En klima- og energipolitikk for fremtiden

Norge har naturgitte energiressurser som vannkraft, olje og gass og vi har en kyst med gode vindressurser. Rogaland Høyre vil legge til rette for at vi kan utnytte disse på en fornuftig måte.

Følgende resolusjon ble vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2020:

Klima- og energipolitikk for fremtiden

Norge har naturgitte energiressurser som vannkraft, olje og gass og vi har en kyst med gode vindressurser. Det er viktig å legge til rette for at vi kan utnytte disse på en fornuftig måte. Politikken for å øke Norges produksjon av fornybar energi, for eksempel gjennom oppføring av vindturbiner på land eller til havs, må likevel alltid ta hensyn til den totale innvirkningen og belastningen på naturen. Kun på den måten kan vi sørge for at vi viderefører den gode tradisjonen vi har i Norge for at de ulike næringsinteresser, og natur og miljø, kan leve sammen side om side.

I påvente av at regjeringen har varslet en gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraft på land, er det på nåværende tidspunkt stans i all konsesjonsbehandling. Rogaland Høyre støtter dette og mener det er behov for en innstramming i konsesjonssystemet. Politikken fremover må blant annet sørge for større lokal forankring og involvering, innstramminger i tidsfrister og større krav til konsekvensutredninger og vektlegging av natur og miljø. Samtidig må en større andel av verdiskapingen, også i form av skatteinntekter, tilfalle lokalmiljøet. Samtidig må vi gjøre det økonomisk lønnsomt å utnytte og oppgradere eksisterende vannkraftressurser og satse på vindkraft til havs.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner. Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over havareal som er mer enn fem ganger større enn vårt landareal. Norges sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta en lederrolle i utviklingen av havvind. Derfor har regjeringen sendt forslag om åpning av områder i norske farvann på høring og gitt støtte til Hywind Tampen. For å utvikle kompetanse og verdiskaping innen havvind er det viktig å ha en god dialog med næringslivet og andre aktører. Et godt samarbeid som ivaretar andre næringsinteresser, spesielt fiskeri, er vesentlig om vi skal lykkes.

Allerede i dag er bunnfast havvind kommersielt et multimilliardmarked, der deler av norsk industri og rederinæring deltar. Nå seiler flytende havvind opp som kompletterende og antageligvis etterhvert dominerende teknologi, ettersom de fleste havvindressursene internasjonalt ligger på dyp hvor bunnfast havvind ikke er aktuelt. En energikilde med stort potensial for alle land i verden med bratte sokler og store havdyp.

Flytende havvind har ikke bare potensial som ren kraftproduksjon til strømnettet. Selv om det er et viktig element i seg selv for å erstatte sterkt forurensende kullkraftproduksjon i både Europa og resten av verden. Flytende havvind har også stort potensial knyttet til elektrifisering av offshore olje og gassinstallasjoner – og dermed redusere utslipp fra dagens gasskraftverk.

For å utvikle industrien i Norge og sørge for at inntektene kommer felleskapet til gode, haster det å utvikle rammebetingelser for vindkraftutbygging til havs. Dette gjelder områder hvor industrien kan bygge ut vindkraft, konsesjonsvilkår, skattemessige vilkår, øvrig regulatorisk rammeverk og incentivordninger som sikrer industriell satsing. Samt hensynet til eksisterende næringer som fiskeri og petroleum.

For at satsingen på havvind skal være fremtidsrettet er det viktig å legge til rette for at disse anleggene før eller siden kan kobles opp mot kontinentet og Storbritannia.

For å ha et energioverskudd som kan være bærekraftig for både oss selv og våre samarbeidspartnere vil det også være viktig å se til nye energikilder. Kjernekraft er i bruk i mange deler av Europa. Norge har store forekomster av thorium. Rogaland Høyre vil utrede muligheten for utbygging av kjernekraft i Norge som en mulig ny energikilde.

Omstillingen og elektrifiseringen av Norge krever også at elektrisiteten er tilgjengelig i nok mengder i hele Norge. Det betyr at det trengs overføringskraft i form av regional/lokalnett, som har tilstrekkelig leveringsevne innen kort tid. Et effektivt og godt organisert strømnett er det viktigste for å sikre dette.

For å bidra til å kutte utslipp internasjonalt, og øke verdien av vår egen fornybare energi, mener Rogaland Høyre det er viktig å legge til rette for kraftutveksling. Derfor ønsker Høyre å legge til rette for utbygging av kraftkabler til våre internasjonale samarbeidspartnere.

Et annet viktig satsingsområde for å kutte utslipp vil være å fortsette satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS), samt ha en forutsigbar økning av CO2-avgiften. Derfor vil Rogaland Høyre arbeide for at karbongfangst og -lagring blir normalen i både olje- og gassindustrien samt annen landbasert industri. Rogaland Høyre håper på en positiv investeringsbeslutning for CCS-prosjekt i Norge raskest mulig.

Rogaland Høyre vil:

 • Ikke åpne opp for nye konsesjonsbehandlinger for vindkraft før olje- og energiministeren har lagt frem nye og oppdaterte konsesjonsvilkår.
 • Utnytte eksisterende vannkraftressurser ved å legge til rette for at det blir lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk, samt bygge overføringskapasitet (linjer) som sikrer tilstrekkelig leveringsevne for å møte fremtidens behov for strøm.
 • Utvikle havvindindustrien i Norge og sørge for at inntektene kommer felleskapet til gode
 • Arbeide for en klar og tydelig nasjonal strategi for å videreutvikle Norge som energinasjon, spesielt innen ny fornybar energi.
 • Etablere et rammeverk og konsesjonssystem som legger til rette for utvikling av et hjemmemarked for havvind.
 • Arbeide for et rammeverk som sikrer bredt mangfold av aktører og rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge.
 • Nedsette et utvalg som skal foreslå rammevilkår som gjør det like lønnsomt å investere i fornybar energi som i fossil energi.
 • Utrede kjernekraftutbygging i Norge.
 • Legge til rette for utbygging av kraftkabler til våre internasjonale samarbeidspartnere.
 • Fortsette satsingen på karbonfangst og -lagring.
 • Arbeide for en klar og tydelig nasjonal strategi for å videreutvikle Norge som en energinasjon, der det spesielt ses på konsekvensutredning av LoVeSe og utvikling av fornybar energi.
 • Forenkle søknadsprosessen for etablering av småkraftverk.