Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

 • Utdanning

  Rogaland er et fylke i vekst, og behovet for både spesialisert kompetanse og yrkeskompetanse er sterkt økende. Det er avgjørende at flest mulig unge i Rogaland kommer gjennom videregående opplæring for å kunne delta i denne utviklingen og bidra i arbeidslivet.

 • Transport og arealplanlegging

  Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode lokalsamfunn.

 • Næring og kultur

  Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal drive næringsutvikling sammen med de andre næringsutviklingsorganisasjonene, kommunene og næringslivet i Rogaland.

 • Energi og miljø

  Rogaland skal være foretrukket lokaliseringsvalg, kompetansemiljø, forretningsbase og rekrutteringsarena for ledende aktører innen nasjonal og internasjonal energiproduksjon.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Fremtidens Rogaland

Rogaland skal være en god plass å bo, jobbe og leve i. Vi er avhengige av trygge lokalsamfunn,
attraktive arbeidsplasser, nyskapende næringsliv, god fremkommelighet og et mangfoldig
kulturliv. Derfor er det viktig at fylkeskommunen er en leverandør av gode tjenester og en
tilrettelegger for utvikling og mangfold i hele fylket.

Skape flere jobber

Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Høyres mål er å trygge
norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.
Norsk økonomi har vært for avhengig av olje- og gassvirksomheten. I tiden fremover trenger
Norge og Rogaland flere bein å stå på.

Det må lønne seg å jobbe og å skape arbeidsplasser. Tersklene inn i arbeidslivet må bli lavere,
ikke høyere, og arbeidslivet må gi muligheter for alle.

Rogaland skal være et attraktivt sted å investere i for norske og utenlandske jobbskapere.

Rogaland Høyre vil:

● Bruke offentlige innkjøp strategisk for å skape markeder for nystartede bedrifter.
● Innføre nye former for samarbeid med privat næringsliv og frivillig sektor, med særlig
vekt på deleordninger og sosialt entreprenørskap.
● Være positive til etablering av nye datasentre.
● Sette i gang tiltak sammen med kommunene for å kvalifisere flyktninger og innvandrere
til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov, og få flere i arbeid.

En innbyggerorientert fylkeskommune

Fylkeskommunen skal være effektiv, åpen og serviceinnstilt.

Teknologiutviklingen innebærer utfordringer, men også store muligheter. Fylkeskommunen skal
tilpasse seg den enkeltes behov og gi innbyggere og næringsliv tjenester med høyt servicenivå.
Innbyggere og næringsliv skal oppleve fylkeskommunen som tilgjengelig og effektiv og de skal
kunne ta gode og informerte valg for seg og sine nærmeste. Fylkeskommunen skal bruke
mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon. Om flere
innbyggerhenvendelser løses digitalt vil kommunikasjon med innbyggere og næringsliv bli
enklere, raskere og mindre ressurskrevende. Det er utelukkende positivt for alle parter.
Fylkeskommunen må være en drivkraft i å bruke de mulighetene digitaliseringen gir.

Rogaland Høyre vil:

● Gjøre det enklere for innbyggerne og næringsliv å kontakte fylkeskommunen gjennom å
etablere et prinsipp om «én dør inn» til fylkeskommunen.
● At saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse skal utformes som
selvbetjeningsløsninger og automatiseres. Svar skal i størst mulig grad gis umiddelbart.

● Basere offentlig innhenting av informasjon på «bare én gang»-prinsippet.
● Utvikle nye nettsider som er tilpasset brukerne og deres behov.
● Ha tettere samarbeid med tjenestemottakere om å digitalisere tjenestene til
fylkeskommunen. Blant annet i utforming av informasjon, søknadsprosesser, kriterier
med mer.
● Måle brukertilfredshet og involvere brukerne i utarbeidelse av fylkeskommunen sine
tjenestetilbud.
● Samarbeide om offentlige innkjøp med kommuner og andre fylkeskommuner, der det er
hensiktsmessig.
● Ha som hovedregel at kommunikasjon mellom innbyggere og fylkeskommunen skal skje
digitalt.
● Sørge for universell utforming av nettsider og elektroniske tjenester.
● Gjøre flere offentlige data mer tilgjengelig.
● Gi nye innbyggere i fylket informasjon om fylkets tilbud og tjenester.
● Vurdere nye digitale løsninger som kan styrke innbyggernes medvirkningsmulighet.
● Legge til rette for at møter i fylkeskommunen kan avholdes digitalt, for eksempel ved
bruk av video.
● At fylkeskommunen skal føre et klart og lettfattelig språk i sin kommunikasjon med
innbyggere og næringsliv.

Et godt miljø i Rogaland

Klimaendringene representerer en grunnleggende utfordring for vårt samfunn og vår økonomi.
Klimakampen er både et lokalt, nasjonalt og globalt anliggende, og det innebærer en moralsk
forpliktelse. Rogaland skal ta sin del av ansvaret for å nå målene i Paris-avtalen.

Stadig flere ønsker å bo og leve i byene. For at vi skal klare å redusere klimagassutslippene og
ha ren og frisk luft i byene er det viktig med en miljøpolitikk som sikrer en bærekraftig utvikling.
En miljøvennlig by- og tettstedsutvikling krever godt samarbeid mellom det offentlige, næringsliv
og grunneiere. Fylkeskommunen er en stor innkjøper og skal stille strenge miljøkrav i sine
anbud.

Fylkeskommunen spiller en viktig rolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene. Det grønne
skiftet utføres lokalt.

Rogaland Høyre vil:

● Ha en klimastrategi basert på mål om å kutte klimagassutslipp med 50 % innen 2030 i
tråd med Paris-avtalen.
● Prioritere tiltak med størst mulig reduksjon i klimagassutslipp per brukte krone.
● Stille krav til redusert matsvinn i fylkeskommunen, i tråd med målet om å redusere
matsvinn med 50 prosent innen 2030.
● Legge til rette for sykkelparkering ved alle fylkeskommunale bygg.
● Sikre at nye fylkeskommunale bygg er klimanøytrale og at eksisterende bygningsmasse
oppgraderes med nær nullenergistandard.
● Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av tjenestebiler.

● Stille strenge miljøkrav til fylkeskommunens egen virksomhet og til leverandører.
● Ikke anbefale flere konsesjoner for vindkraft på land i denne fylkestingsperioden.
● Være positive til videreutvikling av vindkraft til havs.
● Være positiv til tiltak som gjør det lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg,
for å sikre økt kraftproduksjon.
● Være positive til å bygge ut småkraft (mikro- og minikraftverk) i henhold til overordnede
planer, hvor disse bør avgjøres lokalt.
● Jobbe for en renere kystlinje, der flere strender kvalifiserer til «Blått Flagg».
● Sette internasjonal bærekraft på agendaen, for eksempel gjennom
sertifiseringsordningene Grønt-flagg og Miljøfyrtårn.
● Arbeide for at linjenettet i fylket bygges ut.

Trygg styring

Fylkeskommunen står overfor kostnadskrevende investeringer, og må prioritere de viktigste
oppgavene først. Det må legges til rette for investeringer som bidrar til vekst i fylket. Den
fylkeskommunale gjelden må derfor holdes under kontroll, så ikke inntekter som skulle ha gått til
viktige oppgaver går til å betale renter og avdrag.

Rogaland Høyre vil:● Drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og
gjeld.
● Stimulere til effektiv drift slik at ressursene kan brukes til å styrke kvaliteten på
tjenestene.
● Gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med fylkeskommunens ansatte for å
stoppe «tidstyver».
● Utnytte mulighetene som ligger i nye teknologiske løsninger til å effektivisere
administrative oppgaver og rapportering.
● Sikre at styrene i fylkeskommunale selskaper samlet sett skal ha riktig kompetanse og
nødvendig erfaring. Dette innebærer at en i større grad bør ta i bruk valgkomiteer for å
oppnevne styrene.
● Stille større krav til underleverandører for å forhindre svart arbeid.
● Opprettholde Rogaland som eget fylke, men være positive til grensejusteringer som
bygger opp under Rogaland som en robust region.

En skole med muligheter for alle

Bedre gjennomføring

Rogaland Høyre vil jobbe målrettet for mindre frafall og ha som mål at innen 2030 skal minst ni
av ti elever som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå enten de går på ̊
studiespesialiserende eller yrkesfag. Høyre har høye ambisjoner for den enkelte elev og vil
prioritere tilpasset opplæring, dyktige lærere og et trygt og godt læringsmiljø.

Rogaland Høyre vil:

● Jobbe for tettere samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole, for å sikre
bedre rådgivning og mindre frafall.
● Være positive til å ta ekstra ansvar for en forsterket grunnopplæring til ungdom som
mangler dette, slik at flere får reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring.
● Tilby frivillig sommerskole før skolestart for ungdomsskoleelever og elever på vgs.
● Gi flere elever som ønsker det mulighet til å fullføre med raskere progresjon og/eller ta
fag på høyere nivå.
● Sikre tett oppfølging av elever som uteblir, for eksempel ved at skolen tar kontakt med
eleven eller elevens foresatte i en tidlig fase.
● Arbeide for å styrke norskopplæringen for minoritetsspråklige elever.
● Innføre forsøk med rask ny eksamen for elever som har strøket til eksamen i
videregående opplæring, slik at elever har mulighet til å søke videre utdanning.
● Holde fast på fraværsgrensen, men vurdere justeringer.
● Legge til rette for konkurranse om utvikling av digitale læremidler i skolen, for å få bedre
kvalitet og flere tilbydere.
● Sørge for raskt og stabilt internett og god digital infrastruktur på skolene.
● Utvide Nettskolen Rogaland slik at flere elever kan ta flere fag uavhengig av hvilken
skole de går på.
● Legge til rette for flere prøveprosjekt med alternativ organisering av skoledagen, som for
eksempel Hetlandsmodellen med flere fleksible klasser.
● Legge til rette for å få flere digitaliserte læremidler i den videregående skolen.
● Igangsette en tiltaksplan for nullvisjon mot ensomhet i skolen.
● Iverksette nødvendige tiltak for at minst ni av ti elever som begynner i videregående
opplæring skal fullføre og bestå.

Laget rundt eleven

Høyre vil jobbe for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing.
En styrket skolehelsetjeneste og bedre samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å gi
elever bedre oppfølging tidlig.

Rogaland Høyre vil:

● Styrke laget rundt eleven med flere fagpersoner og tettere samarbeid mellom ulike
aktører i skolen og helsesykepleier

● Sikre en oppdatert, likeverdig og tilgjengelig rådgivningstjeneste.

● Jobbe for mer inkludering og forebygging av mobbing i skolen gjennom antimobbeprogram
som inkluderer digital mobbing.
● Sikre positive skolemiljøer for alle elever og lærere.
● Bygge ut skolehelsetjenesten i samarbeid med kommunene.
● Jobbe for at elever i videregående opplæring fritas fra egenandel hos helsetjenesten.
● Evaluere kvaliteten og gjennomføre elevundersøkelser på ̊
skolene og i lærebedriftene.
● Sikre godt fysisk arbeidsmiljø for lærere og elever.
● Etablere prøveprosjekt i samarbeid med kommunene om helsestasjon for gutter.
● Innføre prøveprosjekt med mentor for elever med utradisjonelle utdanningsløp.
● Utarbeide en regionalplan for et inkluderende samfunn – med fokus på integrering,
seksualitet og funksjonshemming.
● Jobbe for mer PPT-ressurser ut i skolene.
● Sikre kompetanseheving blant lærere innen psykisk helse.

Ungdom og rus

Høyre skal jobbe for en helhetlig ruspolitikk med økt fokus på forebygging. Gjennom
kunnskapsstyrt forebygging er det et mål at så få ungdommer som mulig skal bruke rusmidler.

Rogaland Høyre vil:

At skolene har gode rutiner for håndtering av rusproblematikk.
At lærere og andre ansatte i skolene skal få opplæring og kompetanse i å se signaler på
rusbruk blant elever.
At elever med rusproblematikk skal få individuelt tilpasset oppfølging.
At eventuell oppfølging skal være kostnadsfri for eleven.
At det blir like rutiner og muligheter for hjelp og oppfølging i samarbeid med
kommunene.

Skoleledelse og faglig rekruttering

En bedre skole forutsetter en sterkere satsing på læreren som vi vet er den viktigste
enkeltfaktoren for elevenes læring. Høyre heier på læreren og vil gi dem mulighet til utvikling
med flere karrieremuligheter i skolen og faglig påfyll gjennom etter- og videreutdanning. Alle
elever skal møte faglig oppdaterte og dyktige pedagoger.

Rogaland Høyre vil:

● Støtte rektor som skoleleder, gjennom blant annet tilbud om videreutdanning og
lederutvikling.
● Ha tettere oppfølging av nyansatte lærere.
● Gi alle lærere muligheten til å ta etter- og videreutdanning, og legge til rette for flere
attraktive karriereveier i klasserommet.
● Sikre lærernes pedagogiske ansvar og metodefrihet.

● At lærerne skal være høyt kvalifiserte, faglig dyktige og i stand til å utfordre elevene ved
å benytte undervisningsmetoder som har effekt på elevenes læring.
● Gjennomgå rapporteringskravene i skolen, med mål om å redusere byråkratiet.

Bedre samarbeid skole og samfunn

Skolen skal forberede elevene på ̊arbeidslivet og aktiv deltakelse i samfunnet. For Høyre er det
derfor avgjørende at skolen har tette og gode forbindelser til det arbeidslivet som møter elevene
ved avsluttet skolegang.

Rogaland Høyre vil:

● Tilrettelegge for at folk fra arbeidslivet kan ha undervisningstimer innen fagområder de
har kompetanse i, blant annet gjennom lektor2-ordningen.
● Stimulere til at flere lærere hospiterer i bedrift.
● Legge til rette for at flere kan delta i ungdomsbedrifter, at de som ønsker det kan ha
ungdomsbedriften over to år og styrke kontakten med innovasjonsmiljøene i regionen.
● Tilrettelegge for at elever og lærere får mer endrings- og entreprenørskapskompetanse.
● Gjøre det enklere å samarbeide for skoler, utdanningsinstitusjoner og lokalt næringsliv.

Mangfold i skolen

Fylkeskommunen skal ta et aktivt ansvar for at Rogaland har et skoletilbud tilpasset
næringslivets behov og elevenes interesser.

Rogaland Høyre vil:

● Fortsatt gi elevene rett til fritt skolevalg!
● Legge til rette for anonym retting av prøver.
● Sikre et tilstrekkelig antall skoler med sterke fagmiljø for minoritetsspråklige elever.
● Legge til rette for en landslinje/topplinje for sykkel på Sola videregående skole.
● Jobbe for topplinje i sjakk på Sandnes videregående skole.
● Jobbe for at flere elever kan få reise på studie- og språkturer.
● Sikre mangfold av språkfag for elevene.
● Jobbe for flere dysleksivennlige skoler.
● Være positive til friskoler som supplement der det ikke går utover det offentlige
skoletilbudet.
● Legge til rette for at idrettstalenter kan kombinere idrett og utdanning.
● Legge til rette for at skolene kan tilby koding som programfag.
● Innføre èn karakter i norsk skriftlig.
● Tilby valgfaget entreprenørskap på flere videregående skoler.
● Videreutvikle skolebibliotekene som møteplasser gjennom for eksempel Makerspaceprosjekter
● Etablere gode rutiner for oppfølging av lærlinger som slutter og særlig oppfølging av lærebedriftene som ofte mister lærlinger

Mesterbrev er like bra som mastergrad

Høyre vil heve yrkesfagenes status og trappe opp innsatsen for flere læreplasser. Norge trenger
god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver og sikre
verdiskapingen i fremtiden, må flere velge og fullføre en utdanning innen yrkesfag. Veien til
gode fagarbeidere går gjennom gode yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene på
arbeidslivet. Derfor må opplæringen henge bedre sammen med det yrket elevene utdanner seg
til.

Rogaland Høyre vil:

● Gjøre opplæringen mer spesialisert, praktisk og relevant.
● Ha tett samarbeid med næringslivet for å vise elevene yrkesmulighetene.
● Oppfordre offentlig sektor til å ta inn flere lærlinger.
● Stille krav til underleverandører av det offentlige om at de må ha lærlinger, dersom
lærlingeprogram finnes innen bransjen.
● Fortsatt tilrettelegge for at yrkesfagelever kan gå rett ut i lære etter fullført
ungdomsskole.
● Kartlegge utstyrssituasjonen på de videregående skolene i Rogaland og jobbe for å
oppdatere utstyrsparkene.
● Opprette topplinje i yrkesfag, for eksempel med ekstra fagfordypning, deltakelse i
nasjonale satsinger/program, og utvekslingsordninger.
● Tilby yrkesfagelever muligheten til å kombinere utdanningen med toppidrett.
● Legge til rette for at elevene kan delta i nasjonale og internasjonale yrkesmesterskap.
● Jobbe nasjonalt for å øke lærlingtilskuddet og utstyrsstipend på de dyrere yrkesfaglige
studieretningene.
● Jobbe for bedre kvalitet og flere studieplasser på fagskolene.
● Sikre lærlingene representasjon i Ungdommens fylkesting.
● Gi elever som av ulike grunner sliter med å finne seg til rette i ordinært skoletilbud
anledning til å velge et undervisningstilbud der det meste av opplæringen blir gitt som
praksis i arbeidslivet.
● øke antall elevplasser i små klasser, med tilpasset opplæring og tett voksenoppfølging.
Dette for å kunne gi en trygg skolehverdag til elever med store psykiske utfordringer.
● Sikre at flere får læreplass i Rogaland.
● Søke om å bli pilotfylke i prøveprosjekt om mer praksis i yrkesfagutdanning.
● Innføre en database over alle læreplasser i alle fag i Rogaland.
● Etablere gode rutiner for oppfølging av lærlinger som slutter og særlig oppfølging av
lærebedriftene som ofte mister lærlinger.

Regional kompetanse og høyere utdanning

Rogaland har flere næringer og institusjoner som har spisskompetanse av globalt format.
Samtidig er vi avhengige av at flere innbyggere øker sin kompetanse, også innen høyere
utdanning, for å møte et arbeidsmarked i endring. Som fylkets sterkeste regionale
utviklingsaktør kan fylkeskommunen derfor spille en rolle for å sikre at våre institusjoner,
nasjonale sentre og forskningsmiljøer utvikles videre.

Rogaland Høyre vil:

● Styrke universitets og høyskolemiljøene i fylket gjennom samarbeid og felles prosjekter.
● Jobbe for en tettere og mer urban campusutvikling.
● Støtte opp om utbygging av et større Studentenes hus på Campus Ullandhaug i
samarbeid med andre relevante aktører.
● Bidra til at de nasjonale sentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret utvikles videre.
● Bidra til at den nyopprettede Statens undersøkelseskommisjon for helse- og
omsorgstjenester (UKOM) styrker regionens fagmiljøer og forskningskompetanse.
● Jobbe sammen med andre regionale aktører for å bygge ut og forsterke
medisinutdanningen i Stavanger.
● Understreke behovet for at Norce bygges opp med en omfattende og sterk portefølje
ved sine lokasjoner i Rogaland, slik at forskningsmiljøet i fylket styrkes.
● Støtte studieforbundenes arbeid for kompetanseheving.
● Styrke universitetsfondet gjennom å samordne relevante fond.

Transport og arealplanlegging

Fylkeskommunens viktigste ansvar innen regional- og arealpolitikken er å se all planlegging i
fylket i sammenheng, på tvers av kommunegrenser. Teknologi og digitalisering gjør at vi kan
bosette oss og ha vårt arbeid i hele fylket. Ryfast og Rogfast vil gi Rogaland nye muligheter som
en attraktiv og mangfoldig region, med nye bo- og arbeidsregioner som følge av at Rogaland
bindes tettere sammen.

Framtidsrettet arealbruk

Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs
kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode
lokalsamfunn. Fylkeskommunen må ha god og relevant kompetanse på arealplanlegging, og
kunne bistå med gode planprosesser med kommunene. Boliger, arbeidsplasser og
servicefunksjoner må integreres tettere for å redusere transportbehovet. Fortetting og
transformasjon må skape områder som gir økt livskvalitet og gode fellesområder, og dette er
den beste garanti for å opprettholde jordvernet.

Rogaland Høyre vil:

● Tilrettelegge for at folk kan bosette seg og ha arbeid i hele fylket.
● At fortetting og urbanisering skal være hovedstrategien i byområdene og langs de store
kollektivaksene.
● Opprettholde de langsiktige grensene for landbruk på Jæren og Haugalandet.
● Ivareta naturområder og friluftsområder for fremtidige generasjoner.
● Tilrettelegge for bærekraftig bruk av sjøområdene for havbruk, fiske og fritidsaktiviteter
på sjø, uten at naturmangfoldet utfordres.
● Stimulere til tunbebyggelse i distriktene der det allerede eksisterer boliger.
● At fylkeskommunen skal være en brobygger mellom aktører og koordinator mellom
instanser til beste for hele fylket.
● At fylkeskommunen, så langt det er mulig, skal være velvillig til kommuneplanene og
lokale initiativ.

Infrastruktur for fremtiden

Den sterke veksten i Rogaland skaper utfordringer og behov for næringsliv og befolkning med
hensyn til transport og samferdsel i alle deler av fylket. For å sikre gode bomiljøer og lokalt
næringsliv, er utviklingen av de regionale transportsystemene og samferdselsløsningene viktig.
Rogfast og Ryfast har stor betydning for utviklingen av fylket. Ferdigstillelsen av disse
prosjektene gir oss på mange måter et nytt fylke. Rogaland Høyre er opptatt av å utnytte
mulighetsbildet dette gir. Areal- og transportplan Dalane må fullføres og igangsettes.

Rogaland Høyre er opptatt av at de mest rasutsatte veiene blir gjort trygge for innbyggere,
turister og næringsliv. For Rogaland Høyre handler rassikring om menneskeliv,
fremkommelighet og at en legger opp til å ta hele fylket i bruk.

Rogaland Høyre vil arbeide for følgende prioriteringer i Nasjonal Transportplan:

● Større statlige bidrag til å finansiere veiprosjekter.
● Større statlig finansiering til bygging og drift av kollektivtrafikk i de store byene.
● Videreføre nullvisjon for dødsulykker i trafikken.
● Vektlegging av trafikksikkerhet, spesielt gjennom holdningsskapende arbeid.
● Prioritere gang- og sykkelstier i de mest trafikkerte og trafikkfarlige områdene.
● Sikre full fremdrift av Rogfast.
● Gjennomføring av de vedtatte samferdselsprosjektene Bymiljøpakke Nord-Jæren,
Utbyggingspakke Jæren og Haugalandspakken.
● Bygging av Transportkorridor Vest, firefeltsvei mellom E39, Sømmevågen/Stavanger
lufthavn Sola, Risavika, Sundekrossen og E39.
● Utbygging av E39 med fire felt fra Kristiansand til Bergen så fort som mulig. Herunder
ålgård-Søgne og Bokn-nordover.
● Raskest mulig gjennomføring og oppgradering av E134 som øst-vest forbindelse.
● Videreutvikle RV13 som en trygg indre stamvei.
● Arbeide for mer veilys på E39, E134 og RV13.
● Være pådriver for at europaveiene og RV13 som betjener Rogaland sikres videre status
som stamveier. Disse må dimensjoneres for forventet trafikkøkning og trafikksikkerhet.
● Fremskynding av statlige midler til rassikring av Lovraeidet og Rødsliane på RV13. Ved
fremskynding vil fylkeskommunen forskuttere midler.
● øke den nasjonale rassikringspotten til minimum 2 milliarder, i tråd med prioriteringene
til nasjonal rassikringsgruppe.
● At dobbeltsporet Sandnes-Egersund må finansieres. Det må bevilges planmidler for hele
strekningen til Egersund, og arbeidet med forlengelse av dobbeltsporet må komme i
gang så fort som mulig.
● Eigerøy bro i Egersund må erstattes og komme på plass så fort som mulig.
● Etablering av flere ladestasjoner for elbiler.
● Arbeide for realisering av tunnel Espedal-Frafjord.

Kollektiv- og mobilitetssatsning

Utviklingen av større byområder og mer robuste regionsentre gir grunnlag for vekst og utvikling
av kollektivtransporten i Rogaland. Rogaland Høyres mål er at Nord-Jæren skal være
Vestlandets mest pulserende storbyregion og ledende i Norge innen kollektiv- og
mobilitetsløsninger. For å oppnå dette er det viktig å videreutvikle de mulighetene som teknologi
og digitalisering gir for å tilpasse gode, forbrukervennlige, sømløse, fleksible og smarte
løsninger som for eksempel “Hjem-Jobb-Hjem” og «Hent meg».

Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming og se fylkets kollektivsatsing som en mobilitetssak hvor
ladepunkter for biler, ladepunkt for sykler, delingstjenester, moderne, fremtidsrettede,
kostnadseffektive løsninger sees i sammenheng med kollektivtilbudet. Rogaland har et stort
uforløst potensial når det gjelder bruk av kollektivtrafikken. Kollektivandelen må opp!

Rogaland Høyre vil:

●Fortsette kollektiv- og mobilitetssatsingen og forbedre tilbudet.

● Bedre og prioritere framkommeligheten gjennom de tiltakene som er vedtatt og ligger i
Bymiljøpakke Nord-Jæren.
● Videreutvikle intensjonene i regionalplan for Haugalandet gjennom styrking av
infrastruktur som legger til rette for kollektivtrafikk og fortetting langs kollektivaksene.
● Videreutvikle mobilitetsknutepunkter og Kolumbus som mobilitetsaktør
● At ruteplanlegging og utforming av tilbudet skjer i tråd med brukernes behov.
● Iverksette tiltak for å øke brukervennligheten med bruk av ny teknologi.
● Sikre tilgjengelighet for alle brukergrupper i kollektivtrafikken.
● At kollektivkort og billetter skal kunne brukes på tvers av buss, båt og tog.
● Forbedre kollektivtilbudet på tvers av fylkene.
● Være positive til ordninger med overgangsbillett mellom Kolumbus, Kystbussen og
andre ekspressbussruter i Rogaland, etter samme modell som for tog.
● Tilrettelegge for at kollektivtilbudet skal være lett å forstå og benytte av utenlandske
turister.
● Beholde samme pris for ungdomskort ut fylkestingsperioden.
● Opprettholde studentrabatt på kollektivtransport.
● Knytte studentrabatt på kollektivtransport til studentbevis og ikke alder.
● Stille krav til fossilfri kollektivtransport i neste anbudsrunde.
● Utarbeide en regional sykkelstrategi for Rogaland. Gjennom regionreformen vil fylket
overta et større ansvar for dette området og da vil vi utarbeide flere helhetlige konsepter
og planer for å utvikle sykkelnettet i fylket, for eksempel ved å prioritere flere helhetlige
og sammenhengende strekninger med utbygget sykkelvei.
● Tilrettelegge for at man kan ta med sykkel på bussruter der sykling ikke er mulig, for
eksempel gjennom tunneler.
● Sikre at de som har hurtigbåter og ferjer som eneste reisevei sikres et godt rutetilbud.
● Vurdere nye ferje- og hurtigbåter med lav- eller nullutslippsfartøyer i anbud.

Rogaland er knutepunktet mot Europa og resten av verden

Rogalands strategiske posisjoner innen luftfart og skipsfart er helt sentral for vekst og utvikling
av vår region og tilgrensende områder. Med etablering av fergefri kyststamvei vil dette
ytterligere styrkes, samt legge til rette for videre vekst og utvikling både lokalt og nasjonalt.

Gjennom Parisavtalen er vi forpliktet til reduksjon av klimagasser. Havnesatsingen i fylket er et
nødvendig virkemiddel for å nå dette målet. Gjennom et sterkere fokus på nye miljøvennlige
transportløsninger vil mer transport av gods på sjø være en viktig del av et det grønne skiftet.

Rogaland Høyre vil:

● Arbeide for at Stavanger lufthavn Sola blir et viktigere knutepunkt for luftfarten på Sør-
Vestlandet.
● Arbeide for at Haugesund Lufthavn Karmøys posisjon som Rogalands lavprisflyplass
styrkes.
● Prioritere flyruteutvikling.

● Styrke samarbeidet mellom fylkets havner gjennom økt digitalisering, automatisering og
mindre energikrevende løsninger.
● Utvikle trafikkhavnen på Husøy med forbindelser til E134 og E39.
● Opprettholde stamveinettet til havnene i Egersund, Husøy og Risavika.
● Arbeide for mer miljøvennlige løsninger innen cruise- og godstrafikken til sjøs.

Tunnelsikkerhet i Rogaland

Norge er med sine mer enn 1100 vegtunneler og 800 jernbanetunneler det landet i Europa som
har flest tunneler. I dag finnes det ikke en systematisk opplæring av brannmannskaper og
brannledelse i tunnelbranner. Rogaland har mange tunneler både over og under vann. Det er et
stort behov for mer kunnskap om tunnelsikkerhet og øvingsfasiliteter for brannmannskaper. Et
godt kompetansemiljø og gode fasiliteter vil både øke tryggheten og bidra til næringsutvikling på
dette fagområdet.

Rogaland Høyre vil:

● Bidra til at Rogaland utvikler et verdensledende kompetansemiljø innen brannsikkerhet
for å øke tryggheten i våre tunneler.
● Jobbe for at Rogaland får en øvingstunnel for trening for brannmannskap og til testing av
utstyr.

Næringsliv og (kul)turisme

Næringsutvikling

Rogaland er et fylke med stor skaperevne og skaperkraft. Det finnes viktige ressurser i hele
fylket vårt, enten det er olje og gass fra havet, mat i grønn og blå næring, og energi i fossefall.
Den viktigste verdien er likevel den kompetansen og drivkraften som ligger i menneskene i
fylket.

Fylkeskommunen skal være en regional utviklingsaktør og har en viktig koordineringsrolle når
det gjelder det offentlige virkemiddelapparatet.

Rogaland Høyre vil:

● Bidra til næringsutvikling hos sterke fagmiljøer på høyskoler og universitet.
● Bidra som tilrettelegger for teknologioverføring mellom bransjer og bedrifter.
● Legge til rette for omstilling og innovasjon ved bedre samordning av det offentlige
virkemiddelapparatet.
● Prioritere midler til oppstart og utvikling fremfor drift.
● Evaluere støtteordninger løpende for å sikre god bruk.
● Støtte tiltak for bedre utprøvingsarena for næringslivet.
● Prioritere tiltak som tiltrekker seg oppstartskapital til regionen og bidra til at nye
selskaper oppskaleres og skaper flere arbeidsplasser.
● Prioritere næringsutvikling med betydelig vekstpotensial.
● Tilrettelegge for oppbygging av næringsklynger i Rogaland i tett samarbeid med
kommunene.
● Sikre mobildekning og fiber i hele Rogaland.
● Jobbe sammen med kommunene gjennom deres næringsutviklingsorganisasjoner for å
sikre at Rogaland opplever vekst og god omstilling.

Industripolitikk og olje- og gassnæringen

Rogaland er et av Norges største industrifylker. Rogaland Høyre vil bidra til at det jobbes frem
ny offensiv industripolitikk som også kan bidra til etablering av ny industri her i fylket. Vi vil legge
til rette for nye lokale industrieventyr gjennom et samarbeid med industrien lokalt og nasjonale
satsinger som regjeringen har lagt frem i sin nasjonale industrisatsing.

Rogaland Høyre vil:

Utrede hvilke virkemidler en trenger for å få økte investeringer i ny avansert industri i
Rogaland.
Sikre at industribedriftene i fylket kan delta på de internasjonale industrimessene som
Hannover-messen og industri futurum i Oslo for å styrke internasjonaliseringen og
eksportmulighetene.
Sikre at det etableres et «katapult-senter» (industrisentre der en får testet og prøvd ny
teknologi for industrien) i Rogaland som en del av den nasjonale industristrategien.
Samarbeide regionalt for å få delta i regjeringens ordning for banebrytende industrielleteknologier som vil få økte bevilgninger i årene fremover.
At Rogaland skal ha bedrifter som blir inkludert i regjeringens klyngeprogram for industri.
Sikre utvikling og vekst i denne industrien, for å ivareta den enorme betydningen den har
for arbeidsplasser og verdiskapning, gjennom å sørge for at Rogaland fortsatt er Norges
beste vertskapsfylke for olje- og gassindustrien.
Samarbeide med regionale aktører for å fremme den digitale leverandørindustrien som
vil bli en stadig viktigere del av olje- og gassindustrien.

Matfylket Rogaland

Rogaland er landets fremste matfylke med naturlige forutsetninger for landbruk og havbruk. Det
er viktig å opprettholde og videreutvikle produksjon innen landbruk og havbruk i hele fylket.

Rogaland Høyre vil:

● Støtte tiltak som styrker matfylket Rogaland.
● Bidra til at husdyrproduksjonen kan videreutvikles i fylket.
● Bidra til at produksjon av frukt, bær og grønnsaker kan utvikles i fylket.
● Styrke næringsmiddelindustrien og videreutvikle potensialet som ligger i lokalmat.
● Bidra til en havbruksnæring som har lavest miljøutslipp lokalt og internasjonalt.
● At utviklingsmidler til hav- og landbruksnæringen rettes mot forskning og innovasjon som
skaper nye produkter og mer miljøvennlige løsninger.
● Støtte opp om landbruket sin betydning for reiseliv og opplevelser.

Reiseliv

Rogaland er et av landets fremste turistmål og byr på storslått natur, sjarmerende byområder,
kulinariske perler og kulturinstitusjoner i toppklasse. Regionen har opplevd en sterk vekst i
reiselivet de siste årene. Videreutviklingen av reiselivet må skje i tett samarbeid med
reiselivsorganisasjonene, næringslivet og kommunene.
Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal støtte reiselivsutvikling og tilrettelegge for en mer
nyskapende og bærekraftig reiselivsnæring. Det er blant annet stort potensiale for flere
opplevelser og aktiviteter i tilknytning til eksisterende turistmål.

Rogaland Høyre vil:

● Bidra til utvikling av opplevelsesnæring, gjennom natur, kultur og mat.
● Tilrettelegge for idrettsturisme, ved å støtte nasjonale og internasjonale arrangementer.
● Videreutvikle Lysefjorden som turistdestinasjon via turstier og båt, for å knytte sammen
Preikestolen, Flørli, Kjerag og Månafossen/Mån.
● Prioritere flyruteutvikling.
● Forbedre fasiliteter langs prioriterte turiststrekninger, i samarbeid med berørte
kommuner.
● Lage en strategisk plan for lønnsom og kvalitetspreget turistnæring. Planen skal hatydelig prioriterte turistmål.
● Støtte utvikling av nye lønnsomme turistprodukter via Innovasjon Norge.
● Akseptere begrensede naturinngrep for å sikre spektakulære turistattraksjoner.
● Prioritere arbeidet med en sammenhengende tursti fra åna Sira til Tungenes og videre
en sammenhengende tursti fra Skudeneshavn til Haugesund.
● Være positive til privat ferjedrift Mortavika-Skudeneshavn for å kunne forlenge turistruten
Nordsjøvegen til Ryfylkeøyene og Haugalandet.
● Bistå kommunene med finansiering av sammenhengende turstier i prioriterte områder.
● Jobbe for at Rogaland kan utvikle seg til å bli en sykkeldestinasjon både på landevei og
stisykling.
● Presentere regionens tilbud for turister på ett sted sammen med
destinasjonsselskapene.
● Bidra til etablering av et felles billettsystem som kan styrke Rogaland som reisemål.

En region rik på opplevelser

Kulturlivet er viktig identitetsskaper, som bidrar til å utvikle samfunnet vi lever i. Rogaland har en
lang og viktig kulturhistorie å ivareta. For å skape gode kulturarenaer er det avgjørende at
fylkeskommunen prioriterer prosjekter hvor kommunene bidrar betydelig.

Rogaland Høyre vil:

● Støtte utvikling og opprustning av regionmuseene
● Videreutvikle Norsk oljemuseum.
● Sørge for likebehandling av investeringsstøtte til museene.
● Støtte videreutviklingen av Rogalands tusenårssted Avaldsnes.
● Videreutvikle filmmiljøet i Rogaland og filmfestivalen i Haugesund.
● Støtte arrangementer for å styrke studentkulturen ved universitetet og høgskoler.
● Prioritere tilskudd til barne- og ungdomsteateret ved Rogaland teater og Haugesund
teater.
● Støtte etableringen av et moderne teaterbygg i Stavanger.
● Videreutvikle folkebibliotekene i hele fylket.
● Jobbe for at arkeologisk museum får bedre fasiliteter.
● Styrke samarbeidet med kommunene for å formidle eldre og nyere historie.
● Styrke dialog og samarbeid med private eiere for å sikre kulturarven.
● Samarbeide med videregående skoler ved rehabilitering av kulturhistoriske bygninger,
slik at kunnskapen om tradisjonelle byggeteknikker bevares.

Idrett, frivillige organisasjoner og folkehelse

Fylkeskommunen er en støttespiller for frivillige organisasjoner. Friluftsrådene og
friluftsorganisasjonene sikrer drift, tilrettelegging og vedlikehold av friområdene

Idrettsorganisasjonene i fylket har 187.000 medlemmer, som representerer breddeidretten. De utgjør et viktig bidrag for folkehelsen. Idretten driver i tillegg målrettet inkluderingsarbeid.

Rogaland Høyre vil støtte dette arbeidet, og bidra til at flere av samfunnsutfordringer løses i
samarbeid med frivillig sektor.

Rogaland Høyre vil:

● øke den fylkeskommunale støtten til idretten.
● Støtte regionale svømmeanlegg, med internasjonale mål.
● Sikre godt tilrettelagte områder for idrett og friluftsliv i arealplanlegging.
● Støtte friluftsrådene og frivillige organisasjoner arbeid med drift, tilrettelegging og
vedlikehold av friluftsområder.
● Jobbe for utbygging av flere idrettsanlegg, og spesielt støtte regionale anlegg.
● Sikre at frivillige organisasjoner kan benytte ledig romkapasitet ved fylkets videregående
skoler og idrettsanlegg.
● Etablere en portal for utlån av fylkeskommunens lokaler for frivillige organisasjoner.
● Bidra til videreutvikling av Frilager, som låner ut friluftsutstyr til foreninger, lag, skoler,
private og bedrifter.
● Legge til rette for at flyktninger og innvandrere i samarbeid med frivillige organisasjoner
kan finne aktiviteter som passer deres interesser.
● øke samarbeidet med idrettskretsen, turistforeningen og andre, for å inkludere
flyktninger, innvandrere og andre aktuelle grupper.
● Målrette satsing for fysisk aktivitet for eldre, i samarbeid med frivillige organisasjoner.
● øke støtten til frivillige organisasjoner og skape forutsigbare ordninger der en forenkler
søknadsprosesser gjennom for eksempel flerårige tildelinger.
● Gi samlet informasjon om tilgjengelighet på fylkeskommunens informasjonsportal
(tilgjengelighet.no)
● Stille krav til aktiv holdning mot diskriminering fra fylkeskommunale samarbeidspartnere,
og vurdere å trekke/kreve tilbake økonomisk støtte til samarbeidspartnere som ikke
følger dette opp.

Tannhelse

God tannhelse er viktig for folkehelsen. Høyre ønsker å vri ressursbruken innen tannhelse fra
generelle undersøkelser til forebyggende arbeid blant barn og unge, samt sikre god tannpleie til
syke, pleietrengende og rusmisbrukere. Høyre vil sikre spesialistkompetansen i fylket ved å
arbeide for å bygge opp miljø for utdanning og forskning i Tannhelse Rogaland.

Rogaland Høyre vil:

● Bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten.
● Drive etterutdanning av tannhelsepersonell.
● Ha klinikker med faglig sterkt miljø.
● At alle klinikker skal være universelt tilgjengelig.
● Ha gode rutiner for bekymringsmeldinger til barnevernet

Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Rogaland fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha som mål at alle ansatte skal
ha den kompetansen som arbeidsgiver trenger. Det skal legges til rette for videreutvikling i
samarbeid med den enkelte ansatte.

Fylkeskommunen må inngå samarbeidsavtale med NAV for tiltaksplasser – varig tilrettelagt
arbeid – for de som trenger det for å komme ut i arbeidslivet. Fylkeskommunen må også
arbeide for at Rogaland får mer midler til varig tilrettelagt arbeid både i næringslivet (VTA) og i
det offentlige (VTO).

Rogaland Høyre vil:

● Ha en aktiv rekrutteringspolitikk, og skape en attraktiv arbeidsplass.
● Ivareta medarbeidere med redusert arbeidsevne gjennom tilpasning av arbeidsoppgaver
og stillingsstørrelser.
● Gi eldre arbeidstakere mulighet til å stå i sine stillinger så lenge de ønsker. Alle
arbeidstakere skal ha lik mulighet til kompetanseheving.
● Tilrettelegge for at flere kan få lærlingeplass i fylkeskommunen.
● Styrke den digitale kompetansen hos de ansatte.

Vedtatte resolusjoner i Rogaland Høyre

Vedtatt på fylkesårsmøte 5. februar 2022

Vedtatt på fylkesårsmøte 6. februar 2021

Vedtatt på fylkesårsmøtet 16. februar 2020