Mer kunnskap og tidlig innsats for sårbare unge

For Høyre er det viktig at barn og unge får hjelp tidlig og på lavest mulig nivå, og det må derfor settes inn et krafttak slik at de får hjelp før det er sent. Rogaland Høyres årsmøtet vedtok 5. februar 2022 denne resolusjonen.

Mer kunnskap og tidlig innsats for sårbare unge

Det er satset stort på psykisk helse de siste årene. Likevel ser vi en vekst blant unge som sliter med psykiske helseplager. Både antall henvisninger og alvorlighetsgrad har økt vesentlig på få år, og spesielt stor er økningen i antall barn og unge med spiseforstyrrelser som har økt med 50% fra 2019 til 2020.

For Høyre er det viktig at barn og unge får hjelp tidlig og på lavest mulig nivå, og det må derfor settes inn et krafttak slik at de får hjelp før det er sent. Hjelpetilbud til ungdom som BUP (Barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) har for lange behandlingskøer grunnet manglende midler og fagpersonell. For en ungdom som kanskje motvillig har sagt ja til å søke hjelp, kan det å bli satt langt bak i køen oppleves som å bli fortalt at du er ikke «syk nok» til å kvalifisere til behandling nå. Høyre skal derfor styrke det psykiske helsetilbud for unge, og jobbe for en ventetid på maks tre uker for å få behandling.

Helsesykepleier er ofte den første unge har kontakt med om sine bekymringer og plager. De er viktige i arbeidet med tidlig innsats for barn og unges psykiske helse, og det er viktig at helsesykepleier sikres tilstrekkelig tilstedeværelse på skolene og på helsestasjon for ungdom. Det er helt nødvendig at helsesykepleiere også får økt kompetanse og mer kunnskap om psykiske helseplager som barn og unge spesielt rammes av.

Rogaland Høyre vil:

 • Jobbe for maks tre ukers ventetid for å få behandling.
 • At flere får tidlig hjelp og veiledning gjennom lavterskeltilbud og primærhelsetjenesten.
 • Styrke helsetilbudet innenfor barn- og ungdomspsykiatri og spiseforstyrrelser.
 • Sørge for at alle unge får tilstrekkelig hjelpetilbud uavhengig av hvor dem bor.
 • At skolen skal ta i bruk flere typer fagpersoner for å dekke behovet for lavterskeltilbud.
 • Øke kompetansen hos helsesykepleiere ved hjelp av evidensbasert metoder og skjema for kartlegging.
 • At elever får gyldig fravær for timer hos hjelpetilbud.
 • Styrke og sikre godt samarbeid med private og ideelle organisasjoner som har spesialisert seg på spiseforstyrrelser, og selvmordsforebygging.
 • Sikre god oppfølging og ettervern av barn og unge som har gjennomgått psykiske helseutfordringer.
 • Øke midler til forskning på barn og unges psykiske helse.
 • Starte opplæring i ernæring, kosthold og levesett ,gjennom blant annet mat og helse, tidligere i skoleløpet

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 5. februar 2022.