Arbeidsplasser i fiskemelindustrien og på industritrålerne trues

Rogaland Høyres årsmøte vedtok 5. februar 2022 en uttalelse om arbeidsplasser i fiskemelsindustrien og industritrålfisket.

Arbeidsplasser i fiskemelindustrien og på industritrålerne trues

Industritrålfisket er truet fordi myndighetene vil se all bifangst under ett, uten hensyn til hva bifangsten består av. Samlet bifangst i vekt under industritrålfisket skal ikke overstige 20% av fangsten heter det nå. Tidligere var det i industritrålfisket tillatt å ha bifangst av en rekke opplistede arter som ikke er kvoteregulerte, mens bifangst av de kvoteregulerte konsumfiskartene torsk, hyse og sei kunne til sammen være inntil 20% i vekt. Nå er forskriften endret til at det er tillatt å ha inntil 20% bifangst i vekt av andre arter». Dette vil gjøre industritrålfisket ulønnsomt.

Industritrålfangstene leveres til fiskemelfabrikkene og bifangst til fiskemottakene i Egersund og Karmøy og er nærmest en garanti for fabrikkdrift gjennom hele året. Uten vil fabrikker og mottak måtte stenge ned i store deler av året, og fiskebåtene miste store inntekter.

En samlet fiskerinæring protesterer og mener det vil få store uheldige konsekvenser dersom ordlyden opprettholdes. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier på departements nettside at tillatt bifangst i industritrålfisket ikke blir endret. Statsråden har nå utsatt iverksettelsen av forskriften og se nærmere på ordlyden.  Rogaland Høyre mener at ordlyden i forskriften derfor må endres til slik den var senest i 2021. Noe annet finner Rogaland Høyre uakseptabelt.

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 5. februar 2022.