Resolusjoner og uttalelser fra Østfold Høyres årsmøte 2024

Østfold Høyres årsmøte 13. mars 2024 vedtok seks resolusjoner og uttalelser. Les dem her.

Østfold Høyres årsmøte 2024 i Sarpsborg.

Resolusjon A  Et samferdselsløft i Østfold

Fredag 22. mars legger Regjeringen frem ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036, en plan som legger til rette for en sikker, effektiv og miljøvennlig transportinfrastruktur og bidrar til samfunnsutvikling og vekst. Høyre må arbeide intenst fram mot Stortingsbehandlingen i juni.

For å kunne håndtere fremtidens transportutfordringer, er det viktig at viktige Østfold-, Oslo-, Akershus- og Buskerud-prosjekter i nåværende NTP videreføres i den nye NTP (2025- 2036). 

Dette gjelder blant annet disse veistrekningene:

 • Riksvei 19 sikres plass med tilstrekkelig finansiering og realisering innenfor første planperiode.
 • E18 Retvet – Vinterbro
 • Riksvei 22 fra Øra (Fredrikstad) nordover til fylkesgrensen Akershus
 • Ring 4-strekningene rv22 Glommakryssing i Fetsund, E134 Dagslett-E18 Lier og E134 Oslofjordforbindelsen er viktige for at gods- og persontrafikk fra/til Østfold går utenom Oslo.

Østfold Høyre vil:

 • arbeide for å stoppe etterslepet og underfinansieringen av vedlikehold på fylkesveiene.
 • at rehabilitering av større broprosjekt som tidligere er overtatt fra Staten, som for eks. Kjøkøysund bro og Kanalbroa i Moss, må Samferdselsdepartementet delta med finansiering.
 • arbeide for å fullføre de jernbaneplaner som ligger i tidligere NTP’er, inkludert InterCity gjennom Østfold. 
 • intensivere arbeidet med nye grensekryssende jernbanekonsepter til Sverige. Østfold Høyre støtter planene om nattog til København, og utarbeidelse av en snarlig KVU for strekningen Oslo – Stockholm i Nasjonal transportplan (2025-2036). 
 • styrke statens bidrag til kollektivtrafikken i fylkene, inkl. ferjer. 
 • at staten skal følge opp sine forpliktelser i byvekstavtalene (Nedre Glomma), og at framdriftsplanene holdes. 
 • arbeide for to tog i grunnrute til og fra Halden og Mysen. Det skal også jobbes for å øke antall togavganger til og fra Fredrikstad i rushtiden.

Gang- og sykkelveier

Det er et sterkt fokus på at flere må kunne velge å gå, sykle og reise kollektivt, både for å redusere bilbruken og av helsemessige årsaker. Vi mener det må tas grep for å oppnå det ved å legge til rette for å bygge trygge og sikre gang- og sykkelveier, ikke nødvendigvis knyttet opp mot bypakker. 

Østfold Høyre vil:

 • ha en nøktern økonomisk tilnærming til dimensjoneringen av gang- og sykkelveier.
 • se samspillet mellom sykkel, gange og kollektiv som en motivasjonsfaktor for å oppnå at flere lar bilen stå.

I tråd med god virksomhetsstyring forventes det at Østfold kollektivtrafikk (ØKT) har et alternativ på plass dersom hendelser gjør at et større antall busser ikke kan benyttes.

Resolusjon B  En skole som gir muligheter for alle

Fullføringsreformen, fra Høyreregjeringen våren 2021, ga en historisk utvidelse av retten til å fullføre videregående opplæring. Vi gikk fra en rett på en elevplass i den videregående skolen – til en rett til å fullføre opplæringen.

Av alle som startet på videregående opplæring i Østfold i 2015, hadde bare 79% fullført innen to år etter normert tid. Dette er godt under det nasjonale snittet. Andelen blant de som har fullført og bestått opplæring på yrkesfag er enda lavere, på 68%.

Det er et viktig mål at flere fullfører videregående opplæring. I tillegg til at det gir grunnlag for videre studier eller kvalifisering for arbeid eller videre spesialisering, gir det også selvtillit og mestringsfølelse å ha et vitnemål eller fag- eller svennebrev i hånda. Det vil bety mye for mange ungdommer og for oss som samfunn.

Østfold Høyre vil løfte frem og heie på de som velger å ta yrkesfag. Norge trenger flere fagarbeidere, med en utvidet rett til å fullføre – sammen med en rett til rekvalifisering og læreplass eller et likeverdig tilbud. Dette er positivt for arbeidslivet og gir flere muligheten til å fullføre utdanningen de ønsker.

Østfold Høyre vil satse på et samarbeid mellom fylkeskommunen og bedriftene for å få flere kvalifisert og inkludert i jobb gjennom ordningen «Fagbrev på jobb».

Det er fylkeskommunens ansvar å sikre at det er tilgjengelige læreplasser og at læreplassgarantien fungerer. Samtidig er vi nødt til å minne næringslivet på at de også har ansvar for tilrettelegging av nok læreplasser.

Vi vil at videregående skole skal tilrettelegge for større grad av anonymisert retting av vurderinger i skoleløpet, for å sikre alle elever et rettferdig vitnemål. Et slikt tiltak vil styrke lærer – elev – relasjonen. Det er den faglige kunnskapen, og ikke hvem du er og hvordan du fremstår som skal avgjøre standpunktkarakteren.  

Dersom vi skal nå disse målene mener Østfold Høyre at vi må erkjenne at hver enkelt elev er unik, og at alle har sine sterke sider. Vi må innføre nivåvalg, der eleven selv får avgjøre hvilket nivå de skal undervises på. På den måten skaper vi en skole som gir muligheter for alle.

Østfold Høyre vil:

 • Intensivere innsatsen for at flere fullfører videregående opplæring. Målsetningen er at minst 85% av elevene skal fullføre og bestå videregående innen 5 år etter studieoppstart.
 • Realisere målsetningene i Fullføringsreformen gjennom at opplæringen tilrettelegges for den enkelte elev. Elever skal ha rett til å fullføre videregående opplæring – uavhengig av forutsetninger.
 • Jobbe for at Stortinget øker fylkeskommunens inntekter som følge av økt elevantall, lengre studieløp og økte kostnader knyttet til behov for tilrettelegging av undervisning og lokaler.
 • Å gi elevene økt valgfrihet med et mangfold av utdanningstilbud, der også private videregående skoler, friskoler og ideelle folkehøgskoler har en naturlig plass som kompletterende tilbud.
 • Å tilrettelegge tiltak for voksne som ikke har fullført videregående utdanning. Dette kan være tilpasset behov for kveldsundervisning og alternative eksamensformer. Høyre ønsker at flere skal få mulighet til å ta fagbrev i bedrift.
 • Innføre anonym retting av store prøver og innleveringer i videregående skole.
 • Oppfordre kommunene til å tilrettelegge for flere anonyme vurderinger i grunnskolen.
 • Innføre fritt nivåvalg i undervisningen i alle fellesfag på videregående skole. Nivåene skal differensieres slik at alle elever får muligheten til å velge et standardnivå eller et høyere nivå i hvert enkelt fellesfag.
 • Innføre fritt nivåvalg i fagene matematikk, norsk og engelsk på ungdomsskolen.

Resolusjon C  Sikre et helhetlig helse- og oppfølgingstilbud for barn og unge

Barn og unge voksne med sammensatte utfordringer må sikres helhetlig oppfølging fra et hjelpeapparat som samhandler på tvers av tjenestene for å gi den enkelte den et fungerende og forutsigbart tilbud for de som skal hjelpes – og for nettverket rundt dem.

Vi må sikre at barn som lever med psykiske lidelser, som for eksempel alvorlige spiseforstyrrelser, rusutfordringer, eller barn som lever i familier hvor det utøves fysisk eller psykisk vold blir fanget opp og at de får nødvendig og riktig oppfølging. 

Psykisk vold er spesielt krevende å avdekke fordi den ikke etterlater seg fysiske spor, det er derfor viktig at både barneverntjenesten, helsetjenesten, barnehager, skoler, politi, Nav, krisesentre og andre som regelmessig er i kontakt med barn har nødvendig kompetanse for å avdekke denne formen for vold og at samhandlingsrutiner utvikles og settes i system.

Vi vet fra forskning at mange utvikler rusproblemer dersom man lever med vold i omsorgsbasen sin eller har psykiske utfordringer.

Det er derfor viktig å både styrker kompetansen i barneverntjenesten og behandlingstilbudene og bedrer samhandlingen mellom dem. Vi mener at vi på denne måten vil fange opp flere barn og ungdom som sliter med rus, psykiatri eller skadelige oppvekstmiljøer. 

Østfold Høyre vil: 

 • jobbe for at alle instanser som jobber med barn og unge voksne samhandler bedre om tilgjengelig, forutsigbar og helhetlig behandling og oppfølging. Målet er å sikre hvert enkelt barns rett til å vokse opp med en trygg omsorgsbase uten vold, og å få behandling for rusproblemer og psykisk og somatisk sykdom.
 • styrke kompetansen hos alle som jobber med barn på å avdekke psykisk mishandling, psykisk uhelse og rusutfordringer.
 • øke antall døgnplasser ved psykiatriske døgnavdelinger i Østfold.
 • vil styrke ettervern med individuelle planer samt gi barn og unge en dedikert kontaktperson gjennom hele behandlingsfasen.
 • fokusere at institusjoner som behandler eller har barn boende har systemer for å hindre at barn kommer i kontakt med rusmidler.
 • styrke hjelpetiltak og medvirkningen fra barna og deres familier/nettverk for å sikre at flest mulig barn får vokse opp i egen familie eller et kjent nettverk.
 • legge til rette for at alle gode hjelpetiltak tas i bruk uavhengig av om de er offentlige, ideelle eller private.
 • legge til rette for at kommunene kan kjøpe behandlingsplasser, og få refundert kostnadene, når Bufetats bistandsplikt brytes.
 • Øke behandlingskapasitet for spiseforstyrrelser i Østfold.

Uttalelse D     Ny Frederik II videregående skole

Østfold Høyres årsmøte ønsker at Østfold fylkeskommune starter arbeidet med å bygge ny Frederik II VGS i Fredrikstad umiddelbart. Østfold fylkeskommune skal så raskt som mulig gjennomføre utredning av lokalisering og bygging av ny Glemmen VGS i Fredrikstad, gjerne samlokalisert med Frederik II. Østfold Høyres årsmøte ønsker at valgt entreprisemodell skal være offentlig privat samarbeid. Dette muliggjør tidligere oppstart og gir en god kontroll på sluttkost og ferdigstillelse.

Mellomfasen fra høsten 2024 til ny løsning er klar, må sørge for best mulig ivaretagelse av elevene med tanke på samling av linjer/klassetrinn, avstander og stabilitet i transport til-fra.

Uttalelse E      Avgangsfeiring i Østfold

Østfold Høyre vil jobbe for at russetiden utsettes til etter de skriftlige eksamenene er gjennomført, i samarbeid med elever og fylkene på Østlandsområdet.

Uttalelse F      Norge må vurdere kjernekraft

Norge har historisk sett aldri hatt behov for å bekymre seg for hverken strømpriser eller tilgang på strøm. Rikelig med kraft fra vassdragene og effektiv energiutveksling med Europa har gjort at strømmen alltid har vært der og kostet 1 kr pr. kwt. inkludert nettleie.

I dag er situasjonen annerledes og det har gått fort. Russisk gass kan ikke lenger bidra til energisikkerhet på kontinentet og det grønne skiftet med batteriteknologi, elektrifisering og ny kraftkrevende industri gjør at vi allerede nå styrer mot et kraftunderskudd. Samfunnsutviklingen i både Østfold og hele Norge stopper opp hvis vi ikke klarer å tilby nok kraft til både husstander og industri. 

Det er knyttet mange krav til den energiutbyggingen som må finne sted. Den være utslippsfri, den skal føre til minimalt med naturødeleggelser og den bør ha høy sosial aksept i lokalsamfunnet. De to første kravene bygger på internasjonale konvensjoner og forpliktelser. Det siste bygger på demokratisk legitimitet.

 • Høyre går inn for å starte arbeidet med å utrede forutsetningene og mulighetene forkjernekraft. Saken oversendes programkomiteen for nytt stortingsvalgprogram fra Østfold Høyre.
 • Mandatet til NND må utvides til å også gjelde dekommisjonering av avfall fra mulig kjernekraftproduksjon i Norge.
 • Saken oversendes programkomiteen for nytt stortingsvalgprogram fra Østfold Høyre.