Innvandring og inkludering

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

De store menneskelige lidelsene i Syria angår oss som medmennesker ogdet er viktig at vi bidrar i en felles internasjonal innsats. Rogaland Høyreanerkjenner arbeidet som er gjort og stiller seg bak prioriteringene om bistandi nærområdene. Det er i tillegg viktig å sørge for et godt mottaksapparat, raskavklaring på asylsøknader og et program som sikrer god inkludering i det norskesamfunnet.

Rogaland Høyre har støttet et grenseløst Europa, slik at innbyggerneslipper byråkratiske hindringer ved grensepasseringer, men ser nå at landetstår ovenfor utfordringer i forhold til den massive flyktningstrømmen. RogalandHøyre støtter dermed opp om regjeringens politikk om midlertidig grensekontrollog mener den bør forlenges så lenge det er i nasjonens interesse.

Rogaland Høyre ønsker en oppdatert inkluderingspolitikk som sikrertidlig deltakelse i arbeidslivet og en god inngang til det norske samfunnet. Enforutsetning for dette er gode norskferdigheter. I dag er det i lovverket kravom gjennomføring av et visst antall timer i språkopplæringen, men det stillesingen krav til nivå etter fullført opplæring. Rogaland Høyre mener at detteikke motiverer til kvalitet. Det bør setteset krav som ikke er lavere enn A2-nivået som i dag er forutsetningen for å fåfritak fra den obligatoriske norskopplæringen.

Det er viktig at unge asylsøkere kommer i aktivitet tidlig i oppholdet.Dette sikrer bedre inkludering. De fleste asylsøkerne som kommer til Norge ialderen 16-18 år, kan ikke dokumentere gjennomført grunnskole i hjemlandet.Dersom de ikke har rett til videregående skole, vil de ha rett tilgrunnskoleopplæring for voksne. Asylsøkere over 18 år har ingen rett tilvideregående eller grunnskole for voksne. Rogaland Høyre oppfordrer Regjeringentil å vurdere denne ordningen for å stimulere til bedre inkludering.

Rogaland Høyre ber Regjeringen:

· fortsette bistanden i de krigsutsatte nærområdene

· forlenge den midlertidige grensekontrollen så lenge det er nødvendig

· øke inkluderings- og bosettingstilskuddet for å dekke kommunenesutgifter med mottak av flyktninger

· åpne for større fleksibilitet i introduksjonsprogrammet, for eksempelstørre bruk av frivillighet, lag, organisasjoner og private initiativ

· innføre et obligatorisk kurs i kulturforståelse, som en del avintroduksjonsprogrammet, der fokuset er vestlig kvinnesyn og likestilling

· fjerne dagens praksis med timetelling i gjeldende introduksjonslov, ogheller innføre krav til minimumsferdigheter i norsk hos den enkelte

· prioritere arbeidspraksis tidlig i introduksjonsprogrammet, for enbedre språkopplæring

· vurdere å sette krav om at arbeidsledige med dårlige norskkunnskaper fårutvidet språkopplæring

· følge opp at kommunene tilbyr norskopplæring til barn i akuttmottakiht. opplæringsloven

· vurdere om asylsøkere mellom 18-25 år skal få samme rettigheter tilvideregående opplæring som ungdom under 18 år

· lage en direkte overgang mellom ungdomsrett og voksenrett iOpplæringsloven