Bygging av dobbeltspor må i gang!

Rogaland Høyre vil forsere oppstart av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund. Et enstemmig fylkesårsmøte ønsker en langt tidligere oppstart enn det Nasjonal Transportplan legger opp til.

Jærbanen er ryggraden i transportsystemet på Jæren. Det har vært, og forutsettes videre, høy befolkning- og transportvekst i regionen. For å møte dette kreves et miljøvennlig høykvalitets kollektivtransport system. Beregninger utført av Jernbaneverket viser at dagens trafikktall på togreiser per år har potensial til å tredobles når infrastruktur med dobbeltspor blir ferdig langs Jærbanen. Dette er økning i reisende som ellers ville belastet veinettet. For å avlaste veinettet haster det nå å komme i gang med det som blir neste etappe for dobbeltspor på Jærbanen.

Dobbeltsporet langs Jærbanen er kanskje det viktigste samferdselsprosjektet i regionen. Det vil bidra i sterk grad til å gjøre regionen til et omforent arbeids- og boligmarked. Jærbanen strekker seg over 74 km fra Egersund i sør til Stavanger i nord. Med dobbeltspor vil avstander og tidsbruk oppleves som kortere. Det blir og enklere å utvikle bolig på uproduktiv jord. Jærbanen blir den naturlige sammenkobling med Bussvei 2020.

Det er et uttalt politisk ønske å flytte transport over fra bil til buss og bane. Målsetningen prioriteres høyt i Jær-regionen, som i dag har en lav kollektivandel. Videreutvikling av banestrekningen vil også gi mulighet til å utvikle funksjonelle og fremtidsrettede knutepunkt. Dette vil øke kollektivandelene ytterligere. I dag er også Jærbanen en flaskehals for fremføring av gods på Sørlandsbanen. Denne flaskehalsen vil elimineres ved nytt dobbeltspor.

Kommunene langs Jærbanen kommer ikke videre i planlegging av sentrumsplaner og reguleringsplaner langs toglinja i påvente av dobbeltspor. Det betyr at innbyggerne ikke vet om det er deres hus som må rives, eller om det blir naboens. Gårdbrukere vet ikke om gården deles opp av den nye traseen, eller om driftsbygninger må rives. Vi trenger avklaring på eksakt trase så raskt som mulig. Ellers stopper Jæren opp.

Vi må få lov å starte detaljregulering nå. Bygging av dobbeltspor må snart i gang!

Rogaland Høyre mener derfor:

  • Oppstart dobbeltspor Sandnes-Egersund må forseres.

  • Bevilgningene må styrkes og fremskyndes for å sikre en langt tidligere oppstart enn det Nasjonal Transportplan 2018-2029 legger opp til for et slikt viktig miljøvennlig høykvalitets kollektivtransportsystem.

  • Silingsrapport for trasevalg foreligger og planarbeid må fortsettes fortløpende.

  • Første strekning er Sandnes-Nærbø, og det må bevilges nok penger til å kunne starte bygging av dobbeltspor på denne strekningen tidlig i Nasjonal Transportplan perioden.

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 28. januar 2017