Innvandring og inkludering

Foto: colourbox.com
Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

De store menneskelige lidelsene i Syria angår oss som medmennesker og det er viktig at vi bidrar i en felles internasjonal innsats. Rogaland Høyre anerkjenner arbeidet som er gjort og stiller seg bak prioriteringene om bistand i nærområdene. Det er i tillegg viktig å sørge for et godt mottaksapparat, rask avklaring på asylsøknader og et program som sikrer god inkludering i det norske samfunnet.

 

Rogaland Høyre har støttet et grenseløst Europa, slik at innbyggerne slipper byråkratiske hindringer ved grensepasseringer, men ser nå at landet står ovenfor utfordringer i forhold til den massive flyktningstrømmen. Rogaland Høyre støtter dermed opp om regjeringens politikk om midlertidig grensekontroll og mener den bør forlenges så lenge det er i nasjonens interesse.

 

Rogaland Høyre ønsker en oppdatert inkluderingspolitikk som sikrer tidlig deltakelse i arbeidslivet og en god inngang til det norske samfunnet. En forutsetning for dette er gode norskferdigheter. I dag er det i lovverket krav om gjennomføring av et visst antall timer i språkopplæringen, men det stilles ingen krav til nivå etter fullført opplæring. Rogaland Høyre mener at dette ikke  motiverer til kvalitet. Det bør settes et krav som ikke er lavere enn A2-nivået som i dag er forutsetningen for å få fritak fra den obligatoriske norskopplæringen.

 

Det er viktig at unge asylsøkere kommer i aktivitet tidlig i oppholdet. Dette sikrer bedre inkludering. De fleste asylsøkerne som kommer til Norge i alderen 16-18 år, kan ikke dokumentere gjennomført grunnskole i hjemlandet. Dersom de ikke har rett til videregående skole, vil de ha rett til grunnskoleopplæring for voksne. Asylsøkere over 18 år har ingen rett til videregående eller grunnskole for voksne. Rogaland Høyre oppfordrer Regjeringen til å vurdere denne ordningen for å stimulere til bedre inkludering.

 

Rogaland Høyre ber Regjeringen:

·         fortsette bistanden i de krigsutsatte nærområdene

·         forlenge den midlertidige grensekontrollen så lenge det er nødvendig

·         øke inkluderings- og bosettingstilskuddet for å dekke kommunenes utgifter med mottak av flyktninger

·         åpne for større fleksibilitet i introduksjonsprogrammet, for eksempel større bruk av frivillighet, lag, organisasjoner og private initiativ

·         innføre et obligatorisk kurs i kulturforståelse, som en del av introduksjonsprogrammet, der fokuset er vestlig kvinnesyn og likestilling

·         fjerne dagens praksis med timetelling i gjeldende introduksjonslov, og heller innføre krav til minimumsferdigheter i norsk hos den enkelte

·         prioritere arbeidspraksis tidlig i introduksjonsprogrammet, for en bedre språkopplæring

·         vurdere å sette krav om at  arbeidsledige med dårlige norskkunnskaper får utvidet språkopplæring

·         følge opp at kommunene tilbyr norskopplæring til barn i akuttmottak iht. opplæringsloven

·         vurdere om asylsøkere mellom 18-25 år skal få samme rettigheter til videregående opplæring som ungdom under 18 år

·         lage en direkte overgang mellom ungdomsrett og voksenrett i Opplæringsloven