Lenge leve Norges energihovedstad

Norges posisjon som en av verdens ledende energinasjoner, også innenfor fornybar energi, skal opprettholdes og styrkes.

Rogaland Høyres årsmøte vedtok 20.01.19 følgende uttalelse:

Lenge leve Norges energihovedstad

Norges posisjon som en av verdens ledende energinasjoner, også innenfor fornybar energi, skal opprettholdes og styrkes. Dette slås fast i den nye regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. I denne utviklingen må Stavangerregionen som landets energihovedstad og Rogaland spille en sentral rolle for å beholde sin posisjon også i framtiden.

Rogaland Høyre vil gå i front for å styrke energihovedstaden som motor for nye arbeidsplasser og videreutvikling av næringslivet i fylket vårt. Vi vil blant annet gjøre dette ved å jobbe for mer fornybar energiproduksjon. Det må tilrettelegges for økt bruk og produksjon av biogass, vannkraft, offshore vind, solenergi og andre typer fornybar energi. Det må også identifiseres relevante prosjekter for karbonfangst og -lagring for å redusere klimagassutslipp fra industri og olje- og gassproduksjon. På sikt kan dette muliggjøre industriell utvikling av hydrogen.

I dag er det ingen tvil om at Norges ubestridte energihovedstad ligger i Rogaland. Vi har næringsklyngene Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC), Marine Energy Test Centre (METCENTRE), Norwegian Energy Solutions (NES), Arena Smart City og Norwegian Offshore Wind Cluster; ONS som er en av verdens ledende møteplasser for energibransjen; utdannings- og forskningsinstitusjoner med verdensledende kompetanse innen petroleum, offshoreteknologi, sikkerhet og miljø; og vi er hovedsete for store energiaktører som Lyse, Gassco og Equinor. Til sammen utgjør dette sterke næringsklynger og fagmiljøer. Disse kommer ikke av seg selv, men krever både politisk vilje og handlekraft.

Etableringen av det statlige fornybarfondet Nysnø i Stavanger er et eksempel på den politisk stå-på-vilje og handlekraft som vi er kjent for i vår region. Når regjeringen nå årlig trapper opp investeringskapitalen vil dette gå til å skape grønne arbeidsplasser og utvikle nye klimaløsninger, både i Norge og verden. Dette var en viktig aktør å sikre, men arbeidet slutter ikke her. Det er avgjørende at flere relevante statlige etater og tilhørende arbeidsplasser flyttes til regionen. Rogaland Høyre mener derfor det vil være naturlig å vurdere å etablere et eget energidirektorat. Det kan enten være som en utvidelse av aktivitetene til Oljedirektoratet, eller ved flytting av hele eller deler av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til fylket.

Selv om fornybare energikilder kommer til å spille en viktigere rolle i energimiksen fremover vil olje- og gassnæringen fortsatt være Norges viktigste næring i overskuelig framtid. Den er også en sentral del av Rogalands arbeidsliv og identitet. Rogaland Høyre vil derfor fortsette arbeidet for å sikre olje- og gassnæringen forutsigbare rammevilkår og tilgang til nye leteområder, slik at videre investeringer og rekruttering til bransjen kan fortsette.