8 grunner til å stemme Rogaland Høyre

1. En skole hvor elevene lærer og trives

Rogaland har et bredt og godt opplæringstilbud, men det er fortsatt alt for mange elever som faller fra. Alle elever skal tilbys opplæring av høy kvalitet, hvor innsatsen settes inn tidlig, og de opplever mestring og læringsglede i skolehverdagen. Videregående opplæring skal forberede elevene til arbeidslivet, og Rogaland skal derfor utvikle og tilby gode og fremtidsrettede utdanninger både innen studiespesialiserende- og yrkesfag.

2. Samferdsel binder Rogaland tettere sammen

Gode veier og kollektivløsninger er viktig for at folk og varer skal komme raskt og trygt frem. Det handler også om å bygge større bo- og arbeidsmarkeder, som gjør at folk kan jobbe og bo i hele fylket. Derfor vil Rogaland Høyre bygge og vedlikeholde flere veier, og styrke kollektivtransporten som alternativ til bilen. Det skapes store verdier i Rogaland som er viktig for hele landet, og vi er derfor avhengig av en større satsing på nasjonal infrastruktur i fylket vårt. Staten må ta sitt ansvar for oppgradering og utbygging av blant annet E39, E134 og Rv13.

3. På lag med jobbskaperne

Gode lokalsamfunn trenger sterke bedrifter. Det gir arbeidsplasser og velstand. Rogaland Høyre vil legge tilrette for at nye jobber skapes. Vi skal lytte til de behovene bedriftene har, og komme med konkrete løsninger på hvordan Rogaland kan bli mer næringsvennlig. Enten det handler om å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, areal eller en mer effektiv saksbehandling.

4. Arbeidskraft tilpasset arbeidslivets behov

Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er en mangelvare både for offentlig sektor og for næringslivet. Samtidig står en stor gruppe ufrivillig utenfor arbeidslivet grunnet manglende kvalifikasjoner. Rogaland Høyre er opptatt av å ha tett samarbeid med kommunene og næringslivet slik våre tilbud gjennom videregående opplæring og fagskolen kan tilby utdanninger arbeidslivet har behov for. Både når det gjelder å skaffe tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft for dagens arbeidsplasser, og for å raskt kunne omstille og utvikle utdanninger for å ivareta fremtidens kompetansebehov.

5. Matfylket Rogaland

Rogaland er landets fremste matfylke med naturlige forutsetninger for landbruk, fiskeri og havbruk. Vi leverer mat av ypperste kvalitet, og Rogaland Høyre ønsker å jobbe videre for å befeste og videreutvikle Rogaland som Norges matfylke. Vi støtter derfor opp om bonden, næringslivet og bransjens initiativer på tiltak som bidrar til økt kvalitet og merkevarebygging, samt god opplæring innen matfagene.

6. Grønn omstilling

Grønn omstilling er viktig for å ta vare på det samfunnet vi lever i, og gir samtidig store muligheter for næringslivet i Rogaland. Rogaland fylkeskommune skal nå sine klimamål gjennom reduksjon i energiforbruk og bruk av andre og mer effektive energikilder. Samtidig skal fylkeskommunen bidra til teknologi- og næringsutvikling, blant annet gjennom industrisamarbeid og anskaffelser.

7. Kunnskapsfylket Rogaland

Rogaland har et stort kompetansebehov i fremtiden der universitetet og høyskolene vil spille en avgjørende rolle. Vi er et av fylkene med lavest antall studieplasser per innbygger, og vi har en lavere andel med høyere utdanning enn de andre fylkene med storbyer. Rogaland Høyre skal støtte opp om og jobbe for å styrke forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljøene i fylket.

8. Et rikt kulturliv

Mangfold i kultur-, idretts- og fritidstilbud skaper gode møteplasser og lokalsamfunn. Rogaland skal være et godt fylke både å drive og oppleve kultur, og Rogaland Høyre ønsker å øke støtten til kulturen, og støtte opprustning av museene. Gode idrettsanlegg er viktig for at barn og unge skal ha tilgang til et bredt idrettstilbud. Høyre ønsker derfor å prioritere tilskudd til regionale idrettsanlegg som kommer mange kommuner og innbyggere til gode.