Forsvars- og sikkerhetspolitikk i en ny tid

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren
Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

Norge opplever konjunkturnedgang og et betydelig press på økonomien. Samtidig er landets sikkerhet avhengig av et bedre rustet forsvar. Verden står overfor store sikkerhetspolitiske utfordringer og Norges viktige ressurser og beliggenhet gjør oss sårbare. Rogaland innehar en strategisk posisjon for matforsyning og energisikkerhet for Norge og Europa.

Forsvarsteknologi er kostnadsdrivende. Forsvarssjefen anslår i fagmilitært råd at dagens bevilgningsnivå på sikt vil innebære en reduksjon i styrkestruktur og militær kampkraft. For regionen innebærer det svekket militært nærvær og beredskap, herunder en mindre HV-struktur. For å opprettholde - og helst styrke - dagens forsvarsnivå nasjonalt og regionalt, er en økning i bevilgningene helt nødvendig.

Norge er avhengig av NATO-støtte. Når flere medlemsland kutter i forsvarsbudsjettene er det grunn til bekymring også i Norge. I tillegg til å øke egne bevilgninger, må vi ta til orde for at flere land gjør tilsvarende. Samtidig må vi sikre at allierte hurtig kan sette inn kampstøtte på norsk jord. Det betyr blant annet at Forsvaret jevnlig må gjennomføre øvelser med NATO-landene, både i nord og sør.

Allmenn verneplikt sikrer at Forsvaret kan rekruttere blant de beste og mest motiverte, uavhengig av kjønn. Samtidig er verneplikten viktig for Norges kampkraft. Tilgang på en styrke- og beredskapsstruktur, der soldatene har tilstrekkelig grunnleggende soldatutdanning, er avgjørende i en krise- eller krigssituasjon. Verneplikten sikrer dessuten forankring og legitimitet i befolkningen. Fremtidens forsvar består både av vernepliktige og vervede soldater, der flere spesialiserer seg. Rogaland Høyre støtter innføringen av den nye personell- og befalsordningen.

Forsvaret har historisk sett hatt flest menn i tjeneste. Dermed er også en del av kasernene dårlig tilrettelagt for et økende antall kvinner. Ombudsmannen for Forsvaret og Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har ved flere anledninger påpekt at mannskapskasernene på Madla må bli oppgradert i forbindelse med innføringen av allmenn verneplikt. Rogaland Høyre forventer at regjeringen sikrer soldatene anstendige boforhold.

Rogaland Høyre ber regjeringen:

·         Starte opptrappingen av forsvarsbudsjettet til 2 % av BNP og holde fast ved at minst 20 % av budsjettet skal brukes til investering

·         Sikre et forsvar med høy beredskap, regionalt nærvær, utholdenhet og kompetanse til å motta allierte forsterkninger, og herunder jevnlig gjennomføre NATO-øvelser

·         Styrke verneplikten og fortsette innføringen av personell- og befalsordningen

·         Gjøre nødvendige oppgraderinger av mannskapsforlegningene i Madlaleiren

·         Opprettholde og styrke Heimevernet som en viktig del av den lokale beredskapen