Forsvars- og sikkerhetspolitikk i en ny tid

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

Norgeopplever konjunkturnedgang og et betydelig press på økonomien. Samtidig er landetssikkerhet avhengig av et bedre rustet forsvar. Verden står overfor storesikkerhetspolitiske utfordringer og Norges viktige ressurser og beliggenhet gjøross sårbare. Rogaland innehar en strategisk posisjon for matforsyning ogenergisikkerhet for Norge og Europa.

Forsvarsteknologier kostnadsdrivende. Forsvarssjefen anslår i fagmilitært råd at dagensbevilgningsnivå på sikt vil innebære en reduksjon i styrkestruktur og militær kampkraft.For regionen innebærer det svekket militært nærvær og beredskap, herunder enmindre HV-struktur. For å opprettholde – og helst styrke – dagens forsvarsnivånasjonalt og regionalt, er en økning i bevilgningene helt nødvendig.

Norgeer avhengig av NATO-støtte. Når flere medlemsland kutter i forsvarsbudsjetteneer det grunn til bekymring også i Norge. I tillegg til å øke egne bevilgninger,må vi ta til orde for at flere land gjør tilsvarende. Samtidig må vi sikre atallierte hurtig kan sette inn kampstøtte på norsk jord. Det betyr blant annetat Forsvaret jevnlig må gjennomføre øvelser med NATO-landene, både i nord ogsør.

Allmennverneplikt sikrer at Forsvaret kan rekruttere blant de beste og mest motiverte,uavhengig av kjønn. Samtidig er verneplikten viktig for Norges kampkraft.Tilgang på en styrke- og beredskapsstruktur, der soldatene har tilstrekkelig grunnleggendesoldatutdanning, er avgjørende i en krise- eller krigssituasjon. Verneplikten sikrerdessuten forankring og legitimitet i befolkningen. Fremtidens forsvar bestårbåde av vernepliktige og vervede soldater, der flere spesialiserer seg.Rogaland Høyre støtter innføringen av den nye personell- og befalsordningen.

Forsvarethar historisk sett hatt flest menn i tjeneste. Dermed er også en del avkasernene dårlig tilrettelagt for et økende antall kvinner. Ombudsmannen forForsvaret og Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har ved flere anledningerpåpekt at mannskapskasernene på Madla må bli oppgradert i forbindelse medinnføringen av allmenn verneplikt. Rogaland Høyre forventer at regjeringen sikrersoldatene anstendige boforhold.

RogalandHøyre ber regjeringen:

· Starteopptrappingen av forsvarsbudsjettet til 2 % av BNP og holde fast ved at minst20 % av budsjettet skal brukes til investering

· Sikreet forsvar med høy beredskap, regionalt nærvær, utholdenhet og kompetanse til åmotta allierte forsterkninger, og herunder jevnlig gjennomføre NATO-øvelser

· Styrkeverneplikten og fortsette innføringen av personell- og befalsordningen

· Gjørenødvendige oppgraderinger av mannskapsforlegningene i Madlaleiren

· Opprettholdeog styrke Heimevernet som en viktig del av den lokale beredskapen