Nye tiltak for arbeid, aktivitet og omstilling

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

Årene som kommer blir krevende for mange enkeltmennesker,familier og bedrifter. Regjeringen har i årets statsbudsjett prioritert midlertil de kriseutsatte fylkene på Sørvestlandet, og har satset på arbeid,aktivitet og omstilling. Nye tall viser behovfor ytterligere tiltak som kan redusere ledigheten og øke etterspørselen.

Hovedutfordringer

Økt arbeidsledighet: Tall fra NAV viser at Rogalandhar den høyeste prosentvise arbeidsledigheten i landet. 12621 personer var pr.januar 2016 registrert som arbeidsledige. Dette tilsvarer 4,9 prosent avarbeidsstyrken og er 5556 flere enn for ett år siden. I samme måned mottok NAV varslerom ytterligere 1900 mulige oppsigelser og permitteringer.

Redusert etterspørsel: Mange bransjer og bedriftermerker kraftig redusert etterspørsel. I noen bransjer er det vanskelig å sebedring, mens i andre bransjer er det nye prosjekter som tyder på at tilgangenpå oppdrag vil øke neste år. Dagens permitteringsregler gjør det likevel utfordrendefor bedrifter å beholde kompetente ansatte ut over 30 uker, noe som er uheldigbåde for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Løsninger

Rogaland Høyre oppfordrer regjeringen til å iverksette nyetiltak og at Sørvestlandet må prioriteres også i revidert nasjonalbudsjett. RogalandHøyre ber Regjeringen om ytterligere tiltak som sikrer eksisterendearbeidsplasser, bidrar til nye arbeidsplasser samt bidrar til omstilling for fremtiden:

Nye arbeidsplasser

Rogaland Høyre ber Regjeringen forhindre økt arbeidsledighetved å:

· fremskynde vegprosjekter og sikre statligemidler til tidligere oppstart

· øke rammen til etablerertilskudd, forskning- ogutviklingskontrakter og bedriftsnettverk i Innovasjon Norge

· bidra til å sikre kompetanse innenoffshoreteknologi som kan benyttes i utvikling av nye energiformer ved å legge Fornybar-fondettil Stavanger-regionen

· øke forskningsmidler og stipendiattildelinger,særlig innen matfag, energi og velferdsteknologi

· prioritere Rogaland når statlige arbeidsplasserflyttes eller opprettes utenfor Oslo

· støtte tiltak for økt turisme, for eksempel gjennomFjord Norge og internasjonale arrangementer som Tour de Fjords og Iron Man

· Styrke ordningene med Bedriftsintern opplæring(BIO) og brukerstyrt innovasjonsarena

· Jobbe for endringer i formueskatten i prosessenmed ny skattereform

Sikre eksisterende arbeidsplasser

Rogaland Høyre ber Regjeringen stimulere til økt etterspørselog sikre arbeidsplasser ved å:

· gi mulighet til forlenging avpermitteringsperioden, eksempelvis ved at bedriftene dekker en større andel av kostnadene i denforlengede perioden ut over 30 uker

· vurdere krav om ulike typer aktivitet ipermitteringsperioden

· tilføre kommunene midler til rehabilitering avskolebygg, barnehager og sykehjem

· sikre at hovedkontorfunksjonene til Statoilfortsatt skal ligge i Stavanger-regionen

· vurdere endringer i skattesystemet for å sikreindustriarbeidsplasser i Norge

· gi incentiver til at drift og vedlikehold på norsksokkel følger vanlig fremdrift

· fortsette det pågående arbeidet med å forenkleog effektivisere rapporteringskrav til bedriftene

· prioritere nytt fengsel i Haugesund-regionen ogutbygging av Åna fengsel i KVU for Vestlandet

· sikre at nasjonalt kompetansesenter fortunnelsikkerhet legges til Rogaland

· sørge for at planlagte bygg ved UiS og HSHkommer på plass

· tilrettelegg for økt uttak av byggeråstoff ogmineraler

Omstilling for framtiden

Rogaland Høyre ber Regjeringen styrke omstillingen avarbeidsstyrken ved å:

· gi mulighet til at enda flere kan få ta utdanningi permitteringsperioden

· gi midler til fylkeskommunen for å innføreopplæringstilbud til unge ledige som ikke har benyttet opplæringsretten sin

· kreve at unge ledige skal fullføre videregåendeopplæring eller annen type kompetanseheving for å kunne motta dagpenger

· innføre aktivitetsplikt forsosialhjelpsmottakere

· gi ufaglærte i offentlig sektor kompetanse minsttilsvarende fagbrev

· gi Rogaland status som pilotfylke for bedreutnyttelse av NAV ordningene

· jobbe for å øke andelen godkjente lærebedriftertil 15% og at disse faktisk må ta inn lærlinger