Høyre vil ha lokal krisepakke for flere arbeidsplasser i Rogaland

Pandemien gjør at arbeidsledigheten i fylket igjen er på vei opp, flere blir permitterte og oppsagte. Når Fylkesutvalget tirsdag behandler forslag til fylkesbudsjett for neste år fremmer Høyre forslag om en pakke for arbeid, innovasjon og omstilling.

– Når vi forhåpentligvis får godt fungerende vaksiner i 2021 er det viktig at Rogaland fylkeskommune bidrar så godt vi kan til å få økonomien og arbeidsmarkedet på rett kjøl. Høyre mener veien ut av krisen er arbeid, innovasjon og omstilling, sier gruppeleder Ole Ueland.

Han mener innsatsen for å skape nye arbeidsplasser må forsterkes, og at behovet er spesielt stort etter at det interkommunale næringssamarbeidet Greater Stavanger nylig ble nedlagt.

– Det er behov for at fylkeskommunen gjør en større innsats i næringsarbeidet, og det må settes av mer ressurser. I vårt budsjett prioriterer vi å øke innsatsen med over 20 millioner i 2020, og ytterligere i årene fremover, forteller Ueland.

Høyre foreslår blant annet følgende i sin næringspakke:

  • Tilskuddet til inkubatorvirksomhet i Rogaland (støtte til oppstartsbedrifter) gjennom selskapet Validè mer enn dobles, med 2,5 mill. til 3,75 mill.
  • Fylkeskommunen skal starte et «Invest in Rogaland»-program, slik det tidligere var for Stavangerregionen, for hele fylket. Formålet er å tiltrekke seg og hjelpe bedrifter fra andre deler av inn- og utland til å etablere virksomhet i Rogaland. Det settes av 2,5 mill. i året til prosjektet.
  • Det settes av 5 mill. i neste år til et vekstprogram for å støtte og ruste bedrifter til vekst etter at pandemisituasjonen avtar.
  • Tilskuddet til Ungt Entreprenørskap Rogaland mer enn dobles, med 2,5 mill. til ca. 4,5 mill. i året, slik at enda flere elever i den videregående skolen kan få erfaring med å starte egen bedrift.
  • Fylkesrådmannen har tidligere og nå foreslått å kutte i tilskuddet til næringsutvikling på Haugalandet (Haugaland Vekst og flyruteutviklingsprogrammet), og til flere regionale tiltak som er viktige for reiselivet (Magma Geopark i Dalane, Lysefjorden Utvikling, Sildajazz i Haugesund). Høyre reverserer disse kuttene.

I tillegg forslår Høyre å øke midlene til vedlikehold og asfaltering av fylkesveier med 55 mill. de neste fire årene, samtidig som investeringer i fylkesveier økes med 70 millioner. Det gir blant annet rom for å prioritere prosjektet FV44 Hellvik stasjon – Vassvik (eks. bro), som det ikke har vært midler til tidligere. Det settes også av midler til forskuttering av rassikring RV13 Rødsliane – Lovareide slik at dette kan komme i gang, forutsatt at prosjektet kommer med i første del av Nasjonal transportplan (NTP) når Stortinget behandler saken, og at det oppnås en avtale med Staten om tilbakebetaling.

– Økninger i budsjettet til fylkesveier vil gi økt aktivitet og arbeid for en bygg- og anleggsbransje som er urolige for lav aktivitet, og vil bidra til å sikre viktige arbeidsplasser, sier Ueland.