17 millioner ekstra til veivedlikehold i Rogaland

Den nasjonale satsningen på å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene kommer Rogaland til gode. Budsjettenigheten mellom Frp og regjeringspartiene Høyre, Krf og Venstre sørger for at det kommer rundt 17 millioner ekstra til Rogaland i 2021.

– Dette er gode nyheter for hele fylket vårt, både for folk og næringstransport. Behovet for å øke vedlikeholdet er stort, og disse midlene kommer i tillegg til det som allerede er planlagt brukt på dette i år, sier Unni Fuglestad (V), Solveig Ege Tengesdal (Krf), Margrete Dysjaland (Frp) og Ole Ueland (H).

Det er fylkeskommunene som har ansvar for fylkesveiene, og kan søke om midler til vedlikeholds- og mindre utbedringstiltak. Totalt er det bevilget 400 mill. ekstra til fordeling i hele landet. Tiltakene må gjennomføres i løpet av 2021. Det er videre foreslått en ytterligere økning i midler til vedlikehold av fylkesveier i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP), innretning og omfang avklares når Stortinget behandler planen før sommeren.

Margrete Dysjaland (Frp), Solveig Ege Tengesdal (Krf), Ole Ueland (H) og Unni Fuglestad (V)

– De ekstra midlene kommer svært godt med i situasjonen vi står i for tiden med pandemi, permitteringer og arbeidsledighet. Siden pengene skal brukes i år vil dette skape sårt tiltrengt arbeid og aktivitet i bygg- og anleggsbransjen slik Høyre har vært opptatt av, sier Ole Ueland (H), gruppeleder for Rogaland Høyre.

– For FrP er det svært gledelig at vi har vært med på å sikre disse ekstra midlene til opprusting av fylkesveier rundt om i hele Norge, og at ca. 17 millioner av disse går til Rogaland. Etter min mening blir det aldri for mye penger til vei, og anleggsbransjen trenger arbeidsoppdrag. Dette er penger som skal brukes til rassikring, veioppmerking, asfaltering og annet vedlikehold, som igjen gir gevinst for bilisten, de myke trafikantene og næringslivet, påpeker Margrete Dysjaland, gruppeleder for Rogaland Frp.

– Fylkesveiene trenger et løft, også i Rogaland. KrF er derfor svært glad for at disse prioriteres både gjennom ekstraordinære tildelinger som dette, men også i kommende NTP. Fylkesveiene i Rogaland utgjør over 80% av veiene i fylket vårt, og har dermed stor betydning for lokalt næringsliv og folk flest, forteller Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder for Rogaland Krf.

– Veivedlikehold er dessuten viktig for trafikksikkerheten, og økt innsats her kommer både bilister og myke trafikanter til gode. Venstre er også opptatt av miljøperspektivet, å ta vare på veiene våre forlenger levetiden, understreker Unni Fuglestad, gruppeleder for Rogaland Venstre.