunen er skoleeier for grunnskole og videregående opplæring.
  • Legge til rette for friskoler, blant annet ved videreføring av investeringstilskudd.
  • Åpne for økt samarbeid mellom offentlige og private skoler.
  • La elevene på en hensiktsmessig måte evaluere lærere for å gi skoleledelsen og den enkelte lærer informasjon om kvaliteten på undervisningen.
  • Utvikle et tilbud for de faglige talentene, for eksempel stipendordninger.
  • Arbeide for videreutvikling av entreprenørskap og nyskaping som obligatorisk skoletilbud i Østfold.
  • Fortsatt tilby International Baccalaureate i Østfold, og støtte en opprettelse av flere slike tilbud når det blir aktuelt.
  • Tilrettelegge for at alle elever får tilbud om deltagelse i internasjonale prosjekter og styrke satsingen på fremmedspråk.


  Kvalitet og kompetanse

  Den viktigste enkeltfaktoren for hvilket utbytte elevene har av skolegangen er læreren.

  Østfold Høyre skal satse på kompetanseheving av lærere og skoleledere gjennom videre- og etterutdanning.

  Dyktige og motiverte skoleledere er også en forutsetning for en god skole. Skolelederen må følge opp den enkelte ansatte slik at kvaliteten i skolen heves og sørge for høy kompetanse i organisasjonen. Det må derfor stilles krav til skolelederens ledelseskompetanse.

  Ved hver skole bør det være ansatte med ulike utdannelser og ulik bakgrunn. Faglærere må få tid til å undervise og oppdatere seg i faget. Skolens ledelse må få tid til å administrere.

  Kontaktlæreren må få tid til å følge opp sin klasse og den enkelte elev. Fylkeskommunen bør se nærmere på hvordan dokumentasjons- og rapporteringsrutiner kan forenkles og forbedres for å unngå unødige tidstyver.

  Østfold Høyre vil:

  • Styrke oppmerksomheten på ledelse i skolen.
  • Stille klare resultatmål til skoleledere.
  • Gi lønnsmessig uttelling for skoleansatte som gjennomfører relevant etter- og videreutdanning.
  • Videreføre samarbeidet med høyere utdanningsinstitusjoner om skolelederutdanning.
  • Kartlegge kompetansen blant ansatte og utarbeide kompetanseplaner for å sikre god utnyttelse av personellressurser.
  • Tilby pedagogisk personell gode etterutdanningstilbud, og delta i de gode statlige ordningene for etter- og videreutdanning.
  • Sørge for at etterutdanningen er virkelighetsnær og praktisk rettet, spesielt for faglærere i yrkesfaglig opplæring.
  • Arbeide for at yrkesfaglærere kan utplasseres i bedrift i kortere perioder.
  • Ha en ordning med veiledning for nyutdannede lærere.
  • Arbeide for økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom skoleledere ved de videregående skolene i fylket.
  • Styrke lærerens rolle som leder i klasserommet og skape respekt og gode relasjoner mellom elev og lærer.
  • Legge større vekt på et godt læringsmiljø og på disiplin i den videregående skolen. Det må slås hardt ned på mobbing og på elever som ved sin oppførsel ødelegger undervisningen for resten av elevgruppen.
  • Styrke elevdemokratiet i den videregående skolen, blant annet gjennom å legge til rette for at elevrådet og skoleutvalget deltar aktivt i arbeidet med å utvikle skolens profil og organisering.
  • Innføre et system for anonym retting av prøver.
  • Skape åpenhet om skolenes utvikling ved å gjøre resultater fra brukerundersøkelser, karakterutvikling og kartleggingsprøvene lett tilgjengelig.


  Arbeidet for å forhindre frafall

  Det må være et felles mål å bekjempe frafallet i den videregående skolen. Målet er at alle som ønsker det, gjennomfører videregående opplæring med bestått. God veiledning, fleksible ordninger, tilpasset opplæring, elevmedvirkning og gode relasjoner mellom lærer og elev er viktige virkemidler.

  Østfold Høyre mener det høye frafallet på flere yrkesfaglinjer kan skyldes for mye teori på et tidlig tidspunkt i yrkesutdanningen. Vi ønsker derfor å åpne for å legge større vekt på det yrket som ligger til grunn for elevens valg av utdanningsprogram, slik det gjøres innenfor tilbudet ”full opplæring i bedrift”, hvor eleven har sitt utgangspunkt i bedriften i stedet for på skolen.

  Østfold Høyre mener også at et søkbart løp mot grunnkompetanse, det vil si et tilbud med bare yrkesrettede fag og ingen generelle teorifag og som ikke resulterer i et fagbrev, bør utvikles i den videregående skolen i Østfold.

  Rådgivningstjenesten i grunnskolen bør styrkes slik at elevene på ungdomsskolen får mest mulig relevante råd ut i fra egne forutsetninger om hvilke valg de skal ta i videregående opplæring. Østfold Høyre vil jobbe for at rådgivere har relevant og nødvendig rådgiverutdanning.

  Vi vil styrke skolehelsetjenesten som bidrar med viktige helsefremmende og forebyggende tjenester, som i dag er ulikt dimensjonert i kommunene. Helsesøster sammen med andre yrkesgrupper er svært viktige aktører den tjenesten ungdom etterspør.

  Østfold Høyre vil:

  • Videreføre fylkeskommunens arbeid med å redusere frafallet i den videregående skolen og øke antallet som gjennomfører og består videregående opplæring.
  • Sikre at alle som ønsker det skal tilbys en lærlingeplass.
  • Jobbe for å utvide og markedsføre ”full opplæring i bedrift” som et eget søkbart løp som gir fagbrev.
  • Sørge for at fylkeskommunen blir et forbilde i å tilby lærlingeplasser.
  • Søke Utdanningsdirektoratet om å få gjøre grunnkompetanse til et eget søkbart løp.
  • Hindre frafall i undervisningen med tidligst mulig innsats.
  • Styrke rådgivnings- og informasjonssamarbeidet i grunnskolen.
  • Markedsføre mulighetene for å starte i videregående opplæring i voksen alder, eller ta opp igjen tidligere avbrutt opplæring gjennom voksenopplæringen.
  • Bruke tilpasset opplæring, elevmedvirkning og frihet til å velge mellom ulike undervisningsformer som virkemidler for å redusere frafall.
  • Utvikle et forsøksprosjekt mot frafall i enkelte av skolene i Østfold etter en modell der andre har hatt svært gode erfaringer.
  • Gjennomføre forsøk med utplassering av miljøarbeidere på utvalgte skoler som et viktig tiltak i arbeidet mot frafall.
  • Videreutvikle ordninger med skolehelsetjenesten på de videregående skolene og satse på tverrfaglig samarbeid der ulike utdanninger som helsesøster, psykolog, miljøarbeider, SLT-koordinator, minoritetsrådgiver og ungdomsteam arbeider sammen til beste for elevene.
  • Utvikle forsøk med å utplassere miljøarbeidere på de videregående skolene.
  • Jobbe for bedre informasjonsflyt mellom grunnskolen og den videregående skolen for å kunne hjelpe dem som trenger det.


  Gode skolebygg

  Oppgaven med å renovere og vedlikeholde skolebygg er fortsatt en stor oppgave for fylkeskommunen, selv om mange skoler opplever forbedringer. Østfold Høyre vil fortsatt arbeide for å gi elever og ansatte et godt inneklima og arbeidsmiljø.

  I en videregående skole for alle er det viktig at skolebyggene er tilgjengelige også for de som sitter i rullestol, har synshemming e.l.

  Østfold Høyre vil:

  • Følge opp behovene som påpekes i skolebruksplanen, hvor alle de videregående skolebyggene er nøye vurdert.
  • Sørge for moderne skolebygg som tilbyr et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.
  • Ta i bruk virkemidler som OPS (Offentlig-Privat Samarbeid) for å oppnå bedre resultater på en mest mulig effektiv måte, for eksempel ved byggingen av en eventuell ny videregående skole.
  • Sørge for at universell utforming gjennomføres i alle skolebygg.


  Samarbeid med næringsliv og kunnskapsinstitusjoner

  I et fylke som Østfold vil det være naturlig at næringslivet, forskningsmiljøene og de videregående skolene har et nært og fruktbart samarbeid for kompetanseheving og innovasjon innen flere fagfelt. Det er naturlig å etablere et bredt samarbeid mellom næringslivet, grunnskolen, den videregående skolen og institusjoner innen høyere utdanning. Et slikt samarbeid kan også foregå på tvers av fylkesgrensene. En ordning der studenter og andre ressurspersoner underviser elever i den videregående skolen vil kunne bidra til å skape unge forbilder, blant annet på realfagsfeltet.

  Østfold Høyre vil:

  • Knytte de videregående skolene opp mot kunnskapsmiljøene.
  • Legge til rette for at elever kan hospitere hos bedrifter og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.
  • Åpne for kunnskapsutveksling mellom ressurspersoner, deriblant eldre, næringslivsledere og andre fagpersoner.


  Høyere utdanning der du bor

  Østfold skal være et kunnskapssentrum med viktige institusjoner som blant annet Høgskolen i Østfold. Den er viktig for fylkets videre vekst og fremtidige verdiskaping og har stor betydning for kommunene i fylket, blant annet gjennom forskning og utvikling. Østfold Høyre vil jobbe for å sikre Høgskolen i Østfold gode rammevilkår slik at den, også i årene som kommer, kan være en drivkraft for hele regionen.

  Høgskolen tiltrekker seg mange studenter fra store deler av Norge. Østfold Høyre vil arbeide for at flere av disse velger å bli i vårt fylke. En viktig del av dette er å ha gode ordninger som tilbyr økonomisk og teknisk støtte ved oppstart av nye bedrifter og utnyttelse av innovasjon.

  En god fagskole er viktig for at vi skal kunne videreutdanne fagarbeidere innen de yrkene vi trenger i fremtiden.  Det er også viktig med et godt og bredt fagskoletilbud med tanke på målet om livslang læring.

  Østfold Høyre vil:

  • Være en aktiv støttespiller for at kunnskapsinstitusjonene skal nå sine mål.
  • Styrke veiledningen rundt kommersialisering av ideer og nyvinninger.
  • Støtte forskningsprosjekter mellom Høgskolen i Østfold, næringslivet og kommunene.
  • Være aktive pådrivere for ytterligere etablering av flere høyere utdanningstilbud i fylket.
  • Styrke fagskoletilbudet i Østfold.
  • Satse på Østfold fagskole i arbeidet med å utdanne fagfolk innen yrker som vi vil ha stort behov for i de nærmeste årene.
  • Åpne for at fagskoleutdanning kan gi studiepoeng og på et visst nivå lede over i ordinær høyere utdanning.
 • KVALITET OG VALGFRIHET I HELSEVESENET

  Folkehelse

  Østfold har med sin nærhet til både skog og sjø gode forutsetninger for en sunn befolkning. Det er godt brukte offentlige penger dersom man kan hindre at folk blir syke. Høyre vil følge dette prinsippet, og ser viktigheten av å prioritere tiltak for å bedre folkehelsen. Jo tidligere man kan ha en positiv påvirkning jo bedre er det. Å målrette tiltakene mot barn og unge kan derfor gi den største forbedringen på innbyggernes helse.

  Østfold Høyre vil:

  • Følge opp det gode folkehelsearbeidet i fylket.
  • Satse på forebygging av helseplager særlig blant barn og unge.
  • Styrke de miljøer som gir en god helsegevinst.
  • Skape en kultur for god helse gjennom å trekke fram de gode eksemplene.
  • Begrense omfanget av fylkeskommunens arbeid med internasjonal folkehelse, og konsentrere ressursene om arbeidet som gjøres lokalt.
  • Legge større vekt på at alle innbyggerene i fylket skal få bedre helse, fremfor å ensidig fokusere på enkelte grupper.


  Tannhelse

  En sunn tannhelse er viktig for den enkeltes velvære. Derfor er det viktig at alle får den hjelpen de behøver. Særlig forringes eldre menneskers tannhelse raskt uten tilstrekkelig tilsyn. Oppsøkende virksomhet blant annet i institusjoner er viktig for å hjelpe denne gruppen.

  Østfold Høyre vil:

  • Øke graden av oppsøkende virksomhet mot prioriterte pasientgrupper som eldre, fysisk og psykisk langtidssyke, uføre og rusmisbrukere.
  • Gi mer informasjon om gratis tannhelsebehandling for de prioriterte gruppene.
  • Sikre tilbudet med tannbehandling under narkose for funksjonshemmede.
  • Utrede muligheter for studentrabatt ved de fylkeskommunale tannlegeklinikkene.
  • Vurdere stykkprisfinansiering av tannhelsetjenester.
  • At offentlig tannhelse skal være tilgjengelig i hele fylket.
  • Støtte og bidra til at kommunene overtar ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.
  • Følge opp regjeringens mål om bedre skjermingsordninger innen tannhelse for personer med lave inntekter og høye behandlingsutgifter.
  • Vurdere en ordning hvor de som har krav på offentlig tannhelsetjenester i dag får tjenestene utført av private, mens ansvaret og regningen fortsatt skal tilhøre det offentlige.
 • IDRETT OG KULTUR

  Fysisk aktivitet

  Østfold har mange gode idrettsutøvere som markerer seg på elitenivå, samtidig som vi har svært mange aktive barn og unge og amatører innenfor et stort mangfold av ulike idretter. For Høyre er det viktig å legge til rette for frivilligheten og anerkjenne det store dugnadsarbeidet som legges ned hver dag. Har vi et godt samarbeid med idrettens organisasjoner, de ulike lag, foreninger og kommunene, så kan vi sammen gi idretten enda bedre muligheter enn i dag. Det fører til mer fyisk aktivitet i fylket, med alle de fordeler det bærer med seg.

  Østfold Høyre vil: 

  • Bidra til at flere nasjonale og internasjonale mesterskap kan legges til fylket, dersom idretten selv ønsker det.
  • Gjøre fylkeskommunale idrettsanlegg mer tilgjengelig for innbyggerne.  Kultur

  Et godt kulturtilbud er en forutsetning for en attraktiv region. For Høyre er det viktigste at alle kan få oppleve kultur i sitt nærområde, ikke om det er offentlige eller private aktører som står for arrangementet. Det mest avgjørende for Østfold som kulturfylke er alle de frivillige og humanitære organisasjonenes arbeid. De gode opplevelsene slike tilbud gir beriker oss alle.

  Østfold Høyre vil:

  • Satse en stor andel av fylkesmidlene på 4-5 større gode arrangementer i året fordelt i hele fylket.
  • Støtte frivillige og humanitære organisasjoners arbeid. Slå sammen ulike tilskuddsordninger for bedre å kunne prioritere hvor vi skal bruke pengene og få mer kultur ut av hver krone.
  • Åpne for at enkelte private kulturinstitusjoner kan gis driftsstøtte, enten som direkte fylkeskommunal støtte eller som kommunenes egenandel for å få prosjektstøtte.
  • Bidra til at byjubileene i fylket i løpet av valgperioden blir hendelser hele fylket får ta del i.
  • I størst mulig grad bevare verneverdige bygg og landskap gjennom aktiv bruk.
  • Arbeide for at musikklivet har tilgang til gode og tilpassede lokaler til øving og konserter og bidra til å styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og musikklivets regionale nivå, for eksempel gjennom etablering av en fast samarbeidsavtale.
 • VEI OG KOLLEKTIVTRAFIKK

  Satsing på infrastruktur er regionalpolitikk

  Samferdsel skaper trafikk. Trafikk skaper aktivitet og er det aller viktigste regionale virkemidlet fylkeskommunen har. Inn- og utfartsmuligheter gjennom Østfold på vei, jernbane, skip og fly vil kunne gi økt verdiskaping som vil sørge for økt bosetting og flere arbeidsplasser. Østfold har et svært godt utgangspunkt for å bli det sentrale knutepunktet for infrastruktur ved å satse på:

  -          Europaveiene med 4-felts standard.

  -          Jernbane med dobbeltspor helt til Sverige.

  -          Gode pendlertilbud på østre og vestre linje.

  -          Oppgraderte tverrforbindelser mellom E18 og E6.

  -          Fergefri Oslofjordforbindelse mellom Øsfold og Vestfold.

  -          Moss Lufthavn Rygge som aktiv flyplass for passasjerer fra hele Østlandet, Värmland og Bohuslän.

  -          En sterkere satsing på stamhavner i Moss og Fredrikstad.

  -          Omlastingsmuligheter for gods mellom vei, bane, båt og fly.

  Ved å føre en aktiv samferdselspolitikk vil Østfold kunne bli Norges viktigste knutepunkt for all samferdsel med vår nære beliggenhet både til Oslo og utlandet. Kortsiktige planer og tiltak må være avstemt med de langsiktige planer. Vi vil legge til rette for at mer gods kan fraktes på skip og bane slik at man får en miljøgevinst, gjøre transporten enklere for næringslivet og samtidig sikrer alle et bedre tilbud på veiene.  Veier

  Det er viktig at vi tar godt vare på de veiene vi allerede har. Vi ønsker derfor at fylkesveiutbyggingen blir konsentrert om økt vedlikehold, økt akseltrykk og klassifisering til å kunne håndtere lange godsbiler. Dette betyr at økte bevilgninger til utbedring av eksisterende veier skal prioriteres foran å lage nye veier. Dette kan for eksempel være å rette ut svinger og lengre veistrekninger, forsterke veibanen så den tåler trailere, asfaltering av grusveier og endre veistandarden for å redusere trafikkuhell.

  I tillegg er det mange broer i Østfold som har et betydelig vedlikeholdsbehov. Dette må løses på kort sikt og vil måtte bli en hovedoppgave i kommende valgperiode.

  Østfold Høyre vil:

  • Oppgradere FV 120 som en viktig ferdselsåre for nyttetrafikk, også slik at den kan brukes av lange vogntog, såkalt 25,25 standard.
  • Etablere FV 120 som den naturlige tverrforbindelsen mellom RV19/E6 og E18. Dette blir særlig viktig med oppgradert fjordkrysning, enten det skjer ved et moderne fergetilbud eller en fergefri forbindelse.
  • Arbeide for ny fergefri Oslofjordforbindelse i Østfold, med tilknytning videre til Vestlandet og til E 18. Dette har stor betydning for næringslivet og for utviklingen av bosettingsmønsteret sett i relasjon til Oslo. Det må likevel tas tilbørlig hensyn til natur og friluftsliv.
  • Arbeide for å holde tidsplanen, alternativt forsere den, for gjennomføringen av Bypakkene.
  • Følge opp vedtaket i nasjonal transportplan om utbedring av RV 110 som den viktigste veien til og fra Fredrikstad og Hvaler. Spesielt er det viktig at veien legges utenom Karlshus og at man bygger 4-felts vei fra Jonstenkrysset (E6) til Ørebekk.
  • Avsette penger til å kunne sette i gang prosjektet om bygging av Åledalslinjen i Fredrikstad i løpet av valgperioden.
  • Arbeide for at hele E-18 blir 4-felt.
  • Planlegge utviklingen langs E6 slik at det er plass til en fremtidig utvidelse til 6-felts motorvei dersom det blir behov for det.
  • Påvirke og følge opp arbeidet med Nasjonal Transportplan for fortsatt sterk utvikling av samferdselssektoren i fylket.
  • Sikre at gang- og sykkelveier inngår i plan- og utbyggingsarbeidet ved endringer og nybygging av fylkesveier.
  • Begrense bruken av bompenger i fylket.
  • Fjerne bompengestasjonene på broene til/fra Kråkerøy. Dette kan for eksempel gjøres ved å legge gjelden inn i bompengesystemet for Bypakken i Fredrikstad og forlenge nedbetalingstiden fra 4 til 15 år på strekningen Ørebekk – Simo.
  • Sikre en høy statlig andel til bygging av E 18 fra Ås/Ski med nytt kryss på Vinterbro slik at bompengeprisen holdes lav og bompengeinnkreving på sideveier kan unngås.
  • Følge opp rehabilitering av broer og skaffe tilstrekkelig med midler slik at normal nyttetrafikk kan kjøre uhindret.
  • Påse at RV 19 med tunnel fra havneområdet og jernbanen i tunnel under Moss utvikles samtidig. Sørge for å holde et høyt påtrykk for at prosjektet kommer i gang i 2017.
  • Utrede en bypakke i Halden i løpet av perioden.
  • Påvirke organiseringen av Statens Vegvesen for å sikre politisk kontroll med hvordan vi bruker penger på samferdsel.


  Jernbane

  Østre linje skal være den sterke og sentrale forbindelse mellom Indre Østfold og Oslo. Det er derfor helt nødvendig å sørge for tilstrekkelig passasjerkapasitet. Dobbeltspor fra Spydeberg til Tomter vil være en naturlig utvikling for å øke kapasiteten på noe lengre sikt.

  Vestre linje må gjennomføres med dobbeltspor fra Oslo til riksgrensen så raskt som mulig og stå klar senest 2027.

  Også på kort sikt er det viktig å sørge for at vi får best mulig utnyttelse av jernbanen, slik at passasjerene gis et best mulig tilbud.

  Østfold Høyre vil:

  • Arbeide for at IC-utbyggingen ikke forsinkes ytterligere slik at dobbeltspor gjennom Østfold via byene langs vestre linje kan bli ferdig utbygd helt frem til riksgrensen innen 2027.
  • Beholde toget som det fremste transportmiddel for pendlerne på østre og vestre linje.
  • Vurdere grunnlaget for passasjertrafikk på jernbanesporet mellom Rakkestad og Sarpsborg.
  • Sørge for at østre linje fortsatt kan være en avlaster for godstrafikk på vestre linje, blant annet ved at driften på jernbanesporet fra Rakkestad til Sarpsborg opprettholdes.
  • Holde tempoet på utbyggingen av dobbeltspor i tunnel gjennom Moss.
  • Arbeide for at jernbanen utvikles parallelt med Bypakken Nedre Glomma i forbindelse med omlegging av trasé og nye stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg sentrum.


  Havner

  Nærhet til havn er viktig for industrien og næringslivet i Østfold, og bidrar til å øke vår konkurransekraft. Høyre mener derfor at havnene i fylket skal utvikles og tilrettelegges for industrien, landbruket og næringslivet slik at de blir den foretrukne logistikkløsning med hensyn til ressurskostnad og miljøgevinst.

  Det er nylig utarbeidet en strategiplan for havneutvikling. Denne legger vekt på utvikling av såkalte stamhavner, som er et begrep som gjelder både Fredrikstad og Moss. Dette gir oss gode argumenter for hvorfor havnene i Østfold må satses på fra sentralt hold.

  Vi ønsker mer gods fra vei og over på skip. For å få til det er vi avhengig av at havnene driver effektivt samtidig som tilgjengeligheten og fremkommeligheten er god. Klarer man dette er det det beste for både næringsliv og miljøet.

  Østfold Høyre vil:

  • Øke ambisjonene når det gjelder hvilke muligheter som ligger i havnene våre.
  • Støtte modernisering av Moss havn for å utnytte havnas korte innseiling og strategiske plassering i forhold til vei, jernbane, fly og nærhet til Oslo.
  • Utvikle stamhavnene Moss og Borg som gode alternativer til Oslo.
  • Tilrettelegge for cruisetrafikk i fylket dersom det er ønske om det lokalt.
  • Påskynde prosjektene Borg 1 og Borg 2 hvor farleden inn til Borg Havn utvikles.
  • Øke tilgjengeligheten for dyptgående fartøy i Ringdalsfjorden ved Halden gjennom tett samarbeid med myndigheter på norsk og svensk side.
  • Arbeide for et godt samspill av havnemulighetene i Østfold for å kunne få mer gods på skip og sikre konkurransedyktig omlasting fra skip til jernbane og vei.
  • Støtte utvikling av en regional fiskehavn i Utgårdskilen.


  Flytrafikk

  Den sivile luftfarten på Moss Lufthavn Rygge må sikres gode rammebetingelser slik at den kan konkurrere på like vilkår med de andre flyplassene. Gjennom en rettferdig konkurranse vil alle flyplassene på Østlandet kunne bli bedre. Moss Lufthavn Rygge skal være et viktig tillegg til luftfarten i Sør-Norge, og fortsatt være et gode for innbyggerne i Østfold og hele Østlandsområdet. Høyre vil støtte sivile tiltak som kan øke aktiviteten på flyplassområdet.

  Rygges militære funksjon strategisk plassert i Norges mest sentrale strøk vil fortsatt ha sin berettigelse. I tillegg ligger området godt til rette for å kunne tilby areal for næringsvirksomhet med tilknytning til flyteknisk næring samt militær og sikkerhetsmessig virksomhet.

  Østfold Høyre vil:

  • Påvirke regelverket slik at Moss Lufthavn Rygge kan konkurrere med offentlige og andre private flyplasser på like vilkår.
  • Være en støttespiller for flyplassen og bidra til å sikre gode rammebetingelser for videre drift og vekst.
  • Jobbe for at flyplassområdet på Rygge skal være en god plassering for militær og sikkerhetsmessig virksomhet.
  Åpne for flyplassrelatert næringsvirksomhet i tilknytning til flyplassområdet.
 • EN MILJØVENNLIG REGION I EN BÆREKRAFTIG VERDEN

  Miljø er en bærebjelke i Høyres politikk og skal alltid være en del av alle våre politiske løsninger. Som et konservativt parti vil vi jobbe for at vi kan overlate verden til neste generasjon i bedre stand enn vi overtok den.

  Østfold Høyre vil:

  • Alltid prioritere bærekraftige løsninger i vår politikk.
  • Ha en gjennomgang av areal- og transportplaner for å sikre optimal miljøeffekt.
  • Ferdigstille en fremdrifts- og utbyggingsplan for jerbanetransporten gjennom fylket. Dette gjelder både østre- og vestre linje samt person- og godstransport.
  • Sikre et kollektivttilbud til alle i fylket.
  • Forenkle overganger mellom buss, tog, fly og båt.
  • Sikre omlastingsmuligheter mellom båt, bane, fly og vei.
  • At alle fylkesveier skal ha gang- og sykkelstier. Utbyggingen fortsetter i takt med forbedring av fylkesveiene.
  • At alle nye riks- og fylkesveier bygges med gang- og sykkelstier.
  • Støtte utbyggingen av fjernvarme.
  • Legge til rette for og støtte produksjonen av miljøvennlig energi og utbygging av fjernvarme.
  • Øke tilgjengeligheten av ladestasjoner og miljøvennlig drivstoff.
  • Sørge for at nybygg og rehabilitering av fylkeskommunale bygg gjøres på en miljøvennlig og energieffektiv måte.

  Kollektivtrafikk

  Kollektivtrafikk er viktig for fremtidig vekst i hele Østfold. Vi må bygge et system hvor flest mulig kan benytte kollektivtrafikk for å komme seg til et knutepunkt for videre transport. Kollektivtrafikk i tilknytning til byene og mellom byene er de viktigste satsingsområder for kollektivtrafikken. Her inngår buss, jernbane og fergetrafikk. Målet om en sterk kollektivsatsing skal følges opp der hvor det er trafikkgrunnlag for  å drive kollektivtrafikk.

  Vi ønsker å ta i bruk nye kollektive transporformer. Fergetilbudet i Fredrikstad har hatt en sterk passasjervekst og gjort det enklere å la bilen stå. Dette har avlastet veinettet og gjort kollektivtilbudet bedre. Der det er mulighet for det bør fergetrafikk kunne være en del av fylkets kollektivtilbud og ikke den enkelte kommune sitt ansvar.

  Østfold Høyre vil:

   

  • Styrke kollektivtrafikken i Østfold med mål om økt frekvens, som et viktigere virkemiddel for økt kollektivandel enn lavere pris.
  • Styrke kollektivtilbudet i tilknytning til det nye Østfoldsykehuset uavhengig av hvor man bor i fylket.
  • Legge opp til flere parkeringsplasser nær kollektivknutepunktene for å gjøre det lettere å velge kollektive alternativer til pendlingen.
  • Vurdere organisasjonsformen til Østfold Kollektivtrafikk og muligheten av å konkurranseutsette tjenesten.
  • Ha en felles billett som fungerer på kollektivtrafikken i Østfold, på togene til NSB og på kollektivtrafikken til Ruter i Oslo og Akershus. Innføre prosjektet “Sømløst i Sør” som handler om dette raskere enn planlagt.
  • Sørge for at taxinæringen kan bruke kollektivfelt i hele fylket.
  • Vurdere løyvesystemet i samarbeid med taxinæringen slik at tjenesten blir effektiv og kundetilpasset.
  • Ha flere nattbussruter natt til lørdag og søndag, samt andre kvelder med stort påtrykk for utelivet, for å bidra til å bekjempe pirattaxinæringen.
  • Utvide muligheten til å bestille busstransport på mindre trafikkerte strekninger gjennom Flexx-tilbudet til Østfold kollektivtrafikk.
  • Gjennomføre et program for trafikkinformasjon og busskur på holdeplasser i hele Østfold.
  • Innføre sanntidsinformasjon om bussrutene på alle fylkets busser.
  • Være positive til en videre utredning av Glommabanen som et mulig fylkesprosjekt etter at bypakkene og dobbeltsporet jernbane er på plass.
  • Sørge for at det finnes trykte rutehefter i bussene.
Last ned vårt program her