På lag med Ringerike!

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Ringerike Høyres kommunevalgprogram 2023 – 2027

På lag med befolkningen, frivilligheten og næringslivet

Ringerike kommune skal være et godt sted å bo for alle. Ringerike Høyre vil bygge videre på de gode kvalitetene i kommunen, og arbeide for enda bedre utnyttelse av ressursene til beste for innbyggerne.

Ringerike skal være en attraktiv, proaktiv og utviklingsorientert kommune som sikrer gode tilbud for hele befolkningen. Vi har gode og moderne skoler, attraktive rekreasjonsområder og et blomstrende kulturliv. Frivilligheten står sterkt i kommunen, og spiller en viktig rolle på mange områder. 

Ringerike Høyre mener at samferdselsløsningene, -vei og bane – må moderniseres for å sikre at vi blir en del av det utvidede bo- og arbeidsmarkedet som Østlandet er.

Ringerike Høyre vil føre en aktiv og forutsigbar næringspolitikk for å sikre verdiskapning som grunnlag for velferden. Vi vil arbeide for et mer variert næringsliv.

Kommunen skal tilby likeverdige tjenester uavhengig hvor i kommunen du bor. Den største utfordringen i årene som kommer er utbygging av helsetjenestene, med tilstrekkelig kapasitet og nødvendig omstilling tilpasset skiftende behov.

Ringerike Høyre står for god og forutsigbar styring. Med økte energipriser og økte skatter til Staten som legges inn i statsbudsjettet fra 2023 vil kommuneøkonomien bli klart vanskeligere de kommende årene.

Ringerike Høyre vil prioritere en langsiktig, bærekraftig kommuneøkonomi som forutsetning for trygge og gode kommunale tjenester.

Arkiv