Nye tiltak for arbeid, aktivitet og omstilling

Foto: Høyres Hovedorganisasjon
Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

Årene som kommer blir krevende for mange enkeltmennesker, familier og bedrifter. Regjeringen har i årets statsbudsjett prioritert midler til de kriseutsatte fylkene på Sørvestlandet, og har satset på arbeid, aktivitet og omstilling. Nye tall viser behov for ytterligere tiltak som kan redusere ledigheten og øke etterspørselen.

Hovedutfordringer

Økt arbeidsledighet: Tall fra NAV viser at Rogaland har den høyeste prosentvise arbeidsledigheten i landet. 12621 personer var pr. januar 2016 registrert som arbeidsledige. Dette tilsvarer 4,9 prosent av arbeidsstyrken og er 5556 flere enn for ett år siden. I samme måned mottok NAV varsler om ytterligere 1900 mulige oppsigelser og permitteringer.

Redusert etterspørsel: Mange bransjer og bedrifter merker kraftig redusert etterspørsel. I noen bransjer er det vanskelig å se bedring, mens i andre bransjer er det nye prosjekter som tyder på at tilgangen på oppdrag vil øke neste år. Dagens permitteringsregler gjør det likevel utfordrende for bedrifter å beholde kompetente ansatte ut over 30 uker, noe som er uheldig både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Løsninger

Rogaland Høyre oppfordrer regjeringen til å iverksette nye tiltak og at Sørvestlandet må prioriteres også i revidert nasjonalbudsjett. Rogaland Høyre ber Regjeringen om ytterligere tiltak som sikrer eksisterende arbeidsplasser, bidrar til nye arbeidsplasser samt bidrar til omstilling for fremtiden:

Nye arbeidsplasser

Rogaland Høyre ber Regjeringen forhindre økt arbeidsledighet ved å:

·         fremskynde vegprosjekter og sikre statlige midler til tidligere oppstart

·         øke rammen til etablerertilskudd, forskning- og utviklingskontrakter og bedriftsnettverk i Innovasjon Norge

·         bidra til å sikre kompetanse innen offshoreteknologi som kan benyttes i utvikling av nye energiformer ved å legge Fornybar-fondet til Stavanger-regionen

·         øke forskningsmidler og stipendiattildelinger, særlig innen matfag, energi og velferdsteknologi

·         prioritere Rogaland når statlige arbeidsplasser flyttes eller opprettes utenfor Oslo

·         støtte tiltak for økt turisme, for eksempel gjennom Fjord Norge og internasjonale arrangementer som Tour de Fjords og Iron Man

·         Styrke ordningene med Bedriftsintern opplæring (BIO) og brukerstyrt innovasjonsarena

·         Jobbe for endringer i formueskatten i prosessen med ny skattereform

Sikre eksisterende arbeidsplasser

Rogaland Høyre ber Regjeringen stimulere til økt etterspørsel og sikre arbeidsplasser ved å:

·         gi mulighet til forlenging av permitteringsperioden, eksempelvis ved at bedriftene  dekker en større andel av kostnadene i den forlengede perioden ut over 30 uker

·         vurdere krav om ulike typer aktivitet i permitteringsperioden

·         tilføre kommunene midler til rehabilitering av skolebygg, barnehager og sykehjem

·         sikre at hovedkontorfunksjonene til Statoil fortsatt skal ligge i Stavanger-regionen

·         vurdere endringer i skattesystemet for å sikre industriarbeidsplasser i Norge

·         gi incentiver til at drift og vedlikehold på norsk sokkel følger vanlig fremdrift

·         fortsette det pågående arbeidet med å forenkle og effektivisere rapporteringskrav til bedriftene

·         prioritere nytt fengsel i Haugesund-regionen og utbygging av Åna fengsel i KVU for Vestlandet

·         sikre at nasjonalt kompetansesenter for tunnelsikkerhet legges til Rogaland

·         sørge for at planlagte bygg ved UiS og HSH kommer på plass

·         tilrettelegg for økt uttak av byggeråstoff og mineraler

Omstilling for framtiden

Rogaland Høyre ber Regjeringen styrke omstillingen av arbeidsstyrken ved å:

·         gi mulighet til at enda flere kan få ta utdanning i permitteringsperioden

·         gi midler til fylkeskommunen for å innføre opplæringstilbud til unge ledige som ikke har benyttet opplæringsretten sin

·         kreve at unge ledige skal fullføre videregående opplæring eller annen type kompetanseheving for å kunne motta dagpenger

·         innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

·         gi ufaglærte i offentlig sektor kompetanse minst tilsvarende fagbrev

·         gi Rogaland status som pilotfylke for bedre utnyttelse av NAV ordningene

·         jobbe for å øke andelen godkjente lærebedrifter til 15% og at disse faktisk må ta inn lærlinger