Fastlegeordningen

Fastlegekrisen må tas på alvor, og Rogaland Høyres årsmøte vedtok at de ønsker å gjennomføre tiltak for å styrke dagens fastlegeordning.

FASTLEGEORDNINGEN

I slutten av 2019 stod rundt 76 000 innbyggere sto på en fastlegeliste som ikke hadde en fast lege knyttet til seg. Det vil si at 2,5 prosent av fastlegelistene var uten fast lege. Årsaken til lister uten leger er problemer med å rekruttere og beholde fastleger i kommunene. Dette har blant annet sammenheng med økende arbeidsbelastning for fastleger, økonomi samt vilkår for utdanning og faglig utvikling.

Høyre har gjort mye for å styrke dagens fastlegeordning:

Høyre jobber for å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt og har blant annet tatt følgende grep:

 • Da vi satt i regjering ønsket vi å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 mrd kroner, vi tok med andre ord den økende mangelen på fastleger på høyeste alvor.
 • I takstforhandlingene med Legeforeningen 2019 ble det avsatt 50 mill. kroner til tilskudd til å kompensere fastlegene med særlig arbeidskrevende lister.
 • Kommuner med rekrutteringsutfordringer fikk økt tilskudd fra ca 14 mill. kroner til 64 mill. kroner.
 • Det ble opprettet 38 nye LIS-1 stillinger i Nord-Norge noe som innebærer en økning i antall stillinger i landsdelen på mer enn 22%.
 • Helseminister Bent Høie satte ned et bredt arbeidsutvalg som utarbeidet «Handlingsplan for allmennlegetjenesten (2020-2024)» for å styrke allmennlegetjenesten og fremme samarbeid.

Utfordringene er mange og sammensatte:

Evalueringen av fastlegeordningen viser at det har blitt mer utfordrende å rekruttere nye leger og at det slutter flere fastleger enn tidligere. Økt arbeidsbelastning og økonomisk usikkerhet for nyetablerte leger er to av hovedårsakene det pekes på. Fastlegene opplever også at et lite fagmiljø og små faglige nettverk sammenlignet med sykehuset er en del av utfordringene. Dette gjelder særlig for nyutdannede leger som trenger tid og mulighet for veiledning av erfarne kollegaer for å bli trygg i rollen som fastlege.

Som selvstendig næringsdrivende fra dag én er det knyttet økonomisk usikkerhet i oppstartsfasen og til de økonomiske forpliktelsene ved fravær, svangerskap med mer. At selvstendig næringsdrivende allmennleger må arbeide ca. 10 timer mer i uken for å oppnå samme lønn som kommunalt ansatte leger bidrar også til utfordringer for rekrutteringen.

For allmennleger i etablerte stillinger oppleves det en stor arbeidsbelastning. Omtrent 20 prosent av fastlegene svarer at den samlede arbeidsbelastningen er uhåndterbar. Tidligere utskriving fra spesialisthelsetjenesten i etterkant av samhandlingsreformen, behandling i egen kommune og flere kronisk syke pasienter er noe av forklaringen. Belastningen som følger legevaktsarbeid er en særlig årsak til den samlede belastningen for fastlegene.

Rogaland Høyre mener at næringsdrift skal fortsatt være hovedmodellen i fastlegeordningen.

Rogaland Høyre vil:

Innføre strakstiltak som:

 • Kommunene innfører tilbakekjøpsgaranti som strakstiltak der tre utlysninger av fastlegehjemmel ikke har ført til rekruttering. Tilbakekjøpsgaranti for fastlegepraksis gjelder i en periode på 3 år. Beløpet ved tilbakekjøpsgaranti settes med øvre grense oppad til 800 000 kroner per hjemmel/praksis. Kommunene garanterer for inntil 95% av kjøpesummen.
 • Jobbe for at flere kommuner skal gi tilleggsfinansiering til fastlegeordningen for å rekruttere og beholde fastleger.

Generelle tiltak:

 • Legge til rette for faglig utvikling og utdanning ved å gi økt støtte til deltagelse på konferanser, hospitering, videreutdanning og kurs i tillegg til stønad som legen mottar fra andre kilder.
 • Legge til rette for bedre samarbeid mellom primær-, spesialisthelsetjenesten og andre tjenesteytere som NAV ved å bruke å styrke systematisk bruk av og deling av informasjon på tvers av ulike behandlingsplattformer.
 • Styrke bruken av velferdsteknologi for kartlegging av pasientens behov og deling av informasjon på tvers av ulike tjenesteytere.
 • Øke basistilskuddet (grunnfinansieringen) og ha mål om reduksjon i pasientlistene, for å gi en balansert arbeidsmengde og bedre kvalitet.
 • Fjerne unødvendig tilleggsarbeid og dokumentering.
 • Arbeide med alternative løsninger for legevaktsarbeid.

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 5. februar 2022.