Hva skal vi leve av i fremtiden?

Norge er et land med mange muligheter. Dersom vi skal vi ha et velferdssamfunn og et samfunn å leve i, må vi ha noe å leve av. Vi må bygge kultur for kontinuerlig læring, innovasjon og risikotaking.

Følgende resolusjon ble vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2020:

Næringsutvikling – hva skal vi leve av i fremtiden?

Norge er et land med mange muligheter. Dersom vi skal vi ha et velferdssamfunn og et samfunn å leve i, må vi ha noe å leve av. Vi må bygge kultur for kontinuerlig læring, innovasjon og risikotaking. Vi må tilpasse incentiver og virkemidler for utvikling og omstilling i både offentlig forvaltning og i industri. Vi må finne bærekraftige måter å gjøre ting på. Vi er på vei, men det nytter ikke å gå rundt å peke på næringer vi ikke vil ha. Vi trenger alle gode ideer, også innen etablerte næringer. Høyre skal være en garantist for at etablerte næringer innen f. eks landbruk, fiskeri og olje- og gassnæringen sikres stabile og forutsigbare rammevilkår også fremover.

Norsk fiskerinæring trenger forutsigbarhet for videre utvikling. I så måte er strukturkvoteordningene i de forskjellige fartøygruppene sentrale. Hjemfalte strukturkvoter skal gå tilbake til fartøygruppen de tilhørte.

Vi må tørre å tenke større og mer helhetlig. Vi trenger flere konkurransedyktige vekstselskaper i fremtiden, og for å lykkes med dette trenger vi et bedre system for opsjonsbeskatning. Opsjoner er et nyttig virkemiddel for mange oppstartsbedrifter, både i startfasen og vekstfasen. Har noen en god idé med et stort potensial for nye arbeidsplasser, bør det legges til rette for at ideen skal lykkes. Opsjonsprogram for oppstartsselskaper innebærer et program som skal nå oppstarts- og vekstbedrifter med potensiale for skalering, slik at disse kan tiltrekke seg og holde på nødvendig kompetanse, ressurser og talenter. Økt eierskap blant de ansatte i oppstartsbedrifter legger også bedre til rette for at disse på sikt kan bidra til økt klyngeskaping og ytterliggere innovasjon og verdiskaping.

I det offentlige må virkemidler og kompetansemiljø knyttet til Siva, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, fylkeskommune og kommuner slås sammen i en helhetlig verdikjede. Gjennom å samle kompetansemiljø, offentlige virkemiddel og investeringskapital skal man kunne gå hele veien uten å møte dagens byråkrati. Vi må være fremoverlente og utvikle og tidlig koble på industri og finansmiljø.

Vi ønsker at Norge skal utvikle en «fasttrack» for innovasjon for de mest spenstige ideene. Vi ønsker å utvikle «superklynge» for utvalgte næringsområder som støtter opp om Bærekraftsmålene, og at Rogaland skal ta ledelsen på dette feltet. Som start ønsker vi at teknologi, energi og helse prioriteres.

Rogaland Høyre vil

  • Utvikle et «fasttrack» for de mest lovende innovasjonsideene regionalt og nasjonalt, samt omprioritere og avsette midler til å gjennomføre satsingen.
  • Etablere superklynge innen energi og helse og teknologi og innrette virkemidler mot dette målet.
  • At vi skal etablere en ny skatteordning for opsjoner rettet mot oppstarts- og vekstselskaper, inspirert av dagens svenske regelverk med noen tilpasninger
  • At skattereglene for unoterte vekstselskaper må gjennomgås for å hindre at de av skattemessige grunner flytter ut av Norge.
  • At vi skal innføre en verdipapirregel for ansatteopsjoner, som likestiller den ansatte som investor med andre investorer.
  • Være en garantist for forutsigbare rammevilkår for videreutvikling av eksisterende næringsliv (olje og gass, herunder LoVeSe, landbruk og fiskerinæring).
  • Gjennomgå offentlig regelverk for å øke beslutningshastigheten næringslivet i et høykostland trenger for å konkurrere internasjonalt.
  • Bruke innovasjonspartnerskap mellom kommuner, fylker og stat slik at det hjelper norske bedrifter til å utvikle og nå ut i nye markeder.
  • Være imot forslaget om at 20% av hjemfall av strukturkvotene skal tilfalle en kvotebank til utleie til høystbydende og hvor leien tilfaller Staten.
  • Videreutvikle et tett, forutsigbart og forpliktende samarbeid om næringsutvikling på tvers av kommuner som deler samme utfordringer og målsettinger.